Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 31. Урок 21. Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Вправа 1. 

• Спишіть підкреслені слова (жабка, шапка). Вимовте однакові приголосні звуки в цих словах; вимовте звуки, які відрізняють ці слова. Порівняйте вимову звуків, які позначають виділені букви.

Жабка [ж а б к а],  шапка [ш а п к а]

• Спишіть останнє речення. Підкресліть однією рискою слова, які відповідають на питання хто?, двома рисками — слова, які відповідають на питання що робить?

І носить ту шапку жабка, бо то її найкраща шапка.

•  Знайдіть в останньому реченні слово, у якому дві букви й чотири звуки.

Її [й і й і]

Вправа 2. 

• Які звуки позначають підкреслені букви? Яка різниця між звуками кожної пари? Вимовте звуки, які утворюються голосом і шумом, тобто дзвінко.

Підкреслені букви позначають пару дзвінкого та глухого звуків.

Дзвінкі приголосні звуки: [б], [г], [ґ], [д], [д'], [з], [з'], [ж], [дж], [дз], [дз']

• Вимовте звуки, які утворюються без голосу, тільки за допомогою шуму, тобто глухо.

Глухі приголосні звуки: [п], [х], [к], [т], [т'], [с], [с'], [ш], [ч], [ц], [ц']

• Зверніть увагу на дзвінкі приголосні, що не мають пари.

Дзвінкі приголосні звуки, що не мають пари: [в], [й], [л], [л'], [м], [н], [н'], [р], [р']

• Який глухий звук не має пари?

Глухий приголосний звук [ф] не має пари.

Вправа 3. 

• Спишіть перший абзац, уписуючи пропущені букви. 

Фотограф був дуже талановитий. Він зробив стільки фотографій, що й не злічити. У молодості він фотографував фотоапаратом «Зеніт». Тепер у нього — цифровий фотоапарат. Усі фотографії можна «скинути» на комп'ютер.

• У виділених словах (фотограф, зробив, стільки, хвалили) вимовте глухі та дзвінкі звуки.

Фотограф гл.зв. [ф, т, ф],   дзв.зв [г, р].

зробив дзв.зв [з, р, б, в].

стільки гл.зв. [с, т],   дзв.зв [л', к].

хвалили гл.зв. [х],   дзв.зв [в, л, л].

• ГДЗ Спишіть другий абзац. Зробіть звуко‒буквений аналіз підкреслених слів (нього, знімок).

Його знімки хвалили, а охочі сфотографуватися в нього чи замовити знімок записувались у чергу.

нього — [= • | — •] 

       [н' о г о] 

       пр. дзв. [н', г] 

     гол. [о, о]

знімок — [— = •´ | — • —]

     [з н' і м о к]

    пр. дзв. [з, н', м]

    пр. гл.  [к]

    гол. [і, о]

 

СТОРІНКА 33. Урок 22.

Вправа 1. 

• Запишіть відгадки. Ці слова відрізняються звуками ([з]лива – [с]лива; плі[д] – плі[т]). Підкресліть однією рискою букви, які позначають дзвінкі звуки, глухі — двома.

Відгадка: злива – слива; плід – пліт.

            _        =           _       =

Вправа 2. З'єднайте слова з їхніми значеннями. Спишіть.

Хворостина — це довга зрубана або зламана гілка лози.

Хвощ — це трав'яниста рослина із зеленим гіллястим стеблом.

Хвилина — це одиниця виміру часу. 

• Правильно вимовляйте звуки, які позначають підкреслені букви. Порівняйте вимову цих звуків із звуком [ф]. Спишіть виділені слова.

Хворостина, хвощ, хвилина.

Вправа 3. 

• Спишіть текст, уставляючи слова з довідки (пелюстках, краплинок, нічного, краплинки, сонце, сонечку). У вписаних словах підкресліть букви, які позначають глухі приголосні звуки.

   Цвіте рожевий мак. Уночі впала роса. Уранці квітка прокинулася, побачила на своїх пелюстках краплинки роси.

— Хто ви такі? — питається в краплинок.

— Ми народжуємося з теплого нічного вітру. Ми — росяні краплинки.

Зійшло сонце. У кожній краплинці загорілося по маленькому сонечку.

• Запам'ятайте правопис слів: лінійка, олівець, папір. Складіть з ними речення.

1) У Василька нова лінійка. У моїй руці кольоровий олівець. Мама для мене купила кольоровий папір.

1) На парті лежить моя нова лінійка. Я поклала синій олівець у пенал. У шкільному зошиті використовують папір білого кольору.

 

СТОРІНКА 34. Урок 23.

Вправа 1. 

• Прочитайте виділені букви та вимовте слово. 

Грім.

• У підкреслених словах (грізну [г р' і з н у], хмару-грозовицю [х м а р у г р о з о в и ц' у]) зробіть аналіз звуків за зразком.

Грізну дз.: [г], [р'], [з], [н]   гл.: немає

Хмару‒грозовицю  дз.: [м], [р], [г], [р], [з] [в]  гл.: [х], [ц']     

Вправа 2. 

• Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення. Уставте пропущені букви.

Жив на світі веселий казкар. До нього приходили веселі й добрі казки. Лихих і похмурих він не любив. Казкар любив дітей. Для них він писав свої веселі казки.  

• У підкреслених словах (казкар, похмурих) вимовте глухі приголосні звуки.

Казкар гл. [к, к], похмурих гл. [п, х, х]

Вправа 3. 

• Випишіть підкреслені слова (дзенькнув, голубий, пташок). Зробіть аналіз приголосних звуків у цих словах за зразком.

Дзенькнув   

дз.: [дз], [н'], [н], [в]

гл.: [к]

Голубий    

дз.: [г], [л], [б], [й]

гл: немає

пташок     

дз.: немає  

гл.: [п], [т], [ш], [к]

• ГДЗ Спишіть акровірш із вправи 1. Зробіть аналіз звуків у словах другого рядка.

Грізну хмару‒грозовицю 

Розірвала блискавиця, 

І в ту ж мить — гучний удар! 

Мов гора упала з хмар!   

Розірвала

дз.: [р], [з'], [р], [в], [л]

гл.: немає

Блискавиця                   

дз.: [б], [л], [в], [й]

гл.: [с], [к], [ц']

 

СТОРІНКА 36. Урок 24. Описуємо, міркуємо, розповідаємо.

Вправа 1. 

• Порівняйте малюнок із текстом вірша. Чи відповідає зміст малюнка змісту тексту?

На малюнку та в тексті вірша йдеться про осінь, коли відлітають птахи в теплі краї.

• Прочитайте виділене слово (ходить). Які дії воно означає в таких реченнях?

Ходить (йде) дитина. Ходить (пливе) пароплав.

Вправа 2

• Дайте відповіді на запитання за малюнком.

— Яка пора року зображена на малюнку? На малюнку зображена осінь.

— Які хмари пливуть по небу? По небу пливуть білі хмари.

— Якого кольору листочки на деревах? На деревах листя жовтого кольору.

— Які плоди дарує осінній сад? Осінній сад дарує соковиті плоди.

— Куди відлітають лелеки? Лелеки відлітають у теплі краї.

— Які кольори використав художник? Художник використав такі кольори: жовтий, коричневий, блакитний, білий, сірий.

 

Сторінка 37. Урок 25. Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є

Вправа 1. Відділіть слова (БезвербиікалининемаУкраїни) й прочитайте прислів'я.

Без верби і калини нема України.

• Спишіть текст. Назвіть звуки в підкреслених словах (рідної, землі), поділіть ці слова на склади для переносу.

Кожна держава має свої символи. Калина — це символ України, символ рідної землі, батьківської хати.

Рідної [р' і д н о й і], землі [з е м л' і].

Рі – дної, рід – ної.

Зе – млі, зем – лі.

Вправа 2. 

• Спишіть народну пісню, уставляючи пропущені букви. 

Ой вилинь, вилинь, голубонько, 

Винеси літо, літечко, 

І зеленеє зіллячко, 

Хрещатенький барвіночок, 

І запашненький любисточок.

Літо [л' і т о], зіллячко [з' і л': а ч к о], любисточок [л' у б и с т о к].

[Л']іто, зі[л:']ячко, [л']юбисточок.

Вправа 3. 

• Прочитайте підкреслені слова першого речення. Вимовте м'які звуки. Які букви позначають м'якість попередніх приголосних звуків (і, я, ю, є)?

Бабуня [б а б у н' а], Настя [н а с т' а], любить [л' у б и т']. 

Бабу[н']я, Нас[т']я, [л']юби[т']ь.

• ГДЗ. Спишіть третій абзац, уставляючи пропущені букви. Випишіть назви квітів в абетковому порядку. Зробіть звуковий аналіз виділених слів (білі, квітує).

Сюди прилітають журавлі. Вони збираються у вирій. Сідають на калину, дзьобають калинові ягідки.

Бузок, вишні, гіацинти, жоржини, калина, нарциси.

Білі – [= •´ | = •]

        [б´ і л' і]

пр. дзв. [б, л']

 гол. [і, і]

квітує – [— = • | — •´| = •]

          [к в´ і т у й е]

пр. дзв. [в, й]

  пр. гл. [к, т]

     гол. [і, у, е]

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...