Інші завдання дивись тут...

Вправа 51.1. Прочитайте текст.

Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он — схожа на білу троянду. Там он — як корабель із вітрилами. А на самісінькому обрії — наче рожеве дерево летить над землею. Махає дивним віттям, рідну землю вітає (Юрій Ярмиш).

51.2. Розкажіть, що ви бачили, коли спостерігали за хмарами.

51.3. Прочитайте і спишіть виділені слова. Вимовте в них голосні звуки.

Корабель (о, а, е), дивним (и), рідну (і,у).

 

Вправа 52.1. Прочитай вірш.

Хмарини, хмарини, 

небесні кораблі, 

за ними я піснею лину. 

Безсмертя достойний лиш той на землі, 

хто любить свою Батьківщину.                   (Володимир Сосюра)

52.2. Побудуй звукові моделі виділених слів.

Кораблі –  букв 7, звуків 6 [к о р а б л' і],   [• – | – • – | = •' ]

Любить –  букв 6, звуків 5  [л' у б и т'],  [= •' | – • =]

52.3. Назви голосні і приголосні звуки у слові любить.

Голосні - [у], [и]

Приголосні – [л'], [б], [т']

 

Вправа 53.1. Прочитай слова. Протяжно вимов у кожному з них останній голосний звук і запиши букву, якою він позначений.

Весна (звук [а], буква а), сім'я (звук [а], буква я), село (звук [о], буква о), несу (звук [у], буква у), стою (звук [у], буква ю),  іде (звук [е], буква е), в'є (звук [е], буква є), шпаки (звук [и], буква и), журавлі (звук [і], буква і), гаї (звук [і], буква ї).

53.2. Назви різні голосні звуки, які ти вимовив. Полічи, скільки їх. А скільки букв ти записав? Перевір свої записи за правилом.

В українській мові шість голосних звуків: [а] [о] [у] [е] [и] [і]. 

Вони позначаються на письмі десятьма буквами: а, я, о, у, ю, е, є, и, і, ї.

 

Вправа 54.1. Пригадай осінні місяці. Поспілкуйся з батьками і з'ясуй, чому вони мають такі назви. Розкажи про це в класі. 

54.2. Запиши назви осінніх місяців. Назви голосні звуки і букви, які їх позначають.

Вересень, жовтень, листопад.

Вересень (голосні звуки [е], позначають букви е), жовтень (голосні звуки [о],[е] позначають букви о, е), листопад (голосні звуки [и], [о], [а] позначають букви и, о, а).

 

Вправа 55.1. Прочитай слова.

Яків, ялина, Рая, Юрко, шию, Єва, читає, їжак, їде, Київ.

55.2. Спиши слова і поділи їх дужками знизу на склади за зразком. Вимов склади з буквами я, ю, є, ї. Назви звуки, які ми чуємо і вимовляємо в цих складах. Зразок. Юр-ко.

Я-ків , я-ли-на, Ра-я, Юр-ко, ши-ю, Є-ва, чи-та-є, ї-жак, ї-де, Ки-їв. 

Букви я,ю,є можуть позначати два звуки: [йа], [йу], [йе]. Буква ї завжди позначає два звуки — [йї].

 

Вправа 56.1. Прочитайте вірш спочатку мовчки. Подумайте, які слова треба виділяти голосом. Потім прочитайте його виразно вголос.

Любіть Україну у сні й наяву, 

вишневу свою Україну, 

красу її, вічно живу і нову, 

і мову її солов’їну.

      (Володимир Сосюра)

56.2. Розкажіть, до чого закликає нас поет. Як він говорить про українську мову?

Поет закликає любити свою мову, розмовляти та вивчати. Поет називає мову солов’їною, бо вона дуже гарна та мелодійна.

56.3. Вимовте голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Назвіть букви, якими вони позначені.

Голосні звуки [і], [у], [о].

Звук [і] позначений буквами і,ї. Звук [у] позначений буквами у,ю. Звук [о] позначений буквою о. 

56.4. Спишіть вірш. Підкресліть букви, які позначають по два звуки.

Любіть Україну у сні й наяву, 

вишневу свою Україну, 

красу її, вічно живу і нову, 

і мову її солов’їну.

 

Вправа 57.1. Прочитай слова і знайди ті, які можна пов'язати за змістом. Запиши утворені сполучення слів за зразком. Зразок: Серйозна розмова.

Майорить                          квіти

Бойова                              розмова

Гайові                               медаль

серйозна                           прапор

Майорить прапор. Бойова медаль. Гайові квіти. Серйозна розмова.

57.2. Підкресли буквосполучення йо.

Майорить прапор. Бойова медаль. Гайові квіти. Серйозна розмова.

57.3. Вимов звуки і назви букви у словах майорить і гайові. Поділи їх для переносу.

Майорить – букв 8 (ем, а, йот, о, ер, и, те, знак м’якшення), звуків 7   [м а й о р и т'],  [– • | = •' | – • =]

Гайові – букв 6 (ге, а, йот, о, ве, і), звуків 6    [г а й о в' і],  [– • |= •' | = •]

Ма – йорить, майо – рить, га – йові, гайо – ві.  

 

§ 4 Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади.

Вправа 58.1 Прочитай уривок із тексту.

Наголос живе у слові. Він оформлює звучання слова, відмежовує його від інших слів у реченні. Правильне наголошування слів створює красу рідної мови (За Іваном Вихованцем). 

58.2. Спиши останнє речення. Постав наголос у словах.

    '                     '                  '        '               '   '          '    

Правильне наголошування слів створює красу рідної мови.

 

Вправа 59.1. Прочитайте вірш. Порівняйте з віршем Ліни Костенко на сторінці 4. Розкажіть, чим вони схожі, а чим різняться.

ЗОЛОТІ КВІТКИ.

Вишиває осінь на канві зеленій

золоті квітки. 

Квіти оживають, і з дерев спадають

жовті нагідки. 

Яблука і груші падають на землю, 

боки, спини б'ють.                        (Олександр Олесь)

КРАСИВА ОСІНЬ ВИШИВАЄ КЛЕНИ.

Красива осінь вишивав клени 

червоним, жовтим, срібним» золотим. 

А листя просить: 

— Виший нас зеленим! 

Ми ще побудем, ще не облетим.              (Ліна Костенко)

Обидва вірші розповідають про осінь. Мов чарівниця, вона вишиває золотими нитками. Прикрашає вбрання дерев.

Вірші різняться тим, що в першому розповідається про дерева яблуні та груші , а у другому про клени. Фуктовим деревам малює золотим квіти, які дадуть смачні плоди. а кленам золотить листя. Яблуні та груші подарують щедрий урожай, а клени хочуть, щоб літо затрималось ще трошки.

59.2. Спишіть виділені слова. Полічіть голосні звуки і зробіть висновок про кількість складів у цих словах. Поставте наголос.

Вишиває (4 голосні [и], [и], [а], [е] , 4 склади ви-ши-ва-є), осінь (2 голосні [о], [і], 2 склади о-сінь), оживають (4 голосні [о], [и], [в], [у], 4 склади о-жи-ва-ють). 

59.3. Прочитайте склади, позначені однією буквою. Назвіть звуки, які позначаються цими буквами.

Є (звуки [й], [е]), о (звук [о]), ю (звуки [й], [у]).

 

Вправа 60.1. Назвіть предмети, зображені на малюнку.

Яблуко, груша, банан, лимон, апельсин, ананас.

60.2. Запишіть слова — назви зображених предметів. Поставте наголос.

Яблуко, груша, банан, лимон, апельсин, ананас.

60.3. Зробіть висновок про те, як наголошуються слова в українській мові.

Слова можуть мати наголос на певному складі, тоді склад із цим звуком вимовляються з більшою силою голосу. Цей голосний звук і склад називаються наголошеними. На письмі наголос позначається символом ' над  наголошеною голосною. Решта голосних звуків і складів у слові — ненаголошені. 

Інші завдання дивись тут...