Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 2 клас Захарійчук М.Д."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 63  Апостроф

М'яч, в'юн, солов'ї, комп'ютер, п'єса, пір'я

м’яч звукова схема [— =● —] звуковий розбір слова [м й а ч]

в’юн   [— = ● —]  [в й у н]

солов'ї  [— ● | — ● — | = ●́]  [с о л о в й і]

комп'ютер   [— ● — | — = ●́ | — ● —]  [к о м п й у т е р]

п’єса   [— = ●́ | — ●]  [п й е с а]

пір'я   [– ● — | = ●]  [п´ і р й а]

 

Вправа 64

Слова з апострофом: пір'я, солом'яний, в'януть, ластів'ята

пір’я   [– ●́ — | = ●]  [п´ і р й а]

солом’яний  [— ● | — ●́ — | = ● | — ● =]   [с о л о м й а н и й]

в’януть  [— = ●́ | — ● =]   [в й а н у т']

ластів’ята   [— ● | — = ● — | = ●́ | — ●]   [л а с т' і в й а т а]

Слова без апострофа: моряк, буряк, цвях

моряк   [— ● | = ●́ —]  [м о р' а к]

буряк   [— ● | = ●́ —]  [б у р' а к]

цвях     [— – ● —]  [ц в´ а х]

 

Вправа 65

У по-лі жив хом'-як Що-ка-стик. Він був ха-зяй-но-ви-тий: знай-де зер-ня-тко, за що-ку схо-ва-є й не-се у сво-ю ко-мо-ру. Пе-ред ко-мо-ро-ю в ньо-го — м'я-ке ку-бло з пір'-їн і бур'-я-нів. Хом'-як ці-лий день — у по-­шу-ках ї-жі! Від по-стій-но-ї ро-бо-ти в ньо-го що-ки ста-ли ве-ли-кі-пре-ве-ли-кі

Де жив Щокастик? У полі жив хом'як Щокастик. Що в нього було перед коморою? Перед коморою в нього — м'яке кубло з пір'їн і бур'янів.

ДЗ• Яким був Щокастик? Щокастик був хазяйновитим. Як проводить свій день хом’як? Хом’як цілий день – у пошуках їжі. Чому в Щокастика стали великі-превеликі щоки? Від постійної роботи в нього щоки стали великі-превеликі.

Що ти знаєш про хом’яка…?

 

Вправа 66

Скіль-ки б'ють йо-го, а він не пла-че й не зли-ться, тіль-ки ска-че.

Відгадка: м'яч

м'яч — 4 звуки [— = ● — ]  [м й а ч], 3 букви («ем», «я», «че»)

 

Вправа 67

Слова з апострофом: п'ятниця, пір'я, п'ють, в'ється, м'ята, подвір'я

п’ятниця   [— = ●́ | — — ● | = ●]  [п й а т н и ц' а]

пір’я   [– ●́ — | = ●]  [п´ і р й а]

п’ють  [ — = ● =]  [п й у т']

в’ється [— = ●́ | =: ●]  [в й е ц': а]

м’ята   [— = ●́ | — ●]  [м й а т а]

подвір’я  [— ● | — – ●́ — | = ●]  [п о д в´ і р й а]

Слова без апострофа: маяк, буряк

маяк   [— ● | = ●́ —]  [м а й а к]

буряк   [— ● | = ●́ —]  [б у р' а к]

 

Вправа 68

Вони зібрали п’ять кілогра­мів рум’яних яблук і дев’ять кілограмів духмяних груш. Дідусь Валер’ян приніс п'ятнадцять ящиків на подвір’я.

ДЗ• Хто працював у саду? Дем’ян і Мар’яна працювали в саду. Що зробили з фруктами? Фрукти склали в дерев’яні ящики, прикрили зів’ялою травою. Що сказав дідусь? Їжте на здоров’я! — сказав дідусь онукам.

 

Вправа 69 

Прийшла золота осінь. Відлітають у вирій птахи. По норах ховаються звірі. Осінь – грибна пора. Також вона багата на врожай у садках і на полях.

 

Вправа 70  Повторюю вивчене про звуки та букви

Голосних звуків є 6. Їх позначають 10 букв

[а], [о], [у], [е], [и], [і]

Буква я після м'якого приголосного позначає звук [а]

маля, порося, доня, Валя, вишня, диня

Буква ї завжди позначає два звуки [й], [і]

їжа, їжак, їдальня, поїзд, заїзд

Подовжений м'який приголосний звук на письмі позначають двома однаковими буквами

читання, малювання, полювання, волосся, колосся, писання, життя

М'якість попередніх приголосних позначають я, ю, є, і, ь

сіль, тінь, дім, буряк, люпин, синє, льон, день

Приголосні дзвінкі звуки в кінці слова та перед глухими вимовляють дзвінко

дубки, берізки, гриб, друг, водолаз

Вправа 71

Ліс стоїть у тумані.

[л' і с]  [с т о й і т']  [у]  [т у м а н' і]

Уже безлистий.

[у ж е]  [б е з л и с т и й]

Там у верховітті ходить зима.

[т а м]  [у]  [в е р х о в´ і т': і]  [х о д и т']  [з и м а]

Носить завірюху.

[н о с и т']  [з а в´ і р й у х у]

Тільки дуб стоїть брунатний.

[т' і л' к и]  [д у б]  [с т о й і т']  [б р у н а т н и й]

Аж весною роздягнеться.

[аж]  [в е с н о й у]  [р о з д' а г н е ц': а]

Усі дерева на стужі з голим віттям

[у с' і]  [д е р е в а ]  [н а]  [с т у ж´ і]  [з]  [г о л и м]  [в´ і т': а м]

 

Вправа 72

Букви, після яких пишемо апостроф: б, п, в, м, ф, р

Букви, перед якими пишемо апостроф: я, ю, є, ї

ДЗ• Письмовий звуко-буквений аналіз слів

верховітті   [— ● — | — ● | – ●́ | =: ●]  [в е р х о в´ і т': і]

[в е р | х о | в´ і́ | т': і]

віттям   [– ●́ | =: ● —]  [в´ і т': а м]

[в´ і | т': а м]

 

Мої навчальні досягнення 

Вправа 1  Слова-назви предметів, у яких є буква ґ; звук [л']; ьо; апо­строф:

тюльпан, польові васильки, комп’ютер, м’яч, дзиґа, ґудзик  

тюльпан   [т' у л' | п а́ н]

льон  [л' о н]

компютер  [к о м | п й у́ | т е р]

мячик  [м й а́ | ч и к]

дзиґа    [дз и́ | ґ а]

ґудзик   [ґ у́ | дз и к]

 

Вправа 2

Знання, читання, малювання

знання   [— — ● | =: ●́]  [з н а н': а]

[з н а | н': а́]

читання   [— ● | — ●́ | =: ●]  [ч и т а н': а]

[ч и | т а́ | н': а]

малювання  [— ● | = ● | — ●́ | =: ●]  [м а л' у в а н': а]

[м а | л' у | в а́ | н': а]

 

Вправа 3

Джерело, джміль, щит, щавель

джерело  [— ● | — ● | — ●́]  [дж е р е л о]

[дж е | р е | л о́]

джміль   [— – ● =]  [дж м´ і л']

щит    [— — ● — ]   [ш ч и т]

щавель  [— — ● | — ●́ =]  [ш ч а в е л']

[ш ч а | в е́ л']

 

Вправа 73 Склад

Мак — ма-ки, ли-мон — ли-мо-ни, жо-лудь — жо-лу-ді

 

Вправа 74  Зі складів склали слова:

Школа, школярі, ріка, канікули, зима, зимова, мова

двоскладові слова

трискладові слова

шко-ла, рі-ка, зи-ма, мо-ва

шко-ля-рі, зи-мо-ва

Вправа 75 Підкреслили трискладові слова

Ба-бу-ся На-стя ні-чо-го так не лю-бить, як са-ди-ти де-ре-ва. Бі-ля ї-ї ха-ти цві-туть ви-шні, па-хне лі-ло-вий бу-зок. Та най-біль-ше в ба-бу-сі кві-ту-є ка-ли-на. За-кін-чу-є-ться лі-то. З ко-жно-ї гі-ло-чки на ка-ли-ні зви-са-ють чер-во-ні я-го-ди

Бабуся Настя нічого так не любить, як садити дерева. Біля її хати цвітуть вишні, пахне ліловий бузок. Та найбільше в бабусі квітує калина. Закінчується літо. З кожної гілочки на калинізвисають червоні ягоди

Що ти знаєш про калину...?

ДЗ• Утворили багатоскладові слова

Гриб, гри-би, гри-бо-ві, грибом, грибами, грибний, грибник, грибок, грибочок

Сніг, сні-ги, сні-го-ві, снігом, снігами, сніжний, сніговик, сніжок

Дід, ді-ди, ді-до-ві, дідом, дідами, дідусь, дідуся, дідусем, дідок

Ліс, лі-си, лі-со-ві, лісом, лісами, лісок, лісочок, лісний, лісовик, лісистий, лісник

 

Вправа 76  Перенос слів

На го-ро-ді в нас гряд-ки, на гряд-ках — ря-сні ли-стки: там зро-ста-ють ма-лю-ки, зе-ле-нень-кі о-гір-ки.

Відгадка: о-гір-ки

 

Вправа 77

Зо-шит, огі-рок, олі-вець, озе-ро, осе-ні

Слова поділили на склади: 

мрі-я, о-ко, зо-шит, о-гі-рок, о-дяг, о-лі-вець, плащ, о-зе-ро, о-сінь, о-се-ні

Слова поділили на склади для переносу:

мрія, око, зо-шит, огі-рок, одяг, олі-вець, плащ, озе-ро, осінь, осе-ні

 

Вправа 78

Ма-лий Ян-ко за-не-ду-жав. Ле-жить, ні-чо-го не ба-чить і не чу-є. На-­віть О-лен-ки не пі-зна-є. Тіль-ки сон-ця про-сить. Я-ке там сон-це! О-сінь.

На по-двір'-ї — ка-лю-жі. У-ся ко-ма-шня по-хо-ва-ла-ся. Пі-шла О-лен-ка до сон-ця про-си-ти, щоб ви-гля-ну-ло й бра-та по-лі-ку-ва-ло. І сон-це ви-гля-ну-ло!

• Як ти думаєш, чи одужав Янко? Я думаю, що Янко одужав. Що йому допомогло? Йому допомогло сонце. Хто йому допоміг? Йому допомогла Оленка.

Малий Янко занедужав. Лежить, нічого не бачить і не чує. Навіть Оленки не пізнає. Тільки сонця просить. Яке там сонце! Осінь.

Слова поділили на склади: чу-є, О-лен-ки, пі-зна-є, я-ке, о-сінь

Слова поділили на склади для переносу: чує, Олен-ки, пі-знає, яке, осінь

Слова поділили для переносу різними способами: Оле-нки, Олен-ки; пі-знає, піз-нає.

ДЗ•  На подвір'ї — калюжі. Уся комашня поховалася. Пішла Оленка до сонця просити, щоб виглянуло й брата полікувало. І сонце вигля­нуло!

Поділили слова на склади: у-ся, О-лен-ка

Поділили слова на склади для переносу: уся, Олен-ка

Поділили слова для переносу різними способами: Оле-нка, Олен-ка

 

Вправа 79  Перенос слів з буквами ь, й

Поділили слова на склади для переносу:

тюль-пан, куль-ба-ба, чай-ка, рай-ду-га

Поділили слова для переносу різними способами:

тю-льпан, тюль-пан;

ку-льбаба, куль-баба, кульба-ба;

чай-ка;

рай-дуга, райду-га.

 

Вправа 80 Слова поділили на склади для переносу:

бай-ка, гай-ка, лі-ній-ка, вузь-ко, стань-те, низь-ко

 

Вправа 81

Гой-да-гой, ні-чень-ка прий-шла до нас, ді-то-чкам ма-лень-ким спа-тонь-ки вже час. Ро-сти, хло-пчи-ку, з ви-шень-ко-ю враз, хай не ску-пи-ться до-лень-ка для вас.

• Гойда-гой, ні-чень-ка прийшла до нас,

Діточкам ма-лень-ким спа-тонь-ки вже час.

Рости, хлопчику, з ви-шень-кою враз,

Хай не ску-пи-ться до-лень-ка для вас.

Слова з ь поділили на склади:

ні-чень-ка, ма-лень-ким, спа-тонь-ки, ви-шень-ко-ю, ску-пи-ться, до-лень-ка

Слова поділили на склади для переносу:

ні-чень-ка, ма-лень-ким, спа-тонь-ки, ви-шень-кою, ску-пи-ться, до-лень-ка

Слова поділили для переносу різними способами:

ні-ченька, ніче-нька, нічень-ка;

ма-леньким, мале-ньким, малень-ким;

спа-тоньки, спато-ньки, спатонь-ки;

ви-шенькою, више-нькою, вишень-кою;

ску-питься, скупи-ться, скупить-ся;

до-ленька, доле-нька, долень-ка.

ДЗ• Поділили слова на склади: о-пень-ки, маль-ви, май-ка, лій-ка, лі-ній-ка

Поділили слова на склади для переносу:

опень-ки, маль-ви, май-ка, лій-ка, лі-ній-ка

Поділили слова для переносу різними способами:

опе-ньки, опень-ки;

ма-льви, маль-ви;

лій-ка;

лі-нійка, ліній-ка.

 

Вправа 82  Перенос слів з буквосполученнями йо, ьо

Сьо-мий, сьо-го-дні, йо-гурт, ма-йо-ри

 

Вправа 83

Ма-йо-рить, га-йок, сьо-мий

 

Вправа 84

О-го-ло-ше-ння

Сьо-го-дні, сьо-мо-го жов-тня, у ра-йо-нній бі-блі-о-те-ці ві-дбу-де-ться на-го­-ро-дже-ння пе-ре-мож-ців лі-тньо-ї та о-сі-нньо-ї о-лім-пі-а-ди з ша-хів. При-ві-тай-те на-ших сер-йо-зних, пра-цьо-ви-тих ро-зум-ни-ків: За-до-ро-жньо-го Йо-си-па Ан-дрі-йо-ви-ча, Во-ро-бйо-ва (іншомовне прізвище) Ва-си-ля А-на-то-лі-йо-ви-ча, Ко-ва-льо-ву О-ле-сю Йо-си-пів-ну, Йо-си-пен-ка І-ва-на Сер-гі-йо-ви-ча.

•  Коли та де відбудеться нагородження? Сьогодні, сьомого жовтня, у районній бібліотеці відбудеться наго­родження переможців літньої та осінньої олімпіади з шахів. Кого треба привітати? Треба привітати наших серйозних, працьовитих розумників: Задорожнього Йосипа Андрійовича, Воробйова Василя Анатолійовича, Ковальову Олесю Йосипівну, Йосипенка Івана Сергійовича.

ДЗ• Слова з буквосполученням ьо та буквосполученням йо поділили на склади:

сьо-го-дні, сьо-мо-го, ра-йо-нній, лі-тньо-ї, сер-йо-зних, пра-цьо-ви-тих

Слова поділили на склади для переносу:

сьо-го-дні, сьо-мо-го, ра-йо-нній, лі-тньої, осі-нньої, сер-йо-зних, пра-цьо-ви-тих

Слова поділили для переносу різними способами:

сьо-годні, сього-дні, сьогод-ні;

сьо-мого, сьомо-го;

ра-йонній, райо-нній, район-ній;

лі-тньої, літ-ньої;

осі-нньої, осін-ньої;

сер-йозних, серйо-зних, серйоз-них;

пра-цьовитих, працьо-витих, працьови-тих.

 

Вправа 85  Перенос слів з буквосполученнями дж, дз

Б д ж і л к а           Летіть швидше на луг! Там ще цвітуть останні дзвіночки!

Д ж м і л ь             Мабуть, я теж полечу за ними! Дж-ж-ж!

Г а р б у з              Чому нас не забирають з поля? У мене вже голова тріщить!

Д з в і н о ч к и       Швидше, швидше летіть до мене! Ми скоро не побачимося.

К у к у р у д з а       Я себе чудово почуваю навіть у люті морози! Мої зернята — наче маленькі жовті ґудзики!

• «Співрозмовників», у яких є буквосполучення дж, дз, поділили на склади для переносу:

бджіл-ка, джміль, дзві-но-чки, ку-ку-ру-дза

Слова поділили для переносу різними способами:

бджі-лка, бджіл-ка;

джміль;

дзві-ночки, дзвіно-чки, дзвіноч-ки;

ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дза.
• Що цвіте на лузі? На лузі цвітуть дзвіночки. До чого подібні зернята кукурудзи? Зернята кукурудзи подібні до ґудзиків.

 

Вправа 86

Слова поділили на склади для переносу:

дзьо-ба-ми, дзе-лен-чить, за-дзво-нив, ґу-дзик

джме-лі, дже-ре-ло, дже-мо-вий, хо-джу, си-джу

 

Вправа 87

По-льо-вий льон сто-яв у цві-ту. У ньо-го бу-ли та-кі гар-ні бла-ки-тні кві-­ти! Сон-це йо-го грі-ло, хма-ри по-ли-ва-ли до-щем, бджіл-ки дум-ка-ли йо-му со-лод-кі пі-сні. І-но-ді при-лі-тав джміль.

Льон — це сіль-сько-го-спо-дар-ська ро-сли-на, з я-ко-ї ви-го-тов-ля-­ють лля-ні во-ло-кна, а з на-сі-ння — о-лі-ю.

• Слова з ьо, йо, дз, дж, щ поділили на склади для пере­носу:

по-льо-вий, льон, ньо-го, йо-го, до-щем, бджіл-ки, дум-ка-ли, йо-му, джміль

ДЗ•  Слова з дж, дз поділили на склади для переносу

Недуга турбує — льон порятує.

Бджо-ла летить, де мед пахтить.

Щоб ку-ку-ру-дзи було доволі, зустрічай сонце в полі.

 

Вправа 88

Розповідь про домашнього улюбленця цуценя...

Розповідь про папугу — тварину, яка тобі подобається...

Інші завдання дивись тут...