Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 205. Одна зі сполук — Сl2O або Li2O — за звичайних умов є газом і має запах. Укажіть цю сполуку і поясніть свій вибір. Речовини молекулярної будови є леткими і мають запах, а йонні речовини тверді і не мають запаху. Кислотний оксид Cl2O
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 196. Які сполуки називають солями? Сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них? Схожі: до складу двох сполук входять катіони металічних елементів.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 186. Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів. Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти, сполучену з
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 179. Які сполуки називають основами? Основа — сполука, яка складається з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-. Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. M(OH)2 Що таке луги? Основи,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 170. Які сполуки називають оксидами? Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидв EmOn. Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 160. Зіставте фізичні величини «відносна густина» і густина. Густина - це характеристика речовини, що показує яку масу має 1 м3 цієї речовини, вимірюється в кг/м3 (г/см3). Відносна густина - це відношення густини даної речовини до густини іншої
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 152. Що таке молярний об'єм речовини? Це об'єм 1 моль речовини. Як можна його розрахувати? VM=M/ρ, де ρ-густина, а молярна маса М=Мr г/моль.   Вправа 153. Густина азоту становить 1,25 г/л. Обчисліть молярний об'єм газу за н.у.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 140. Знайдіть відповідність: 1) Mr(CO2);  2) m(СO2);  3) М(СO2); а) 44 г; б) 44 г/моль; в) 44. Вправа 141. Обчисліть молярні маси речовин, що мають такі формули: F2, Н2О, SО2, Li2О, Mg3N2, H2SО4, СаСО3. (Усно.) M=Mr г/моль
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 129. Із чим пов'язують кількість речовини в хімії? З кількістю найменших частинок речовини (атомів, молекул, груп атомів або йонів) в певній її порції. Назвіть одиницю вимірювання кількості речовини. Моль.   Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 113. Що таке міжмолекулярна взаємодія? Явище притягання молекул одна до одної, хоча кожна є незарядженою частинкою.Чим вона зумовлена? Силами міжмолекулярної взаємодії, так звані сили Ван-дер-Ваальса.   Вправа 114. Сполука X за звичайних умов перебуває у
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 105. Чому на атомах, сполучених ковалентним зв'язком, можуть виникати невеликі заряди? Бо атоми елементів відрізняються електронегативністю. У молекулі на атомі більш електронегативного елемента з’являється надлишковий негативний заряд, а на менш
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 98. Який зв'язок називають ковалентним? Хімічний зв'язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар. Між якими частинками він реалізується? Реалізується за рахунок неспарених електронів зовнішнього енергетичного рівня електронної
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 90. Який хімічний зв'язок називають йонним? Взаємодію між протилежно зарядженими йонами в речовині. Що таке йонні сполуки? Це сполуки, що складаються з йонів.   Вправа 91. Укажіть хімічні формули, які належать йонним речовинам: СО2, О2, Аl2O3, NH3, Na2S, НСl,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Назад Вперед