Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Вправа 341  Розповідь казки «Заєць та Їжак» від імені персонажів

На мою думку, найвлучніший заголовок «Заєць та Їжак». Саме так називається казка. У ній розповідається про суперечку цих тварин. А заголовок відповідає на питання «про кого розповідається у творі».

Також підходить назва  «Не глузуй зі слабшого!». Їжак довів зайцеві, що там, де нема сили, перемогу можна здобувати. Цьому допоможе розум. Саме такими осудливими словами про глузування над слабшим переможець Їжак промовив повчальний висновок казки. Такий заголовок є відповіддю на питання «чого навчає твір?».

 

Вправа 342

...Так він бігав дев'яносто дев'ять разів, а на со­тий раз як упав посеред ниви, підвестися не може, — так набігався.

— Ніколи не треба сміятися зі слабшого, — сказав тоді Їжак Зайцю та й пішов з Їжачихою додому.

2� На мою думку, виділене речення  можна використати як заголовок до казки, бо саме воно відповідає на питання «чого навчає твір?»

3� Ніколи не треба сміятися зі слабшого.

 

Вправа 343

Розповідь про спів жайворонка

Як співає соловейко

Зустріч з дятлом

Граки та ворони – розумні птахи

2� Уявили, що птахи розмовляють

Шукала на розлогому дереві мухоловка поживу.

— Ой, дивись – волохата гусінь! Я боюсь її! Летімо геть!

А синичка запропонувала інше.

— Я теж боюся! Але зачекай! Давай зозулю прикличемо!

Прилетіла велика зозуля.

— Дякую, що про мене згадали. Волохаті гусені не лякають мене. Я врятую дерево від цих шкідників.

Зозуля поїдає волохату гусінь. Узимку жовтогруду синичку можна бачити біля людських осель. Горобці – осілі птахи.  

 

§ 34 Поняття про текст

Вправа 344  Антарктида вкрита вічною кригою. Там живуть пінгвіни.

 

Вправа 345 Захід, південь, північ, схід

 

Вправа 346  Текст

Пінгвін — великий мор­ський птах. В Антарктиді лютують морози. Плаван­ня корисне.

Пінгвін живе в Антарктиді. Крила в нього короткі, схожі на ласти й пристосовані для плавання

У першому реченні розповідається про пінгвінів, у другому – про Антарктиду, у третьому – про плавання. Речення не пов’язані за змістом, тому вони не утворюють текст, до них не можна дібрати заголовок

Усі три речення розповідають про пінгвіна, вони пов’язані за змістом, до них можна дібрати заголовок.

Тема: розповідь про пінгвіна

Заголовок: «Пінгвін»

Вправа 347

Тема: розповідь про те, як пінгвіни доглядають своїх малят

Заголовок: «Пінгвіни»

Пінгвіни зводять своїх малят докупи — в «дитя­чий садочок», аби вберегти їх від біди. У кожному «садочку» можуть перебувати сотні пташенят. На­глядають за ними декілька дорослих птахів. Вони не дозволяють малечі виходити за межі «садка».

 

Вправа 348 Пінгвіни охороняють пташенят від птахів поморників.

 

Вправа 349 Поділ на склади

Зачин. Я-кось до-пи-тли-вий Пін-гвін-чик ви-ру-шив на про-­гу-лян-ку. Кри-га ви-гра-ва-ла на сон-ці у-сі-ма бар-ва-ми. Пін-гвін-чик так за-хо-пив-ся, що й не по-мі-тив, як ві-­дій-шов да-ле-ко від «ди-тя-чо-го сад-ка» і о-пи-нив-ся на бе-ре-зі о-ке-а-ну.

Основна частина. Ви-рі-шив тро-хи по-пір-на-ти. Ско-чив у во-ду — аж глип: на ньо-го пли-ве здо-ро-ве-нний мор-ський ле-о-­пард. Ма-люк за-кри-чав із пе-ре-ля-ку.

На ща-стя, не-по-да-лік дрі-мав си-ній кит Пла-ву-нець. Він по-спі-шив на до-по-мо-гу. По-са-див Пін-гвін-чи-ка со-бі на спи-ну і пом-чав до бе-ре-га. Там у-же ма-лю-ка че-ка-ли схви-льо-ва-ні та-то й ма-ма.

Кінцівка. Від-то-ді Пін-гвін-чик і Пла-ву-нець по-то-ва-ри-шу-ва-ли.

План

1. Пінгвінчик на березі океану

2. Зустріч з леопардом

3. Кит поспішив на допомогу

4. Пінгвінчик і Плавунець – товариші

План

1. Прогулянка

2. Переляк

3. Допомога кита

4. Товариші

§ 35 Будова тексту

Вправа 350

З гілки на гілку злітає вона, крутиться, вертиться дзиґою, з сміхом дражниться, хвалиться в лапці горіхом

Відгадка: білка

3� Дзиґа —  5 букв («де», «зе», «и», «ґе», «а»), 4 звуки (звукова модель [ — ●́ | — ● ], звуковий розбір слова  [дз и ґ а]), 2 склади (дзи-ґа)

 

Вправа 351  Бі, ця, це, дже, вчи

 

Вправа 352

Тема: розповідь про дуб

3� Заголовок: «Дуб», «Дуб – міцне дерево»

Зачин. На узліссі ріс самотній дуб. Міцний, кремезний.

Основна частина. Та ось налетіла гроза. Вдарила вог­няна стріла у стовбур дуба. Затремтіли гілки. Загорілося верховіття. Дощ лив, а дуб горів... Обгоріла його верхівка.

Кінцівка. Але дуб не загинув. Через рік зазе­леніли молоді пагони...

 

Вправа 353

Тема: розповідь про те, як хитра лисиця білок мирила

Заголовок: «Дві білки і лисиця»

Зачин. Дві біл-ки знай-шли го-ріх і за-спе-ре-ча-ли-ся між со-­бо-ю. «Він мій, — ка-за-ла пер-ша біл-ка, — бо я йо-го пер-ша по-ба-чи-ла». «Ні, він мій! — кри-ча-ла дру-га. — Я йо-го пі-дня-ла».

Основна частина. По-чу-ла цю су-пе-ре-чку ли-си-ця й мо-ви-ла: «Не сва-­рі-ться, я по-ми-рю вас!» Ста-ла між біл-ка-ми, роз-ку-си-ла го-ріх і ска-за-ла: «Ця по-ло-ви-на на-ле-жить то-му, хто знай-шов го-ріх, ця — то-му, хто йо-го пі-дняв, а зер-­но — ме-ні: за те, що я вас по-ми-ри-ла».

Кінцівка. З цими словами лисиця передала білкам порожні шкаралупи, зерно поклала собі в рот і втекла.

 

Вправа 354

Тема: розповідь про те, як рибалка врятував білку

Заголовок: «Рибалка і білка» (відповідає на питання «про кого розповідається?», «По­рятунок лісового звірятка» (відповідає на питання «чого навчає?»)

Зачин. Ри-бал-ка по-віль-но плив чов-ном по-між ку-щів, за-­то-пле-них по-ві-нню. Під ку-щем лі-щи-ни він по-ба-чив ру-дий гриб.

Основна частина. Ра-птом гриб стри-бнув про-сто в чо-вен. Це бу-ла мо-кра біл-ка.

Кінцівка.  Ри-бал-ка до-віз ї-ї до бе-ре-га. Біл-ка о-дра-зу ж ви-­стри-бну-ла з чов-на і по-да-ла-ся до лі-су.

 

Вправа 355

Тема: розповідь про білочок

Заголовок: «Веселі звірятка», «Білочки», «Прудкі білочки»

Зачин. З ранку до пізнього вечора невтомно клопочуться прудкі білочки.

Основна частина.  То мчать на вер-хів-ку я-ли-ни, то пе-ре-стри-бу-ють із гіл-ки на гіл-ку, то го-ло-во-ю до-ни-зу спу-ска-ю-ться на зем-лю. Бі-га-ють на-вви-пе-ред-ки, як ді-ти.

Кінцівка.  Не-ма-є в лі-сі ве-се-лі-ших зві-ря-ток!

 

Вправа 356

Котику-воркотику, свої вуси-довгоруси почеши! (Спонукальне окличне речення)

 

Вправа 357  Котик, живіт, мишка

 

Вправа 358 Відредагували текст, замінивши повторюваний іменник кіт

Кіт живе біля людей. Він ловить мишей. Котик — лагідна домашня тварина.

 

Вправа 359

Тема: розповідь про кота Чудила

Заголовок: «Кіт Чудило»

Зачин. До хло-пчи-ків при-блу-ди-ло-ся ко-ше-ня. Во-но бу-ло ма-лень-ке, пу-хна-сте, бі-ло-ру-де.

Основна частина.  Ді-ти взя-ли-ся йо-го вчи-ти. Ні-хто не знав, як тре-ба му-штру-ва-ти ко-тів, то й по-ча-ли хло-п'я-та вчи-ти ко-ше-ня по-со-ба-чо-му.

Кінцівка. На-зва-ли ко-ти-ка Чу-ди-лом. Зро-би-ли йо-му на-ший-ни-чок зі ста-ро-го ре-мін-ця. Так і бі-гав за дру-зя-ми кіт Чу-ди-ло.

Кошеня – воно, його, котика, йому, кіт.

 

Вправа 360

Тема: розповідь про те, як горобчик врятував пташку від лап кошеняти

Заголовок: «Кошеня і горобчик» (відповідає на питання «про кого розповідається»), «Сміливий горобчик» (відповідає на питання «чого навчає твір»)

Зачин. Ко-ше-ня за-хо-ті-ло зло-ви-ти пта-шку.

Основна частина. Во-но при-ча-ї-­ло-ся на гіл-ці бі-ля го-дів-ни-чки. Це по-мі-тив го-ро-бець. Він смі-ли-во ки-нув-ся на ро-зби-ша-ку.

Кінцівка. Ко-тик у-пав з де-ре-ва і чкур-нув у ку-щі. А го-роб-чик пе-ре-мо-жно за-цві-рінь-кав.

Горобець – він, горобчик.

 

Вправа 361 Опиши котика, який тобі дуже подобається, як його звати, які у нього шерсть, хвостик, вуса, очі, лапки

2� Заголовок: «Наша киця – красуня»

3� Слова, щоб уникнути повторень: улюблениця, вона, її, кішка, тваринка, Мурка.

Інші завдання дивись тут...