Інші завдання дивись тут...

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Сторінка 16 

Вправа 26  Спільнокореневі слова

Капустини (капустина), капустище, капустуся, капусточки, капустоні (капустон).

 

Сторінка 17

Вправа 27  Позначили корінь

 — 

Вправа 28 Позначили корінь

Маленький гриб — 

Людина, яка збирає гриби, — 

Маленька риба — 

Людина, яка ловить рибу, — 

Маленька казка — 

Людина, яка складає казки — 

Завдання від Чомучки:

дим — м + тин + а = дитина

бол — б + ень = олень

інжир — иp + (тренер - тр) = інженер

 

Сторінка 18

Вправа 29 Форми іменників

Совенят[ам], совен[я], совенят[а].

Завдання від Чомучки. Слід, плід, Ліда, лебідьболід, валідол.

Вправа 30  Слова, що відповідають схемі корінь-закінчення

Рука, голова, столи, торти, брама, краса, весна.

 

Сторінка 19

Вправа 31

вода

водний

водичка

водяний

водолаз

водопад

водойма

водянка

Вправа 32 Підкреслили орфограму «Ненаголошений звук [е], [и]»

Небеса́, глибі́нь, листки́.

Верби́ці, зеле́не.

Вправа 33

Стежка, о́зеро, стіжок —

все у падолисті,

і в гніздечку для пташок

задрімав сухий листо́к,

наче у колисці.

 

Сторінка 20

Вправа 34

перо́ — пе́ра

сичі́ — сич

крило́ — кри́ла

зерно́ — зе́рна

мед — медо́вий

пле́чі́ — плече́

чи́сла — число́

кле́ни — клено́вий 

Вправа 35

Крила́тий — кри́льця.

Чистота́ — чи́сто.

Де́рево — дере́ва.

Висо́кий — ви́соко.

 

Сторінка 21

Вправа 36

На верше́чку де́рева сиділа сорока. Вона вдивлялася в степову́ даль.

Перевірка правопису: верше́чку — верх, де́рева – дере́в, степову́ — степ.

Вправа 37 Словничок антонімів 

Солодкий — кислий.

Радість — сум.

Багатий — бідний.

Завдання від Чомучки. Антонім.

Вправа 38

Село́ — се́ла.

Дере́ва — де́рево.

Земля́ — зе́млі.

Береги́ — бе́рег.

 

Сторінка 22  КВЕСТ

Вправа 1  Перевірка за орфографічним словником

Зо́шит, моро́зиво, скатерти́на, сере́жки.

Вправа 2 Розібрали слова за будовою 

    У слові зірка основа зірк-, закінчення –а (змінимо зіркою, зірки), корінь -зір- (підберемо спільнокореневі зоря, зірчастий), суфікс -к-.

   У слові мова основа мов-, закінчення –а (змінимо мовою, мови), корінь -мов- (підберемо спільнокореневі мовити, мовлення).

  У слові лимон основа лимон, нульове закінчення (змінимо лимона, лимоном), корінь -лимон- (підберемо спільнокореневі лимонний, лимонад).

    У слові щука основа щук-, закінчення –а (змінимо щуки, щукою), корінь -щук- (підберемо спільнокореневі щучому).

  У слові школа основа школ-, закінчення –а (змінимо школи, школою), корінь -школ- (підберемо спільнокореневі школяр, шкільний).

   У слові клас основа клас, нульове закінчення (змінимо класу, класом), корінь -клас- (підберемо спільнокореневі класна).

 

Сторінка 23

Вправа 38 Підкреслили букви, які позна­чають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими та в кінці слова

Сковорідки, сніг, бабця.

Перевірка: сковорідки (бо сковорода), сніг (бо снігом), бабця (бо бабуся).

Вправа 39 Підкреслили букви, які позна­чають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими

Берізка, подружка, зубки, легко, мережка, слізки, вогко, лізти, швидко.

Перевірка правопису: бе-різ-ка (бо берези), по-друж-ка (бо подружечка), зуб-ки (бо зубок), лег-ко (бо легенько), ме-реж-ка (бо мережаний), сліз-ки (бо слізочки), вог-ко (бо вогенько), ліз-ти (бо лізе), швид-ко (бо швиденько).

Завдання від Чомучки. Тишком-нишком вийшла мишка із нори, в шкряботушки ніс та вушка догори.

 

Сторінка 24

Вправа 40  Підкреслили букви, які позна­чають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими звуками

Правду в приказках шукай.

Далеко — та легко, а близь­ко — слизько.

Ми з тобою — як рибка з водою.

Ложкою моря не вичерпаєш.

Перевірка сумнівних приголосних звуків: при-каз-ках (бо казочка), лег-ко (бо легенько), близь-ко (бо близенько), слизь-ко (бо слизистий), риб-ка (бо риба), лож-ко-ю (бо ложечка).

Вправа 41

Префікс – словотворча частина слова, що стоїть перед коренем.

Вправа 42 Утворили слова за допомогою префіксів по-, ви-, за-

Полити, вилити, залити;

вибрати, забрати;

пописати, виписати, записати;

покликати, викликати, закликати;

полікувати, вилікувати, залікувати;

попрасувати, випрасувати, запрасувати;

помандрувати.

 

Сторінка 25

Вправа 43 Утворили слова за допомогою префіксів пере-, до-, по-, ви-, за-, під-, при-:

Перелітати, долітати, політати, вилітати, залітати, підлітати, прилітати.

Перекопати, докопати, покопати, викопати, закопати, підкопати, прикопати.

Вправа 44 Позначили корінь префікс без-, роз-, с-:

, , .

У слові безмежне основа безмежн-, закінчення –е (змінимо безмежним, безмежному), корінь -меж- (підберемо спільнокореневі межа, межувати), префікс без-.

У дієслові неозначеної форми сказати основа сказати, корінь -каз- (підберемо спільнокореневі розказаний, кажуть), префікс с-, суфікс –а-, -ти-.

У дієслові розквітати основа розквітати, корінь -квіт- (підберемо спільнокореневі квіти, квітучий), префікс роз-, суфікс –а-, -ти-.

Вправа 45  Позначили корінь і префікс по-, роз-, при-

Загадка

Відгадка

Старий дід мости помостив, молода прийшла — мости рознесла.

Мороз і весна

Приїхав гість й став на поміст, розпустив коні по всій оболоні.

Небо, зорі, місяць

, .

В особовому дієслові помостив основа помостив-, нульове особове закінчення (змінимо помостила, помостили), корінь -мост- (підберемо спільнокореневі поміст, мостовий), префікс по-, суфікс –и-, -в-.

В особовому дієслові рознесла основа рознесл-, особове закінчення –а (змінимо рознесло, рознесли), корінь -нес- (підберемо спільнокореневі нести, несуть), префікс роз-, суфікс -л-.

, .

В особовому дієслові приїхав основа приїхав-, нульове особове закінчення (змінимо приїхала, приїхали), корінь -їх- (підберемо спільнокореневі їхати, їхало), префікс при-, суфікс –а-,–в-.

В особовому дієслові розпустив основа розпустив-, нульове особове закінчення (змінимо розпустила, розпустили), корінь -пус- (підберемо спільнокореневі розпущені, розпуск), префікс роз-, суфікс –ти-,–в-.

 

Сторінка 26

Вправа 46 Позначили префікс роз-:

, , , .

Щоб виділити префікс підберемо спільнокореневі слова: розмалювати (бо малювати), розписати (бо писати), роздивитися (бо дивитися), розвеселю (бо веселитися).

Вправа 47

 коза до воза сіна просити.

 кіт спати, а миші — танцювати.

Позначили префікс: пішов (бо ішов, іти), прийде (бо йде).

Вправа 48 Позначили префікс без-

Те, що не має межі, — .

Без жодної помилки — .

Відсутність хмар — .

 

Сторінка 27

Вправа 48 

Сказати, списати, сховати, злітати, стихати, зчесати.

Вправа 49 Позначили префікси з-, с-:

, , , .

Інші завдання дивись тут...