Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 139

Повторення вивченого

Вправа 1 Іменники

Будинок бабусі й дідуся стоїть аж у кінці вулиці. Тут Юрко (хто?, іменник)  щороку гостює ціле літо.

Він з татом або мамою приїздить автобусом. І пер­ший забігає на бабусине подвір'я (що?, іменник).

 

Вправа 2 Поділили слова для переносу:

Юр-ко

по-двір’я, под-вір’я подві-р’я

 

Вправа 3  Зі складів склали слова

Бабуся, дідусь

 

Вправа 4  Визначили слово, якому відповідає звукова схема  [ — ● | — ●́ | = ●]

Читаємо звукову схему: у слові три склади, другий склад наголошений, третій склад починається м’яким приголосним звуком. Отже, звукова схема відповідає слову бабуся.

бабуся    бабу́ся     ба-бу-ся    [ — ● | — ●́ | = ●]   [б а б у с' а]

 

Вправа 5 

Побудували звукову схему слова дідусь:

дідусь   діду́сь   ді-дусь   [ = ● | — ● = ]    [д' і д у с']

Кількість звуків і букв у словах:

бабуся — букв 6 («бе», «а», «бе», «у», «ес», «я»), звуків 6 [б а б у с' а]

дідусь — букв 6 («де», «і», «де», «у», «ес», «знак м’якшення»), звуків 5 [д' і д у с]

Порівняли кількість букв і звуків: у словах бабуся і дідусь  однакова кількість букв, проте у слові дідусь менше звуків, оскільки знак м’якшення не є звуком.

 

Вправа 6, 7 Частини мови

Я лю-блю при-хо-ди-ти в го-сті до ба-бу-сі. Во-на зав-жди при-ві-тно ме-не зу-стрі-ча-є. Ні-жно при-гор-та-є до се-бе. Го-во-рить те-плі сло-ва.

А як я лю-блю ба-бу-си-ні пи-ріж-ки! Сма-чні-ших не-ма-є в ці-ло-му сві-ті!

Іменник

Хто? Що?

Прикметник

Який? Яка? Яке? Які?

Дієслово

гості

бабусі

слова

пиріжки

світі

родина

теплі

бабусині

смачніших

запашні

люблю

приходити

зустрічає

пригортає

говорить

навчаюся

 

СТОРІНКА 140

Вправа 8  Окличні речення

А як я люблю бабусині пиріжки! (Розповідне окличне речення)

Смачніших немає в цілому світі!  (Розповідне окличне речення)

 

Вправа 9, 10  Питальні речення, в кінці таких речень ставимо знак питання (?) або знак питання зі знаком оклику (?!)

— Внучко, просинайся!     (Спонукальне окличне речення)

— Дідусю, я ще хочу поспати.  (Спонукальне речення)

— А порибалити хочеш?    (Питальне речення)

— Ой, хочу! Хочу!              (Розповідні окличні речення)

— Тоді вставай і одягайся.  (Розповідне речення)

— Я зараз, дідусю!              (Спонукальне окличне речення)

А порибалити хочеш?

 

Вправа 11  Продовження розповіді про Родзинку й дідуся

  Зі сходом сонця Родзинка й дідусь прийшли на берег річки. Закинули вудочки. Дідусь наловив багато риби. Він досвідчений рибалка, знає місця багатого улову. Родзинка теж спіймала невелику рибку.

    З повним відром повернулись втомлені рибалки додому. Родзинка ще довго розповідала родичам про той захопливий день.   

 

Вправа 12 Напиши текст про свою бабусю або свого дідуся       

Заголовок: «Моя бабуся», «Мій дідусь»

Ким працювала (або працює) твоя бабуся чи дідусь?

Як ти допомагаєш своїй бабусі?

 

Вправа 13 Розв'язали мовну задачку Родзинки

Дідуся звуть Василь Іванович. Його внука — Віктор Андрійович. Як звуть онукового батька? Андрій Васильович.

 

Вправа 14, 15

У ньо-го ба-га-то сві-тлин. Мій ді-дусь фо-то-граф. Я лю-блю їх ро-згля-да-ти.

Повідомлення Читалочки не можна назвати текстом (речення не розташовані у відповідному порядку)

Мій дідусь фотограф. У нього багато світлин. Я люблю їх розглядати.

 

СТОРІНКА 141

Вправа 1, 2

Друзі побували в музеї іграшок.

У дру-зів бу-ла не-зви-чай-на е-кскур-сі-я. Во-ни по-бу-ва-ли в му-зе-ї і-гра-шки.

Тут ді-зна-лись про і-сто-рі-ю у-кра-їн-сько-ї і-гра-шки. По-­ба-чи-ли, чим ба-ви-ли-ся ї-хні ба-бу-сі й ді-ду-сі, ма-ми й та-­ту-сі. У-пі-зна-ли й сво-ї у-лю-бле-ні і-гра-шки.

 

Вправа 3   

Заголовок: «У музеї іграшки», «Музей іграшки», «Незвичайна екскурсія».

У друзів була незвичайна екскурсія. Вони побували в музеї іграшки.

 

Вправа 4   Підкреслили слова, які починаються і закінчуються на голосний звук. Визначили, у якому з них звуків більше, ніж букв та пояснили чому

У друзів була незвичайна екскурсія. Вони побували в музеї іграшки.

Звуковий розбір слова:

екскурсія   екску́рсія   е-кскур-сі-я    [ ● | — — — ●́ — | = ● | = ●]  [е к с к у р с' і й а]

іграшки    і́грашки   і-гра-шки  [ ●́ | — — ● | — — ● ]   [і г р а ш к и]

екскурсія — 9 букв («е», «ка», «ес», «ка», «у», «ер», «ес», «і», «я»), звуків 10

іграшки — 7 букв («і», «ге», «ер», «а», «ша», «ка», «и»), 8 звуків

У слові екскурсія звуків більше, оскільки буква я після голосного звуку передається двома звуками [й], [а].

 

Вправа 5  Доповнили друге речення словами, протилежними за значенням (антонімами)

Яких тільки іграшок не було в музеї! Давні і сучасні, великі і малі, веселі і сумні.

 

СТОРІНКА 142

Вправа 6

У дав-ни-ну май-стри ви-го-тов-ля-ли гли-ня-ний по-суд, де-рев'-я-ні ме-блі. Із за-ли-шків гли-ни й де-ре-ва ро-би-ли і-гра-ш­ки для ді-тей. Із гли-ни лі-пи-ли сви-стки, фі-гур-ки тва-рин і лю-дей. З де-ре-ва ро-би-ли ко-ни-ки, ві-зо-чки, і-гра-шко-ві ме-блі.

 

Вправа 7  Словосполучення   іменника з прикметником

Частини мови: свистки (що?, іменники), коники (що?, іменники)

Глиняні свистки, дерев’яні коники.

 

Вправа 8 Поставили розділові знаки в кінці речень

А ви чули про іграшки із сиру? (Питальне речення)

Їх ви­готовляють у Прикарпатті. (Розповідне речення)

Дивовижні кози, вівці, олені, коники дуже подо­баються дітям!  (Розповідне окличне речення)

Спробуй утриматися, щоб їх не з'їсти!  (Спонукальне окличне речення)

 

Вправа 9  Виписали з тексту про сирні іграшки питальне і спонукальне речення

А ви чули про іграшки із сиру? Спробуй утриматися, щоб їх не з'їсти!

 

Вправа 10

Ґа-джи-ко-ві спо-до-ба-лись е-ле-к­тро-нні і-гра-шки. Во-ни ма-ють пульт у-прав-лі-ння. Сто-їш о-сто-ронь і ке-ру-єш ро-бо-том. Це так ці-ка-во!

 

Вправа 11  Виписали з тексту про робота дієслова

Сподобались (що зробили?), мають (що роблять?), стоїш (що робиш?), керуєш (що робиш?)

 

Вправа 12 Напиши про те, які іграшки подобаються тобі

            

Вправа 13, 14 

Щебетунчик не міг відірвати очей від машинок. (Розповідне речення)

Найбільше йому спо­добався електромобіль. (Розповідне речення)

Так кортіло покататися на ньому! (Розповідне окличне речення)

Інші завдання дивись тут...