ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 7. Ознайомлення із зразками виробів з поліетилену. Обладнання: поліетиленова плівка, пакет, пляшка, ізоляційне покриття для електропроводів. ХІД РОБОТИ *Пригадайте правила безпеки під час роботи з кислотами, лугами та використання нагрівних приладів. Завдання 1. Розгляньте
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях.  ЗАКОН ОБ'ЄМНИХ ВІДНОШЕНЬ - ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА. Об'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.  І рівень Задача 1. Дано природний газ об'ємом 1 м3
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ВІДНОШЕННЯ ОБ'ЄМІВ ГАЗІВ У ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ - ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА: oб'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа. І-ІІ рівні Задача 1. Етин об'ємом 40 л повністю згорів у кисні. Обчисліть об'єм
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості алкенів та алкінів на прикладі етену та етину. І рівень Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Позначте назву типу реакції взаємодії етену з воднем: А. Заміщення. Б. Розкладу. В. Обміну. Г. Приєднання. Відповідь:  Г  . 2.Позначте назву типу
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості алкенів та алкінів на прикладі етену і етину. І-ІІ рівні Завдання 1. (фронтальне) Допишіть праві частини рівнянь реакцій і назвіть продукти. I варіант 1. СН≡СН +Cl2 → С2Н2Cl2 - 1,2-дихлороетен. CH ≡ CH + Cl2 → СH = СH  
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.  І рівень Завдання 1. Обчисліть відносну густину за повітрям. І варіант: етену. ІІ варіант - етину. І варіант. Дано: С2Н4        Знайти: Dповітря(С2Н4)-?  Розв'язування:
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Алкани. Хімічні властивості алканів. Завдання 1. Дайте відповіді на посильні вам тестові завдання: 1.Позначте назву хлоропохідного продукту реакції хлорування пропану на І стадії: A.2-хлоропропан.            Б. 1-хлоропропан. B.1,2-дихлоропропан.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості алканів. І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.Алкани виявляють подібні властивості до метану. 2.Для всіх гомологів метану характерні реакції: а) з киснем  б) з галогенами в) термічного розкладу. 3.Взаємодія
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості метану. І рівень Завдання 1. Напишіть молекулярну, електронну та структурну формули молекули метану: СН4     Н             Н         :             │     Н
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості метану. І рівень Завдання 1. Охарактеризуйте фізичні властивості метану, використовуючи підручник та знання про нього з побуту. Газ без кольору і запаху, легший за повітря, не розчиняється у воді. Метан, як і більшість органічних речовин, є горючою речовиною,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Просторова будова алканів. Завдання 1. Змоделюйте будову молекул пропану і бутану, використовуючи пластилінові кульки і сірники. Нарисуйте їх.  Завдання 2. Складіть формулу вуглеводню, до складу якого входить 15 атомів Карбону та обчисліть масові частки
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Метан. Гомологи метану. І рівень Завдання 1. Напишіть молекулярні формули вуглеводнів, що, за нормальних умов, перебувають у газоподібному стані та назвіть їх. СН4 - метан С2Н6 - етан С3Н8 - пропан С4Н10 - бутан Завдання 2. Напишіть електронні та структурні формули етану і
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Метан. Гомологи метану. І рівень Завдання 1. Складіть молекулярні формули за загальною формулою алканів, якщо в молекулі є: І варіант - 5,6,8,9,10 атомів Карбону; II варіант - 8,16,24,28, 32 атоми Гідрогену. Загальна формула алканів СnH2n+2 І варіант        
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Гомологи метану. 1. Напишіть електронні та структурні формули сполук, склад яких відображають молекулярні формули: С2Н6, C3H8, С4Н10, вважаючи, що між атомами Карбону наявні одинарні зв'язки. Електронні формули етану, пропану і бутану.     Н   Н    
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв'язків між атомами Карбону. 1.Напишіть електронні формули будови атома Карбону в: а) основному; б) збудженому станах. а) 1s2 2s2 2p2             б) 1s2 2s1 2p3
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин