Інші завдання дивись тут...

Примітка: рожевим кольором написана правильна відповідь,

             червоним кольором - пояснення, що не відповідає умові завдання,

             зеленим кольором - пояснення, що відповідає умові завдання.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 1

Завдання 1. Всі слова мають однакову кількість звуків і букв.

А слива, груша, лимон

Б яблуко [й а бл у к о] , абрикос, суниця

В вишня, апельсин [а п е л' с и н], чорниця

 

Завдання 2. Подано синоніми до дієслова виготовляти.

А будова, побудова, спорудження    (інші частини мови іменник)

Б створення, допомога, виготовлення   (інша  частина мови іменник)

В створювати, виробляти, майструвати

 

Завдання 3. Дієслова подано в неозначеній формі (відповідає на питання що робити?, що зробити?).

А спостерігати, знайти, підняла (що зробила?) 

Б запросити, привітати, сміятися 

В продовжувати, нагадала (що зробила?), помітив (що зробив?)

 

Завдання 4. Підкресли слова із суфіксами. Суфікси познач.

Дерево, близь к о, білий, неб есн а, жовт ень, зоря н е.

Міркуємо так.

Дерево. 

1. змінюємо слово дерева, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе деревце, маємо корінь дерев-.

 

Близько. 

1. оскільки прислівник – незмінна частина мови, то закінчення нема.

2. підбираємо спільнокореневе близенька, маємо корінь близ-;

3. після кореня маємо два суфікси у прислівників –к-,  –о.

Знак м'якшення позначає м'який звук [з']

 

Білий. 

1. змінюємо слово біла, маємо закінчення -ий;

2. підбираємо спільнокореневе білило, маємо корінь біл-.

 

Небесна.

1. змінюємо слово небесний, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе небо, маємо корінь неб-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –есн-.

 

Жовтень. 

1. змінюємо слово жовтня, маємо нульове закінчення;

2. підбираємо спільнокореневе жовтневий, маємо корінь жовт-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –ен-.

Знак м'якшення позначає м'який звук [н']

 

Зоряне.

1. змінюємо слово зоряна, маємо закінчення -е;

2. підбираємо спільнокореневе зорі, маємо корінь зор-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –ян-.

 

Завдання 5. Спиши речення, записуючи числівники словами. Постав у них наголос. 14 жовтня відзначають День захисника України. Футбольна команда складається з 11 гравців.

Чотирнадцятого жовтня відзначають День захисника України. Футбольна команда складається з одинадцяти гравців.

 

Завдання 6. Пошир речення другорядними членами і запиши. Підкресли головні члени речення. Погода змінилась. Птахи відлітають.

Погода раптово дуже змінилася. Птахи з сумом відлітають у теплі краї.

 

Завдання 7. Склади і запиши текст-міркування «Яким має бути справжній друг (подруга)?» (5-7 речень).

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 2

Завдання 1. Всі слова мають однакову кількість звуків і букв.

А робота, хвилина, секунда

Б щиглик [ш ч и г л и к], чапля, соловей

В троянда [т р о й а н д а], ромашка, барвінок

 

Завдання 2. Синоніми до дієслова вимірювати.

А мірка, міряти, приміряти (різні частини мови іменник та дієслова)

Б приміряти, заміряти, міряти 

В вимір, виміряти, зміряти (різні частини мови іменник та дієслова)

 

Завдання 3. Дієслова подано в неозначеній формі (відповідає на питання що робити?, що зробити?).

А зустрічати, зустрілися (що зробили?), зустрічаються 

Б прочитати, розповісти, задуматися 

В залишити, залишились, залишаться (що зроблять?)

 

Завдання 4. Підкресли слова із суфіксами. Суфікси познач.

Яблуко, важ к о, зелений, червень, круг л а, див н е.

 

Міркуємо так.

Яблуко. 

1. змінюємо слово яблук, маємо закінчення -о;

2. підбираємо спільнокореневе яблучний, маємо корінь яблук- (звук к в корені може чергуватися).

 

Важко. 

1. оскільки прислівник – незмінна частина мови, то закінчення нема.

2. підбираємо спільнокореневе вага, маємо корінь ваг- (звук ж в корені може чергуватися);

3. після кореня маємо два суфікси у прислівників –к-,  –о.

 

Зелений. 

1. змінюємо слово зелена, маємо закінчення -ий;

2. підбираємо спільнокореневе зелень, маємо корінь зелен-.

Знак м'якшення позначає м'який звук [н']

 

Червень. 

1. змінюємо слово червня, маємо нульове закінчення;

2. підбираємо спільнокореневе червневий, маємо корінь черв-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –ен-.

Знак м'якшення позначає м'який звук [н']

 

Кругла.

1. змінюємо слово круглий, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе круг, маємо корінь круг-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –л-.

 

Дивне.

1. змінюємо слово дивна, маємо закінчення -е;

2. підбираємо спільнокореневе диво, маємо корінь див-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –н-.

 

Завдання 5. Спиши речення, записуючи числівники словами. Постав у них наголос. У кожного гравця в шахи є 16 фігур. Вага зібраних юннатами жолудів становила близько 50 кілограмів.

У кожного гравця в шахи є шістна́дцять фігур. Вага зібраних юннатами жолудів становила близько п'ятдеся́т кілограмів. 

 

Завдання 6. Пошир речення другорядними членами і запиши. Підкресли головні члени речення. Небо потемніло. Почалася заметіль.

Небо раптом потемніло. Почалася сильна заметіль.

 

Завдання 7. Склади і запиши текст-міркування «Чому треба бути уважним на уроці?» (5-7 речень).

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 1

Завдання 1. Усі приголосні звуки є глухими.

А кішка, птахи, качка

Б кінь, олень, ведмід[д']ь

В соб[б]ака, вовк, лисиця

 

Завдання 2. Всі слова є власними назвами (пишуться з великої літери).

А Дніпро, Черемош, річка 

Б Англія, Франція, Німеччина 

В імена, Сергій, Наталка

 

Завдання 3. Всі слова є прикметниками.

А новина (що? іменник)

новий

поновити

Б чемна

ґречний

ввічливе

В відповідь (що? іменник)

відповідати

відповідний

 

Завдання 4. Підкресли слова, які мають і префікс, і суфікс.

Випадок, переказ, з ран к у, при йменн ик, при віт н а, чудовий.

 

Міркуємо так.

Зранку. 

1. оскільки прислівник – незмінна частина мови, то закінчення нема;

2. підбираємо спільнокореневе ранок, маємо корінь -ран- ;

3. після кореня маємо два суфікси у прислівників –к-,  –у;

4. перед коренем префікс з-.

 

Прийменник. 

1. змінюємо слово прийменника, маємо нульове закінчення;

2. підбираємо спільнокореневе ймення, маємо корінь ймен-.

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –ник.

4. перед коренем префікс при-.

 

Привітна.

1. змінюємо слово привітний, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе вітання, маємо корінь -віт-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –н-;

4. перед коренем префікс при-.

 

Завдання 5. Дай повні письмові відповіді на запитання: Скільки годин у добі? Скільки хвилин у годині? Числівники запиши словами. У числівниках постав наголос.

У добі два́дцять чоти́ри години. У годині шістдеся́т хвилин. 

 

Завдання 6. Пошир речення другорядними однорідними членами за поданим у дужках питанням і запиши. Постав необхідні розділові знаки. Підкресли головні члени речення. Удосвіта в лісі залунали веселі співи (к о г о?).

Удосвіта в лісі залунали веселі співи жайворонів, ластівок і солов'їв.

 

Завдання 7. Склади і запиши художній опис осіннього лісу (5-7 речень).

В осінньому лісі

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 2

Завдання 1. Усі приголосні звуки є глухими.

А колиска, пісня, сон[н]

Б коров[в]а, коза, овечка

В пташка, шпак, качка

 

Завдання 2. Всі слова є власними назвами (пишуться з великої літери).

А Волга, Дніпро, Десна 

Б Польща, Париж, місто 

В Михайло, брат, Наталія

 

Завдання 3. Всі слова є прикметниками.

А щедра

щедрий

щедрість (що? іменник) 

Б червоний

червневий

почервонів (що зробив? дієслово)

В ранковий

ранній

ранішній

 

Завдання 4. Підкресли слова, які мають і префікс, і суфікс.

Пре крас н ий, маленька, за мор ськ ий, о крил ен ий, поїзд, соколик.

 

Міркуємо так.

Прекрасний.

1. змінюємо слово прекрасний, маємо закінчення -ий;

2. підбираємо спільнокореневе краса, маємо корінь -крас- ;

3. після кореня маємо суфікс  –н-;

4. перед коренем префікс пре-.

 

Заморський.

1. змінюємо слово заморська, маємо закінчення -ий;

2. підбираємо спільнокореневе море, маємо корінь -мор- ;

3. після кореня маємо суфікс  –ськ-;

4. перед коренем префікс за-.

 

Окрилений.

1. змінюємо слово окрилена, маємо закінчення -ий;

2. підбираємо спільнокореневе крило, маємо корінь -крил- ;

3. після кореня маємо суфікс  –ен-;

4. перед коренем префікс о-.

 

Завдання 5. Дай повні письмові відповіді на запитання: Скільки гравців у футбольній команді? Скільки днів у цьому місяці? Числівники запиши словами. У числівниках постав наголос.

У футбольній команді одина́дцять гравців. У цьому (травні) місяці тридця́ть один день. 

 

Завдання 6. Пошир речення другорядними однорідними членами за поданим у дужках питанням і запиши. Постав необхідні розділові знаки. Підкресли головні члени речення. Осінь розкидала по парку кольорові листочки (ч о г о?).

Осінь розкидала у парку кольорові листочки клена, берези, верби і дуба.

 

Завдання 7. Склади ї запиши художній опис весняного лісу (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...