Самостійна робота. Хімічні реакції. Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення - реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється одна речовина. Реакції розкладу - реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше простіших за складом речовин. Реакції
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «РОЗЧИНИ» Завдання 1. Виберіть посильний рівень та підготуйтеся до контрольної теми. Намагайтеся починати з простішого та поступово переходити до складнішого. І-ІІ рівні 1. Сформулюйте визначення: а) електролітичної дисоціації; б) електролі а)
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РОЗЧИНИ» Основні питання теми Відповіді 1. Нарисуйте схему утворення ковалентних зв'язків у молекулі води. Доведіть, що молекула дипольна. На атомі Оксигену зосереджений невеликий негативний заряд (-δ), а на атомі Гідрогену -
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Процес дисоціації йонних і ковалентних полярних сполук. Завдання 1. Напишіть повні та скорочені йонні рівняння реакцій, де це можливо, використовуючи таблицю
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року дивись тут... Інші завдання видання 2012 року дивись тут... ВПРАВИ НА СКЛАДАННЯ ПОВНИХ І СКОРОЧЕНИХ ЙОННИХ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЙ Для набуття навичок в складанні йонних рівнянь реакцій, спробуйте виконати запропоновані завдання переходячи від нижчого рівня до вищого. І-ІІ
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року дивись тут... Інші завдання видання 2012 року дивись тут... Домашнє завдання. Реакції обміну між розчинами електролітів. І-ІІ рівні Завдання 1. Допишіть молекулярні рівняння реакцій, поставте коефіцієнти та складіть йонні: a) K2S + 2HBr = 2КВг + H2S↑;  
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року дивись тут... Інші завдання видання 2012 року дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Реакції обміну між розчинами електролітів. Завдання 1. Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами. І варіант а) Na2SO3 і
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторний дослід 4. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з утворенням води. Речовини: H2SO4, НСl; NaOH, КОН, фенолфталеїн, взяті у розчинах.  Обладнання: штатив для
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторний дослід 3. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з виділенням газу. Речовини: розчини Na2CO3 і НСl; Na2SO3 і HNO3; тверді речовини СаСO3 і MgCO3. 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторний дослід 2. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з випаданням осаду. Речовини: розчини попарно взятих речовин: ВаСl2 і Na2SO4; CuSО4 і NaOH; MgCl2 і КОН;
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Дисоціація кислот, основ і солей. Завдання 1. Напишіть рівняння дисоціації електролітів, відображених формулами: І-ІІ рівні КСl, NaOH, HBr, NaI, LiOH, KBr. a) KCl ⇄ K+ + Cl-;                           б)
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторний дослід 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчині Речовини: хлоридна та нітратна кислоти, натрій та кальцій гідроксиди в розчинах, індикатори: універсальний, фенолфталеїн, метилоранж, лакмус.  Обладнання: планшетка або пробірки. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Завдання 1. Випишіть окремо катіони та аніони з даного переліку: ClO3- Mg2+, Сl-, ОН-,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Завдання 1. Обчисліть ступінь дисоціації речовин, якщо: І варіант                                      
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Завдання 1. Розв'яжіть задачі посильного вам рівня. * І-ІІ рівні 1. У воді масою 155 г розчинили плюмбум(ІІ) нітрат масою 45 г. Обчисліть масову частку солі в розчині. Відомо: m(води)=155 г; m(Pb(NO3)2)=45 г.  
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин