Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 12  § 5 Будова тексту. План

Вправа 1 Будова тексту

Початок тексту — зачин; виклад змісту — основна частина; завершення — кінцівка.

 

Вправа 2

Тема: опис повітря в осінньому лісі.

Головна думка: «Повітря в осінньому лісі якесь особливе».

Мета: описати повітря в осінньому лісі.

Тип тексту: опис.

3� Заголовок: «Повітря в осінньому лісі», «Особливе повітря», «Повітря осіннього лісу».

Будова тексту

Зачин (загальне враження)

Повітря в осінньому лісі якесь особливе.

Основна частина (опис )

Пахне грибами, стиглими грушами, м'ятою, смородиною, сосновою хвоєю і ще чимось таким приємним, що дихаєш і не надихаєшся.

Кінцівка (висновок)

Цілісінький день можна блукати і не втомишся

Вправа 3

Тема: міркування про те, чи треба оберігати ліс.

Головна думка: «кожне дерево, кожен кущ треба берегти»

Мета: переконати читача в тому, що ліс треба берегти.

Тип тексту: міркування.

Твердження

Чи тре-ба о-бе-рі-га-ти ліс?

Доведення

Зві-сно ж! Ліс є рі-дним до-мом і го-ду-валь-ни-ком для тва-рин. За-хи-сни-ком від ві-тру для по-ля. Дру-гом рі-чки та ї-ї ме-шкан-ців — я-кщо ги-не ліс, то й рі-чка не-за-ба-ром пе-ре-си-ха-є.

Висновок

То-му ко-жне де-ре-во, ко-жен кущ тре-ба бе-ре-гти і на-сам-пе-ред — від во-гню.

2� Міркування, чому ліс треба берегти (ліс – легені природи) ...

 

Сторінка 13

Вправа 4

Тема: міркування, кого можна назвати хіміком.

Головна думка: «Ти… вже є справжнісіньким хіміком»

Мета: переконати, що хіміком можна назвати кожного, бо працюючи, людина здійснює хімічні перетворення.

Тип: міркування.

2� Будова тексту-міркування

Твердження

Ти, ма-буть, і не здо-га-ду-є-шся, що вже є справ-жні-сінь-ким хі-мі-ком?

Доведення

Тож слу-хай-но. Я-кщо лю-ди-на хоч раз у жи-тті під-сма-жи-ла а-бо зва-ри-ла яй-це, при-го-ту-ва-ла м’я-со чи кар-то-плю, на-віть по-со-ли-ла суп — то вже здій-сни-ла справ-жнє хі-мі-чне пе-ре-тво-ре-ння.

Висновок

Ней-мо-вір-но, прав-да?

3� Переказали текст, звертаючись до багатьох людей

   Ви, мабуть, і не здогадуєтеся, що вже є справжнісінькими хіміками?

   Тож слухайте-но. Якщо людина хоч раз у житті підсмажила або зварила яйце, приготувала м'ясо чи картоплю, навіть посолила суп — то вже здій­снила справжнє хімічне перетворення.

    Неймовірно, правда?

 

Вправа 5

Текст-есе «Яку професію обрати?»…

 

Вправа 6

З тексту цікаво було дізнатися, що в горбі верблюд запасає потрібні речовини, що робить його витривалим під час довгих мандрівок пустелями.

Зачин

Вер-блю-ди жи-вуть у пу-сте-лі, де о-бмаль ї-жі та во-ди. От ці тва-ри-ни і нав-чи-ли-ся все не-о-бхі-дне но-си-ти із со-бо-ю. Горб — це ко-­мо-ра з ї-же-ю.

Основна частина

На-ве-сні, ко-ли пу-сте-ля роз-кві-та-є, вер-б­люд їсть ду-же ба-га-то ли-стя, тра-ви, кві-тів. А на-дли-шки ї-жі, пе-ре-тво-рю-ю-чись на жир, від-кла-да-ю-ться в гор-би. Ва-жить горб до 45 кі-ло-гра-мів, як дві ве-ли-че-зні ва-лі-зи. До то-го ж у-здовж сті-нок вер-блю-жо-го жи-во-та є не-ве-ли-чкі по-ро-ж­ни-ни для во-ди. О-дра-зу вер-блюд мо-же ви-пи-ти до 15 ві-дер во-ди.

Кінцівка

Під час по-су-хи вер-блюд ви-три-му-є ба-га-то-де-нні пе-ре-хо-ди від о-дно-го дже-ре-ла до ін-шо-го. Він мо-же ти-жня-ми ні-чо-го не ї-сти. А при слу-шній на-го-ді швид-ко на-пов-ню-є горб но-ви-ми за-па-са-ми.

2� Текст поділено на три абзаци згідно логіки викладеної інформації. У першому абзаці ведеться мова про горб верблюда – комору з їжею; у другому частині – про те, як запасаються поживні речовини і вода; у третьому – про витривалість тварини. 

3� План

1. Усе необхідне — із собою.

2. Як запасається верблюд.

3. Витривалість верблюда.

 

Сторінка 14 

Вправа 7

Визначили тему і головну думку оповідання «Допомогли». Дібрали до тексту два заголовки: до теми і до головної думки. Поділили текст на частини за пропонованим планом. Змінили його кінцівку…

 

Сторінка 15

Вправа 8

Тема: розповідь про виготовлення солодкої вати.

Головна думка: «процес приготування цих солодощів не зовсім звичайний»

Мета: розповісти, як виготовляють смачні солодощі – солодку вату.

Тип: розповідь.

2� Виправили помилку в плані та записали речення, що відповідає останньому пунктові плану

План

Текст «Солодка вата»

1. Як роблять солодку вату.

Як ро-блять со-лод-ку ва-ту? Во-на скла-да-є-ться зі зви-чай-ні-­сінь-ко-го цу-кру, а-ле про-цес при-го-ту-ва-ння цих со-ло-до-щів не зов-сім зви-чай-ний.

2. Цукрові нитки.

Роз-то-пле-ний цу-кор крізь си-то ви-ли-ва-ють на спе-ці-аль-ний при-стрій — ме-та-ле-вий ба-ра-бан, я-кий швид-ко о-бер-та-є-ться. На стін-ках ба-ра-ба-на у-тво-рю-ю-ться тон-кі цу-кро-ві ни-тки. Їх зби-ра-ють, кру-го-ви-ми ру-ха-ми на-мо-ту-ю-чи на па-ли-чку, — і у-тво-рю-є-ться ва-та!

3. Колір солодкої вати.

А щоб ця вата набула якого-небудь кольору, до розтопленого цукру додають харчовий барвник.

Завдання 9

План до оповідання «В останній день літа»…

 

Сторінка 16  § 6 Тексти різних стилів

Вправа 1

1,2 � Я уявила прикмети осені: вечірня прохолода, ранкові тумани, золотиться листя на листопадних деревах.

3� Уривок з оповідання «Перший подих осені» Алевтини Волкової створено, щоб образно, яскраво змалювати осінь.

Стиль мовлення: художній.

 

Вправа 2

Тема: розповідь про людський плач та чому ми плачемо.

Головна думка: сльози необхідні для зволоження та очищення.

Мета: розповісти наукову інформацію про людський плач.

Заголовок до теми тексту.

2� Текст створено, щоб передати наукову інформацію про плач.

Стиль мовлення: науковий.

3�

План

Текст «Чому ми плачемо»

1. Два види людського плачу.

У лю-ди-ни плач бу-ва-є двох ви-дів: ре-фле-ктор-ний (ми-мо-віль-ний, не-сві-до-мий) та е-мо-цій-ний.

2. Рефлекторні та емоційні сльози.

Ре-фле-ктор-ні сльо-зи не-о-бхі-дні для о-чи-ще-ння о-чей та ї-хньо-го зво-ло-же-ння. Так пла-че не ли-ше лю-ди-на, а й ба-га-то тва-рин. Е-мо-цій-ні сльо-зи — ті, я-кі ви-кли-ка-ні силь-ни-ми е-мо-ці-я-ми, во-ни ха-ра-ктер-ні тіль-ки для лю-ди-ни.

3. Очищення організму від токсинів.

Ко-ли лю-ди-на пе-ре-жи-ва-є го-ре, у кров по-тра-пля-ють шкі-дли-ві ре-чо-ви-ни — то-кси-ни. Я-кщо ми пла-че-мо, то во-ни ра-зом зі слізь-ми ви-во-дя-ться з ор-га-ні-зму. Са-ме то-му, ви-пла-кав-шись як слід, ми і-но-ді від-чу-ва-є-мо по-лег-ше-ння.

Сторінка 17

Вправа 3

Оповідання «Маленькі помічниці» (Олега Буценя)…

2� Цей текст треба віднести до розмовного стилю. По-перше, у ньому Оля та Ліда обмінюються особистими думками. По-друге, розмова ведеться на побутову тему про допомогу рідним. По-третє, текст написаний у формі діалогу.

 

Сторінка 18

Вправа 4

2� Текст-інструкцію до гри «Піжмурки» треба віднести до ділового стилю. По-перше, його викладено у формі інструкції. По-друге, правила наводяться стисло і конкретно. По-третє, повідомлення коротке, проте зрозуміле.

 

Хвилинка спілкування

— У які рухливі ігри ти любиш гратися з друзями?

На уроці фізичної культури ми вивчили чудову гру...

 

Вправа 5

Текст розмови із другом або подругою про допомогу батькам по господарству…

 

Сторінка 19

Вправа 6

На світлині зображена гра в шахи.

Що ти відчуваєш, споглядаючи фото? Я відчуваю здивування та усміх.

Що здивувало тебе на цій світлині? Мене здивували незвичайні гравці в шахи.

Чи сподобалась вона та чим саме? Світлина сподобалася, вона смішна і добра.

Чи все вдалося фотографові? На мою думку, фотограф зробив вдалу світлину.

Чи можна довіряти цьому медіапродукту та чому? Звичайно, цьому медіапродукту не треба довіряти. Гра в шашки дуже складна. Вона непосильна багатьом людям. А тваринам – тим паче.

 

Вправа 7

Чи любиш ти читати дитячі періодичні видання (газети, журнали), чому та які з них тобі особливо подобаються…

 

Сторінка 20

Вправа 8

Дослідили цей медіатекст, давши відповіді на запитання.

Заголовок: «Софія Делоне»

Про кого цей текст? Текст про дизайнерку Софію Делоне.

Що привернуло твою увагу? Привернуло увагу те, що дизйнерка народилась в Україні і провела тут своє дитинство.

Що нового для себе ти дізнався? Я дізнався про відому дизайнерку та її стиль одягу.

Чи буде корисною для тебе ця інформація? Звичайно. Я дізнався, як дитячі спостереження Софії Делоне стали основою її успіху. Зрозумів, що треба розвивати спостережливість, займатися творчістю.

Чи можна довіряти цьому медіатексту та чому? Вважаю, що цьому медіатексту можна довіряти.

 

Вправа 9

Нещодавно прочитала коротеньку статтю «Друзі чи вороги?» в улюбленому журналі «Розумашки».

Собака в природі зовсім не ворог котові, просто їхні звички та поведінка такі різні, що їм складно зрозуміти один одного. Перше, що спонукає пса наблизитися до кішки, - цікавість: він хоче її обнюхати це звичайний собачий ритуал знайомства.

Але кішка сприймає наміри собаки по-своєму, як загрозу, і намагається втекти. А на все, що втікає, собака реагує як мисливець: «Догнати втікача!» Проте, коли хазяїн заспокоїть кішку і дасть собаці спокійно її обнюхати, у його підопічних можуть скластися дуже теплі стосунки.

Про кого цей текст?  Цей текст про котів та собак.

Що привернуло твою увагу? У мене є кіт, тому я люблю читати про домашніх улюбленців.

Що нового для себе ти дізнався? Я дізнався, коли собака та кіт можуть стати друзями.

Чи буде корисною для тебе ця інформація? Так, я спробую допомогти подружитися моєму котові з песиком товариша.

Чи можна довіряти цьому медіатексту та чому? Вважаю, що цьому медіатексту можна довіряти, оскільки цей журнал вважаю надійним джерелом. 

 

Сторінка 21

Вправа 10

Дослідили мультфільм про Івана Пулюя із серії «Книга-мандрівка. Україна», давши відповіді на питання

 

Вправа 11

Мета: заклик прочитати книжки про славних синів та дочок України – «Ці дивовижні українці», «Це наше і це твоє», «Книга-ман­дрівка. Україна» тощо.

2� Українці, якими я пишаюся…

     Українці, якими я пишаюся...

 

Сторінка 22

Вправа 12

За допомогою дорослих відшукай недостовірну інформацію (наприклад, у рекламі) і поділися нею з однокласниками та однокласницями, щоб захистити їх…

 

УЗАГАЛЬНЮЮ ЗНАННЯ ПРО ТЕКСТ

Що я знаю?

• Основні ознаки тексту: об’єднані спільною темою, зв’язні за змістом, розташовані в певному порядку, є завершеним висловлюванням, можуть мати дібраний заголовок.

• Заголовок – це стисле висловлювання до теми або головної думки.

• Типи текстів: розповідь, опис, міркування, есе.

• Розрізняємо стилі: художній, науковий, діловий.

• Будова тексту залежить від його типу.

• План передає основні думки тексту в логічній послідовності.

• Види медіа: журнали, газети, мультфільми, фільми, інтернет.

Що я вмію…? 

Довели одне одному, що оповідання «Та й поклала кладочку» — це текст; визначили, з якою метою створено текст: розповісти, описати чи висловити міркування; з’ясували, до якого стилю належить цей текст; назвали в тексті зачин, основну частину і кінцівку; склали план тексту із чотирьох пунктів…

Інші завдання дивись тут...