Інші завдання дивись тут... 

© Барна Р., 2022  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Склад, правила переносу слова  з рядка в рядок

Вправа 207

Мо–ре–пла–вець, твор–чий, о–вес, фа–у–на.

У словах кількість голосних збігається із кількістю складів, причому без голосного складів нема, а  без приголосного – можуть бути.

 

Вправа 208 Поділили слова на склади, підкреслили відкриті склади (закінчуються на голосний звук), позначили наголос.

Сві́-тязь, тік-то́к, ві-кі-пе́-ді-я, о́-же-ледь, сіль-ськи́й, тінь, фізі-о-ло́-гі-я, а́-рі-я, ві́-хо-ла, день, О-де́-са.

Односкладові слова: тінь, день.

Двоскладові слова: світязь, тікток, сільський.

 

Вправа 209  Дібрали п’ять  слів, у складах якого «заховалося» щонайменше дві ноти.

Фасоля, фамільний, доміно, комісія, фасолька, передовик, місія, весілля, доля.   

 

Вправа 210 Визначили правило переносу, дібрали до кожної групи один аналогічний при­клад.

Не розриваємо буквосполучення дж, дз на позначення одного звуку – [дж], [дз], [дз']

1. Си–джу, ґу–дзик, во-джу.

Не можна розривати буквосполучення йо, ьо

2. Буль–йон, братньо–го, міль-йон.

М'який знак, апостроф, букву й зали­шаємо біля попередньої букви, крім буквосполучення йо

3. Даль–ній, від'–ємний, об’–єм.

Не розриваємо від кореня його початко­ву букву на позначення приголосного звуку (не відриваємо приголосний звук від кореня)

4. Ви–правдання, до–скакати, ви-класти.

Не розриваємо односкладові префікси перед приголосними (не відриваємо приголосний звук від односкладового префікса)

5. Най–більший, під–забути, від-критий.

Для складних слів не залишаємо букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу

6. Мово–знавство, старо–слов'янський, шести-кутний.

У разі збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо

7. Вікон­ний, осін–ній, ден-ний.

Вправа 211

Слово олія має аж три скла­ди (о–лі–я), але перенести з рядка в рядок його не можна (склад з одної букви не переносимо).

2� Не можна перенести з рядка в рядок слова утиск, ящик, бо склад з одної букви не переносимо.

Поділ на склади: у-тиск, я-щик.

 

Вправа 212 Поділили слова на можливі частини для переносу.

Ра–джусь, від–жити, під–земний, ґу–дзик, за–в'язувати, чай–ка, ви–твір, земле–трус, ви–трачати, бур'–ян, далеко–східний, Де–сна, ра–йон, україн–ський, п'яти–гранний, ви–знати, сон–ний, вздовж.

Не розриваємо буквосполучення дж, дз на позначення одного звуку – [дж], [дз]

ра–джусь, ґу–дзик,

Не можна розривати буквосполучення йо

ра–йон,

Апостроф, букву й зали­шаємо біля попередньої букви, крім буквосполучення йо

чай–ка, бур'–ян,

Не розриваємо від кореня його початко­ву букву на позначення приголосного звуку

за-в'язувати ви–твір, ви–трачати, ви–знати,

Не розриваємо односкладові префікси перед приголосними

від–жити, під–земний,

Для складних слів не залишаємо букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу

земле–трус, далеко–східний, п'яти–гранний

У разі збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо

сон–ний,

Односкладові слова не переносимо

вздовж;

Інші випадки

Де–сна, україн–ський.

Слово не можна перенести: вздовж. Односкладові слова не переносимо.

2� Виділені слова записали фонетичною транскрипцією, указали кіль­кість звуків і букв.

Раджусь [ра́усʹ] — звуків 5, букв 7.

Віджити [в᾿ідтжи́ти] — звуків 7, букв 7.

 

Вправа 213 

Групи слів записали правильно

«Зайве» (неправиль­но поділено для переносу)

1. Восьми–гранний, най–довший, ша–хтар.

2. Дорож–ній, до–брати, вогне–тривкий.

3. Ко–смос, об–кладений, над-мірний.

4. Від–звучати, ви–правданий, са–джанці.

5. Від'–єднати, екран–ний, паризь–кий.

Восьмигранний

Добрати

Надмірний

Саджанці

Екранний

 

Не розриваємо буквосполучення дж на позначення одного звуку [дж]

са–джанці

Букву й зали­шаємо біля попередньої букви, крім буквосполучення йо

най–довший

Не розриваємо від кореня його початко­ву букву на позначення приголосного звуку

до–брати, об–кладений, ви–правданий,

Не розриваємо односкладові префікси перед приголосними

най–довший, над-мірний, від–звучати, від'–єднати

Для складних слів не залишаємо букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу

восьми–гранний, вогне–тривкий

У разі збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо

екран–ний

Інші випадки

ша–хтар, дорож–ній, ко–смос, паризь–кий

 

Вправа 214  Записали слова для переносу по-різному.

Бе–зуважний, без–уважний, безу–важний, безува–жний, безуваж–ний;

пе–реобладнати, пере–обладнати, переоб–ладнати, переобла–днати, переоблад–нати, переобладна–ти;

Дні–стер, Дніс–тер;

ро–зім'яти, розі–м’яти, розім’–яти, розім’я-ти.

 

Вправа 215

1� Виписали правильні варіанти переносу слів, обґрунтували вибір.

1. На–крити

Не розриваємо від кореня початко­ву букву на позначення приголосного звуку

2. Від–зеленіти

Не розриваємо односкладові префікси перед приголосними

3. Надхо–дження

Не розриваємо буквосполучення дж на позначення одного звуку [дж]

4. По–сприяти

Не розриваємо від кореня його початко­ву букву на позначення приголосного звуку

5. Ро–зібрати.

Інші випадки

6. Швидко–стиглий

Для складних слів не залишаємо букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу

7. Майо–ріти

Не можна розривати буквосполучення йо

2� У перших чотирьох виписаних словах позначили корені й префікси:

, , , .

Інші завдання дивись тут...