Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 72 

Слова – назви ознак (прикметники)

Вправа 1, 2  Частини мови

Читалочка використала іменники (що?): свято, рік, ялинка, подарунки

наголос свя́то  склади свя-то   звукова схема [ — – ●́ | — ● ]

звуковий розбір слова  [ с в´а т о]

рік    рік   [ = ● — ]

[р' і к]

яли́нка   я-лин-ка   [ = ● | — ●́ — | — ● ]

[й а л и н к а]

подару́нки   по-да-рун-ки   [ — ● | — ● | — ●́ — | — ● ]

[п о д а р у н к и]

Інші слова є прикметниками: (який?) новий, (яке?) веселе, (які?) новорічні, (яка?) красива.

 

Вправа 3 Прикметник 

Свято (яке?) веселе;

рік (який?) новий;

ялинка (яка?) красива;

подарунки (які?) новорічні

 

Вправа 4  Словосполучення

Біла сніжинка, теплі рукавиці, прозора бурулька

бі́ла    бі-ла    [– ●́ | — ● ]

[б´ і л а]

сніжи́нка   сні-жин-ка     [ — = ● | — ●́ — | — ● ]

[с н' і ж и н к а]

те́плі    те-плі    [ — ●́ | — = ● ]

[т е п л' і]

рукави́ці    ру-ка-ви-ці    [ — ● | — ● | — ●́ | = ● ]

[р у к а в и ц' і]

прозо́ра    про-зо-ра   [ — — ● | — ●́ | — ● ]

[п р о з о р а]

буру́лька    бу-руль-ка   [ — ● | — ●́ = | — ● ]

[б у р у л' к а]

 

СТОРІНКА 73

Вправа 5   Зимові (які?), чудова (яка?), чисте (яке?), смачна (яка?), веселі (які?), гарний (який?)

 

Вправа 6   Я побував на виставці льодових фігур. Там бачив зоопарк із крижаних звірів. У тому зоопарку були казкові зайці, хитра лисиця, величезні слони, колючий  їжачок.

 

Вправа 7  Зимові канікули

Діалог про зимові канікули

— Де ти провів свої канікули?

— У гостях в бабусі.

— Що найбільше сподобалося?

— Різдвяні свята на селі.

— Якими словами — назвами ознак можеш описати свої канікули?

— Вони були зимовими, різдвяними, радісними, щедрими, святковими.

 

Вправа 8  Де ти провів свої канікули, що найбільше сподобалося? Якими словами — назвами ознак можеш описати свої канікули?

 

Вправа 9  Назви ознак (який?): білий, пухнастий, зимовий, прозорий, холодний 

бі́лий   бі-лий    [– ●́ | — ● = ]

[б´ і л и й]

пухна́стий    пу-хна-стий    [ — ● | — — ●́ | — — ● = ]

[п у х н  а с т и й]

зимо́вий    зи-мо-вий     [ — ● | — ●́ | — ● = ]

[з и м о в и й]   

зимови́й    зи-мо-вий    [ — ● | — ● | — ●́ = ]

[з и м о в и й]   

прозо́рий    про-зо-рий  [ — — ● | — ●́ | — ● = ]

[п р о з о р и й]

холо́дний    хо-ло-дний  [ — ● | — ●́ | — — ● = ]

[х о л о д н и й]

 

СТОРІНКА 74

Вправа 1 (Яка?, прикметники) біла, засніжена, морозна, холодна, сувора, крижана (що?, іменник) зима.

 

Вправа 2 Слово прикметник походить від слова прикмета

 

Вправа 3 (Які?, прикметники) м'якенькі, ніжні, шовкові, вербові (що?, іменник) котики

м’яке́нькі  м’я-кень-кі     [ — = ● | — ●́ = | – ● ]

[м й а к е н' к´ і]

ні́жні   ні-жні    [ = ●́ | — = ● ]

[н' і ж н' і]

шовко́ві   шов-ко-ві    [ — ● — | — ●́ | – ●]

[ш о в к о в´ і]

вербо́ві   вер-бо-ві     [ — ● — | — ●́ | – ●]

[в е р б о в´ і]

 

Вправа 4 (Що?) весна (яка?) тепла, квіткова, зелена, струмкова, сонячна, весела, лагідна, дзвінка, молода

Ознаки весни у природі

 

СТОРІНКА 75

Вправа 5,  7  Осінь

о́сінь  о-сінь   звукова схема  [ ● | = ● = ]

[о с' і н']

 

Вправа 8  Весна

(Що?) тепло́ — (який?) теплий, квіти — квітковий, сонце — сонячний, барви — барвистий,  ласка — ласкавий

Прилетіла ласкава весна. Принесла вона теплі сонячні дні. Від цвіту поле стало барвистим. Чарує погляд квіткова земля.

 

Вправа 9  Яка пора та чому найбільше подобається?

 

Вправа 10  Розповідь про свою улюблену пору року з прикметниками

   Тепле літо — моя улюблена пора.

   Тривалий відпочинок чекає мене. У таку гарячу пору здійснюються заповітні мрії. Спекотного літа я буваю у Карпатських горах біля гірської річки. Відвідую цікаві місця в рідній країні. Знайомлюся з новими людьми.   

 

Вправа 11  Сонце (яке?) жовтогаряче, спекотне, тепле, лагідне, привітне, ласкаве, золоте, жовте, веселе.

Вітер (який?) сильний, могутній, лагідний, ласкавий, теплий, холодний, буйний, вільний, стрімкий, тихий, грізний.

Інші завдання дивись тут...