Вправа 401.1. Прочитайте вголос кожну групу слів, чітко вимовляючи наголошені звуки.

401.1. Р..балка, р..балить, р..ба. 2. Гр..чаний, гр..чка, гр..чаник.

401.2. Яке слово з кожного ряду допоможе вам вставити пропущену букву?

Чому? Запишіть слова, вставляючи букви.

Рибалка, рибалить, риба. Гречаний, гречка, гречаник.

 

Вправа 402.1. Прочитай і спиши речення, вставляючи пропущені букви.

Гл..бокі моря в нас, гл..бокі і с..ні.

Багата і щ..дра квітуча з..мля.                  (Павло Тичина).

Глибокі моря в нас, глибокі і сині.

Багата і щедра квітуча земля.

402.2. Поясни, написання яких слів не треба було перевіряти. Чому?

Сині, щедра. Звуки [и], [і] наголошені.

402.3. Яким способом перевірялося написання інших слів?

Глибокі (вглиб, дібрали спільнокореневе слово), земляемлі, змінили слово).

402.4. Розглянь схему. Розрізняй! Весна. Замінити слово: весна — весни. Дібрати спільнокореневе: весна — веснонька.

 

Вправа 403. 1. Запиши, які вироби з борошна можна купиш в мага­зині «Хліб». Почни так: У магазині «Хліб» можна купити хлібину, булку, калач, халу, батон, бублик, печиво.

403.2. Прочитай речення. Подумай, що означає в ньому виді­лене слово.

За с.лом, куди не кинеш оком,— все хліба, хліба (Дмитро Луценко).

Колосся.

403.3. Добери слово, яким можна перевірити написання про­пущеної сумнівної букви.

Селом (села , змінили слово).

 

Вправа 404.1. Прочитай слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

Шофер, завдання, ґанок, жа…воронок, в…разно, ол..нь, ч...рвоний, одина…цять, чотир­на…цять.

404.2. Спиши слова в абетковій послідовності, вставляючи пропущені букви. Познач наголос. За потребою корис­туйся словником і абеткою.

Виразно, ґанок, жайворонок, завдання, одинадцять, олень, червоний, чотирнадцять, шофер.

 

Вправа 405.1. Прочитайте листівку-запрошення.

                                       Любі друзі!

Запрошуємо вас взяти участь у святі «Птахи прилетіли!»

                                                                Шкільна рада.

405.2. Розкажіть, як школярі готувалися до цього свята. Кого на нього запросили? Складіть розповідь.

405.3. Запишіть складену розповідь.

 

Вправа 406.1. Прочитай і дізнайся, як колись зустрічали птахів.

Наші предки вважали, що справжня в..сна настає, коли повертаються з вирію птахи. На своїх крилах приносять вони сонячне світло і т..пло. Щоб прискорити прихід в..сни, випі­кали пташок із тіста (жайворонків, голубків). І закликали: «Жайворонки, прилетіть, в..сну красну принесіть!» (За Василем Скуратівсьним).

406.2. Спиши текст, вставляючи в словах пропущені букви. Усно добирай перевірні слова.

Наші предки вважали, що справжня веснаесни, змінили слово) настає, коли повертаються з вирію птахи. На своїх крилах приносять вони сонячне світло і теплоеплий, підібрали спільнокореневе слово). Щоб прискорити прихід весни  (весни, змінили слово) випі­кали пташок із тіста (жайворонків, голубків). І закликали: «Жайворонки, прилетіть, веснуесни, змінили слово)  красну принесіть!»

406.3. Поділи на склади слово жайворонки. Підкресли наголо­шений склад.

Жай – воронки, жайво – ронки, жайворо – нки, жайворон – ки.

 

Вправа 407.1. Прочитай текст.

Лев — хижа тварина. Тіло його сильне, гри­ва густа, хвіст довгий. На кінці хвоста китиця. Водяться леви переважно в південних країнах.

407.2. Поясни, чи треба перевіряти написання букв е, и у виді­лених словах.

Написання букв е, и у виді­лених словах не треба, бо вони наголошені, вимовляються чітко.

407.3. Назви слова в другому реченні, які відповідають звуко­вим моделям.

Грива [  •’ • ]

Сильне   [ •’ = • ]

 

Вправа 408.1. Спиши слова, вставляючи пропущені букви. Допиши пе­ревірні слова.

Зміни слово                                    Добери споріднене слово

листи — лист                                 книжковий — книжка

озеро — озер.                                кленовий — клен

верба — верб                                 степовий — степ

408.2. Поясни написання слів із пропущеними буквами.

Щоб знати, яку букву треба писати на місці ненаголошених звуків [е], [и], треба змінити слово або підібрати спільнокореневе слово так, щоб сумнівний ненаголошений звук став наголошеним.

 

Вправа 409.1. Прочитай текст і спиши, вставляючи пропущені букви. Подумай, які слова будеш перевіряти за правилом.

Ш..рокою долиною т..хо тече невеличка річ­ка Раставиця. Серед дол..ни зеленіють густі та в..сокі в..рби. Там ніби потонуло у в..рбах с..ло В..рбівка (За Іваном Нечуєм-Левицьким).

Широкою (вшир, спільнокореневе слово) долиною тихо тече невеличка річ­ка Раставиця. Серед долини зеленіють густі та високі (вись, спільнокореневе слово) верби. Там ніби потонуло у вербах селоела, змінили слово) Вербівка (верби, спільнокореневе слово).

409.2. До виділених слів добери слова, протилежні за значен­ням. Запиши їх парами.

Широкою – вузькою; високі – низькі.

 

Вправа 410.1. Прочитай вірш. Передай голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі.

Зоре моя вечірняя,

зійди над горою.

Поговорим тихесенько

в неволі з тобою.            (Тарас Шевченко).

410.2. Вивчи вірш напам'ять. Запиши його з пам'яті.

410.3. Підкресли букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.

Зоре моя вечірняя,

зійди над горою.

Поговорим тихесенько

в неволі з тобою.   

410.4. Підкресли службові слова разом з тими, з якими вони зв'язані.

Зоре моя вечірняя,

зійди над горою.

Поговорим тихесенько

в неволі з тобою.