Інші завдання дивись тут... 

© Барна Р., 2022  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В."

Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних

Вправа 241

При вимові глухий приголосний звук перед дзвінким, крім сонорного звуку, вимовляється невиразно, як парний йому дзвінкий звук:

[сʹ] — [зʹ]

[дʹ] — [тʹ]

просьба [про́зʹба]

боротьба [бородʹба́]

Глухий приголосний звук перед голосним звуком звучить виразно:

просити [проси́ти], боротися [боро́тисʹа]  

Приголосні звуки, що стоять поруч, можуть впливати один на одного.

Наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого називають уподібненням.

 

Вправа 242  По­яснили уподібнення приголосних звуків при вимові, позначених виділеними буквами.

Вишгород [ви́жгород]

глухий [ш] перед дзвінким [г] на парний дзвінкий [ж]

баскетбол [баскеидбо́л]

глухий [т] перед дзвінким [б] на парний дзвінкий [д]

вокзал [воґза́л]

глухий [к] перед дзвінким [з] на парний дзвінкий [ґ]

берізка [беирʹі́зка]

 

легкий [леихки́й]

дзвінкий [г] перед глухим [к] на парний глухий [х] у певних словах (оглушення)

на флешці [фле́сʹцʹі]

шиплячий [ш] перед [цʹ] на [сʹ],

бо твердий приголосний перед м’яким стає парним йому м'яким 

на доріжці [дорʹі́зʹцʹі]

шиплячий [ж] перед [цʹ] на [зʹ],

бо твердий приголосний перед м’яким стає парним йому м'яким

на квіточці [кв᾿ітоцʹ:і]

шиплячий [ч] перед [цʹ] на [цʹ], утворюючи подовження,

бо твердий приголосний перед м’яким стає парним йому м'яким

зсадити [с:ади́ти]

префікс з- перед [с] на [с], утворюючи подовження

зжитися [ж:и́тиесʹа]

звук [з] перед шиплячим [ж] змінюється на шиплячий [ж], утворючи подовження

радість [ра́дʹісʹтʹ]

твердий приголосний перед м’яким стає парним йому м'яким

Вправа 243 Записали слова фонетичною транскрипцією.

Слово і транскрипція

Пишу

Вимовляю

Пояснення уподібнення приголосних звуків

мотузка [моуту́зка]

 

 

нема

рюкзак [рʹуґза́к]

кз

[ґз]

глухий [к] перед дзвінким [з] на парний дзвінкий [ґ]

швидкий [швиедки́й]

    нема

боротьба [бородʹба́]

тьб

[дʹб]

глухий [т] перед дзвінким [б] на парний дзвінкий [д]

саджанці [са́анʹцʹі]

нці

[нʹцʹі]

твердий приголосний перед м’яким стає парним йому м'яким

легко [ле́хко]

гк

[хк]

дзвінкий [г] перед глухим [к] на парний глухий [х] у певних словах (оглушення)

просьба [про́зʹба]

сьб

[зʹб]

глухий [сʹ] перед дзвінким [б] на парний дзвінкий [зʹ]

зшити [ш:и́ти]

зш

[ш:]

звук [з] перед шиплячим [ш] змінюється на шиплячий [ш], утворюючи подовження

важко [ва́жко]

    нема

Марічці [марʹі́цʹ:і]

чці

[цʹ:і]

шиплячий [ч] перед [цʹ] на [цʹ], утворюючи подовження, 

бо твердий приголосний перед м’яким стає парним йому м'яким

здається [здайе́цʹ:а]

ться

[цʹ:а]

буквосполучення –ться вимовляємо [цʹ:а]

умиваєшся [умиева́йесʹ:а]

шся

[сʹ:а]

буквосполучення –шся вимовляємо [сʹ:а]

Вправа 244  Слова з уподібненням приголосних до норм орфоепії записали фонетичною транскрипцією.

У лузі пахне вогкою [во́хкойу] травою.

З туману тихо, мов русалки, ідуть берізки до води.

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся [нача́йеисʹ:а] для себе.

А небо засніжене ніжно так ніжиться [нʹі́жиецʹ:а].

Солодкий мед духмяно пахне в ніч.

Життя, кажуть, зжити [ж:и́ти] – не поле пере­йти.

Ген-ген поміж кущів малини переповз по стежці [сте́зʹцʹі] вуж.

Тепле слово і кішці [к᾿і́сʹцʹі] приємне.

Слово і транскрипція

Пишемо

Вимовляємо

вогкою [во́хкойу]

гк

[хк]

берізки [беирʹі́зки]

   

навчаєшся [нача́йеисʹ:а]

шся

[сʹ:а]

ніжиться [нʹі́жиецʹ:а]

ться

[цʹ:а]

солодкий [соло́дкий]

   

мед [мед]

   

зжити [ж:и́ти]

зж

[ж:]

стежці [сте́зʹцʹі]

жці

[зʹцʹі]

кішці [к᾿і́сʹцʹі]

шці

[сʹцʹі]

Вправа 245  В усному мовленні можна сплутати подані нижче слова:

Мишці [ми́сʹцʹі] – (у) мисці [ми́сʹцʹі], мають однакову фонетичну транскрипцію;

Казці [ка́зʹцʹі] – (у) касці [ка́сʹцʹі], відрізнаються одним звуком по парності.  

 

Вправа 246  Кінцевий звук у префіксах роз-, без- перед глухим приголосним звуком може вимовлятися двояко: [с] у  швидкому темпі або [з] у повільному.

Та раптом пісня з закутків нічних розсипалась, як бі­сер, край дороги. Вербова гілка на столі у мене розцвіла. Безтурботний і від води товстіє.

Швидкий темп

Повільний темп

безпечний [беизпе́чний]

розсипалась [рос:и́паласʹ]

розцвіла [росцв᾿іла́]

безтурботний [бестурбо́тний]

безпечний [беиспе́чний]

розсипалась [розси́паласʹ]

розцвіла [розцв᾿іла́]

безтурботний [безтурбо́тний]

Вправа 247 Визначили, у якому з виділених слів префікс з- вимовляємо як [ж], у якому – як [с], а в якому – як [з].

Зерно до зерна треба зжати [ж:а́ти] сповна.

Із чужого воза і посеред дороги зсадять [с:а́дʹа́тʹ].

Хто знання має, той мур зламає [злама́йе].

Слово і транскрипція

Пишу

Вимовляю

Пояснення про уподібнення приголосних

зжати [ж:а́ти]

зж

[ж:]

звук [з] перед шиплячим [ж] змінюється на шиплячий [ж], утворюючи подовження

зсадять [с:а́дʹа́тʹ]

зс

[с:]

звук [з] перед [с] змінюється на парний глухий [с], утворюючи подовження

зламає [злама́йе]

 

 

нема

Вправа 248

Слово і транскрипція

Пишемо

Вимовляємо

боротьба [бородʹба́]

тьб

[дʹб]

ходьба [ходʹба́]

 

 

вокзал [воґза́л]

кз

[ґз]

лег­ко [ле́хко]

гк

[хк]

грядка [грʹа́дка]

 

 

баскетбол [баскеидбо́л]

тб

[дб]

дужка [ду́жка]

 

 

швидкий [швиедки́й]

 

 

близько [бли́зʹко]

 

 

зшивати [ш:ивати]

зш

[ш:]

відхилити [в᾿ідхиели́ти]

 

 

Вправа 249 Написали фонетичну транскрипцію біля слів з уподібненням приголосних звуків.

Легка [ле́хка] атлетика, важка атлетика, вільна боротьба [бородʹба́], стрибки на батуті, футбол [фудбо́л], гандбол.

 

Вправа 250 Записали фонетичною транскрипцією.

Слова і транскрипція

Пишемо

Вимовляємо

швидко [шви́дко]

 

 

отже [о́дже]

тж

[дж]

молотьба [молодʹба́]

тб

[дʹб]

баскетбол [баскеидбо́л]

тб

[дб]

кігтик [к᾿іхтик]

гт

[хт]

злегка [зле́хка]

гк

[хк]

се­режка [сеире́жка]

 

 

сніданок [снʹіда́нок]

 

 

книжці [кни́зʹцʹі]

жці

[зʹцʹі]

донечці [до́неицʹ:і]

чці

[цʹ:і]

зсунути [с:у́нути]

зс

[с:]

дивуєшся [диеву́йесʹ:а]

шся

[сʹ:а]

від­німається [в᾿іднʹіма́йецʹ:а]

ться

[цʹ:а]

Вправа 251 Орфограма «Правопис сумнівного приголосного звуку».

Грядка — грядочка, солодкий — солоденький, редька — редьочка, берег — бережок,  гребти — гребу, рибка — риба, близько — близенько, везти — везу, гризти — гризу, мотузка — мотузечка, ніжка — ніженька, дужка — дужечка, мажте — мажу.

2� Записали фонетичною транскрипцією два слова (:

[грʹа́дка], [соло́дкий], [ре́дʹка], [бе́реиг], [греибти́], [ри́бка], [бли́зʹко], [веизти́], [гри́зти], [моуту́зка], [нʹі́жка], [ду́жка], [ма́жте]

Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова вимовляємо дзвінко (нема уподібнення приголосного звуку).

 

Вправа 252 По можливості поряд записали перевірне слово (форму або спільнокореневе слово).

Людський — люди, футбольний, бородьба —  боротися, перемогти — перемога, скибка —  скибочка, важко — важить, низько —  низом, нігтик —  ніготь, бризки —  бризок,  кігті —  кіготь, призьба, молотьба —  молоти, стежка —  стежина, у діжці —  діжечка,  дьогтьовий —  дьоготь, вокзал, у ложці —  ложечка, гандбол.

Якщо не можна підібрати перевірне слово, тоді написання слова можна перевірити за орфографічним словником.

2� Виділені слова записали фонетичною транскрипцією:

Слово і транскрипція

Пишемо

Вимовляємо

людський [лʹудʹсʹкий]

дсь

[дʹсʹ]

футбольний [фудбо́лʹний]

тб

[дб]

боротьба [бородʹба́]

тьб 

[дʹб]

перемогти [пеиреимогти́]

 

 

скибка [ски́бка]

 

 

важко [ва́жко]

 

 

низько [ни́зʹко]

 

 

нігтик [нʹі́хтик]

гт

[хт]

бризки [бри́зки]

 

 

кігті [к᾿і́хтʹі]

гт

[хт]

призьба [при́зʹба]

 

 

молотьба [молодʹба́]

тьб

[дʹб]

стежка [сте́жка]

 

 

діжці [ді́зʹцʹі]

жці

[зʹцʹі]

дьогтьовий [дʹо́хтʹовий]

гт

[хтʹ]

вокзал [воґза́л]

кз

[ґз]

ложці [ло́зʹцʹі]

жці

[зʹцʹі]

гандбол [гандбо́л]

 

 

Вправа 253

Слово і транскрипція

Пишемо

Вимовляємо

легкий [ле́хкий]

гк

[хк]

просьба [про́зʹба]

сьб

[зʹб]

дочці [до́цʹ:і]

чці

[цʹ:і]

розвідка [ро́зв᾿ідка]

 

 

підказка [п᾿ідка́зка]

 

 

довідка [до́відка]

 

 

ходьба [ходʹба́]

 

 

ліжко [лʹі́жко]

 

 

2)

Слово і транскрипція

Пишемо

Вимовляємо

вогкий [во́хкий]

гк

[хк]

кігті [к᾿і́хтʹі]

гт

[хт]

боротьба [бородʹба́]

тьб

[дʹб]

подружці [по́друзʹцʹі]

 

 

солодкий [соло́дкий]

 

 

смужка [сму́жка]

 

 

рідко [рʹі́дко]

 

 

берізка [беирʹі́зка]

 

 

Вправа 254

У боротьбі, стежка, футболіст, розвідка, полегкість, низько, підказка, відсипати, бігти, кігтистий, ходьба, полегшення, мерегтіти, отже, мабуть.

Перевірка згідно орфограми: у боротьбі (бо боротися), стежка (бо стежина), футболіст (за словником), розвідка (бо розвідати), полегкість (бо легенько), низько (бо низенько), підказка (бо підказати), відсипати (бо сипати, префікс від-), бігти (бо бігом),  кігтистий (бо коготь), ходьба (бо ходити), полегшення (бо легенько), мерехтіти (за словником), отже (за словником), мабуть (за словником, бути).

 

Вправа 255

Галинко, вітаю з днем народження!

Бажаю здійснення мрій і гарних оцінок.

                                      Твоя подружка.

Привітання…

Орфоепічний тренажер (дзвінкі приголосні звуки, крім г, не оглушуються)

Дуб [дуб], горб [горб], лісоруб [лʹісору́б], будка [бу́дка], обпікся [обп᾿і́ксʹа], обсипати [обси́па́ти], швидко [шви́дко], кладка [кла́дка], хід [х᾿ід], розвідка [ро́зв᾿ідка], прудко [пру́дко], відпочити [в᾿ідпочи́ти], берізка [беирʹі́зка], чорногуз [чорногу́з], гарбуз [гарбу́з], верболіз [веирболʹі́з], казка [ка́зка], боягуз [бойагу́з], в'язка [йа́зка], стежка [сте́жка], доріжка [доурʹі́жка].

Інші завдання дивись тут...