Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Вправа 40

Де зго-да в сі-мей-стві, де мир і ти-ши-на, ща-сли-ві там лю-ди, бла-же-нна сто-ро-на.

2� Що потрібно людині для щастя? Для щастя людині потрібна згода (лад).

3� Звуковий розбір словащасливі   [ш ч а с л и в´ і].

 

Вправа 41  Щастя, я, тема, материнка, Яринка  (ща-стя, я, те-ма, ма-те-рин-ка,  Я-рин-ка)

 

Вправа 42 Голосні звуки

ясен    [= ●́ | — ● —]    [й а с е н]

бур’ян  [— ● — | = ●́ —]   [б у р й а н]

юрта    [= ●́ — | — ●]    [й у р т а]

співає   [— ● | — ●́ | = ●]    [с п´ і в а й е]

їжак   [= ● | — ●́ —]    [й і ж а к]

буря   [— ●́ | = ●]     [б у р' а]

школяр   [— — ● | = ●́ —]    [ш к о л' а р]

людина   [= ● | — ●́ | — ●]   [л' у д и н а]

синє     [— ●́ | = ●]     [с и н' е]

Вправа 43 У словах відгадках підкреслили букви, що позначають два звуки

Червоний Макар по полю скакав, та й в борщ попав (буряк). Біжить корова гладка, здорова, а за нею телята — всі вони близнята (поїзд, потяг). Білесенька бочка котилася з горбочка, полежала, розкрилася — і курча з'явилося (яйце).

буряк   [— ● | = ●́ —]     [б у р' а к]

поїзд    [— ●́ | = ● — —]    [п о й і з д]

потяг   [— ●́ | = ● —]   [п о т' а г]

яйце    [= ● = | — ●́]    [й а й ц е]

 

Вправа 44  Заголовок: «Родовід», «Людський рід»

2� Кожен із вас, як квіточка, як листочок, потріб­ний великому родовому дереву. Воно дихає вами, листочками.

Абеткова послідовність: дереву, квіточка, листочок.

Поділ слів на склади: де-ре-ву, кві-то-чка, ли-сто-чок.

Наголосде́реву, кві́точка, листо́чок.

 

Вправа 45

Цікаві історії із життя вашої ро­дини

 

Вправа 46 Підкреслили слова, у яких звуків більше, ніж букв

Ще в сиву давнину люди були сильні землею своїх предків. Коли воїн ішов на  битву з ворогом, то брав із собою землю з могил родичів. Та земля була для нього святою.

2�  ще [ш ч е]

землею   [з е м л е й у]

своїх   [с в о й ї х]

воїн   [в о й і н]

собою [с о б о й у]

святою   [с в´ а т о й у]

 

§ 6 Наголошені й ненаголошені голосні

Вправа 47

2� Схеми речень

Ой, ___ ж ___ ___ й ___.  Ой, ми ж його сини й дочки.

Ой, ___ ж ___ ___ !  Ой, я ж його господиня!

Ой, _ ___, чи ___ ___ ___ ___ ?  Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?

3� Поділ слів на склади для переносу: гар-буз, ро-ди-чі, до-чки.

Поділ слів для переносу різними способами:

га-рбуз, гар-буз;

ро-дичі, роди-чі;

си-ни;

до-чки, доч-ки.

Наголос: гарбу́з, ро́дичі, сини́, до́чки́.

 

Вправа 48 Абеткова послідовність: ве́ресень, вира́зно, дикта́нт, дити́на, неді́ля, понеді́лок, портфе́ль, середа́, учи́тель, чергови́й, четве́р,  чита́ння.

 

Вправа 49 Вузлувата і листата, а доспіє — головата. На нозі стоїть одній — сто сорочечок на ній (капуста). В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі! (морква)

2� Розповідне окличне речення«В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі!»

3� На городі виросла головата капу́ста. Мо́рква буде довго зберігатись у коморі. Казковому зайчику смакує мо́рква й капу́ста.

 

Вправа 50, 52  

Опис неживого предмета (помідор, огірок)

 

Вправа 51  Перець, помідор   (пе-рець, по-мі-дор)

 

§ 7 Приголосні звуки, позначення їх буквами

Вправа 53

Де-ре-ва, ві-тром пі-дби-ті, пе-ще-ні лі-том і сон-цем, пі-дняв-ши вго-ру до-ло-ні, пнуть-ся до не-ба

2� Такі дерева нагадують велетнів.

4� Звукові моделі

пещені   [ — ●́ | — — ● | = ● ]    [п е ш ч е н' і]  (звуків 7, букв 6)

долоні    [ — ● | — ●́ | = ● ]     [д о л о н' і]  (звуків 6, букв 6)

 

Вправа 54

2�  Я заздрю вам, тривожні дерева із добрими дитя­чими очима!

 

Вправа 55 Приголосні звуки

 

Вправа 56   Візок – вінок.

 

Вправа 57  Сом – сон – ком – ром – лом, пісок – лісок, гора – нора – Лора,  коса – роса – кора – кома – коза, грак – грам – граф, щука – мука – рука.

 

Вправа 58

2�  Чи відповідає заголовок змісту тексту? На мою думку, заголовок не відповідає змістові тексту. У ньому описується зовнішній вигляд тварини. Нічого не сказано про її витівки.

4�  Моя киця – витівниця (текст – розповідь)

 

Вправа 59  Дружок, пес, Жили, і, Пушок, кіт, дружно.

3� Жили дружно пес Дружок і кіт Пушок.

Інші завдання дивись тут...