Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Вправа 384, 385  Текст

За-пи-су-ва-ти по-ді-ї ма-люн-ка-ми лю-ди по-ча-ли ду-же дав-но. Хтось за-хо-тів за-фі-ксу-ва-ти, як на гро-ма-ду на-па-ли во-ро-ги, за-бра-ли ху-до-бу, а го-спо-да-рі на-здо-­гна-ли на-па-дни-ків на пе-ре-пра-ві, двох у-би-ли й ху-до-бу по-вер-ну-ли. От і ма-лю-є наш пра-щур фі-гур-ки во-ро-гів, скіль-ки їх бу-ло, ху-до-бу — скіль-ки, я-ко-ї; по-зна-ча-є лі-ні-я-ми рі-чку.

2� Чи зрозуміло, що написа­ли первісні люди на стінах печери? Зображено загибель домашньої тварини.

3�  Чи використовують сучасна людина малюнки замість слів? Міркування, чи використовують сучасники малюнки замість слів та чому…

 

 

Вправа 386 Додаткова інформація про знаки

Знак переходів для пішоходів (блакитний прямокутник зі сходами): пішохідний перехід, підземний перехід, надземний перехід

Сервісні знаки (біло-голубі прямокутники): телефон, пункт першої допомоги

Інформаційно-вказівні знаки (голубий квадрат або прямокутник): зупинка автобуса, зупинка потяга

Попереджувальні знаки (трикутник у червоній рамці ∆): світлофор, діти

Заборонні знаки (коло у червоній рамці ): рух пішоходів заборонено, проїзд велосипедом заборонено, проїзд мопедом заборонено

Вправа 387

Се-ред нас є лю-ди з по-ру-ше-ння-ми слу-ху. Во-ни спіл-ку-­ю-ться за до-по-мо-го-ю спе-ці-аль-них зна-ків — да-кти-ло-ло-гі-ч­них та же-сти-ку-ля-цій-них.

2� Знаки можуть замінювати не лише слова, а й цілі речення. Чи завжди це зручно? На мою думку, легше спілкуватися словами. Проте форма спілкування жестами, азбука Брайля необхідні хворим людям.

 

Вправа 388

За допомогою нот записують музичні твори

 

Вправа 389

Наші предки писали перші літери на камені, металі, цеглі або дереві

 

§ 38 Усне й писемне мовлення

Вправа 390

Заголовок: «Мамина пісня»

Тям-лю як ни-ні: ма-лим ще хло-пчи-но-ю в ма-ми-ні пі-сні за-слу-ху-вавсь я; пі-сні ці ста-ли кра-со-ю є-ди-но-ю бі-дно-го мо-го, тяж-ко-го жи-ття...

2� Поділили слово для переносу: жи-ття, жит-тя 

 

Вправа 391 

Пісня, ніжка

Наша дума, наша пісня не вмре, не загине.

___   ___, ___   ____   ___    ___,   ____    ____ .

Читаємо схему реченнярозповідне речення з восьми слів, усередині має дві коми

 

Вправа 392

Види мовлення

Усне мовлення (уста — губи)

говоримо, слухаємо, читаємо (вголос)

Писемне мовлення

пишемо, читаємо (мовчки)

3� Кажуть усне мовлення, бо воно виражається устами: говоримо, слухаємо, читаємо вголос. Писемне мовлення пов’язане з письмом: пишемо, читаємо мовчки

 

Вправа 393

Діти розмовляють – усне мовлення

Дівчинка пише вправу – писемне мовлення

 

Вправа 394

Зачин. Жив на сві-ті Му-дрий Чо-ло-вік. Він при-ду-мав лі-те-ри. Ви-рі-зав їх із бе-ре-зо-во-ї ко-ри, по-клав до ко-зуб-ка та й ду-ма-є: «Ось пі-ду зав-тра до лю-дей. Нав-чу їх чи-та-ти і пи-са-ти».

Основна частина. Роз-кла-да-є лі-те-ри: А, Б, В... Усі ле-жать спо-кій-но, че-ка-ють сво-є-ї чер-ги. Тіль-ки Я не мо-же втер-пі-ти, все су-не-ться Му-дро-му Чо-ло-ві-ко-ві в ру-ки: «А я ку-ди?». І чим більше вона шуміла, тим довше у козубку залишалась. Не спішить нетерпеливу літеру викладати. Ось уже не залишилося інших літер. Останньою Мудрий Чоловік виклав літеру Я. З того давнього часу нашу абетку завершує саме ця буква. Так була вона покарана Мудрим Чоловіком за свою нетерплячість.

Кінцівка. Проте в одному повезло останній букві. Через таке положення дотепер у нашій мові її згадують у вислові «від а до я», що означає від початку до кінця.   

3� Літера Я (яка?) остання, нетерпляча, велика

4� Розкладає   наголос розклада́є  склади  роз-кла-да-є    звукова модель [ — ● — | — — ●́ | — ● | = ● ]   звуковий розбір слова [р о зс к л а д а й є], 10 звуків, 9 букв («ер», «о», «зе», «ка», «ел», «а», «де», «а», «є»), буква є після голосної передає два звуки.

Чекають   чека́ють   че-ка-ють   [ — ● | — ● | = ● = ]  [ч е к а й у т'], 7 звуків, 7 букв («ча», «е», «ка», «а», «йот», «у», «те», «знак м’якшення»), остання буква не передає звуку, буква ю після голосної передає два звуки.

 

Вправа 395

Раз, два, три, чотири — кицю грамоти учили: не читати, не писати, а за мишками ганяти

Інші завдання дивись тут...