Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 2 клас Захарійчук М.Д."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1  Українська абетка. Звуки та букви

Біла грядка — чорні зернятка. Посіяла по порядку та й маю загадку. Відгадка: абетка

Абетка, алфавіт, азбука – це синоніми

 

Вправа 2

Слова-назви предметів у абетковому порядку: вишня, їжак, капуста, кіт, ромашка, ялина

 

Вправа 3

Ягоди: бузина, малина, ожина

Дерева: акація, верба, дуб, каштан, клен, липа, тополя

 

Вправа 4

Альбом, клас, мова, рік, школа

ДЗ• На парті лежить новий альбом для малювання. Наш клас знаходиться на другому поверсі школи. Я вивчаю рідну мову. Знову почався навчальний рік. Школа зустрічає школярів.

 

Вправа 5  Голосні звуки

Несу зиму!

[н е с у] [з и м у]

 

Вправа 6, 7

Ви-со-ко в не-бі жи-ли ма-ма-со-не-чко та зо-ло-та хма-рин-ка-до-не-чка. У-ран-ці ма-ма-со-не-чко по-си-ла-ла на зем-лю зо-ло-ті про-­мін-чи-ки. Пі-зні-ше про-ки-да-ла-­ся зо-ло-та хма-рин-ка-до-не-чка. З ві-дер-ця во-на до-щин-ка-ми по­ли-ва-ла де-ре-ва, кві-ти, тра-ви-чку.

• Слова, у яких є три голосні звуки:

високо, золота, уранці, золоті, пізніше, відерця, дерева, травичку

високо – 6 звуків ([— ●́ | — ● | — ●], [в и с о к о]), 6 букв («ве», «и», «ес», «о», «ка», «о»)

золота – 6 звуків ([— ● | — ● | — ●́], [з о л о т а]), 6 букв («зе», «0», «ел», «о», «те», «а»)

уранці – 6 звуків ([● | — ● — | = ●], [у р а н ц' і]), 6 букв («у», «ер», «а», «ен», «це», «і»)

З відерця вона дощинками по­ливала дерева, квіти, травичку.

ДЗ• Оленка і Василько вийшли на прогулянку. Діти радіють дощу.

 

Вправа 8  Звукове позначення букви я

Мов зе-ле-ний ї-жа-чок, ма-є бе-зліч го-ло-чок. По-спі-ша-є до о-се-лі в но-во-рі-чні дні ве-се-лі.

Відгадка: ялинка

• На початку слова та складу буква я позначає два звуки [й], [а]

• Після м'якого приголосного буква я позначає один звук [а]

 

Вправа 9 

На́зви предметів, у яких буква я позначає два звуки: акація, ящірка, троянда

На́зви предметів, у яких буква я позначає один звук: буряк, цибуля

• акація  звукова схема [● | — ●́ | = ● | = ●]   звуковий розбір слова  [а к а ц' і й а]

звуко-буквений аналіз слова  [а | к а́ | ц' і | й а]

ящірка   [●́ | — – ● — | — ●]    [й а ш ч´ і р к а]

[й а́ | ш ч´ і р | к а]

троянда  [— — ● | = ●́ — | — ●]    [т р о й а н д а]

[т р о | й а́ н | д а]

буряк  [— ● | = ●́ —]  [б у р' а к]

[б у | р' а́ к] 

цибуля   [— ● | — ●́ | = ●]  [ц и б у л' а]

[ц и | б у | л' а́]

 

Вправа 10

Вітер розвіяв яблуневий цвіт. Замість пе­люсток зав'язалося манюнє зелене яблучко. Воно висіло проти сонця й щодня наливалося сонячним соком.

Розвіяв   [р о з в´ і й а в], яблуневий  [й а б л у н е в и й], зав’язалося [з а в й а з а л о с' а], яблучко [й а б л у ч к о], сонця [с о н ц' а], щодня [ш ч о д н' а], наливалося [н а л и в а л о с' а], сонячним [с о н' а ч н и м]

ДЗ• Яблучко було таке гарне, таке рум'яне! Жо­ден черв'ячок не наважився його вкусити

Яблучко   [й а́ б л у ч к о]

 

Вправа 11 Звукове значення букви ю

капелюх   [— ● | — ● | = ●́ —]  [к а п е л' у х]  [к а | п е | л' у́ х]

горою      [— ● | — ●́ | = ●]       [г о р о й у]     [г о | р о́ | й у]

• Буква ю на початку слова та після голосного позначає звуки [й], [у].

• Після м'якого приголосного — звук [у].

 

Вправа 12

Співають, малюють, танцюють, люпин, люди (спі-ва-ють, ма-лю-ють, тан-цю-ють, лю-пин, лю-ди)

співають   [— – ● | — ●́ | = ● =] [с п´ і в а й у т']

[с п´ і | в а́ | й у т']

малюють  [— ● | = ●́ | = ● =]   [м а л' у й у т']

[м а | л' у́ | й у т']

танцюють  [— ● — | = ●́ | = ● =]  [т а н ц' у й у т']

[т а н | ц' у́ | й у т']

люпин     [= ● | — ●́ —]   [л' у п и н]

[л' у | п и́ н]

люди       [= ●́ | — ●]  [л' у д и]

[л' у́ | д и]

 

Вправа 13

Люблю осінь. Я малюю осінню картину. Іде дощ. У калюжах пла­че жовте листя. Відлітають пташки у вирій. Дерева з ними про­щаються. Комахи та звірі готуються до зими.

Люблю [л' у б л' у], малюю [м а л' у й у], осінню [о с' і н': у], калюжах [к а л' у ж а х], відлітають [в´ і д л' і т а й у т'], прощаються [п р о ш ч а й у ц': а], готуються [г о т у й у ц': а]

ДЗ• Он по стежці чимчикують їжаки. Десь знайшли маслюка — на зиму припасли. Скоро люта зима.

чимчикують  [— ● — | — ● | — ●́ | = ● =]  [ч и м ч и к у й у т']

[ч и м | ч и | к у́ | й у т']

маслюка    [— ● | — = ● | — ●́]  [м а с л' у к а]

[м а | с л' у | к а́]
люта     [= ●́ | — ●]   [л' у т а] 

[л' у́ | т а]

 

Вправа 14 Звукове позначення букви є

Сі-ра хо-ло-дна хма-ри-на си-нє не-бо сьо-го-дні на-кри-ла. Жов-тий лист ти-хень-ко кру-жля-є, ко-ли це бу-ва-є?

Відгадка: восени

синє   [— ●́ | = ●]  [с и н' е]

[с и́ | н' е]

буває    [— ● | — ●́ | = ●]  [б у в а й е]

[б у | в а́ | й е]

• Буква є на початку слова та після голосного позначає звуки [й], [е].

• Після м'якого приголосного — звук [е].

 

Вправа 15

Жовтіє, висихає, опадає, чорніє.

Жовтіє   [— ● — | = ●́ | = ●]  [ж о в т' і й е]

[ж о в | т' і́ | й е]

висихає   [— ● | — ● | — ●́ | = ●]  [в и с и х а й е]

[в и | с и | х а́ | й е]

опадає   [ ● | — ● | — ●́ | = ●]  [о п а д а й е]

[о | п а | д а́ | й е]

чорніє   [— ● — | = ●́ | = ●]  [ч о р н' і й е]

[ч о р | н' і́ | й е]

 

Вправа 16

• Хто зумів прочитати газету? Що ти можеш сказати про нього?

Євген зумів прочитати газету. Він школяр. Навчається у старшому класі.

Аж тут іде учень Євген. Під­няв газету й читає. Слухає вітер, слухає кущ, слухає хвіртка. Євген читає!

Читає [ч и т а й е], слухає [с л у х а й е], Євген [й е в г е н]

• Євгена слухають вітер, кущ, хвіртка.

ДЗ• Сіра холодна хмарина синє небо сьогодні накрила. Жовтий лист тихенько кружляє, коли це буває?

Кружляє  [— — ● | — = ●́ | = ●]  [к р у ж л' а й е]

[к р у | ж л' а́ | й е]

 

Вправа 17 Звукове значення букви ї

Кри-хкі ша-пки, бі-лень-кі ніж-ки — Це ко-льо-ро-ві си-ро-їж-ки. А чом же зву-ться див-но так? Бо їх си-ри-ми їсть сли-мак.

їх  [= ● —]  [й і х]

сироїжки  [— ● | — ● | = ●́ — | — ●]   [с и р о й і ж к и]

[с и | р о| й і́ ж | к и]

• Буква ї завжди позначає два звуки: [й], [і].

Велика буква у географічних назвах

Київ – столиця України.

[к и й і в]  [с т о л и ц' а]  [у к р а й і н и]

 

Вправа 18  Підкреслили букви, які позначають два звуки

Два їжаки знайшли яблуко.

[д в а]  [й і ж а к и]  [з н а й ш л и]  [й а б л у к о]

Вони понесли його маленьким їжаченятам.

[в о н и]  [п о н е с л и]  [й о г о]  [м а л е н' к и м]  [й і ж а ч е н' а т а м]

На високій ялині білка збирає шиш­ки.

[н а]  [в и с о к´ і й]  [й а л и н' і]  [б´ і л к а]  [з б и р а й е]  [ш и ш к и]

Вона готується до зими.

[в о н а]  [г о т у й е ц': а]  [д о]  [з и м и]

Птахи відлітають у вирій.

[п т а х и]  [в´ і д л' і т а й у т']  [у]  [в и р' і й]

 

Вправа 19  Ребус

7 я        сім’я

Замок Єць    заєць

ї жаба к        їжак

сім’я   [= ● — | = ●́]  [с' і м й а ]    [с' і м | й а́]

заєць   [— ●́ | = ● =]  [з а й е ц']   [з а́ | й е ц'] 

їжак  [= ● | — ●́ —]    [й і ж а к]   [й і | ж а́ к]

ДЗ• Склали речення з відгаданими словами

Улітку моя сім’я відпочивала на морі. Заєць мешкає у лісі. На гострих голках їжак ніс листя для нірки. У мене велика сім’я. Заєць спритно стрибав на узліссі. Уночі маленький їжак виходив на  полювання.

 

Вправа 20  Зміна значення слова із зміною звука (букви)

Під го-ро-ю хвой-ний ліс, за го-ро-ю хи-жий лис.  Вкри-та тра-ва-ми го-ра, збо-ку — ли-ся-ча но-ра.

Ліс — лис, гора — нора

ліс   [= ● — ]   [л' і с]

лис  [— ● —]    [л и с]

гора   [— ● | — ●́]  [г о р а]

нора   [— ● | — ●́]  [н о р а]

 

Вправа 21

• У назвах предметів, змінили букви, які позна­чають голосні звуки:

Білка – булка, сім – сам, кіт – кут – кит, лис – ліс, голка – гілка

Булка, сам, кит, ліс, гілка

• У назвах предметів, змінили букви, які позна­чають приголосні звуки:

Коза – лоза – доза, мак – рак – гак – сак, сир – мир – вир, калина – малина – Галина, торт – порт – корт

Лоза, рак, мир, малина, порт

 

Вправа 22

Повернувся котик з лісу у село: білочка сховалася від кота в дупло.

Ходить чапля біля річки, витягає жаб з водички.

Витягає   [— ● | = ● | — ●́ | = ●]  [в и т' а г а й е]

ДЗ• Підкреслили букви, що змінили значення слів

Кінь, пень, сіль

тінь – кінь, день – пень, міль – сіль

Тінь [т' і н'], кінь [к´ і н'], день [д е н'], пень [п е н'], міль [м´ і л'], сіль [с' і л']

 

Вправа 23

Поради, як користуватися книжкою…

Інші завдання дивись тут...