Самостійна робота. Глюкоза. Фізичні та хімічні властивості.

Завдання 1. Напишіть молекулярну та скорочену структурну формули глюкози.

С6Н12О6

СН2 (СНОН)4 С
Н
 │
         
ОН       О    

Завдання 2. Обчисліть масові частки елементів у складі глюкози.

Відомо: С6Н12O6  Знайти: W(С)-?  W(Н)-? W(O)-?

Розв'язування:

Mr( С6Н12O6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(O)=612+121+616=180

W(С)=6 Ar(С)/Mr(С6Н12О6)=6 12/180=0,4

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 40%.

W(Н)=12 Ar(Н)/Mr(С6Н12О6)=12 1/180=0,07

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 7%.

W(О)=6 Ar(О)/Mr(С6Н12О6)=6 16/180=0,53

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 53%.

Масову частку Оксигену у складі глюкози можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(С)+ W(Н)) =1-(0,4+0,07)=0,53 ,

або W(O)=100%-(W(С)+ W(Н)) =100 %-(40%+7%)=53%.

Відповідь: W(С)=0,4 або 40%; W((Н)=0,07 або 7%;

W((О)=0,53 або 53% .

Завдання 3. Визначте, які з речовин, поданих формулами, вступатимуть у реакцію з свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом. Чому? Укажіть їхню характерну ознаку: 

а) СН3—СН2 СН2—О—СН3

б) СН2(ОН)СН2(ОН)

багатоатомний спирт

в) СН2(ОН)—(СНОН)4—СОН

вуглеводи

глюкоза

г) СН С—СН2—СН2—СН3

ґ) СН2ОН—СНОН—СН2ОН

багатоатомний спирт

гліцерол

 

Багатоатомні спирти (похідні алканів, у яких атоми Гідрогену заміщені на дві або більше характеристичні гідроксильні групи) і глюкоза взаємодіють з свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом. Наявність у молекулі гідроксильних груп.

Характерна ознака: яскраво-синій розчин.

Завдання 4. Виберіть речовини, між якими можлива взаємодія, з даного переліку. Напишіть рівняння відповідних реакцій, вкажіть умови їх перебігу: гліцерол, етанова кислота, калій гідроксид, глюкоза, свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид, етанол, металічнии натрй.

1. Гліцерол і етанова кислота.

С3Н8О3 + СН3СООН  С3Н7О3СН3СО +Н2О 

СН2 ОН   О         СН2 О СО СН3  
|         \\       |              
СН
ОН +   С
СН3 СН ОН       + Н2О
|         /       |              
СН2 ОН   ОН         СН2 ОН          

або 

С3Н8О3 + 2СН3СООН  С3Н6О3(СН3СО)2 +2Н2О 

СН2 ОН   О         СН2 О СО СН3  
|         \\       |              
СН
ОН + 2 С
СН3 СН
ОН       + 2О
|         /       |              
СН2 ОН   ОН         СН2 О СО СН3  

або

С3Н8О3 + 3СН3СООН  С3Н5О3(СН3СО)3 +3Н2О 

СН2 ОН    О          СН2   О    СО     СН3    
|         \\         |                
СН
ОН + 3 С    СН3    СН
   О    СО    СН3 +  2О 
|         /        |                
СН2 ОН   ОН          СН2     О    СО    СН3    

2. Гліцерол і свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид.

 СН2 ОН   НO      СН2 О       НO СН2    
  |         ˃ Cu  |     ˃ Cu ˂     |    
2СН
ОН + НO   2СН
ОН       О СН
+ Н2O
  |              |               |    
 СН2 ОН          СН2 ОН       НO СН2    

3. Гліцерол і металічний натрій.

3Н8О3 + 6Na → 3Н5O3Na3 + 3H2

4. Етанова кислота і калій гідроксид.

СН3СООН + КОН  → СН3СООК +Н2О

5. Етанова кислота і етанол.

 СН3СООН + С2Н5ОН  СН3СООС2Н5 +Н2О

6. Етанова кислота і металічний натрій.

2СН3СООН + 2К  → 2СН3СООК +Н2

7. Глюкоза і свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид.