Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 43

Вправа 3  Записали слова так, щоб вони відповідали малюнкам: люк, рись, ліс

люк  [ = ● — ]   [л' у к]

рись [ — ● = ]   [р и с']

ліс   [ = ● — ]   [л' і с]

лук  [— ● — ]   [л у к]

рис [ — ● — ]   [р и с]

лис   [— ● — ]   [л і с]

Вправа 4

Склади з м'яким приголосним звуком:

дю [=●], дя [=●], ді [=●], дє [=●], тя [=●], сі [=●], дзю [=●], ря [=●], нє [=●], ці [=●]

Склади з твердим приголосним звуком:

ду [—●], да [—●], ди [—●], де [—●], до [—●], зу [—●], це [—●]

Не утворюють склади буквосполучення: дь, сь

 

Вправа 5

У слові є букви і, я, ю, є, ь

У слові нема букв і, я, ю, є, ь

сіль [= ● =]  [с' і л']

ніс [= ● —]  [н' і с]

калюжа [— ● | = ●́ | — ●]  [к а л' у ж а]

малюки [— ● | = ● | — ●́]  [м а л' у к и]

дім [= ● —]  [д' і м]

дятел [= ●́ | — ● —]  [д' а т е л]

синє [— ●́ | = ●]  [с и н' е]

ряска [ = ●́ | — — ●]  [р' а с к а]

тісто [= ●́ | — — ●]  [т' і с т о]

листя [— ●́ | — = ●]  [л и с т' а]

синиця [— ● | — ●́ | = ●]  [с и н и ц' а]

буря [— ●́ | = ●]  [б у р' а]

лис [— ● —]  [л и с]

лелека [— ● | — ● | — ●] [л е л е к а]

носик [— ● | — ● —]  [н о с и к]

дерево [— ● | — ● | — ●]  [д е р е в о]

торт [— ● — —]  [т о р т]

цирк [— ● — —]  [ц и р к]

Вправа 6  Виписали з вірша «Хоробрі хробаки» п'ять слів із м'якими та пом'якшеними приголосними звуками:

хоробрі, сміливі, закладатися, гріш, бігає, скоріш, дистанція, трухлявого, пенька, землю, вкриє, сніг, ніхто, доріг

хоробрі наголос  хоро́брі  склади хо-ро-брі звукова схема [— ● | — ●́ | — = ●] звуковий розбір слова [х о р о б р' і]

сміливі        сміли́ві     смі-ли-ві   [— – ● | — ●́ | – ●]  [с м´ і л и в´ і]

закладалися заклада́лися  за-кла-да-ли-ся  [— ● | — — ● | — ●́ | — ● | = ●]  [з а к л а д а л и с' а]

гріш                                            [— = ● —]  [г р' і ш]

бігає           бі́гає        бі-га-є        [– ●́ | — ● | = ●]  [б´ і г а й е] 

скоріш         скорі́ш    ско-ріш      [— — ● | = ●́ —]  [с к о р' і ш]

дистанція   диста́нція  ди-стан-ці-я [— ● | — — ●́ — | = ● | = ●]  [д и с т а н ц' і й а]

трухлявого трухля́вого тру-хля-во-го [— — ● | — = ●́ | — ● | — ●]  [т р у х л' а в о г о]

пенька        пенька́     пень-ка    [— ● = | — ●́]  [п е н' к а]

землю         зе́млю      зем-лю    [— ●́ — | = ●]  [з е м л' у]

вкриє          вкри́є       вкри-є     [— — — ●́ | = ●]   [в к р и й е]

сніг                                            [— = ● — ]  [с н' і г]

ніхто           ніхто́         ні-хто      [= ● | — — ●́]  [н' і х т о]

добіг            добі́г        до-біг      [— ● | – ●́ —]  [д о б´ і г]

 

СТОРІНКИ 44 – 45

Вправа 1  Літературна казка «Лис і Кіт» братів Грімм

Тема тексту: розповідь про лиса і кота

Головна думка: «не допоміг вам мішок хитрощів»

Зачин. «Одного разу в лісі кіт зустрів лиса й подумав…»

Основна частина. «От кіт і каже…»

Кінцівка. «Та було вже пізно…»

План до казки «Лис і кіт»

1 Зустріч кота з лисом

2 Вихваляння лиса

3 Мисливець зі собаками

4 Хитрощі не допомогли

1 Зустріч

2 Вихваляння лиса

3 Собаки

4 Зайвий мішок

• Що було в мішку хитрощів? Лис – хижак, у мішку могла бути його жертва.

Чому лис не встиг врятува­тися? Звичайно, лис не вмів лазити по деревах так, як кіт. Якщо раніше не зустрічав грізних мисливських собак, не врахував усю небезпеку. А може не хотів залишати мішок зі здобиччю. Як завжди, розраховував на свою хитрість.

• У лісі кіт зустрів лиса. У лиса був мішок хитрощів. Кіт заліз на дерево.

Звукові схеми до слів: лиса [— ●́| — ●], мішок [– ● | — ●́ —], дерево [— ●́ | — ● | — ●]

Поділили слова на склади: ли-са, мі-шок, де-ре-во

 

Вправа 2  Редагуємо речення «У лісі тихо, бо звірі ходять без черевиків»

У лісі тихо, бо звірі не носять черевиків.

 

СТОРІНКА 46 – 47

Вправа 1  Слова, у яких є пом'якшені приголосні (після твердого приголосного звуку ідуть букви і, я, ю, є, знак м'якшення):

білка , місто, липа, пінгвін, фігура, жінка, чітко, словник, шість, дівчинка, гірка, хід, хлопчик, свято, пюре, буква, цвях

білка   бі́лка    біл-ка   [– ●́ — | — ●]  [б´ і л к а]

місто   мі́сто    мі-сто   [– ●́ | — — ●]  [м´ і с т о]

пінгвін пінгві́н пін-гвін  [– ● — |— – ●́ —]  [п´ і н г в´ і н]

фігура фігу́ра  фі-гу-ра [– ● | — ●́ | — ●]  [ф´ і г у р а]

жінка   жі́нка   жін-ка    [– ●́ — | — ●]  [ж´ і н к а]

шість                           [– ● — =]   [ш´ і с т']

хід                               [– ● —]   [х´ і д]

свято    свя́то   свя-то  [— – ●́ | — ●]   [с в´ а т о]

пюре    пюре́   пю-ре   [– ●| — ●́]  [п´ у р е]

цвях                            [— – ● —]  [ц в´ а х]

 

Вправа 2  Поділили слова на склади для переносу:

тра-ва, пло-ща, кле-ни, клю-чі, кві-ти, сті-лець

Поділили слова для переносу різними способами:

га-рячий, гаря-чий;

ди-тячий, дитя-чий;

ли-сячий, лися-чий;

зо-лотий, золо-тий;

ме-талевий, мета-левий, метале-вий;

па-перовий, папе-ровий, паперо-вий

трава      трава́       тра-ва   [— — ● | — ●́]  [т р а в а]

площа     пло́ща      пло-ща  [— — ●́ | — — ●]  [п л о ш ч а]

клени      кле́-ни     кле-ни   [— — ●́ | — ●]   [к л е н и]

ключі      ключі́       клю-чі    [— = ● | – ●́]  [к л' у ч´ і]

квіти       кві́ти        кві-ти     [— – ●́ | — ●]   [к в´ і т и]

стілець   стіле́ць     сті-лець  [— = ● | — ●́ =]  [с т' і л е ц']

гарячий  гарячий    га-ря-чий  [— ● | = ●́ | — ● =]  [г а р' а ч и й]

дитячий  дитя́чий   ди-тя-чий  [— ● | = ●́ | — ● =]  [д и т' а ч и й]

лисячий  ли́сячий   ли-ся-чий  [— ●́ | = ● | — ● =]  [л и с' а ч и й]

золотий  золоти́й   зо-ло-тий   [— ● | — ● | — ●́ =]  [з о л о т и й]

металевий метале́вий  ме-та-ле-вий  [— ● | — ● | — ●́ | — ● =] [м е т а л е в и й]

паперовий паперо́вий па-пе-ро-вий  [— ● | — ● | — ●́ | — ● =] [п а п е р о в и й]

 

Вправа 3   Казка «Дракон» Дмитра Кузьменка

Тема: казка про Оленчиного дракона

Головна думка: бути доброзичливими

Зачин. «Одного разу Оленка прийшла зі школи …»

Основна частина. «Уранці Оленка пішла до школи …»

Кінцівка. «Дракон обернувся. І сумно-сумно подивився на Сашка … »

План до літературної казки «Дракон»

1  Оленка знайомиться з драконом

2  Розповідь однокласникам

3  Глузування Сашка

4  Дракон катає однокласників

5  Сумний погляд на Сашка

6  Дракон зник назавжди

1 Знайомство

2 Розповідь однокласникам

3 Глузування

4 Неймовірний дракон

5 Сумний погляд

6 Зникнення дракона

• Пояснили значення виділених слів: чхнула (чихнула), глузливо (насмішкувато), нісенітниця (безглуздість, дурниця), оніміли (завмерли), канапками (бутербродами), неймовірний (неправдоподібний), обм’як (втратив пружність)

• Чому спочатку ніхто не повірив в існування дракона? Дракони – це казкові чудовиська.

Написали повідомлення в газету чи на сторінку в Інтернеті про подію, яка описана в опові­данні…

 

СТОРІНКА 48

Вправа 1

До якого слова немає малюнка? Нема малюнка до прикметника мілка́

галка – галька, лан – лань, мілка – мілька

галка   га́лка      гал-ка    [— ●́ — | — ●]   [г а л к а]

галька  га́лька   галь-ка   [— ●́ = | — ●]    [г а л' к а]

лан                                 [— ● —]            [л а н]

лань                                [— ● =]            [л а н']

мілка   мілка́      міл-ка     [– ● — | — ●́]  [м´ і л к а]

мілька   мі́лька   міль-ка   [– ●́ = | — ●]  [м´ і л' к а]

 

Вправа 2 

У метелика біленькі крильця. Василько сів на маленький стільчик. Вітерець підняв легеньку пір'їнку. Сіренький заєць їсть морквинку.

 

Вправа 3

Биль-це, дзеркаль-це, куль-ка, бать-ко, їдаль-ня, донь-ка, ляль-ка, паль-то, парасоль-ка

Оваль-ний, силь-ний, малень-­кий, легень-кий, м'якень-кий, футболь-ний

Поділили слова на склади:

биль-це, дзер-каль-це, куль-ка, ба-тько, ї-даль-ня, донь-ка, ляль-ка, паль-то, па-ра-соль-ка, о-валь-ний, силь-ний, ма-лень-кий, ле-гень-кий, м'я-кень-кий, фу-тболь-ний

Поділили слова на склади для переносу:

биль-це, дзер-каль-це, куль-ка, ба-тько, їдаль-ня, донь-ка, ляль-ка, паль-то, па-ра-соль-ка, оваль-ний, силь-ний, ма-лень-кий, ле-гень-кий, м'я-кень-кий, фу-тболь-ний

Поділили слова для переносу різними способами:

биль-це, би-льце;

дзе-ркальце, дзер-кальце, дзерка-льце, дзеркаль-це;

ку-лька, куль-ка;

ба-тько, бать-ко;

їда-льня, їдаль-ня;

до-нька, донь-ка;

ля-лька, ляль-ка;

па-льто, паль-то;

па-расолька, пара-солька, парасо-лька, парасоль-ка;

ова-льний, оваль-ний;

си-льний, силь-ний;

ма-ленький, мале-нький, малень-кий;

ле-генький, леге-нький, легень-кий;

м'я-кенький, м'яке-нький, м'якень-кий;

фу-тбольний, фут-больний, футбо-льний, футболь-ний

 

СТОРІНКА 49

Вправа 4

Поділили слова на склади для переносу: 

ма-льо-ва-ний, по-льо-вий, сьо-го-дні, льон, ко-льо-ри, ко-льо-ро-вий, по-льо-ти, ба-дьо-рий, пра-цьо-ви-тий

Поділили слова для переносу різними способами:

ма-льований, мальо-ваний, мальова-ний;

по-льовий, польо-вий;

сьо-годні, сього-дні, сьогод-ні;

льон (односкладове слово не ділиться для переносу);

ко-льори, кольо-ри;

ко-льоровий, кольо-ровий, кольоро-вий;

по-льоти, польо-ти;

ба-дьорий, бадьо-рий;

пра-цьовитий, працьо-витий, працьови-тий

•  Звукова схема

льон  [= ● —]    читаємо схему: односкладове слово, перший м’який або пом’якшений приголосний звук, другий голосний звук, третій твердий приголосний звук

 

Вправа 5  Польовий льон синього кольору. Сьогодні сонячний деньок. У коробці лежать кольорові олівці.

Польовий мак червоного кольору. Сьогодні дощовий день. У коробці лежать сині ручки.

 

Вправа 6  Запиши словосполучення (бадьора цукерка, кольорове сонце, польовий диван, працьовитий камінь, усміхнений льон) правильно: 

смачна цукерка, жовте сонце, м’який диван, великий камінь, польовий льон

 

Вправа 1   Рима — співзвучні закінчення

Бегемот розкрив свій рот, хоче з'їсти бутерброд.

У маленької Оксани є прудкі новенькі сани.

Вийшов півник на подвір'я, показав барвисте пір'я.

 

СТОРІНКА 50

Вправа 2  Вірш «Дивна звичка» Анатолія Костецького

Тема, головна думка, рими…

Чому звичка хлопчика всім здавалася дивною? Хлопчик підбирав співзвучні закінчення слів невпопад, бо слова не були пов’язані за змістом.

Слова зі знаком м'якшення поділили на склади для переносу:

хтось, бать-ків, ле-тять, вчи-тель, від-по-відь, пі-дво-дить, чо-мусь; лі-зуть, ма-буть

Слова зі знаком м'якшення поділили для переносу різними способами:

хтось (односкладове слово не ділиться для переносу);

ба-тьків, бать-ків;

ле-тять;

вчи-тель;

від-повідь, відпо-відь;

пі-дводить, під-водить, підво-дить;

чо-мусь;

лі-зуть;

ма-буть

 

СТОРІНКА 51

Вправа 1

Поділили слова на склади для переносу:

Поділили слова для переносу різними способами:

Сой-ка, змій-ка, лій-ка, зграй-ка, двій-ка, зай-чик

Ко-пійка, копій-ка; сі-мейка, сімей-ка; ха-зяйка, хазяй-ка; со-ловейко, соло-вейко, соловей-ко; ба-тарейка, бата-рейка, батарей-ка

Вправа 2

До слова майка немає малюнка.

Поділили слова на склади для переносу: май-ка, чай-ка, лай-ка, гай-ка, зай-чик

 

Вправа 3

Ра-йон, ма-йор, йод (односкладове слово не ділиться), буль-йон, медаль-йон, йорж (односкладове слово не ділиться)

Бо-йовий, сер-йозний, зна-йомий

Поділили слова на склади для переносу:

ра-йон, ма-йор, йод, буль-йон, ме-даль-йон, йорж, бо-йо-вий, сер-йо-зний, зна-йо-мий

Поділили слова для переносу різними способами:

ра-йон;

ма-йор;

йод;

бу-льйон, буль-йон;

ме-дальйон, медаль-йон;

йорж;

бо-йовий, бойо-вий;

сер-йозний, серйо-зний, серйоз-ний;

зна-йомий, знайо-мий

• Склали речення з двома словами на вибір:

У водоймі плавав йорж. Незабаром у місті виріс новий житловий район. Йод можна купити в аптеці. За відвагу майор отримав медаль. Мама зварила смачний бульйон. У гості прийшов мій новий знайомий. Андрійко – хлопець відповідальний і серйозний. Бойовий загін повернувся після виконаного завдання.  

 

СТОРІНКА 52

Вправа 4

Заголовок: «Йогурт»

Тема: розповідь про приготування йогурту

Зачин. «Бабуся готує сніданок: кашу з родзинками…»

Основна частина. «Сьогодні вранці бабуся пішла на роботу, а ми…»

Кінцівка. «А коли з роботи повернулися тато з мамою…»

• А коли з роботи повернулися тато з мамою, а потім і бабуся, ми пригостили усіх  приготовленим йогуртом.

• Послідовність приготування йогурту: я кип'ячу молоко, остуджую молоко, мішаю молоко і закваску, наливаю розчин в термос, чекаю, наливаю в склянку і додаю ягоди, п’ю йогурт.

• Слова з буквою й поділили на склади: 

йо-гурт; у-лю-бле-ний, ви-шне-вий, лай-ка, Йо-ська, сьо-го-дні, Йо-сько-ю, ха-зяй-ка, ма-лень-кій

Слова з буквою й поділили на склади для переносу: 

йо-гурт; улю-бле-ний, ви-шне-вий, лай-ка, Йо-ська, сьо-го-дні, Йо-ською, ха-зяй-ка, ма-лень-кій

Слова з буквою й поділили переносу різними способами:

йо-гурт;

улю-блений, улюб-лений, улюбле-ний;

ви-шневий, виш-невий, вишне-вий;

лай-ка;

Йо-ська, Йось-ка;

сьо-годні, сього-дні, сьогод-ні;

Йо-ською, Йось-кою;

ха-зяйка, хазяй-ка;

ма-ленькій, мале-нькій, малень-кій

Уживання слів ввічливості…

 

СТОРІНКА 53

Вправа 1, 2  Буквосполучення ьо,   буквосполучення йо

Буквосполучення йо (на початку слова і складу)

Буквосполучення ьо (у середині слова)

район  (ра-йон)

гайок   (га-йок)

знайома  (зна-йо-ма)

йорж       (йорж)

йогурт    (йо-гурт)

тьохкають (тьо-хка-ють)

сльози  (сльо-зи)

пеньок  (пе-ньок)

кольоровий  (ко-льо-ро-вий)

дзьоби  (дзьоб-би)

синього  (си-ньо-го)

літнього  (лі-тньо-го)

Вправа 3  Замінили пояснення в дужках на слова з по­передньої вправи:

У гайок прилетіли солов'ї. Цілий деньок тьохкають. Гарно! Аж сльози на очах з'явилися. А потім птахи у дзьобах почали гілочки носити. Гніздо будувати. Одного літнього дня з гнізда вилетять пташенята.

Невеликий листяний ліс – гайок; видають дзвінкі переливчасті звуки «тьох-тьох» - тьохкають; безбарвна солонувата рідина в оці – сльози; покрита рогівкою ротова частина – дзьоб; день, який буває влітку – літній

 

Вправа 4  Діаграма Венна порівняння солов’їв

Соловей у клітці

Спільне

Соловей на волі

Птах у клітці

Без барв

Не співає

Співочий птах

Символ у народній творчості

Птах серед природи

Барвистий

Співає

Написали, чи потрібно тримати птахів у клітці…

Інші завдання дивись тут...