Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11.

ВАРІАНТ 1.

Вправа 1. Букви, які пропущені в іменнику моло...ба.

А -ддь- 

Б -дь- 

В -ть-

Міркуємо так.

Змінимо слово, щоб після сумнівної приголосної став голосний звук.

Молотити, тому молотьба.

 

Вправа 2. Всі прикметники записано правильно.

А сільський, запоріжський, чумацький 

Б сільський, запоріжський, чумакський 

В сільський, запорізький, чумацький

 

Вправа 3. Будова слова відповідає схемі: корінь - суфікс - закінчення

А земля 

Б берізка 

В проліски

Міркуємо так.

Земля, землі, земель.

Корінь земл, закінчення -я.

Берізка, береза, берізки.

Корінь беріз, суфікс -к-, закінчення -а.

Проліски, ліс, пролісками.

Префікс про-, корінь ліс, суфікс –к-, закінчення и.

 

Вправа 4. Синонім до прислівника однакового кольору.

незабаром потім
близько скоро
пізніше поруч

 

Вправа 5. Спиши слова за алфавітом. Постав у кожному наголос. Чотирнадцять, сантиметр, завдання, човен, добуток, посередині.

Добу́ток, завда́ння, посере́дині, сантиме́тр, чо́вен, чотирна́дцять, 

 

Вправа 6. Вос(е,и)ни стоїть у лісі д(е,и)вовижна тиша. Над з(е,и)мл(е,ьо)ю повільно стели(тьс,ц)я туман і огортає со(н,нн)і д(е,и)рева.

Дмухнув холодком світанок. Задзвеніли л(е,и)сточками стрункі тополі. Потягнулися ро(з,с)кішними гілками берізки. Привіталась із сонцем трава. (З журналу).

Восени стоїть у лісі дивовижна (бо ди́во) тиша. Над землею (бо зе́млі в множині, орудний відмінок іменника)  повільно стелиться (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) туман і огортає сонні дерева (бо де́рево та е в буквосполученні –ере-).

Дмухнув холодком світанок. Задзвеніли листочками (бо ли́стя) стрункі тополі. Потягнулися розкішними (префікс роз-) гілками берізки. Привіталась із сонцем трава.

 

Вправа 7. Чому треба охороняти рослини, занесені до Червоної книги? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

    

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. Букви, які пропущені в іменнику про...ба.

А -ззь- 

Б -зь- 

В -сь-

Міркуємо так.

Змінимо слово, щоб після сумнівної приголосної став голосний звук.

Просити, тому просьба.

 

Вправа 2. Усі прикметники записано правильно.

А французький, польський, козацький 

Б французький, польський, козакський 

В французський, пользький, козацький

 

Вправа 3. Будова слова відповідає схемі: префікс - корінь - суфікс - закінчення.

А розмова 

Б подружка 

В родинний

Міркуємо так.

Розмова, розмови, мова.

Префікс роз-, корінь мов, закінчення –а.

Подружка, подружки, дружба.

Префікс под-, корінь друж, суфікс –к, закінчення –а.

Шукане слово подружка.

Родинний, родинна, рід.

Корінь рід, суфікс –ин-, - н -, закінчення –ий. 

 

Вправа 4. Синонім до прислівника однакового кольору.

постійно раптом
несподівано навкруги
навколо завжди

 

Вправа 5. Слова за алфавітом. Постав у кожному наголосОлень, дециметр, читання, одинадцять, вірші, український.

Ві́рші, дециме́тр, одина́дцять, о́лень, украї́нський, чита́ння.

 

Вправа 6. Над з(е,и)мл(е,ьо)ю пролітають лебеді. Л(е,и)тять нижче ро(з,с)патланих хмар і (з,с)трушують на землю бентежні звуки.

Дід говорить, що так співають л(е,и)бедині крила. Я допитл(е,и)во прид(е,и)вляюсь до їхнього мая(н,нн)я, прислухаюсь до співу. (За Михайлом Стельмахом).

 

Над землею (бо зе́млі в множині, орудний відмінок іменника ж.р.) пролітають лебеді. Летять (бо зле́т) нижче розпатланих (префікс роз-) хмар і струшують (префікс с- перед т) на землю бентежні звуки.

Дід говорить, що так співають лебедині (бо ле́бідь) крила. Я допитливо придивляюсь до їхнього маяння (іменник с. р.), прислухаюсь до співу.

 

Вправа 7. Чому треба турбуватися про птахів? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

Інші завдання дивись тут...