Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 2 клас Захарійчук М.Д."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 42 Дзвінкі й глухі приголосні звуки

Жабка – шапка, коза – коса

 

Вправа 43  Прочитай слова сон, зорі, ґава, джерело, дуб

Слова, у яких усі приголосні звуки дзвінкі: зорі, ґава, джерело, дуб

 

Вправа 44

Бабка – папка, ґава – кава, дим – тин, дім – тік, ліз – ліс, дзвін – цвях, джміль – чапля.

Джміль дзижчав над квітами. Серед болота чапля стоїть на одній нозі.

Джміль запилював квітку. Чапля повернулася з вирію.

 

Вправа 45

Хворий — форма, хвіст — фіалки, хвалько — фарби, хвилина — фінал, хвоя — фортеця, хвіртка — фіолетовий

ДЗ•  Хворий – форма, хвіст – фіалки, хвалько – фарби

До відправки поїзда залишилася хвилина. Софійка вибрала фіолетовий шарф.

Хвилина біжить за хвилиною. Мені подарували фіолетовий гольф.

 

Вправа 46  Склади зв'язну розповідь про бібліотеку, якою ти користуєшся…

 

Вправа 47  Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова та складу перед глухими

Підкреслили букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці слова:

Гриб, жолудь, дзьоб, ніж, гарбуз

 

Вправа 48

Коза — кізка, береза — берізка, риба — рибка, зуб — зубчик, гриб — грибки, дуб — дубки

Кізка, берізка, рибка, зубчик, грибки, дубки (кіз-ка, бе-різ-ка, риб-ка, зуб-чик, гриб-ки, дуб-ки)

 

Вправа 49  Правопис дзвінких та глухих приголосних звуків

В морі пірнає, плаває кит,

Ловить він рибку собі на обід.

Я поклала спати кішку

У м'яке котяче ліжко.

Перевірка сумнівного приголосного звуку: рибку (бо риба), обід (бо обідом), кішку (кішечка), ліжко (бо ліжечко)

 

Вправа 50  Вставили букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки:

жабка, бабка, рибка

ДЗ• Підкреслили букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки:

вогко, нігті, кігті, легко

У підвалах завжди вогко. Мама стригла нігті маленькій доні. У котів гострі кігті. Легко казати, а важче зробити.

 

Вправа 51 Тверді й м'які приголосні звуки

У пень-ка пи-та-є пе-нь: «Що на-дво-рі — ніч чи день?». А пе-ньок від-по-ві-да-є, що не ві-да-є й не зна-є.

пень – 3 звуки [ — ● =]  [п е н'], 4 букви («пе», «е», «ен», «знак м’якшення»)

день – 3 звуки  [ — ● =]  [д е н'], 4 букви  («де», «е», «ен», «знак м’якшення»)

пеньок – 5 звуків  [— ● | = ●́ —]  [п е н' о к], 6 букв («пе», «е», «ен», «знак м’якшення», «о», «к»)

• У словах із знаком м'якшення підкреслили букви, що позна­чають м'які  приголосні звуки:

пенька, пень, день, пеньок

У слові підкреслили буквосполучення ьо: пеньок

 

Вправа 52

Хто зображений на малюнку? Олень, лисиця, ведмідь, лось

Що зображено на малюнку? Чорнобривець, тюльпан, льон, васильки (волошки)

• Слова зі знаком м’якшення

Хто? Олень, ведмідь, лось

Що? Чорнобривець, тюльпан, льон, польові васильки

 

Вправа 53

Ви ба-чи-ли, як цві-те ци-ко-рій? Він ро-сте бі-ля по-льо-вих до-ріг, на па-со-ви-ськах. На дов-гих пру-ти-ках з'яв-ля-ю-ться ма-лень-кі кві-ти си-ньо-го  ко-льо-ру. Си-ньо-о-кі ку-щі ми-лу-ють о-чі. Сон-це хо-ва-є-ться — і кві-тки скру-чу-ю-ться й хо-ва-ю-ться аж до ран-ку

• У відповідях з тексту підкресли слова зі знаком м'якшення

Де росте цикорій? Цикорій росте біля польових доріг, на пасовиськах.

Що з'являється на довгих прутиках? На довгих прутиках з’являються маленькі квіти синього кольору.

Коли скручуються й ховаються квіти? Квіти скручуються і ховаються тоді, коли  ховається сонце.

ДЗ• Підкресли букву, яка вказує на м'якість по­переднього приголосного

Синьоокі кущі милують очі.

[с и н' о о к´ і]  [к у ш ч' і]  [м и л у й  у т']  [о ч´ і]

 

Вправа 54  Позначення м'якості приголосних звуків буквами і, я, ю, є

Тополя  [т о п о л' а] — липа [л и п а]

берізка  [б е р' і з к а] — береза [б е р е з а]

тюльпан [т' у л' п а н] — туя [т у й а]

 

Вправа 55

дім  [д' і м]  — дим  [д и м]

люпин [л' у п и н]  — лимон  [л и м о н]

буряк [б у р' а к]  —  риба  [р и б а]

синє  [с и н' е]  — небо  [н е б о]

дзьоб  [дз' о б]  —  дзиґа  [дз и ґ а]

• Підкресли букви, які позначають м'якість попередніх приголосних звуків:

дім, люпин, буряк, синє, дзьоб

 

Вправа 56

• У реченнях пропущені букви познача­ють м'якість попередніх приголосних звуків

Лис нюхнув повітря — зайцем пахне.

[л и с]  [н' у х н у в]  [п о в´ і т р' а]  [з а й ц е м]  [п а х н е]

Очам своїм не повірив, як побачив під деревом вуханя.

[о ч а м]  [с в о й і м]  [н е]  [п о в´ і р и в]  [й а к]  [п о б а ч и в]  [п´ і д]  [д е р е в о м]  [в у х а н' а]

Стрибнув на зайця!

[с т р и б н у в]  [н а]  [з а й ц' а]

А мишка сховалася в нірку!

Що й кому повідомляється в цьому реченні? У цьому реченні про те, що зробила мишка, повідомляється читачеві.

ДЗ• Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки

Облизався лис і ліг під дубом.

[о б л и з а в с' а]  [л и с]  [і]  [л' і г]  [п´ і д]  [д у б о м]

А там мишка — шелесть і шелесть у листі.

[а]  [т а м]  [м и ш к а]  [ш е л е с т']  [і]  [ш е л е с т']  [у]  [л и с т' і]

Лис туди-сюди!

[л и с]  [т у д и]  [с' у д и]

Де вона діла­ся?

[д е]  [в о н а]  [д' і л а с' а]

 

Вправа 57

Узліссі [у з л' і с': і], наполохать [н а п о л о х а т'], Лесі [л е с' і], лось [л о с'], ліс [л' і с], лісу [л' і с у]

• Слова до звукових схем

ліс  [= ● —]  (читаємо звукову схему: у слові один склад, перший м’який приголосний звук, другий голосний звук, третій твердий приголосний звук)

лось  [— ● =]   (читаємо звукову схему: у слові один склад, перший твердий приголосний звук, другий голосний звук, третій м’який приголосний звук)

лис  [— ● —]  (читаємо звукову схему: у слові один склад, другий голосний звук, перший і третій твердий приголосний звук)

• Підкреслили букви, які позначають м'які приголос­ні звуки

На узліссі довелося наполохать Лесі лося.

[н а]  [у з л' і с': і]  [д о в е л о с' а]  [н а п о л о х а т']  [л е с' і]  [л о с' а]

 

Вправа 58 Пропущені букви позначають м'якість попередніх приголосних звуків

Найбільший зелений листок — у лопуха.

[н а й б´ і л' ш и й]  [з е л е н и й]  [л и с т о к]  [у]  [л о п у х а]

Коли його приміряти спереду, то з нього виходить справжнісінький фартух!

[к о л и]  [й о г о]  [п р и м´ і р' а т и]  [с п е р е д у]  [т о]  [з]  [н' о г о]  [в и х о д и т']  [с п р а в ж н' і с' і н' к и й]  [ф а р т у х]

А коли по­класти на голову, то в негоду він править за парасольку!

[а]  [к о л и]  [п о к л а с т и]  [н а]  [г о л о в у]  [т о]  [в]  [н е г о д у]  [в´ і н]  [п р а в и т']  [з а]  [п а р а с о л' к у]

Ото диво­вижа!

[о т о]  [д и в о в и ж а]

І всю ту дивовижу поїдають равлики!

[і]  [в с' у]  [т у]  [д и в о в и ж у]  [п о й і д а й у т']  [р а в л и к и]

 

Вправа 59

Ніс гостинців сніжний міх, кілька шишок і пиріг.

Пари дзвінкий та глухий звуки у словах: пиріг — міх, сніжку — шишок

ДЗ• Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки

По сніжку до снігурів сніговик у гості брів.

[п о]  [с н' і ж к у]  [д о]  [с н' і г у р' і в]  [с н' і г о в и к]  [у]  [г о с т' і]  [б р' і в]

 

Вправа 60  Подовжені м'які приголосні звуки

• Підкреслили букви, які позначають подовжені м'які приголосні звуки

Літо дає коріння, а осінь — насіння.

Знання за плечима не носити.

коріння   [— ● | = ●́ | =:● ]   [к о р' і н': а]

насіння   [— ● | = ●́ | =:● ]   [н а с' і н': а]

знання    [— — ● | =: ●́]  [з н а н': а]

 

Вправа 61  Підкресли букви, які познача­ють подовжені м'які приголосні звуки

Вугілля — це тверда горюча копалина.

Убрання — це багато предметів одягу.

Узбережжя — це смуга землі вздовж моря.

• вугілля  [— ● | – ●́ | =: ●]  [в у г´ і л': а]

[в у | г´ і́ | л': а]

убрання   [● | — — ●́ | =: ●́]  [у б р а н': а]

[у | б р а́ | н': а́]

узбережжя   [● | — — ● | — ●́ | =: ●]  [у з б е р е ж': а]

[у | з б е | р е́ | ж': а]

 

Вправа 62

Настя й Олена — подруги.

[н а с т' а]  [й]  [о л е н а]  [п о д р у г и]

У них однакові синенькі сукні.

[у]  [н и х]  [о д н а к о в´ і]  [с и н е н' к´ і]  [с у к н' і]

Дівчатка си­дять за однією партою.

[д' і в ч а т к а]  [с и д' а т']  [з а]  [о д н' і й е й у]  [п а р т о й у]

Завжди діляться шкільним приладдям.

[з а в ж д и]  [д' і л' а ц': а]  [ш к´ і л' н и м]  [п р и л а д': а м]

Дуже люб­лять уроки малювання та читання.

[д у ж е]  [л' у б л' а т']  [у р о к и]   [м а л' у в а н': а]  [т а]  [ч и т а н': а]

Разом готують домашні завдання.

[р а з о м]  [г о т у й у т']  [д о м а ш н' і]  [з а в д а н': а]

•  малювання   [— ● | = ● | — ●́ | = ●]  [м а л' у в а н': а]

[м а | л' у | в а́ | н': а]

ДЗ• Гілля, коріння, насіння

Молода вербичка розпустила гілля. У дерев міцне коріння. Бабуся сушить насіння. Зеленіє гілля на деревах. Кожен має знати своє коріння. У супермаркеті мама купила насіння.

гілля   [– ●́ | =: ●]  [г´ і л': а]  

[г´ і́ | л': а]

коріння  [— ● | = ●́ | =: ●]  [к о р' і н': а]

[к о | р' і́ | н': а]

насіння   [— ● | = ●́ | =:● ]   [н а с' і н': а]

[н а | с' і́ | н': а]

Інші завдання дивись тут...