Інші завдання дивись тут...

Написання префіксів з-, (с-)

Вправа 193.

Префікс -с: схиляються (бо хилитися), скинути (бо кидати), сформувати (бо формувати), спекти (бо пекти), стиснути (бо тиснути), створити (бо творити), стихнув (бо тихий), спитав (бо питати), сфотографував (бо фотографія), скиснути (бо киснути)

 

Вправа 194.

Розвеселий, безперервно, розгублений.

Переніс слів: сміють–ся, смію-ться, смі–ються; ва-ляться, валять-ся, валя-ться.

 

Вправа 195

Префікс з--

Префікс с-

зносити, звести, змішати, зчистити, злетіти, збігати, зламати

Стерти, сховати, сточити, сплести, сколихнув, склеїти, схвалити

 

Вправа  196. Казка про префікси з-, (с-).

 

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

Вправа 197.

Об'ємний (бо ємність), приємний, від'ємне, об'їзд (бо їзда), приїзд , від'їхали, з'їхати, під'їхав, наїхати, проїзд, в'їхали, роз'їзд.

префікс закінчується на букви, що позначають приголосні звуки

префікс закінчується буквами, що

позначають голосний

Об'ємний, від'ємне, об'їзд, від'їхали, з'їхати, під'їхав, в'їхали, роз'їзд

приємний, приїзд , наїхати, проїзд

 

Вправа 198

З'їсти, об'їсти, над'їсти, поїсти.

Об'єднати, з'єднати, від'єднати, роз'єднати, приєднати, поєднати.

Хитра лисичка вирішила з'їсти колобка. Не треба їсти дуже швидко.

На день Злуки українці з'єдналися в живий людський ланцюг – символічне  об'єднання народу.

Я вирішив поєднати корисне з приємним. Нікому не роз'єднати український народ! Виступ об'єднав школярів у спільній підготовці до нього.

 

Вправа 199.

Під'їхав (бо їхав), б'ється, з'явилася (бо явитися), об'їдеш (їдеш),  роз'єднати (бо єднати).

 

Вправа 200.

Об'єднання, об'явитися, з'явитися, роз'їзд, від'їзд.

 

Написання запрошення (привітання)

Вправа 201. Власне запрошення із «Зошита з розвитку писемного мовлення».

Власне запрошення та привітання.

 

Перенос слів із префіксами

Вправа 202. 3'єдналися, п'ятнадцять, від'їзд, приїзд, під'їхав, з'їзд, об'єднати, роз'єднати, подвір'я, поїхати, буряк, зяблик, пам'ять.

• Переніс слів:

3'є-дналися, з'єд-налися, з'єдна-лися, з'єднали-ся,

п'я-тнадцять, п'ят-надцять, п'ятна-дцять, п'ятнад-цять,

від-'їзд, ві-д'їзд,

при-їзд,

під'-їхав, під'ї-хав,

з'їзд,

об'-єднати, об'єд-нати, об'єдна-ти,

роз'-єднати, роз'єд-нати, роз'єдна-ти,

по-двір'я, подві-р'я,

по-їхати, поїха-ти,

бу-ряк,

зяб-лик, зя-блик,

пам'-ять, па-м'ять.

 

Вправа 203.

З'я-вляються, з'яв-ляються, з'явля-ються, з'являю-ться, з'являють-ся,

з'ю-рмилися, з'юр-милися, з'юрми-лися, з'юрмили-ся,

з'є-днані, з'єд-нані, з'єдна-ні,

сі-м'ю,

з'ї-дять.

Префікси: з'являються, розвідниці, з'юрмилися, з'єднані, розкішного, збере, з'їдять.

 

Вправа 204. Поділ на склади для переносу.

З'я-виться, з'яви-ться, з'явить-ся,

з'ї-дали, з'їда-ли

звуко-буквений аналіз слова

1 з'явиться

2 з'я-ви-ться

3 з'я́виться

4 [з й а в и ц:' а]   [— = • | — • | =: •]

5 «зе», «я», «ве», «и», «те», «знак м’якшення», «ес», «я»  

6 букв 8, звуків – 7

7 Буква я після апострофа передає два звуки (м'який приголосний звук [й] та голосний звук [а], буквосполучення -ться передається двома звуками (м'яким подовжений приголосним звуком [ц':] та голосним звуком [а])

 

Вправа 205. Власне оголошення про спортивне змагання.

Оголошення.

Завтра 20 грудня о 15:00 у приміщенні шкільного спортзалу відбудуться змагання з легкої атлетики. Запрошуємо усіх бажаючих узяти в них участь.

                                                 Актив школи

Інші завдання дивись тут...