Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 3 

Вправа 1  Ввічливі слова під час знайомства:

Здрастуйте! Будь ласка! Добрий день! Привіт!

 

Вправа 2  Пам’ятка розмови під час знайомства:

1 Привітаюсь

2  Назву своє ім’я

3  Скажу, чим люблю займатися

 

Вправа 3

Здрастуйте! Я  ЧиталочкаЛюблю читати книжки. Мені дуже подобаються казки. 

 

СТОРІНКА 4  Розрізняю мовні звуки і букви

Вправа 1 Абетка

бандура             сопілка

 

Вправа 2 

Бандура  наголос банду́ра  склади бан-ду-ра 

звукова схема   [ — ● — | — ●́ | —● ] звуковий розбір слова [б а н д у р а]

Сопілка сопі́лка  со-піл-ка   [ — ● | -- ●́ — | — ● ]  [с о п´ і л к а]

Родзинка грає на бандурі

А Щебетунчик — на сопілці

 

Вправа 3 Ребус

(мі 100) місто   мі́сто  мі-сто   [-- ●́ |— — ●] [м´ і с т о]

(фа   верба) фарба   фа́рба  фар-ба  [ — ●́ — | — ● ]  [ф а р б а]

 

СТОРІНКА 5  Розпізнаю голосні звуки

Вправа 1  Підкреслили букви, що позначають голосні звуки

Вже по багряніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене.

 

Вправа 2

Побагряніло [ — ● | — ● | — = ● | = ●́ | — ● ] [п о б а г р' а н' і л о]— почервоніло

 

Вправа 3

топол[а] — тополя

лип[а] — липа

сосн[а] — сосна

яблун[а] — яблуня

берез[а] — береза

 

Вправа 4  Утворили нові слова, змінивши букву, яка позначає голосний звук:

лис — ліс        кіт — кит, кут

рак — рік        спирт — спорт

сон — син       бик — бік, бак, бук

лук — лак       дім — дим

 

СТОРІНКА 6  Розрізняю голосні і приголосні звуки

Вправа 1

Голосні звуки: А, О, У, Е, И

Приголосні звуки: С, Л, Р, Х, К

 

Вправа 2

Діти, урок, море, зима

 

Вправа 3

Відгадка: кульбаба

Підкресли букви, які познач приголосні звуки: кульбаба, баба, бабак, балка, булька, бульба

 

СТОРІНКА 7  М’які приголосні звуки

Вправа 1  Підкреслили букви, що позначають м’які приголосні звуки та пом’якшені приголосні звуки

Осінній дощ не схожий на літній. Восени дощ мрячить сиплеться на землю дрібними краплинками. Він може йти і день і два і тиждень.

Мрячить   мрячи́ть   мря-чить   [ — = ● | — ●́ =]  [м р' а ч и т']

 

Вправа 2

М’які приголосні звуки та пом’якшені приголосні звуки

Мають

Не мають

олень 

[ ●́ | — ● = ]   [о л е н']

автомобіль 

[ ● — | — ● |  — ● | -- ●́ = ]   [а в т о м о б´ і л']

лялька

[ = ●́ = | — ● ]    [л' а л' к а]

лампа

[ — ●́ — | — ● ]  [л а м п а]

зебра

[ — ●́ | — — ●]   [з е б р а]

ручка

[ — ●́ | — — ● ]   [р у ч к а]

 

Вправа 3

Килим повісили на тин

Від спеки куи поховались у тінь

Мисливець полював на рись

Бабуся відварила рис

 

Вправа 4  Утворили слова з м'якими або пом’якшеними приголосними звуками

Булка — білка, лук — люк, голка — гілка, ручка — річка

Звуковий розбір слова:

білка [ -- ●́ — | — ● ]   [б´ і л к а]

люк  [ = ● — ]   [л' у к]

гілка  [-- ●́ — | — ● ]   [г´ і л к а]

річка  [ = ●́ | — — ● ]   [р' і ч к а]

 

СТОРІНКА 8  Правильно записую слова з ьо і йо

Вправа 1

ліс — лісовий          край — крайовий

гай — гайовий        бій — бойовий

поле — польовий    колір — кольоровий

Буквосполучення йо пишемо на початку складу: кра-йо-вий, га-йо-вий, бо-йо-вий

Буквосполучення ьо пишемо в середині складу: по-льо-вий, ко-льо-ро-вий

 

Вправа 2

Льоня (Льо-ня) переїхав у новий район (ра-йон) міста.

Сьогодні (сьо-го-дні) він прийшов у нову школу.

Там у нього (ньо-го) не було знайомих (зна-йо-мих).

 

Вправа 3

Льон, йод, гайок (га-йок), пеньок (пе-ньок), бадьорий (ба-дьо-рий), серйозний (сер-йо-зний)

 

 

 

й

о

д

 

 

 

 

 

 

л

ь

о

н

 

 

 

г

а

й

о

К

 

 

 

 

п

е

н

ь

о

к

 

 

с

е

р

й

о

з

н

и

й

 

б

а

д

ь

о

р

и

й

 

Вправа 4

Підйомний кран піднімає вантаж. Лісові дзвіночки синього  кольору. Лікарка йодом змастила ранку.

 

СТОРІНКА 9  Подовжені приголосні звуки

Вправа 1

Читалочка захоплюється плаванням

Ґаджикові подобається малювання

Родзинка займається читанням 

А Щебетунчик полюбляє варення  

Звуковий розбір слова:

плавання  пла́вання  пла-ва-ння [ — — ●́ | — ● | =: ● — ] [п л а в а н:' а м]

малювання  малюва́ння   ма-лю-ва-ння   [ — ● | = ● | — ●́ | =: ● ] [м а л' у в а н:' а]

читання  чита́ння  чи-та-ння  [ — ● | — ●́ | =: ● — ]  [ч и т а н:' а]

варення   варе́ння   ва-ре-ння  [ — ● | — ● | =: ● ]  [в а р е н:' а]

 

Вправа 2  Подовжений приголосний звук

завдання

волосся

знаряддя

багаття

виховання

катання

вугілля

взуття

 

Вправа 3

Жити — життя, бажати — бажання, знати — знання

життя   життя́   жи-ття  [ — ● | =: ●́ ]   [ж и  т:' а]

бажання  бажа́ння  ба-жа-ння  [ — ● | — ●́ | =: ● ]  [б а ж а н:' а]

знання  знання́  зна-ння   [ — — ● | =: ●́ ]  [з н а н:' а]

 

СТОРІНКА 10   Звуки [дз], [дз'], [дж]

Вправа 1

Джерело дзюркотить

Дзвінок дзвенить

Джмелик дзижчить

 

Вправа 2

Я над квітами літаю, цілий день медок збираю. Взимку і дорослі й діти – будуть всі медку радіти! 

бджола   бджола́   бджо-ла  [ — — ● | — ●́ ]  [б дж о л а]

Я про себе так скажу: я без діла не сиджу, я літаю, всіх бужу. Я не жук і не метелик, а веселий добрий

джмелик  джме́лик   джме-лик   [ — — ●́ | — ● — ]  [дж м е л и к]

 

Вправа 3

дзьобик (дзьо-бик) дзьобати (дзьо-ба-ти), дзьобатий (дзьо-ба-тий)

 

Вправа 4

У синички маленький дзьобик

По болоту ходив дзьобатий лелека

Снігурі люблять дзьобати плоди горобини

 

СТОРІНКА 11   Букви ґ, щ

Вправа 1

ґава

грак

груша

аґрус

дзиґа

кеглі

У нашому саду ростуть аґрус і груша

На дитячому килимку лежали дзиґа і кеглі

На дереві сиділи ґава і грак

 

Вправа 2 Буква ґ

ловить ґав — неуважний

крутиться дзиґою — вертлявий

 

Вправа 3

щітка   щі́тка  щі-тка  [ — -- ●́ | — — ● ]   [ш ч´ і т к а]

щука    щу́ка   щу-ка  [ — — ●́ | — ● ]   [ш ч у к а]

ящик    я́щик   я-щик  [ = ●́ | — — ● — ]  [й а ш ч и к]

 

Вправа 4

За вікном ішов проливний дощ

Маленьке кошеня заховалось під кущем бузку

Марійка одягла плащ і пішла за кошеням

Інші завдання дивись тут...