Інші завдання дивись тут...

Вправа 41  Щастя, я, тема, материнка, Яринка  (ща-стя, я, те-ма, ма-те-рин-ка,  Я-рин-ка)

 

Вправа 42 Голосні звуки

ясен    [ = ●́ | — ● — ]    [й а с е н]

бур’ян  [ — ● — | = ●́ —]   [б у р й а н]

юрта    [ = ●́ — | — ● ]    [й у р т а]

співає   [ — ● | — ●́ | = ● ]    [с п´ і в а й е]

їжак   [ = ● | — ●́ — ]    [й і ж а к]

 

буря   [ — ●́ | = ● ]     [б у р' а]

школяр   [ — — ● | = ●́ — ]    [ш к о л' а р]

людина   [ = ● | — ●́ | — ● ]   [л' у д и н а]

синє     [ — ●́ | = ● ]     [с и н' е]

 

Вправа 43  Червоний Макар по полю скакав, та й в борщ попав (буряк). Біжить корова гладка, здорова, а за нею телята — всі вони близнята (поїзд, потяг). Білесенька бочка котилася з горбочка, полежала, розкрилася — і курча з'явилося (яйце).

буряк   [ — ● | = ●́ — ]     [б у р' а к]

поїзд    [ — ●́ | = ● — — ]    [п о й і з д]

потяг   [ — ●́ | = ● — ]   [п о т' а г]

яйце    [ = ● = | — ●́ ]    [й а й ц е]

 

Вправа 44  Заголовок: «Родовід», «Людський рід»

2� Кожен із вас, як квіточка, як листочок, потріб­ний великому родовому дереву. Воно дихає вами, листочками.

Абеткова послідовність: дереву, квіточка, листочок

Поділ слів на склади: де-ре-ву, кві-то-чка, ли-сто-чок

Наголосде́реву, кві́точка, листо́чок

 

Вправа 45

Цікаві історії із життя вашої ро­дини

 

Вправа 46 Ще в сиву давнину люди були сильні землею своїх предків. Коли воїн ішов на  битву з ворогом, то брав із собою землю з могил родичів. Та земля була для нього святою.

2�  ще [ш ч е]

землею   [з е м л е й у]

своїх   [с в о й ї х]

воїн   [в о й і н]

собою [с о б о й у]

святою   [с в´ а т о й у]

 

§ 6 Наголошені й ненаголошені голосні

Вправа 47

2� Схеми речень

Ой, _ ж _ _ й _.

Ой, ми ж його сини й дочки.

Ой, _ ж _ _ !

Ой, я ж його господиня!

Ой, _ _, чи _ _ _ _ ?

Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?

3� Поділ слів для переносу

га-рбуз, гар-буз

ро-дичі, роди-чі

си-ни

до-чки, доч-ки

Наголос: гарбу́з, ро́дичі, сини́, до́чки́

 

Вправа 48 Абеткова послідовність: ве́ресень, вира́зно, дикта́нт, дити́на, неді́ля, понеді́лок, портфе́ль, середа́, учи́тель, чергови́й, четве́р,  чита́ння

 

Вправа 49 Вузлувата і листата, а доспіє — головата. На нозі стоїть одній — сто сорочечок на ній (капуста). В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі! (морква)

3� На городі виросла головата капу́ста. Мо́рква буде довго зберігатись у коморі. Казковому зайчику смакує морква й капуста.

 

Вправа 50, 52  

Опис неживого предмета (помідор, огірок)

 

Вправа 51  Перець, помідор   (пе-рець, по-мі-дор)

 

§ 7 Приголосні звуки, позначення їх буквами

Вправа 53

2� Такі дерева нагадують велетнів.

4� Звукові моделі

пещені   [ — ●́ | — — ● | = ● ]    [п е ш ч е н' і]

долоні    [ — ● | — ●́ | = ● ]     [д о л о н' і]  

 

Вправа 54

2�  Я заздрю вам, тривожні дерева із добрими дитя­чими очима!

 

Вправа 55 Приголосні звуки

 

Вправа 56   Візок – вінок

 

Вправа 57  Сом – сон – ком – ром – лом, пісок – лісок, гора – нора – Лора,  коса – роса – кора – кома – коза, грак – грам – граф, щука – мука – рука

 

Вправа 58

2�  Чи відповідає заголовок змісту тексту? На мою думку, заголовок не відповідає змістові тексту. У ньому описується зовнішній вигляд тварини. Нічого не сказано про її витівки.

4�  Моя киця – витівниця (текст – розповідь)

 

Вправа 59  Дружок, пес, Жили, і, Пушок, кіт, дружно.

3� Жили дружно пес Дружок і кіт Пушок.

 

Вправа 60   Футбол    [ф у т б о л]

Інші завдання дивись тут...