Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 12

Вправа 1, 2 Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Слова, у яких дзвінкі приголосні перед глухими вимовляються, як парні глухі: нігті, кігті, легки́й, во́гкий.

Старий підвал був темний і вогкий. Неприємний вогкий запах наповнив печери. Клімат у такій місцевості дуже вогкий.

 

СТОРІНКА 13

Вправа 3, 4

У Льво-ві є не-зви-чне ка-фе. Там мо-жна не тіль-ки сма-чно по-ї-сти, а й по-ба-ви-ти-ся із тва-рин-ка-ми. 

Лапки м'якенькі, кігтики гостренькі. Легку ходу має, муркоче, як дрімає. 

Відгадка: котик

 

Вправа 5  Напиши, чи хотілося б тобі відвідати кафе з кішками та чому

  Звичайно, мені хотілося би відвідати кафе з кішками.

  Я люблю цих маленьких тварин. З ними цікаво бавитися.

  Захоплююче бачити різні породи кішок одночасно.

 

Вправа 6  Слова, у яких глу­хі приголосні вимовляються, як парні їм дзвінкі:

Пишемо

Вимовляємо

Перевіряємо

просьба

[п р о з' б а]

просьба (бо просити)

боротьба

 [б о р о д' б а]

боротьба (бо боротися)

вокзал

[в о г' з а л]

вокзал (за словником)

Вправа 7  Склали речення зі словом вокзал

У моєму місті побудували великий вокзал. Туристи прибули на міський вокзал. У моєму місті будують новий вокзал.

 

Вправа 8

Зуби – зуб, зубки. Легенький – легко, легкий.

Сусіди – сусід, сусідка.  Хлібина – хліб, хлібчик.

Ніготь – нігті, нігтики.  Сади – сад, садки.

 

СТОРІНКА 14

Вправа 1

Наголос: завда́ння, запита́ння, чита́ння, чо́вен, нови́й, о́лень, по́милка, поми́лка, помилки́.

 

Вправа 2 Підкреслили букви, які позначають ненаголошені звуки [е], [и]:

се́стри — сестра́, чи́сла — число́, кри́ла — крило́, ве́рби — верба́.

 

Вправа 3

Весло́, село́, листо́к, бере́за, сини́, весна́, зима́, клено́вий, висо́кий.

Весло́ (бо ве́сла), село́ (бо се́ла), листо́к (бо ли́стя), бере́за (бо бе́резень), сини́ (бо син), весна́ (бо ве́сни), зима́ (бо взи́мку), клено́вий (бо клен), висо́кий (бо ви́соко).

Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е].

 

Вправа 4, 5 Інтерв'ю за поданими запитаннями про «Високий замок»

Ми по-бу-ва-ли на Зам-ко-вій го-рі. Ї-ї ще на-зи-ва-ють Кня-жа го-ра, а-бо го-ра «Ви-со-кий за-мок». Це най-ви-щий па-горб у Льво-ві. Йо-го ви-со-та — 413 ме-т­рів. На вер-ши-ні роз-та-шо-ва-ний не-ве-ли-кий о-гля-до-вий май-дан-чик. До ньо-­го ве-де спі-раль-на пі-шо-хі-дна до-ріж-ка. У ве-чір-ню і ніч-ну по-ру май-дан-чик і до-ріж-ка о-сві-тлю-ю-ться.

— Яку назву має гора?

Вона називається Замкова гора. Її також називають Княжа гора, або гора «Високий замок».

— Де вона розташована?

У старовинному місті Львові.

— Яка її висота?

Чотириста тринадцять метрів.

— Як на неї можна піднятися?

За допомогою спіральної пішохідної доріжки.

 

СТОРІНКА 15

Вправа 6

Назива́ють (за словником), висо́кий (бо ви́соко), висота́ (бо уви́сь), верши́ні (бо верх), невели́кий (бо ве́лич), вечі́рню (бо ве́чір).

 

Вправа 7, 8  Як думаєш, назва Замкової гори утворилася від слова замок чи замок?

Колись на горі стояв мурований за́мок. Звідси походить назва гори.

Зам-ко-ва го-ра о-три-ма-ла сво-ю на-зву від зàм-ку, я-кий по-бу-ду-вав ко-роль Лев Да-ни-ло-вич ще 800 ро-ків то-му. Зà-мок про-сто-яв 600 ро-ків. Аж по-ки за на-ка-зом Ав-стрій-сько-ї ім-пе-рі-ї йо-го ро-зі-бра-ли. Пі-сля то-го пі-дви-ще-ння у-крі-пи-ли, за-са-ди-ли де-ре-ва-ми і ві-дкри-ли парк.

 

Вправа 9  Напиши, що ти дізнався про Замкову гору у Львові

 

Вправа 10 Фразеологічний словничок

З висоти пташиного польоту – дуже добре видно.

Як на долоні – з великої висоти.

 

Вправа 11

Щоб помилува́тися (бо ми́лий) красою Львова, треба диви́тись (бо ди́влячись) на нього з висоти пташиного польоту. Найкраще це робити із Замкової гори. Звідти все місто відкрива́ється (бо закри́в) як на долоні.

 

СТОРІНКА 16 

Вправа 1,2

Ща-стя в пе-ре-мо-зі. Пе-ре-мо-га в зна-ннях. Зна-ння в книж-ках. Книж-ки у кни-гар-нях і бі-блі-о-те-ках.

Для чого потрібні знання?

Чого я навчилась завдяки книжкам?

Для чого існують бібліотеки?

 

Вправа 3

Будеш книжки́ (бо кни́га) чита́ти (бо чи́танка) — будеш багато знати.

 

Вправа 4  Як думаєш, про що ця книжка? 

Ця книжка про ліс восени...

1) Пари слів у першій колонці: сте́жка — стежки́, сте́бла — стебло́.

2) Яку букву вставиш на місці пропусків — е чи и? Поставлю букву е згідно перевірного слова.

3) Яку букву вставиш у словах другої колонки? У словах ли́стя — листо́к, гриб — гриби́ поставлю букву и згідно перевірного слова.

4) Правило про ненаголошений голосний звук [е], [и].

 

СТОРІНКА 17

Вправа 5  Підкреслили перевірні слова

Сте́жка — стежки́, ли́стя — листо́к, сте́бла — стебло́, гриб — гриби́.

 

Вправа 6

Ребро – ре́бра, верба – ве́рби, межа – ме́жі, число – чи́сла, плита – пли́ти.

Степи – степ, сини – син, бинти – бинт, листи – лист.

 

Вправа 7

Життя́ (бо жи́ти) без книжо́к (бо кни́га), як весна́ (бо ве́сни) без квітів.

Золото добувають із землі́ (бо зе́млі), а знання — із книжок.

 

Вправа 8, 9 Львів називають книжковою столицею України. Як думаєш, чому?

Думаю, що там багато книгарень – магазинів, де продають книги.

Львів на-зи-ва-ють книж-ко-во-ю сто-ли-це-ю У-кра-ї-ни. А-дже в ньо-му ду-же ба-га-то кни-га-рень і бі-блі-о-тек. Я-ких тіль-ки кни-жок там не-ма-є!

Є у мі-сті чи-ма-ло ви-дав-ництв, де ство-рю-ють книж-­ки для до-ро-слих і ді-тей. А ще у Льво-ві ча-сто про-хо-­дять книж-ко-ві ви-став-ки, яр-мар-ки.

 

Вправа 10  Напишіть текст чим бібліотека відрізняється від книгарні...

 

Вправа 11

Зима (бо зи́ми), весло (бо ве́сла), крило (бо кри́ла), зерно (бо зе́рна), мечі (бо меч), щити (бо щит).

 

СТОРІНКА 18

Вправа 1, 2  Уривок з віршованої «Казки про Старого Лева» Мар’яни Савки:

У мі-сті, що зве-ться по-кня-жо-му Львів, не так вже й ба-га-то знай-де-ться ле-вів. Ну, тро-хи знай-де-ться. Та як не кру-ти — то все кам'-я-ні ве-ле-тен-ські ко-ти.

Слова поділили на склади для переносу: Львів, знай-де-ться, кам’-яні.

Слова поділили для переносу різними способами: Львів; знай-деться, знайде-ться, знайдеть-ся; ка-м’яні, кам’-яні кам’я-ні.

Вправа 3  

Поділили слова на склади для переносу: ґу-дзик, чай-ка, бур'-ян, озе-ро, клен, паль-ма.

Поділили слова для переносу різними способами: ґу-дзик, чай-ка, бу-р'ян, бур'-ян, озе-ро, клен, паль-ма.

 

СТОРІНКА 19

Вправа 5, 6

Ко-ли ба-тьки по-вер-ну-ли-ся з ві-дря-дже-ння, ті-тонь-­ка за-я-ви-ла, що те-пер во-на швид-ше ві-дгу-кне-ться на о-го-ло-ше-ння в га-зе-ті і по-ї-де ба-ви-ти чу-жих ді-тей до Ка-на-ди, ніж прий-ме за-про-ше-ння о-пі-ку-ва-ти-ся ци-ми ши-бе-ни-ка-ми...

Слова з подовженими приголосними звуками поділили на склади для переносу:

ві-дря-дже-ння, ого-ло-ше-ння, за-про-ше-ння.

Слова з подовженими приголосними звуками поділили для переносу різними способами:

ві-дрядження, від-рядження, відря-дження, відрядже-ння, відряджен-ня,

ого-лошення, оголо-шення, оголоше-ння, оголошен-ня,

за-прошення, зап-рошення, запро-шення, запроше-ння, запрошен-ня.

 

Вправа 7  Напиши, які книжки ти любиш читати...

 

Вправа 8

Ан-дрій-ко і Федь-ко по-вер-та-лись зі шко-ли. Ра-птом по-чу-ли три-во-жний крик. У бур'-я-ні кри-ча-ли пта-ш­ки. Там у ку-бель-ці бу-ли ма-лень-кі пта-ше-ня-та. А над ни-ми кру-жля-ла со-ро-ка. Хло-пчи-ки про-гна-ли зло-дій-ку.

Слова з буквами й і ь у середині слова й апострофом поділили на склади для переносу: Ан-дрій-ко, Федь-ко, бур’-яні, їх-ньо-му, ку-бель-ці, ма-лень-кі, зло-дій-ку.

Слова з буквами й і ь у середині слова й апострофом поділили для переносу різними способами:

Ан-дрійко, Анд-рійко, Андрій-ко,

Фе-дько, Федь-ко,

бу-р’яні, бур’-яні, бур’я-ні,

їх-ньому, їхньо-му,

ку-бельці, кубель-ці,

ма-ленькі, малень-кі,

зло-дійку, злодій-ку.

 

СТОРІНКА 20

Вправа 1, 2, 3 Алфавіт 

Назви міст в абетковій послідовності: Борислав, Броди, Дрогобич, Львів, Самбір, Стрий, Трускавець, Червоноград.

 

Вправа 4

На Львів-щи-ні в се-лі На-гу-є-ви-чі на-ро-див-ся І-ван Фран-ко.

Він на-пи-сав чи-ма-ло тво-рів для ді-тей. У-сі зна-ють каз-ку про фар-бо-ва-но-го Ли-са. О-со-бли-­во гар-на йо-го збір-ка ди-тя-чих ка-зок «Ко-ли ще зві-рі го-во-ри-ли». А в о-по-ві-да-нні «Гри-це-ва шкіль-на на-у-ка» І-ван Фран-ко роз-по-вів, як у-чи-ли ді-тей у шко-лах, ко-ли він був ще ма-лень-ким.

З тексту я багато нового дізналась про Івана Франка. Він народився на Львівщині. У своєму  оповіданні написав про навчання дітей у школах в минулому. 

 

Вправа 5  На́зви звірів, персонажів казок Івана Франка, в алфавітному порядку:

баран, ведмідь, вовк, заєць, лев, лисиця, осел

 

Вправа 6 Велика буква у словах

Марія Чумарна «Прибулець із Сатурна», Катерина Міхаліцина «Хто росте у лісі», Ігор Калинець «Данка і Крак».

   За назвою книжки та ілюстрацією на обкладинці доволі часто можна здогадатися, про що йдеться у книжці. Перша казка розповідає про фантастичні пригоди на Землі прибульця із Сатурна. Книжка «Хто росте у лісі» про лісове життя, рослини і тварин. А з останнього твору можна дізнатися про дружбу дівчинки Данки та її незвичайного друга – ворона Крака.

 

Вправа 7 Яка книжка тебе зацікавила найбільше? Чи хочеш її прочитати ...?

 

СТОРІНКА 21

Вправа 8  Прізвища дитячих письменників в алфавітному порядку:

Вдовиченко, Відута, Калинець, Людкевич, Міхаліцина, Савка, Сенатович, Чумарна

 

Вправа 9  Прізвища шести однокласників у абетковій послідовності:

Андрусів, Васильченко, Васюта, Іванів, Павлів, Петрів

 

Вправа 1, 2  Розглянь обкладинки словників, чим вони відрізняються…

Інші завдання дивись тут...