Інші завдання дивись тут...

Вправа 63  Апостроф

М'яч, в'юн, солов'ї, комп'ютер, п'єса, пір'я

м’яч звукова схема [— =● —] звуковий розбір слова [м й а ч]

в’юн   [— =● —]  [в й у н]

солов'ї  [— ● | — ● — | = ●́]  [с о л о в й і]

комп'ютер   [— ● — | — = ●́ | — ● —]  [к о м п й у т е р]

п’єса   [— = ●́ | — ●]  [п й е с а]

пір'я   [– ● — | = ●]  [п´ і р й а]

 

Вправа 64

Слова з апострофом: пір'я, солом'яний, в'януть, ластів'ята

пір’я   [– ●́ — | = ●]  [п´ і р й а]

солом’яний  [— ● | — ●́ — | = ● | — ● =]   [с о л о м й а н и й]

в’януть  [— = ●́ | — ● =]   [в й а н у т']

ластів’ята   [— ● | — = ● — | = ●́ | — ●]   [л а с т' і в й а т а]

Слова без апострофа: моряк, буряк, цвях

моряк   [— ● | = ●́ —]  [м о р' а к]

буряк   [— ● | = ●́ —]  [б у р' а к]

цвях     [— – ● —]  [ц в´ а х]

 

Вправа 65

У по-лі жив хом'-як Що-ка-стик. Він був ха-зяй-но-ви-тий: знай-де зер-ня-тко, за що-ку схо-ва-є й не-се у сво-ю ко-мо-ру. Пе-ред ко-мо-ро-ю в ньо-го — м'я-ке ку-бло з пір'-їн і бур'-я-нів. Хом'-як ці-лий день — у по-­шу-ках ї-жі! Від по-стій-но-ї ро-бо-ти в ньо-го що-ки ста-ли ве-ли-кі-пре-ве-ли-кі

Де жив Щокастик? У полі жив хом'як Щокастик. Що в нього було перед коморою? Перед коморою в нього — м'яке кубло з пір'їн і бур'янів.

ДЗ• Яким був Щокастик? Щокастик був хазяйновитий. Як проводить свій день хом’як? Хом’як цілий день – у пошуках їжі. Чому в Щокастика стали великі-превеликі щоки? Від постійної роботи в нього щоки стали великі-превеликі.

Що ти знаєш про хом’яка…?

 

Вправа 66

Скіль-ки б'ють йо-го, а він не пла-че й не зли-ться, тіль-ки ска-че.

Відгадка: м'яч

м'яч — 4 звуки [— = ● — ]  [м й а ч], 3 букви («ем», «я», «че»)

 

Вправа 67

Слова з апострофом: п'ятниця, пір'я, п'ють, в'ється, м'ята, подвір'я

п’ятниця   [— = ●́ | — — ● | = ●]  [п й а т н и ц' а]

пір’я   [– ●́ — | = ●]  [п´ і р й а]

п’ють  [ — = ● =]  [п й у т']

в’ється [— = ●́ | =: ●]  [в й е ц': а]

м’ята   [— = ●́ | — ●]  [м й а т а]

подвір’я  [— ● | — – ●́ — | = ●]  [п о д в´ і р й а]

Слова без апострофа: маяк, буряк

маяк   [— ● | = ●́ —]  [м а й а к]

буряк   [— ● | = ●́ —]  [б у р' а к]

 

Вправа 68

Дем’-ян і Мар’-я-на пра-цю-ва-ли в са-ду. Во-ни зі-бра-ли п’ять кі-ло-гра-­мів рум’-я-них я-блук і дев’-ять кі-ло-гра-мів ду-хмя-них груш. У-се скла-ли в де-рев’-я-ні я-щи-ки. Фру-кти при-кри-ли зів’-я-ло-ю тра-во-ю. Ді-дусь Ва-лер’-ян при-ніс п'я-тнад-цять я-щи-ків на по-двір’-я.

— Їж-те на здо-ров’-я! — ска-зав ді-дусь о-ну-кам

Вони зібрали п’ять кілогра­мів рум’яних яблук і дев’ять кілограмів духмяних груш. Дідусь Валер’ян приніс п'ятнадцять ящиків на подвір’я.

ДЗ• Хто працював у саду? Дем’ян і Мар’яна працювали в саду. Що зробили з фруктами? Фрукти склали в дерев’яні ящики, прикрили зів’ялою травою. Що сказав дідусь? Їжте на здоров’я! — сказав дідусь онукам.

 

 

Вправа 69 

Прийшла золота осінь. Відлітають у вирій птахи. По норах ховаються звірі. Осінь – грибна пора. Також вона багата на врожай у садках і на полях.

 

Вправа 70  Повторюю вивчене про звуки та букви

Я знаю, що

Я вмію навести приклади

Голосних звуків є 6. Їх позначають 10 букв

[а], [о], [у], [е], [и], [і]

Буква я після м'якого приголосного позначає звук [а]

маля, порося, доня, Валя, вишня, диня

Буква ї завжди позначає два звуки [й], [і]

їжа, їжак, їдальня, поїзд, заїзд

Подовжений м'який приголосний звук на письмі позначають двома однаковими буквами

читання, малювання, полювання, волосся, колосся, писання, життя

М'якість попередніх приголосних позначають я, ю, є, і, ь

сіль, тінь, дім, буряк, люпин, синє, льон, день

Приголосні дзвінкі звуки в кінці слова та перед глухими вимовляють дзвінко

дубки, берізки, гриб, друг, водолаз

 

Вправа 71

Ліс стоїть у тумані.

[л' і с]  [с т о й і т']  [у]  [т у м а н' і]

Уже безлистий.

[у ж е]  [б е з л и с т и й]

Там у верховітті ходить зима.

[т а м]  [у]  [в е р х о в´ і т': і]  [х о д и т']  [з и м а]

Носить завірюху.

[н о с и т']  [з а в´ і р й у х у]

Тільки дуб стоїть брунатний.

[т' і л' к и]  [д у б]  [с т о й і т']  [б р у н а т н и й]

Аж весною роздягнеться.

[аж]  [в е с н о й у]  [р о з д' а г н е ц': а]

Усі дерева на стужі з голим віттям

[у с' і]  [д е р е в а ]  [н а]  [с т у ж´ і]  [з]  [г о л и м]  [в´ і т': а м]

 

Вправа 72

Букви, після яких пишемо апостроф: б, п, в, м, ф, р

Букви, перед якими пишемо апостроф: я, ю, є, ї

ДЗ• Письмовий звуко-буквений аналіз слів

верховітті   [— ● — | — ● | – ●́ | =: ●]  [в е р х о в´ і т': і]

[в е р | х о | в´ і́ | т': і]

віттям   [– ●́ | =: ● —]  [в´ і т': а м]

[в´ і | т': а м]

 

Мої навчальні досягнення 

Вправа 1  Слова-назви предметів, у яких є буква ґ; звук [л']; ьо; апо­строф:

тюльпан, польові васильки, комп’ютер, м’яч, дзиґа, ґудзик  

тюльпан   [т' у л' | п а́ н]

польові васильки  [п о | л' о | в´ і́]  [в а | с и л' | к и́]

компютер  [к о м | п й у́ | т е р]

мячик  [м й а́ | ч и к]

дзиґа    [дз и́ | ґ а]

ґудзик   [ґ у́ | дз и к]

 

Вправа 2

Знання, читання, малювання

знання   [— — ● | =: ●́]  [з н а н': а]

[з н а | н': а́]

читання   [— ● | — ●́ | =: ●]  [ч и т а н': а]

[ч и | т а́ | н': а]

малювання  [— ● | = ● | — ●́ | =: ●]  [м а л' у в а н': а]

[м а | л' у | в а́ | н': а]

 

Вправа 3

Джерело, джміль, щит, щавель

джерело  [— ● | — ● | — ●́]  [дж е р е л о]

[дж е | р е | л о́]

джміль   [— – ● =]  [дж м´ і л']

щит    [— — ● — ]   [ш ч и т]

щавель  [— — ● | — ●́ =]  [ш ч а в е л']

[ш ч а | в е́ л']

 

Вправа 73 Склад

Мак — ма-ки, ли-мон — ли-мо-ни, жо-лудь — жо-лу-ді

 

Вправа 74  Зі складів склали слова:

Школа, школярі, ріка, канікули, зима, зимова, мова

двоскладові слова

трискладові слова

шко-ла, рі-ка, зима, мо-ва

шко-ля-рі, зи-мо-ва

 

Вправа 75 Підкреслили трискладові слова

Ба-бу-ся На-стя ні-чо-го так не лю-бить, як са-ди-ти де-ре-ва. Бі-ля ї-ї ха-ти цві-туть ви-шні, па-хне лі-ло-вий бу-зок. Та най-біль-ше в ба-бу-сі кві-ту-є ка-ли-на. За-кін-чу-є-ться лі-то. З ко-жно-ї гі-ло-чки на ка-ли-ні зви-са-ють чер-во-ні я-го-ди

Бабуся Настя нічого так не любить, як садити дерева. Біля її хати цвітуть вишні, пахне ліловий бузок. Та найбільше в бабусі квітує калина. Закінчується літо. З кожної гілочки на калинізвисають червоні ягоди

Що ти знаєш про калину...?

ДЗ• Утворили багатоскладові слова

Гриб, гриби, грибові, грибом, грибами, грибний, грибник, грибок, грибочок

Сніг, сніги, снігові, снігом, снігами, сніжний, сніговик, сніжок

Дід, діди, дідові, дідом, дідами, дідусь, дідуся, дідусем, дідок

Ліс, ліси, лісовий, лісом, лісами, лісок, лісочок, лісний, лісовик, лісистий, лісник

 

Вправа 76  Перенос слів

На го-ро-ді в нас гряд-ки,

На гряд-ках — ря-сні ли-стки:

Там зро-ста-ють ма-лю-ки,

Зе-ле-нень-кі о-гір-ки.

Відгадка: о-гір-ки

 

Вправа 77

Зо-шит, огі-рок, олі-вець, озе-ро, осе-ні

Слова поділили на склади: 

мрі-я, о-ко, зо-шит, о-гі-рок, о-дяг, о-лі-вець, плащ, о-зе-ро, о-сінь, о-се-ні

Слова поділили на склади для переносу:

мрія, око, зо-шит, огі-рок, одяг, олі-вець, плащ, озе-ро, осінь, осе-ні

 

Вправа 78

Ма-лий Ян-ко за-не-ду-жав. Ле-жить, ні-чо-го не ба-чить і не чу-є. На-­віть О-лен-ки не пі-зна-є. Тіль-ки сон-ця про-сить. Я-ке там сон-це! О-сінь.

На по-двір'-ї — ка-лю-жі. У-ся ко-ма-шня по-хо-ва-ла-ся. Пі-шла О-лен-ка до сон-ця про-си-ти, щоб ви-гля-ну-ло й бра-та по-лі-ку-ва-ло. І сон-це ви-гля-ну-ло!

• Як ти думаєш, чи одужав Янко? Я думаю, що Янко одужав. Що йому допомогло? Йому допомогло сонце. Хто йому допоміг? Йому допомогла Оленка.

Малий Янко занедужав. Лежить, нічого не бачить і не чує. Навіть Оленки не пізнає. Тільки сонця просить. Яке там сонце! Осінь.

Слова поділили на склади: чу-є, О-лен-ки, пі-зна-є, я-ке, о-сінь

Слова поділили на склади для переносу: чує, Олен-ки, пі-знає, яке, осінь

ДЗ•  На подвір'ї — калюжі. Уся комашня поховалася. Пішла Оленка до сонця просити, щоб виглянуло й брата полікувало. І сонце вигля­нуло!

Поділили слова на склади: у-ся, О-лен-ка

Поділили слова на склади для переносу: уся, Олен-ка

 

Вправа 79  Перенос слів з буквами ь, й

Поділили слова на склади для переносу:

тюль-пан, куль-ба-ба, чай-ка, рай-ду-га

Поділили слова для переносу по різному:

тю-льпан, тюль-пан

ку-льбаба, куль-баба, кульба-ба

чай-ка

рай-дуга, райду-га

 

Вправа 80 Слова поділили на склади для переносу:

бай-ка, гай-ка, лі-ній-ка, вузь-ко, стань-те, низь-ко

 

Вправа 81

Гой-да-гой, ні-чень-ка прий-шла до нас, ді-то-чкам ма-лень-ким спа-тонь-ки вже час. Ро-сти, хло-пчи-ку, з ви-шень-ко-ю враз, хай не ску-пи-ться до-лень-ка для вас.

• Слова з ь поділили на склади для переносу

Гойда-гой, ні-чень-ка прийшла до нас,

Діточкам ма-лень-ким спа-тонь-ки вже час.

Рости, хлопчику, з ви-шень-кою враз,

Хай не ску-пи-ться до-лень-ка для вас.

ДЗ• Поділили слова на склади: о-пень-ки, маль-ви, май-ка, лій-ка, лі-ній-ка,

Поділили слова на склади для переносу:

опень-ки, маль-ви, май-ка, лій-ка, лі-ній-ка

 

Вправа 82  Перенос слів з буквосполученнями йо, ьо

Сьо-мий, сьо-го-дні, йо-гурт, ма-йо-ри

 

Вправа 83

Ма-йо-рить, га-йок, сьо-мий

 

Вправа 84

О-го-ло-ше-ння

Сьо-го-дні, сьо-мо-го жов-тня, у ра-йо-нній бі-блі-о-те-ці ві-дбу-де-ться на-го­-ро-дже-ння пе-ре-мож-ців лі-тньо-ї та о-сі-нньо-ї о-лім-пі-а-ди з ша-хів. При-ві-тай-те на-ших сер-йо-зних, пра-цьо-ви-тих ро-зум-ни-ків: За-до-ро-жньо-го Йо-си-па Ан-дрі-йо-ви-ча, Во-ро-бйо-ва (іншомовне прізвище) Ва-си-ля А-на-то-лі-йо-ви-ча, Ко-ва-льо-ву О-ле-сю Йо-си-пів-ну, Йо-си-пен-ка І-ва-на Сер-гі-йо-ви-ча.

•  Коли та де відбудеться нагородження? Сьогодні, сьомого жовтня, у районній бібліотеці відбудеться наго­родження переможців літньої та осінньої олімпіади з шахів. Кого треба привітати? Треба привітати наших серйозних, працьовитих розумників: Задорожнього Йосипа Андрійовича, Воробйова Василя Анатолійовича, Ковальову Олесю Йосипівну, Йосипенка Івана Сергійовича.

ДЗ• Слова з буквосполученням ьо та буквосполученням йо поділили на склади для переносу:

сьо-го-дні, сьо-мо-го, ра-йо-нній, лі-тньої, осі-нньої, сер-йо-зних, пра-цьо-ви-тих

Слова поділили для переносу різними способами:

сьо-годні, сього-дні, сьогод-ні

сьо-мого, сьомо-го

ра-йонній, райо-нній, район-ній

лі-тньої, літ-ньої

осі-нньої, осін-ньої

сер-йозних, серйо-зних, серйоз-них

пра-цьовитих, працьо-витих, працьови-тих

 

Вправа 85  Перенос слів з буквосполученнями дж, дз

Б д ж і л к а           Летіть швидше на луг! Там ще цвітуть останні дзвіночки!

Д ж м і л ь             Мабуть, я теж полечу за ними! Дж-ж-ж!

Г а р б у з              Чому нас не забирають з поля? У мене вже голова тріщить!

Д з в і н о ч к и       Швидше, швидше летіть до мене! Ми скоро не побачимося.

К у к у р у д з а       Я себе чудово почуваю навіть у люті морози! Мої зернята — наче маленькі жовті ґудзики!

• «Співрозмовників», у яких є буквосполучення дж, дз, поділили на склади для переносу:

бджіл-ка, джміль, дзві-но-чки, ку-ку-ру-дза

Слова поділили для переносу різними способами:

бджіл-ка, бджі-лка

джміль

дзві-ночки, дзвіно-чки, дзвіноч-ки

ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дза
• Що цвіте на лузі? На лузі цвітуть дзвіночки. До чого подібні зернята кукурудзи? Зернята кукурудзи подібні до ґудзиків.

 

Вправа 86

Слова поділили на склади для переносу:

дзьо-ба-ми, дзе-лен-чить, за-дзво-нив, ґу-дзик

джме-лі, дже-ре-ло, дже-мо-вий, хо-джу, си-джу

 

Вправа 87

По-льо-вий льон сто-яв у цві-ту. У ньо-го бу-ли та-кі гар-ні бла-ки-тні кві-­ти! Сон-це йо-го грі-ло, хма-ри по-ли-ва-ли до-щем, бджіл-ки дум-ка-ли йо-му со-лод-кі пі-сні. І-но-ді при-лі-тав джміль

Льон — це сіль-сько-го-спо-дар-ська ро-сли-на, з я-ко-ї ви-го-тов-ля-­ють лля-ні во-ло-кна, а з на-сі-ння — о-лі-ю.

• Слова з ьо, йо, дз, дж, щ поділили на склади для пере­носу:

по-льо-вий, льон, ньо-го, йо-го, до-щем, бджіл-ки, дум-ка-ли, йо-му, джміль

ДЗ•  Слова з дж, дз поділили на склади для переносу

Недуга турбує — льон порятує.

Бджо-ла летить, де мед пахтить.

Щоб ку-ку-ру-дзи було доволі, зустрічай сонце в полі.

 

Вправа 88

Розповідь про домашнього улюбленця цуценя...

Розповідь про папугу — тварину, яка тобі подобається...

Інші завдання дивись тут...