Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

§ 2  ДЗВІНКІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ В КІНЦІ СЛОВА І СКЛАДУ

Сторінка 10

Вправа 1

Чому осінь називають щедрою...?

Ввічливе слово уклінно походить від слова уклін (нахиляння голови або верхньої частини тулуба на знак вітання, пошани)

Уклінно прошу (прохаю) — шанобливо-ввічлива форма прохання.

Уклінно дякую — шанобливо-ввічлива форма подяки.

 

Хвилинка спілкування

Як правильно: ка[з]ка чи ка[с]ка? Діалог...

 

Сторінка 11

Вправа 2

Садка, ніжках, рядками, мед.

 

Вправа 3  Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухим.

Берізки, дубки, грибки, стежки, сережки, швидко, книжка

• бе-різ-ки, дуб-ки, гриб-ки, стеж-ки, се-реж-ки, книж-ки

 

Вправа 4

На грибка я схожий трішки: зверху — брилик, знизу — ніжка. Вірний друг мій — молоток. Здогадались? Я — цвяшок (молоточок).

• Молоточок – прилад, яким користуються деякі лікарі, оглядаючи хворого

 

§ 3 АПОСТРОФ

Сторінка 12

Вправа 3

Відгадка: апостроф

Ім'я – звуків 4 [і м й а], букв 3 («і», «ем», «я»)

 

Вправа 2

буряк  [ — ● | = ●́ — ]     [б у р' а к]

будяк  [ — ● | = ●́ — ]     [б у д' а к]

• У слові бур’ян є апостроф після твердого приголосного звуку [р]. У слові буряк нема апострофа, бо приголосний звук м’який [р']

 

Сторінка 13

Вправа 3  Запиши слова, ставлячи апостроф, де це потрібно

М’ята, солов’ї, здоров’я, сузір’я, зоря, пір’я, б’ють, моря

• Слова пишуться по різному, бо букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки

м’ята [м й а т а], солов’ї [с о л о в й ї], здоров’я [з д о р о в й а], сузір’я [с у з' і р й а], зоря [з о р' а], пір’я [п´ і р й а], б’ють [б й у т'], моря [м о р' а]

 

Вправа 4

Пір’я горобця — гороб’яче пір’я,

будинок із каменю — кам’яний будинок,

спів солов’я — солов’їний спів,

квакання жаб — жаб’яче квакання,

бриль із соломи — солом’яний бриль,

ліжко з дерева — дерев’яне ліжко

• пір’я – звуків 5 [ – ●́ — | = ● ]   [п´ і р й а], букв 4 («пе», «і», «ер», «я»)

 

Вправа 5

Діти впорядковують подвір’я. У садочку співають солов’ї. Над пасікою в’ються  бджілки. Важкі рум’яні яблука звисають із гілок. За вікном горобці в’ють гніздечка.

 

§ 4 НАГОЛОС

Сторінка 14

Вправа 1

Ду́же я потрі́бна всім — і доро́слим, і мали́м. Всіх я ро́зуму учу́, хоч сама́ завжди́ мовчу́.

Відгадка: кни́жка

Я чита́ю ціка́ву кни́жку.

Мама́ купи́ла ціка́ву кни́жку.

Наголос

 

Вправа 2

Бібліотека — це схо́вище, буди́нок для книжок. У перекладі з грецької мови бібліо — книга, тека — сховище. Перші бібліотеки виникли у Стародавньому Єгипті. Одне з перших книгосховищ в Україні — бібліоте́ка, створена київським князем Яросла́вом Му́дрим.

 

Сторінка 15

Вправа 3

У портфе́лі в нас книжки́,

пена́ли, зо́шити й ручки́.

У ко́жного з нас є бажа́ння

вира́зне слу́хати чита́ння.

 

Вправа 4

Паперо́вий кора́блик щодня́

Перево́зить для у́чнів знання́.

Пі́сля пла́вання цей корабе́ль

Поверта́ється в рі́дний портфе́ль.

Відгадка: підру́чник

• портфель — звуків 7  [п о р т ф е л'], букв 8 («пе», «о», «ер», «те», «еф», «е», «ел», «знак м’якшення»), складів 2 (порт-фель)

 

Вправа 5

Слова, у яких наголошений перший склад: при́ятель, по́друга.

Слова, у яких наголошений другий склад: завда́ння, предме́т, озна́ка, стари́й, нови́й, вира́зний.

Слова, у яких наголошений третій склад: запита́ння, украї́нський.

• зав-да-ння, за-пи-та-ння, пред-мет, при-я-тель, оз-на-ка, по-дру-га, ста-рий, но-вий, у-кра-їн-ський

 

Сторінка 16

Вправа 6

Ру́чка – ручки́, ни́тка – нитки́, ло́жка – ложки́, ша́пка – шапки́, ка́ртка – картки́, сте́жка – стежки́, зі́рка – зірки́

 

Вправа 7

ка́зка – немає (чого?) ка́зки, цікаві (що?) казки́

кни́жка – нема кни́жки, цікаві книжки́

за́гадка – нема за́гадки, цікаві загадки́

при́казка – нема при́казки, цікаві приказки́

Мама читала мені цікаві казки́. У збірці не було ка́зки про тварин. Я люблю відгадувати  загадки́.

Приказки́ – це короткі влучні вирази. На уроках читання я вивчаю загадки́ і приказки́. Кни́жка дає знання людям.

 

Вправа 8

Низька́ – низьки́й, нова́ – нови́й, стара́ – стари́й, тонка́ – тонки́й, товста́ – товсти́й, дзвінка́ – дзвінки́й.

• Сумна́ – сумни́й, гладка́ – гладки́й, терпка́ – терпки́й, мілка́ – мілки́й, золота́ – золоти́й, страшна́ – страшни́й, смішна́ – смішни́й, крива́ – криви́й

 

Сторінка 17

Вправа 9

Воду носи́ть — рука болить, кашу вари́ть — рука болить, а каша готова — і рука здорова (так кажуть про ледачу людину).

• До́бра людина хоче добра́ всім людям (так скажуть про відповідальну та працьовиту людину, котра завжди завершує розпочату справу).

 

Вправа 10

Дешева рибка, та дорога́ з неї юшка. Тоді доро́га успішна, коли розмова втішна.

 

Вправа 11

Слово це — старовинна будова з гостряками мурованих веж (за́мок).

Щойно зміниш ти наголос слова — цим одразу будову замкнеш (замо́к).

Давній за́мок був закритий для відвідувачів. Важкий замо́к висів на його дверях.

Важкий замо́к на дверях закрив за́мок для відвідувачів.

 

Хвилинка спілкування

У крамниці я придбала блискучу сукню з а́тласу...

Інші завдання дивись тут...