Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 1 Що таке текст

Сторінка 4  

Вправа 1

• Вилучили слова — назви чисел і прочитали заховане слово:

ОДИНКАДВАНІТРИКУЧОТИРИЛИ

Тлумачення слова КАНІКУЛИ…

Розповідь про літні канікули…

Заголовок вірша: «Чого я вчуся?».

Тема вірша: поетична розповідь про те, як дівчинка вивчає українську мову.

Головна думка: «Це маленька українка!».

Вдо-ма вчить ме-не ма-ту-ся, в шко-лі вчить ме-не у-чи-тель, і са-ма я до-бре вчу-ся рі-дним сло-вом го-во-ри-ти. Вчусь не тіль-ки го-во-ри-ти, а й чи-та-ти і пи-са-ти. Щоб у-сі ра-ді-ли ді-ти, щоб пи-ша-лись ма-ма й та-то. Щоб пі-шла між лю-ди сла-ва, щоб ска-за-ли: «От ди-тин-ка до-бра, му-дра і ла-ска-ва. Це ма-лень-ка у-кра-їн-ка!»

 

Сторінка 5

Вправа 2

Ніхто вченим не родився.

Для чого потрібні знання…

 

Вправа 3

Люблю я маму, люблю тата.

Люблю я свою рідну хату.

Люблю малесенького брата.

 

Вправа 4  Невеликий текст «Що я люблю робити»

 

§ 2 Мета тексту, типи текстів

Сторінка 6  

Вправа 1 

Заголовок: «Ромашка», «Як ромашка потрапила в Україну», «Ромашка-мандрівниця», «Мандрівниця ромашка».

Тема тексту-розповіді: розповідь про те, як ромашка потрапила в Україну.

Головна думка: «ромашка призвичаїлася до наших умов, а ми до неї».

Зачин (початок).

У-сі ви зна-є-те ро-ма-шку. Із ї-ї кві-тів дів-ча-та пле-туть ві-но-чки та ро-блять бу-ке-ти.

Основна частина (розвиток подій).

А чи зна-є-те ви, як ро-ма-шка по-тра-пи-ла до нас? Пе-ре-се-ли-ла-ся во-на на на-шу зем-лю з А-ме-ри-ки. Ї-ї на-сі-ння-чко ви-пад-ко-во по-тра-пи-ло із зер-ном на ко-ра-бель. Во-но пе-ре-ман-дру-ва-ло че-рез о-ке-ан і про-ро-сло в на-ших ґрун-тах.

Кінцівка (закінчення).

Ро-ма-шка при-зви-ча-ї-ла-ся до на-ших у-мов, а ми до не-ї.

Вправа 2 

Заголовок: «Біла ромашка», «Ромашка».

Тема тексту-опису: опис зовнішнього вигляду рослини ромашки.

Головна думка: ромашка – гарна квітка.

Зачин (загальне враження)

Ро-ма-шка — трав'-я-ни-ста ро-сли-на.

Основна частина (опис окремих ознак)

Ро-сли-на з ро-зга-лу-же-ни-ми сте-бла-ми й роз-сі-че-ни-ми ли-стка-ми. Кві-тки — зе-ле-ну-ва-то-жов-ті ко-ши-ки з бі-ли-ми пе-лю-стка-ми.

Кінцівка (підсумок)

Ось та-ка на ви-гляд ця кві-тка.

Вправа 3

Заголовок: «Ромашка – корисна рослина», «Ромашка аптечна», «Корисна ромашка», «Ромашка – лікарська рослина».

Тема тексту-міркування: міркування про користь рослини ромашки аптечної.

Головна думка: ромашка аптечна – корисна рослина.

Зачин (твердження)

Ро-ма-шка а-пте-чна — лі-кар-ська ро-сли-на.

Основна частина (доведення)

Во-на здав-на ві-до-ма в на-ро-дній ме-ди-ци-ні. На-сто-ї і ві-два-ри ро-ма-шки ви-ко-ри-сто-ву-ють для лі-ку-ва-ння за-сту-ди. Ни-ми по-ло-щуть зу-би, про-ми-ва-ють ра-ни, щоб швид-ше за-го-ю-ва-ли-ся. Ро-ма-шку ви-ко-ри-сто-ву-ють та-кож для до-гля-ду за шкі-рою та во-ло-ссям.

Кінцівка (висновок)

От я-ка ко-ри-сна ця ро-сли-на!

Сторінка 7

Вправа 4

Заголовок: «Ромашка», «Загадкова ромашка», «Мені подобається ромашка», «За що мені подобається ромашка».

Тема тексту-есе: авторські роздуми про власне ставлення до рослини ромашки.

Головна думка: «ромашка мені дуже подобається!».

Зачин (вступ)

Чи по-до-ба-є-ться вам ро-ма-шка? О-та дрі-бна по-льо-ва кві-тка, я-ка при-кра-ша-є по-ле сво-є-ю я-скра-ві-стю.

Основна частина

Ме-ні ду-же по-до-ба-є-ться. Спи-та-є-те, за що? Мо-жли-во, за те, що ро-ма-шка схо-жа на ма-лень-ке со-не-чко. Чи, мо-же, за те, що із кві-ток ро-ма-шки мо-жна сплі-та-ти ча-рів-ні ві-но-чки. А мо-же, за те, що на пе-лю-стках ро-ма-шки мо-жна во-ро-жи-ти, за-га-ду-ю-чи ба-жа-ння. А мо-же, за ї-ї ні-жність...

Кінцівка (висновок)

Не зна-ю за що, а-ле ро-ма-шка ме-ні ду-же по-до-ба-є-ться!

Вправа 5 Текст-розповідь про своє місто (село)…

 

Сторінка 8

Вправа 6

Заголовок: «Осінь», «Прекрасна осінь», «Подобається осінь», «Як можна не любити осінь».

Тема тексту-есе: авторські думки про ставлення до осінньої пори року.

Головна думка: «осінь прекрасна».

Зачин (вступ)

Де-хто не лю-бить о-сінь, ка-же, що во-на сум-на, до-що-ва, не-при-ві-тна...

Основна частина

А як же зо-ло-та о-сінь? Та о-сінь, я-ку не втом-лю-ю-ться о-пи-су-ва-ти ху-до-жни-ки, по-е-ти, пи-сьме-нни-ки?! Як мо-жна ї-ї не лю-би-ти?! Зо-ло-ти-сте вбра-ння де-рев, за-пах о-па-ло-го ли-стя, ні-жне про-щаль-не те-пло, ди-во-ви-жний о-сі-нній на-стрій... У-се це зво-ру-шу-є, тор-ка-є най-тон-ші стру-ни ду-ші, да-ру-є від-чу-ття ща-стя і за-ти-шку.

Кінцівка (висновок

Ні, я пе-ре-ко-на-ний, що о-сінь пре-кра-сна. А як ду-ма-є-те ви?

Висловте свої думки про осінь (за що подобається, за що не подобається)…

Осінь подобається: достигає урожай, багато грибів, подобається спостерігати за осінніми перетвореннями, зустрічі з однокласниками, почуваєшся на рік старшим.

Осінь не подобається: дощові дні, коротшають дні, холодні ранки, доводиться рано вставати до школи.

 

Вправа 7

Тема тексту-опису: опис озера Світязь – діаманта Шацьких озер.

Головна думка: «Світязь – озеро казкової краси».

• Заголовок: «Озеро казкової краси».

На Волині, поблизу міста Шацька, розташована група озер. Серед них, немовби діамант в оздобі перлів, лежить оспіване народом озеро Світязь. Славне воно винятковою прозорістю води та глибиною. Зелені шати з лісу, лук і водяної рослинності надають озеру достоту казкової краси.

 

Сторінка 9

Вправа 8

Тема тексту-розповіді: розповідь про місто Київ – столицю України.

Головна думка: «Київ – столиця незалежної України».

Зачин (початок) На крутих берегах Дніпра височить стародавнє місто Київ — столиця незалежної України.
Основна частина (розвиток подій) Наша столиця відома в усьому світові чудовими історичними пам'ятками, архітектурними спорудами. А ще — славними людьми.
Кінцівка (закінчення) Кияни дбають про те, щоб Київ став справжнім європейським містом, красивим і затишним.

• Заголовок: «Київ», «Київ – столиця незалежної України», «Київ – столиця України», «Столиця незалежної України».

 

Вправа 9

Текст-опис «Наша киця — красуня»…

Тема тексту-опису: опис зовнішнього вигляду домашньої улюблениці киці.

Головна думка: наша киця – красуня.

Текст-міркування «Коза — корисна тварина»…

Тема тексту-міркування: міркування про користь свійської тварини кози.

Головна думка: коза – корисна тварина.

Текст-розповідь: «Як білка запасається на зиму»…

Тема тексту-розповіді: розповідь про те, як білка запасає поживу на зиму.

Головна думка: білка – запасливе звірятко.

Чому ж песик образився на мене? …

Тема тексту-есе: роздуми автора про ставлення до домашнього улюбленця песика.

Головна думка: дбайте про домашніх улюбленців.

 

Вправа 10  Склали текст про улюблену пору року

Текст-міркування «Моя улюблена пора року»…

Текст-розповідь «Незвичайна весна»…

 

§ 3 Засоби зв'язку речень у тексті

Сторінка 10

Вправа 1

День чи нічка надворі,

завжди сидить в норі.

Перерив вишневий сад

він без плуга й без лопат!

Відгадка: кріт.

 

Вправа 2

Заголовок: «Кріт», «Кріт – природній копальник», «Копальник кріт».

Тема: розповідь про те, як кріт копає тунелі.

Головна думка: кріт — один із найкращих копальників у природі.

Зачин (початок) Кріт — один із найкращих копальників у природі.
Основна частина (розвиток подій) У нього могутні передні лапи, що мають форму лопати. Спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини!
Кінцівка (закінчення) За ніч кріт може вирити тунель завдовжки 68 метрів.

Сторінка 11

Вправа 3

Заголовок: «Квіти сонця».

Тема тексту: розповідь про соняшники в полі.

Головна думка: милуєшся красою соняшників у полі.

Зачин (початок)

На по-лі ба-га-то ве-ли-ких я-скра-вих го-лі-вок.

Основна думка (розвиток подій)

То со-ня-шни-ки. О-со-бли-во гар-ні кві-ти на сві-тан-ку. І-деш сте-жи-но-ю і ми-лу-є-шся ї-хньо-ю кра-со-ю.

Кінцівка (закінчення)

Сто-ять со-ня-шни-ки, о-ми-ті чи-сто-ю сві-тан-ко-во-ю ро-со-ю.

• Слова, щоб пов'язати речення одне з одним і уникнути повтору слова соняшники: голівок, квіти, їхньою.

 

Хвилинка спілкування

Ти знаєш, як можна вдосконалити текст, щоб він став кращим?...

 

Вправа 4

Заголовок: «Наш песик».

Тема: розповідь про прогулянку Максимка й Маринки.

Зачин (початок)

Після обіду Максимко й Маринка зі своїм песиком пішли на ставок рибалити.

Основна частина (розвиток подій)

Незабаром набігла чорна хмара і закрила сонце. На дітей впали перші краплини.

Кінцівка (закінчення)

Максимко й Маринка ледь устигли забігти до хати. А маленький песик наніс багнюки на підлозі.

Інші завдання дивись тут...