Інші завдання дивись тут...

§ 132 Завдання 592 Дроби

10/11 (найбільший дріб), 9/11, 8/11, 7/11, 6/11, 5/11, 4/11, 3/11, 2/11 (найменший дріб)

 

Завдання 593

Ліворуч плоскі фігури, праворуч об'ємні фігури

Назви об'ємних геометричних фігур: циліндр, куля, куб, конус, піраміда

 

Завдання 594

Ковпак, ґруша, парасоля, пірамідка  конус.

Кубик  куб.

М'яч, медуза, яблуко  куля.

Вікно, книга, телевізор, картина  прямокутник,

Шафа  паралелограм.

 

Завдання 595

1) 3/4 його дорівнюють 12810: 12810 : 3  4 = 17080 

_12810 | 3     

  12       4270 

    _8

      6

     _21

       21

         0

х 4270

     4  

 17080

2) 5/19 його дорівнюють 11360. 11360 : 5 • 19 = 43168 

_11360 | 5     

  10       2272 

  _13

    10

    _36

      35

      _10

        10

          0

х 2272

     19

 20448

 2272  

 43168

Завдання 596

Якщо с = 635, тоді 679 + с + 26121 = 679 + 635 + 26121 = 27435

Якщо x = 15300, тоді 70452  (24452 + x) = 70452 – (24452 + 15300) = 30700

+ 679

   635

 1314

+ 1314

  26121

  27435

+ 24452

   15300

   39752

_ 70452

   39752

   30700

Завдання 597

Із двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два автобуси. За 1/3 год перший автобус проїхав 20 км, а другий подолав такий самий шлях за 2/5 год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між цими містами?

План розв'язування

1. Яка швидкість першого автобуса? (Знайди це число за величиною його дробу.)

20 : 1 • 3 = 60 (км/год)

2. Яка швидкість другого автобуса?

20 : 2 • 5 = 50 (км/год)

3. Яка швидкість зближення автобусів?

60 + 50 = 110 (км/год)

4. Яка відстань між містами?

110 • 3 = 330 (км)

Відповідь: між містами 330 кілометрів.

 

Завдання 598

Довжина відрізка АВ дорівнює 4 см, що становить 4/9 довжини відрізка CD. Обчисли довжину відрізка CD. По­будуй обидва відрізки.

4 : 4 • 9 = 9 (см) – довжина відрізка CD

Завдання 600

Відстань між містами дорівнює 325 км. 1/5 цієї відстані автомобіліст проїхав за 1 год. Скільки часу потрібно ав­томобілістові, щоб подолати решту цієї відстані, якщо він рухатиметься з однаковою швидкістю?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
Однакова
 
1 год
?, 1/5 325 км
II
? год
?
Розв’язання
1) 325 : 5 = 65 (км/год) 
2) 325  65 = 260 (км) – решта відстані
3) 260 : 65 = 4 (год)
Відповідь: автомобілістові потрібно 4 години, щоб подолати решту цієї відстані.

 

§ 133 Завдання 601

Установіть відповідність між зображеними плоскими й об'ємними геометричними фігурами.

Завдання 602

З яких геометричних фігур складається поверхня куба? Квадратів

 

Завдання 603

Розгляньте на рисунку розгортки (розгорнуті поверхні) геометричних тіл. Яка розгортка допоможе змоделювати куб? Перша розгортка

 

Завдання 604

Обчисли площу поверхні куба за рисунком його розгортки (див. завдання 603).

Розв’язання
1)  3 = 9 (см2) – площа однієї грані куба
2)  6 = 54 (см2– площа поверхні куба

 

Завдання 605

Визнач кольори невидимих на малюнках 2 і 3 бічних гра­ней кубика Рубика.

1) зелений, жовтий, червоний

2) білий, синій, жовтогарячий

 

Завдання 606 Порядок дій

39096 : 54 + 43006 • 2 = 86736

7 • 34755 : 35  4268 = 2683

_39096 | 54  

 378      724 

 _129

   108

    _216

      216

         0

х 43006

        2

  86012

+ 86012

      724

   86736

х 34755

        7

 243285

_243285 | 35  

 210        6951 

 _332

   315

    _178

      175

        _35

          35

            0

_ 6951

  4268

  2683

Завдання 607

Пальто коштувало 8000 грн. Під час розпродажу воно подешевшало на 1/10 від своєї ціни, а потім ще на 2/9 від останньої ціни. Якою стала ціна пальта?

Короткий запис

Ціна  8000 грн

Знижка перша  ?, 1/10 від ціни

Остання ціна  ?

Знижка друга  ?, 2/9 від останньої ціни

Нова ціна — ?

Розв’язання
1) 8000 : 10 = 800 (грн) – знижка перша
2) 8000  800 = 7200 (грн) – остання ціна
3) 7200 : 9 • 2 = 1600 (грн) – знижка друга
4) 7200  1600 = 5600 (грн)
Відповідь: ціна пальта стала 5600 гривень.

 

Завдання 608

Побудуй відрізок, 3/5 довжини якого становить 6 см.

6 : 3 • 5 = 10 (см) – довжина відрізка

Завдання 609

5/6 доби > 15 год, бо 5/6 доби  це 24 год : 6 • 5 = 20 год

2/3 год < 55 хв, бо 2/3 год  це 60 хв : 3 • 2 = 40 хв

 

Завдання 610

З пункту А до пункту В вийшов турист, який рухався зі швидкістю 4 км/год. Через 1 год 30 хв назустріч йому з пункту В вийшов інший турист зі швидкістю 3 км/год. Че­рез 2 год вони зустрілися. Яка відстань між пунктами А і В? Скористайся схемою до задачі.

Розв’язання
1) + 4 : 2 = 6 (км) – пройшов перший турист до виходу іншого.
2) 4 + 3 = 7 (км/год)  швидкість зближення 
3) 7 • 2 = 14 (км) – пройшли туристи разом до зустрічі
4) 6 + 14 = 20 (км)
Відповідь: між пунктами А і В 20 кілометрів.

 

§ 134 Завдання б11

Назвіть геометричні фігури на геометричних тілах.

Завдання 612

Розгляньте малюнки. Які геометричні тіла нагадують ці предмети?

Завдання 613

У четвертому класі 36 учнів. Більшій частині дітей уже ви­повнилося по 10 років. Розглянь діаграму та визнач, скіль­ком однокласникам уже виповнилося 10 років, а скільком учням ще по 9 років. Виконай обчислення усно.

Короткий запис
Усіх — 36 учн.
10 р.  ?, 3/4 від усіх
9 р.  ?, 1/4 від усіх
Розв’язання
1) 36 : 4  3 = 9  3 = 27 (уч.)  учням 10 років 
2) 36 : 4  1 = 9  1 = 9 (уч.)  учням 9 років
Відповідь: 27 учням виповнилося 10 років, 9 учням виповнилося 9 років.

 

Завдання 614 Письмове ділення і письмове множення

_11520 | 30 

   90      384 

 _252

   240

   _120

     120

         0

_32238 | 81 

  243      398 

  _793

    729

    _648

      648

         0

х   712

    208

   5696

1424   

148096

 

Перевірка:

х 384

     30

 11520

_11520 | 384 

  1152     30 

      0

х 398

    81

   398

3184 

32238

_32238 | 398

  3184     81 

    _398

      398

         0

_148096 | 712 

  1424      208 

    _5696

      5696

           0

_148096 | 208 

  1456      712 

    _249

      208

      _416

        416

           0

Завдання 615

6/13 > 1/13

45/45 = 27/27

1/20 > 1/200

21/21 > 4/21

9/17 > 7/17

15/115 < 51/115

Завдання  616

5/2 від 470 дм  це 470 дм : 2 • 5 = 235 дм • 5 = 1175 дм

3/7 від 294 кг  це 294 кг : 2 • 5 = 147 дм • 5 = 735 дм

2/3 від 4 год   це 240 хв : 3 • 2 = 80 хв • 2 = 160 хв

 

Завдання 617

Довжина 3/8 поля становить 27 м, а ширина поля — 4/9 довжини. Обчисли периметр і площу цього поля.

Короткий запис
Довжина  ?, 3/8 поля від 27 м
Ширина  ?, 4/9 довжини
Периметр  ?
Площа  ?
Розв’язання
1) 27 : 3  8 = 9  8 = 72 (м)  довжина поля
2) 72 : 9  4 = 8  4 = 32 (м) – ширина поля
3) (72 + 32)  2 = 104  2 = 208 (м)  периметр поля
4) 72  32 = 2304 (м2– площа поля
Відповідь: пермиетр поля 208 м, площа поля 2304 м2.

 

Завдання 618

За два тижні автобус був у дорозі 80 год, рухаючись з од­наковою швидкістю. Першого тижня він проїхав 1120 км, а другого — 1440 км. Скільки годин був у дорозі автобус кожного тижня?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
Однакова
 
? год
80 год
1120 км
II
? год
1440 км
Розв’язання
1) 1120 + 1440 = 2560 (км) – загальна відстань
2) 2560 : 80 = 32 (км/год) – швидкість автобуса
3) 1120 : 32 = 35 (год) – був в дорозі I тижня
4) 80  35 = 45 (год) – був в дорозі II тижня
Відповідь: першого тижня автобус був в дорозі 35 годин, а другого тижня — 45 годин.

 

Завдання 619

Визначте, якої температури слід чекати альпіністам під час підйому на гору на висоті 4000 м і на вершині 5000 м, якщо біля підніжжя гори в цей час температу­ра становить +18 °С, а з підняттям угору на кожний 1 км вона знижується на 6 °С.

Розв’язання
4000 м = 4 км, 5000 м = 5 км
1)  4 = 24 (гр.) – на стільки знизиться температура на висоті 4000 м
2) 24  18 = 6 (гр.) – буде температура на висоті 4000 м
3)  5 = 30 (гр.) – на стільки знизиться температура на висоті 5000 м
4) 30  18 = 12 (гр.) – буде температура на висоті 5000 м
Відповідь: на висоті 4000 м температура -6°С, на висоті 5000 м температура -12°С.

 

Завдання 620

_3330 | 74 

 296     45 

 _370

   370

      0

х 45

  74

 180

315 

3330

_3330 | 45 

  315     74 

  _180

    180

       0

х  123

   807

   861

984   

99261

_99261 | 123 

  984      807 

    _861

      861

         0

_99261 | 807 

  807      123 

 _1856

   1614

   _2421

     2421

         0

Завдання 621

Для садівництва придбали плодові дерева. 5/9 від усіх саджанців висадили. Розглянь діаграму та визнач, скіль­ки саджанців залишилося висадити?

Розв’язання
1) 90 + 20 + 41 + 56 = 207 (с.)  усього саджанців
2) 207 : 9 • 5 = 23 • 5 = 115 (с.)  висадили саджанців
3) 207  115 = 92 (с.)
Відповідь: залишилося висадити 92 саджанця.

 

§ 135 Завдання 622

Скільки потрібно кубиків, щоб добудувати третю конструкцію до куба?

1) 5 кубиків

2) 10 кубиків

3) 7 кубиків

Потрібен 1 кубик

4) 9 кубиків

5) 14 кубиків

Завдання  623

1) 2/5 від суми чисел 10450 і 6070;

(10450 + 6070) : 5  2 = 6608

2) 1/2 різниці чисел 6244 і 1012

 

(6244  1012) : 2 = 2616 

+10450

   6070

  16520

_16520 | 5     

  15       3304 

  _15

    15

      _20

        20

          0

х 3304

       2

  6608

_6244

 1012

 

 5232

_5232 | 2     

  4       2616 

 _12

   12

     _3

       2

      _12

        12

 

          0

Завдання 624

1) 3/10 його дорівнюють 240; 240 : 3 • 10 = 80 • 10 = 800

2) 5/11 його дорівнюють 615. 615 : 5 • 11 = 123 • 11 = 1353

 

Завдання 625

6/7 < 7/7

5/8 3/8

4/9 < 5/9

12/12 = 17/17

Завдання 626 Рівняння

(15750 + 2300) : х = 722

18050 : х = 722

х = 18050 : 722

х = 25

у : 11 = 267300  265260

у : 11 = 2040

у = 2040  11

у = 22440

+ 15750

    2300

   18050

_18050 | 722 

  1444     25 

   _3610

     3610

          0

_267300

  265260

     2040

х 2040

    11

   204

  204   

  22440

Завдання 627

Маса 2/5 кабачка становить 200 г. Чому дорівнює маса 3/5 цього кабачка?

Короткий запис

2/5  200 г

3/5  ?

Розв’язання
1) 200 : 2 • 5 = 100 • 5 = 500 (г)  маса кабачка
2) 500 : 5 • 3 = 100 • 3 = 300 (г)
Відповідь: маса 3/5 цього кабачка становить 300 грам.

 

Завдання 628

Вкладник поклав на банківський депозит 3500 грн. Яка сума буде на його рахунку через 5 років, якщо щорічно банк нараховує 10 початкової суми вкладу?

Короткий запис

Вклад  3500 грн
1 р.  ?, 1/10 від вкладу
5 р.  ?
Розв’язання
1) 3500 : 10 = 350 (грн)  нараховує банк щорічно
2) 350 • 5 = 1750 (грн)  нарахує банк за 5 років
3) 3500 + 1750 = 5250 (грн)
Відповідь: через 5 років на рахунку буде 5250 гривень.

 

Завдання 629

9 • х = 59487 + 7500

9 • х = 66987

х = 66987 : 9

х = 7443

у : (31678  31570) = 2149

у : 108 = 2149

у = 2149 • 108

у = 232092

 

59487

    7500

   66987

_66987 | 9      

  63        7443 

  _39

    36

    _38

      36

      _27

        27

         0

_ 31678

   31570

      108

х 2149

    108

 17192

2149   

232092

Завдання 630

Маса 3/7 кавуна становить 900 г. Знайди масу 5/7 цього кавуна.

Короткий запис

3/7  900 г

5/7  ?

Розв’язання
1) 900 : 3 • 7 = 300 • 7 = 2100 (г)  маса кавуна
2) 2100 : 7 • 5 = 300 • 5 = 1500 (г) = 1 кг 500 г
Відповідь: маса 5/7 цього кавуна становить 1 кг 500 г.

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 631

Найменший дріб позначений буквою В 1/20

 

Завдання 632

Замість зірочки в записі 7/9 * 2/9 потрібно поставити знак Б >

 

Завдання 633

3/4 год — це Б 45 хв, бо 60 хв : 4  3 = 45 хв

 

Завдання 634

210 — це 2/5 від числа В 525, бо 210 : 2  5 = 525

 

Завдання 635

Усі дроби, які дорівнюють числу 1, позначені буквою В 5/5 15/15 8/8

 

Завдання 636

«Зайва» із зображених фігура позначена буквою А трикутник

 

Завдання 637 Дії з іменованими числами

13 год 25 хв + 18 год 45 хв = 31 год 70 хв = 32 год 10 хв

20 кг 300 г  13 кг 800 г = 19 кг 1300 г  13 кг 800 г = 6 кг 500 г

 

Завдання 638

2/3 року < 9 міс., бо 2/3 року — це 12 міс. : 3 • 2 = 8 міс.

5/6 год  = 50 хв, бо 5/6 год — це 60 хв : 6 • 5 = 50 хв

 

Завдання 639

Замість зірочок постав такі цифри, щоб рівності та не­рівності стали істинними.

2/5 > 1/5

3/11 < 4/11

9/9 = 11/11

14/14 = 8/8

Завдання 640

Скільки коштує книжка, якщо 1/6 її вартості становить 18 грн?

Короткий запис

1/6  18 грн

 ?

Розв’язання
18 : 1 • 6 = 18 • 6 = 108 (грн)
Відповідь: книжка коштує 108 гривень.

 

Завдання 641

Турист проїхав 6 год поїздом, рухаючись зі швидкістю 50 км/год. Після цього йому залишилося проїхати ще 1/3 шляху, який він уже подолав. Скільки кілометрів мав проїхати турист?

 
Швидкість
Час
Відстань
Спочатку
50 км/год
6 год
? км ? км
Потім
 
 
?, 1/3
 
Розв’язання
1) 50  6 = 300 (км) – проїхав спочатку 
2) 300 : 3 = 100 (км) – залишилося проіхати
3) 300 + 100 = 400 (км)
Відповідь: турист мав проїхати 400 кілометрів.

 

Завдання 642

Ширина прямокутника дорівнює 40 мм, що становить 4/7 його довжини. Обчисли периметр і площу прямокутника.

Короткий запис

Ширина  40 мм, це 4/7 довжини

Довжина  ?

Периметр  ?

Площа  ?

Розв’язання
1) 40 : 4  7 = 10 • 7 = 70 (мм) – довжина
2) (70 + 40) • 2 110 • 2 = 220 (мм) = 22 (см) – периметр прямокутника
3) 70 • 40 2800 (мм2) = 28 (см2– площа прямокутника
Відповідь: периметр прямокутника 22 см, площа прямокутника 28 см2.

 

Завдання 643 Ділення з остачею

Двом учням потрібно було поділити одне й те саме чис­ло: першому учневі — на 7, другому — на 9. Перший учень у частці отримав 281 і в остачі 2. Яку частку отри­мав другий учень?

Розв’язання
1) 281  7 + 2 = 1969 – шукане число
2) 1969 : 9 = 218 (ост. 7)
Відповідь: другий учень отримав частку 218, остачу 7.

Інші завдання дивись тут...