Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 5 Усне і писемне мовлення

Вправа 1 

Усне мовлення: розповідаю, слухаю, вітаюся, прощаюся

Письмове спілкування: читаю, пишу

Вправа 2

Для усного повідомлення використаю телефон, мікрофон

 

СТОРІНКА 6 Слова – назви предметів

Вправа 1 Частини мови

Хто? Олег, собака, голуб, Оля

Що? трава, м’яч, дерево

Вправа 2

Назви людей і тварин відповідають на питання хто?

Хто? кіт

Що? квітка

 

СТОРІНКА 7 Слова – назви дій

Вправа 1

Ді-ти на по-двір’-ї. О-ле-на стри-ба-є. Та-рас бі-га-є. А-лла си-дить на ла-ві.  Га-нна чи-та-є книж-ку.

Кіт Няв-чик спить.

1) Грає на барабані

2) Готує бутерброд

 

СТОРІНКА 8 Слово і речення

Вправа 1 

Хлопчик Олег читає казку. Дівчинка Оля читає вірш. Кіт стоїть на газеті. Миша сидить на дивані.

Зробили правдивими речення:

• Олег читає казку.

• Оля читає книжку.

• Олег не слухає вірш.

• Кіт не їсть рибу.

• Мишеня сидить на дивані.

• Діти люблять читати.

 

СТОРІНКА 9

Вправа 1

Розповідні речення:

• Олег читає книжку.

• Оля читає казку.

Питальні речення:

• Олег читає книжку?

• Оля читає казку?

Вправа 2

Ведмедика кладемо на полку. На полицях лежать іграшки. Хлопчик має клоуна. Дві машинки стоять на полиці.

Вправа 3

Неправда

У Роми живе собака. Його звуть Рекс. Рома з Рексом гуляють у парку.

Правда

У Роми живе кіт. Його звуть Рижик. Він рудий, з довгим хвостом. Рома з Рижиком гуляють у полі.

 

СТОРІНКА 10 Звуки

Вправа 1 

Немовні звуки: звуки тварин, телефонний дзвінок, скрип дверей, стукіт, гудок тощо

Мовні звуки: мовлення людей

Вправа 2 Тварина — звук:

коза — Ме-е!

кіт — Няв!

собака — Гав!

квочка — Ко-ко!

їжак — Фир-фир!

мишка — Пі-пі-пі!

 

СТОРІНКА 11

Вправа 1 Абетка

 

СТОРІНКА 12 Буква А а

голосний звук [а] на звуковій схемі •

Вправа 1 Голосні звуки

л М а А д а Л д я а

Вправа 2 

Предмети на малюнку, у назвах яких є звук [а]: фара, миша, собака, автобус, удав, лисичка.

Хто? собака, миша, удав, кіт, лисичка.

Поділ на склади

фа́ра  фа-ра  [ — ●́ | — ● ]

[ф а р а]

ми́ша  ми-ша  [ — ●́ | — ● ]

[м и ш а]

соба́ка  со-ба-ка  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[с о б а к а]

авто́бус  ав-то-бус  [ ● — | — ●́ | — ● — ]

[а в т о б у с]

зупи́нка  зу-пин-ка  [ — ● | — ●́ — | — ● ]

[з у п и н к а]

уда́в   у-дав  [ ● | — ●́ — ]

[у д а в]

лиси́чка  ли-си-чка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[л и с и ч к а]

Собака знаходиться на автобусі. Миша знаходиться у автобусі. Удав  знаходиться під автобусом. Кіт знаходиться перед автобусом. Лисичка  знаходиться перед автобусом.

Правила поведінки в автобусі

Вправа 3

Ву-ли-ця-ми Лон-до-на ї-здять ав-то-бу-си на два по-вер-хи. Ці ав-то-бу-си  чер-во-но-го ко-льо-ру. У-сі лю-блять ї-зди-ти на дру-го-му по-вер-сі ав-то-бу-са.

 

СТОРІНКА 13  Буква О о

голосний звук [о] на звуковій схемі •

Вправа 1

О б с о ю О б Ю С О

 

Вправа 2 

Підпис до малюнка: окуляри

� Око, оса, коса, кора, нора, коза, молоко, солома, окуляри

Звукова схема

о́ко   о-ко   [ ●́ | — ● ]

[о к о]

оса́   о-са   [ ● | — ●́ ]

[о с а]

коса́  ко-са  [ — ● | — ●́ ]

[к о с а]

нора́  но-ра  [ — ● | — ●́ ]

[н о р а]

коза́  ко-за  [ — ● | — ●́ ]

[к о з а]

молоко́  мо-ло-ко  [ — ● | — ● | — ●́ ]

[м о л о к о]

соло́ма  со-ло-ма  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[с о л о м а]

окуля́ри  о-ку-ля-ри  [ ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[о к у л' а р и]

Вправа 3 

Багато, носять, окуляри, допомагають, очі, сонця, води

Звуковий розбір слова

бага́то  ба-га-то [ — ● | — ●́ | — ● ]

[б а г а т о]

но́сять  но-сять  [ — ●́ | = ● = ]

[н о с' а т']

окуля́ри   о-ку-ля-ри  [ ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[о к у л' а р и]

допомага́ють  до-по-ма-га-ють  [ — ● | — ● | — ● | — ●́ | = ● = ]

[д о п о м а г а й у т']

о́чі  о-чі  [ ●́ | -- ● ]

[о ч´ і]

со́нця   сон-ця  [ — ●́ — | = ● ]

[с о н ц' а]

води́   во-ди  [ — ● | — ●́ ]

[в о д и]

� Ба-га-то лю-дей но-сять о-ку-ля-ри. О-ку-ля-ри до-по-ма-га-ють їм кра-ще  ба-чи-ти пред-ме-ти. Є о-ку-ля-ри, я-кі за-хи-ща-ють о-чі від сон-ця та во-ди.

Тема тексту: розповідь про окуляри

Окуляри допомагають краще бачити, захищають очі від сонця або води.

Зір треба берегти, щоб не довелося носити окуляри.

 

СТОРІНКА 14  Буква М м

твердий приголосний звук [м] на звуковій схемі —

пом’якшений  твердий приголосний звук [м ´] на звуковій схемі --

Вправа 1 Твердий приголосний звук

М Д л П М Щ Н м Л д

Вправа 3

Монстриків, місті, вміють

мо́нстриків  мон-стри-ків  [ — ●́ — | — — — ● | -- ● — ]

[м о н с т р и к´ і в]

мі́сті   мі-сті   [ -- ● | — = ● ]

[м´ і с т' і]

вмі́ють   вмі-ють   [ — -- ●́ | = ● = ]

[в м´ і й у т']

� У жи-тті мон-стрів не і-сну-є. Це ге-ро-ї ка-зок. У них див-ний ви-гляд. Во-ни бу-ва-ють жов-ті, си-ні, зе-ле-ні. Мон-стри-ки жи-вуть у каз-ко-во-му лі-сі а-бо ве-се-ло-му мі-сті. У-сі мон-стри-ки — ча-рів-ни-ки, бо вмі-ють ча-клу-ва-ти.

У тексті розповідається про героїв казок – кольорових монстриків.

Тема тексту: монстрики

 

СТОРІНКА 15

Вправа 1 

Підпис до малюнка: мавпа

� мати, мова, молоко, мороз, мавпа, масло, дім, грім, миша, мишка

Наголос

ма́ти   ма-ти   [ — ●́ | — ● ]

[м а т и]

мо́ва   мо-ва   [ — ●́ | — ● ]

[м о в а]

молоко́   мо-ло-ко  [ — ● | — ● | — ●́ ]

[м о л о к о]

моро́з  мо-роз  [ — ● | — ●́ — ]

[м о р о з]

ма́впа   мав-па  [ — ●́ — | — ● ]

[м а в п а]

ма́сло   ма-сло  [ — ●́ | — — ● ]

[м а с л о]

дім   [ = ● — ]

[д' і м]

грім  [ — = ● — ]

[г р' і м]

ми́ша   ми-ша    [ — ●́ | — ● ]

[м и ш а]

ми́шка   ми-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[м и ш к а]

Вправа 2

Ми-ші лю-блять ї-сти сир. Чи це так? Не зов-сім. Ми-ші лю-блять ї-сти зер-но, са-ло, ма-сло й ков-ба-су. І сир гри-зуть, і го-рі-хи, і жо-лу-ді. А-ле  біль-ше ми-шам сма-ку-є на-сі-ння со-ня-шни-ка а-бо ди-ні.

У тексті йшлося про сир, зерно, сало, масло, ковбасу,  горіхи, жолуді, насіння соняшника, насіння дині

Інші завдання дивись тут...