Інші завдання дивись тут...

Завдання 544 Математичний диктант.

1) Зменшуване 540, від'ємник виражений добутком чисел 20 і 15.

540 – 20 • 15 = 540 – 300 = 240

2) Перший доданок 880, другий — частка чисел 2400 і 60.

880 + 2400 : 60 = 880 + 40 = 920

3) Перший множник 650, другий — частка чисел 200 і 4.

650 • (200 : 4) = 650 • 50 = 650 • 100 : 2 = 65000 : 2 = 3250 

 

Завдання 545, 546

(984 : 24 + 1270) • 43 = 55642

(4080 • 67  20 445) : 5 = 50583

_984 | 24 

  96     41

  _24

    24

      0

+ 1270

      24

   1294

х 1294

     43

  3882

 5176 

 55642

х 4080

    67 

 28560

24480 

273360

_ 273360

    20445

  252915

_252915 | 5      

  25         50583

    _29

      25

      _41

        40

        _15

          15

            0

Завдання 547

Відстань від пункту А до пункту В становить 175 км. З пункту А до пункту С виїхав автомобіль зі швидкістю 90 км/год. Одночасно з пункту В до пункту С о 9 год виїхав автобус, швидкість якого складала 3/5 швидкості автомобіля. На якій відстані один від одного будуть автомобіль та автобус об 11 год дня?

Розв’язання

1) 11 – 9 = 2 (год) – час в дорозі.

2) 90 • 2 = 180 (км) – проїхав автомобіль.

3) 90 : 5 • 3 = 18 • 3 = 54 (км/год) – швидкість автобуса.

4) 54 • 2 = 108 (км) – проїхав автобус.

5) 180 – 175 = 5 (км) – проїхав автобус від пункту А до пункту С.

6) 108 – 5 = 103 (км) – відстань між автомобілем та автобусом.

Відповідь: відстань між автобусом та автомобілем 103 км.

 

Завдання 548

З міста об 11 год виїхали в одному напрямку одночасно автомобілі — вантажний і легковий. Швидкість вантажного автомобіля 60 км/год, що становить 2/3 швидкості легкового. Яка відстань буде між ними о 13 год? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання

1 спосіб

1) 13 – 11 = 2 (год) – час в дорозі.

2) 60 • 2 = 120 (км) – проїхав вантажний автомобіль.

3) 60 : 2 • 3 = 30 • 3 = 90 (км/год) – швидкість легкового автомобіля.

4) 90 • 2 = 180 (км) – проїхав легковий автомобіль.

5) 180 – 120 = 60 (км) – відстань між автомобілями.

2 спосіб

1) 13 – 11 = 2 (год) – час в дорозі.

2) 60 : 2 • 3 = 30 • 3 = 90 (км/год) – швидкість легкового автомобіля.

2) 90 – 60 = 30 (км/год) – швидкість віддалення автомобілів.

3) 30 • 2 = 60 (км)

Відповідь: відстань між автомобілями буде 60 км.

 

Завдання 549

1) З двох міст, відстань між якими 270 км, одночасно в одному напрямку автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля 80 км/год, а мотоцикла — 35 км/год. Через скільки годин автомобіль наздожене мотоцикла?

Розв’язання

1) 80 – 35 = 45 (км/год) – швидкість зближення.

2) 270 : 45 = 6 (год)

Відповідь: автомобіль наздожене мотоцикла через 6 год.

2) З двох місць, відстань між якими 15 м, одночасно в одному напрямку вирушили спортсмен і велосипедист. Швидкість спортсмена 3 м/с, а велосипедиста — 8 м/с. Скільки метрів буде між ними через 4 с?

Розв’язання

1) 8 – 3 = 5 (м/с) – швидкість віддалення.

2) 5 • 4 = 20 (м) – на стільки віддаляться за 4 с.

3) 20 + 15 = 35 (м)

Відповідь: між ними буде 35 метрів.

 

Завдання 550 Вирази

1) 120 • а  (36 000 : а  260) : 16 при а = 40

120 • 40  (36 000 : 40  260) : 16 = 4760 

_36000 | 40    

  360       900

     0

_ 900

   260

   640

_640 | 16  

  64      40

    0

х 120

    40 

   4800

_ 4800

      40

   4760

2) 990 : а + а • (2470 – 2380) : 90, при а = 30

990 : 30 + 30 • (2470 – 2380) : 90 = 63

_ 2470

   2380

      90

_990 | 30 

 90     33

 _90

   90

     0

х 90

  30

 2700

_2700 | 90  

  27      30

    0

+ 33

   30

   63

Завдання 551

Дві дачні ділянки прямокутної форми розмі­щено поряд. Площа першої 450 м2, що на 30 м2 менше від площі другої. Довжина пер­шої ділянки 25 м, а другої — на 5 м більша. На скільки ширина другої ділянки менша, ніж ширина першої?

 
Довжина
Ширина
Плоша
I
25 м
?
На скільки ?
450 м2
II
?, на 5 м більша
?, на 30 м2 більша

Розв’язання

1) 450 + 30 = 480 (м2) – площа ІІ ділянки. 

2) 450 : 25 = 18 (м) – ширина І ділянки.

3) 25 + 5 = 30 (м) – довжина ІІ ділянки.

4) 480 : 30 = 16 (м) – ширина ІІ ділянки.

5) 18 – 16 = 2 (м)

Відповідь: на 2 м менша ширина другої ділянки, ніж першої.

 

Завдання 552

Число закінчується цифрою 9. Якщо цю циф­ру відкинути й додати до одержаного резуль­тату початкове число, то одержимо 14 397. Знайди число.

+****9

   ****

  14397

+13089

   1308

  14397

Завдання 553

Від двох міст, відстань між якими 357 км, одночасно вийшли назустріч один одному два швидкісних катери. Швидкість одного з них 61 км/год, другого — 58 км/год. Через скіль­ки годин катери зустрінуться? Який шлях пройде кожний з них до зустрічі?

Розв’язання

1) 61 + 58 = 119 (км/год) – швидкість зближення катерів.

2) 357 : 119 = 3 (год) – час зустрічі катерів.

3) 61 • 3 = 183 (км) – пройде І катер до зустрічі.

4) 58 • 3 = 174 (км) – пройде ІІ катер до зучтрічі.

Відповідь: через 3 гол катери зустрінуться, перший катер пройде до зустрічі 183 км, другий  174 км.

 

Завдання 554

4038 • 97 – 24600 : 60 • 32 = 391686 – 13120 = 378566

6912 • (3 • 27) – 94508 = 465364

7524 • (2 • 48) + 44120 = 766424

 

Завдання 555 

1) Порівняй дроби

3/7 > 3/25

5/19 < 7/19

6/11 > 6/17

8/15 < 11/15

2) Знайди значення кожного знака «?».

126 : 9 = 14

172  126 = 46

172 : 43 = 4

276 : 4 = 69

276  6 = 1656

Завдання 556, 557 Письмове множення

х   284

    366

  1704

 1704

 852   

103944

х  568

    475

  2840

 3976

2272   

269800

х 2488

    249

 22392

 9952

4876   

619512

х  2081

     353

   6243

10405

6243   

734593

Завдання 558

Першого дня на продаж з морозильної камери вивезли 600 пачок морозива. Це становило 1/3 морозива, що вивезли другого дня. А третього дня вивезли 5/12 від кількості морозива, вивезені за перші два дні разом. Скільки морозива вивезли на продаж за три дні?

Короткий запис

І  600 п., що становить 1/3 від ІІ

II  ?

ІІІ  ?, 5/12 від разом I i II

Розв’язання

1) 600 • 3 = 1800 (п.) – вивезли ІІ дня.

2) 600 + 1800 = 2400 (п.) – вивезли І та ІІ дня разом.

3) 2400 : 12 • 5 = 200 • 5 = 1000 (п.) – вивезли ІІІ дня.

4) 1000 + 2400 = 3400 (п.) – вивезли за три дні разом.

Відповідь: за три дні на продаж вивезли 3400 пачок морозива.

 

Завдання 559

Для випікання 15 кг кондитерських виробів потрібно 5 кг борошна. Скільки борошна потрібно для випікання 75 кг таких самих кондитерських виробів?

Короткий запис

5 кг (борошна)  15 кг (виробів)

? кг (борошна)  75 кг (виробів)

Розв’язання

1) 75 : 15 = 5 (р.) – у стільки разів випечуть більше виробів.

2) 5  5 = 25 (кг) – потрібно борошна.

Відповідь: потрібно 25 кг борошна для в ипікання 75 кг кондитерських виробів.

 

Завдання 560

Маса 1 л олії 925 г. Чи поміститься 3 кг олії в трилітровій банці? Скільки олії поміститься в трилітровій банці?

Короткий запис

1 л  925 г

3 л  ? 

Розв’язання

925 • 3 = 2775 (г) = 2 кг 775 г – олії поміститься у трилітровій банці.

2 кг 775 г < 3 кг

Відповідь: в трилітровій банці не поміститься 3 кг олії, в ній поміститься 2 кг 775 г. 

 

Завдання 561 Які із цілих чисел є розв'язками нерівностей?

5 < х < 9, якщо х = 6, 7, 8

190 < х < 200, якщо х = 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

2198 < х < 2206, якщо х = 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205

 

Завдання 562 Рівняння

1) х : 9 = 420

   х = 420 • 9

   х = 3780

х – 456 = 903

х = 903 + 456

х = 1359

 

8400 : х + 6 = 606

8400 : х = 606 – 6

8400 : х = 600

х = 8400 : 600

х = 14

х 420

    9 

 3780

+ 903

   456

  1359

 

_8400 | 600  

  600      14

 _2400

   2400

        0

2) х : 334 + 5318 = 74 296 : 4

   х : 334 + 5318 = 18574

   х : 334 = 18574 – 5318

   х : 334 = 13256

   х = 13256 • 334

   х = 4427504

52 803 – х : 125 = 5040 : 40

52 803  х : 125 = 126

х : 125 = 52 803  126

х : 125 = 52677

х = 52677 • 125

х = 6584625

_74296 | 4     

  4        18574

 _34

   32

   _22

     20

     _29

       28

       _16

         16

           0

_18574

   5318

  13256 

х 13256

     334

  53024

 39768

39768  

4427504

_5040 | 40  

  40      126

 _104

    80

   _240

     240

         0

_52803

     126

  52677

х 52677

     125

 263385

105354

52677  

6584625

 

Завдання 563

Зала й коридор мають однакову довжину. Пло­ща зали 300 м2, а площа коридора — 120 м2. Ширина зали 10 м. Визнач ширину коридора.

 
Ширина
Довжина
Площа
Зала
10 м
?, однакова
 
300 м2
Коридор
?
120 м2 

Розв’язання

1) 300 : 10 = 30 (м) – довжина зали.

2) 120 : 30 = 4 (м) – ширина коридору.

Відповідь: ширина коридору 4 метри.

 

Завдання 564

У холодильні вітрини магазину завантажили по 16 кг ягід полуниці, малини та ожини. Маса завантажених ягід становить 2/3 маси овочів. На скільки кілограмів більше заванта­жили овочів, ніж ягід?

Короткий запис

Ягід — ?, 3 р. по 16 кг, 2/3 від овочів

Овочів  ?

На скільки — ?

Розв’язання

1) 16 • 3 = 48 (кг) – всього ягід завантажили.

2) 48 : 2 • 3 = 24 • 3 = 72 (кг) – завантажили овочів.

3) 72 – 48 = 24 (кг) – на стільки більше завантажили овочів.

Відповідь: на 24 кг більше овочів завантажили, ніж ягід.

 

Завдання 565 Порядок дій

100 – (16 • 6 + 4) : 25 = 100 – 100 : 25 = 100 – 4 = 96

(120 + 80) : (100 : 10) • 5 = 200 : 10 • 5 = 20 • 5 = 100

400 – 480 : 6 + 180 = 400 – 80 + 180 = 320 + 180 = 500

2800 : (40 : 2) – 70 • 2 = 2800 : 20 – 140 = 140 – 140 = 0

Інші завдання дивись тут...

  • виктория
    Можно номера побольше ну спасибо!!!!!! ----> Ок!
    20 березня 2017 14:46