Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 2 клас Захарійчук М.Д."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 24 Наголос

• Звук, який вимовляємо найголосніше, називаємо наголошеним та позначаємо наголосом ( ' ).

• Підкреслили наголошені склади: хо́лодно, мо́кро, зна́йде, підні́ме

(хо-ло-дно, мо-кро, знай-де, пі-дні-ме)

 

Вправа 25  Підкреслили наголошені склади

Альбо́м, зо́шит, кни́жка, пена́л (аль-бом, зо-шит, книж-ка, пе-нал)

 

Вправа 26

Г  о р і х           — Кажуть, що в мене кам'яна со­рочка! Але це не так.

Я б л у к о        — Я буваю і зелене, і червоне! Нас дуже люблять і дорослі, і діти. А ще нас називають фруктами.

Г р у ш а           — Нас також називають фруктами. І я теж буваю зелена, черво­на, жовта.

В и н о г р а д   — А я — ягода. Мої ягоди зібрані в гроно.

• У назвах предметів, що спілкуються, підкреслили наголошені склади:

горі́х, я́блуко, гру́ша, виногра́д (го-ріх, я-блу-ко, гру-ша, ви-но-град)

ДЗ• У «реченнях-висловлюваннях» яблука і горіха підкреслили наголошені склади

Я буваю і зеле́не, і червоне! Нас дуже люблять і доро́слі, і ді́ти. А ще нас назива́ють фруктами.

Кажуть, що в мене кам'яна со­рочка! Але це не так.

Поділ на склади: зе-ле-не, до-ро-слі, ді-ти, на-зи-ва-ють.

 

Вправа 27  Зміна значення слова із зміною наголосу

На бере́зі (дерево) — чорна галка, а на бе́резі (суша біля водойми) — рибалка.

 

Вправа 28 Підкреслили слова, що пишуться однаково, а звучать по-різному (омоніми)

Орга́н — музичний інструмент. Очі — о́рган зору людини.

Мама приготувала обі́д. Зовнішня частина колеса називається о́бід.

 

Вправа 29  Підкреслили слова, що пишуться однаково, а звучать по-різному

Мешкає в дереві наша Сова,

чув я від неї кумедні слова:

«За́мок (будівля) замкнула я свій на замо́к (пристрій).

Дощик пішов — і замо́к (дія) мій замо́к (пристрій).

ДЗ•  В за́мок (будівля) не втраплю — заіржавів замо́к (пристрій),

він бо під дощиком дуже замо́к (дія)».

От я й кажу геть усім наперед: —

Кращого в світі немає, як мед!

 

Вправа 30  Приголосні звуки, букви, що їх позначають

• Підкресли букви, що позначають приголосні звуки:

миша, риба, голуб

 

Вправа 31  Підкреслили букви, що позначають приголосні звуки

У зливу жахливу під кущем

Дуже змокли жук з джмелем.

[у]  [з л и в у]  [ж а х л и в у]  [п і д]  [к у ш ч е м]

[д у ж е]  [з м о к л и]  [ж у к]  [з]  [дж м е л е м]

 

Вправа 32

• З тексту виписали речення з ввічливими  словами, якими віталася печеричка

Доброго ранку, травичко!

Добро­го ранку, дерева!

• Печериця або шампіньйон — їстівний гриб.

• Як ти думаєш, печеричка могла образитися на траву й дерева? Трава й дерева назвали печеричку неправильною. Такі слова образливі. Звичайно, печеричка могла образитися.

ДЗ• Підкреслили букви, що позначають приголосні звуки у деяких словах

Доброго ранку!

[д о б р о г о]  [р а н к у]

Але ти печеричка неправильна, бо непра­вильно виросла в саду.

[а л е]  [т и]  [п е ч е р и ч к а]  [н е п р а в и л' н а]  [б о]  [н е п р а ­в и л' н о]  [в и р о с л а]  [в]  [с а д у]

Твоє місце — у лісі!

[т в о й е]  [м´ і с ц е]  [у]  [л' і с' і]

 

Вправа 33  Приголосні звуки [дж], [дз], [дз], позначення їх буквами

дзвіночки звукова схема [— – ● | — ●́ | — — ●]

звуковий розбір слова [дз в´ і н о ч к и]

дзьоб   [= ● —]  [дз' о б]

бджола  [— — ● | — ●́]  [б дж о л а]

 

Вправа 34  Утворили слова:

Джем, джин, джемпер

Дзвін, дзвони, дзвонили

• Підкресли буквоспо­лучення, які позначають звуки [дж], [дз]

Мама готує яблучний джем. Раптом появився величезний джин. Сьогодні Оленка одягнула теплий  джемпер. Десь далеко за селом гудів дзвін. У дзвіницях дзвонарі били в дзвони. Мені дзвонили давні друзі.

 

Вправа 35

Дзень-Дзелень-дзінь!

[дз е н']  [дз е л е н']  [дз' і н']

До чого ж тут різнокольорово! Білі ромашки, чер­воні маки, сині волошки, голубі дзвіночки. Спішать бджілки! А лі­нивий джміль гуде: «джу-у, джу-у...»

дзвіночки  [— – ● | — ●́ | — — ●]  [дз в´ і н о ч к и]

бджілки   [— – ●́ — | — ●]  [б дж´ і л к и]

джміль   [— – ● =]  [дж м´ і л']

Ромашки, маки, волошки, дзвіночки — квіти

ДЗ• До назви предмета дібрали звукову схему:

кукурудза  [— ● | — ● | — ●́ | — ●]  (у слові чотири склади, третій склад наголошений, чотири голосні звуки, чотири тверді приголосні звуки) 

дзиґа   [— ●́ | — ●]  (читаємо звукову схему: в слові два склади, перший склад наголошений, два голосні звуки, два тверді приголосні звуки)

джинси  [— ●́ — | — ●]  (у слові два склади, перший склад наголошений, два голосні звуки, три тверді приголосні звуки)

Дзиґа крутилась на підлозі. Василько одягнув нові джинси. На бабусиному городі виросла висока кукурудза. Діти бавилися дзиґою. У супермаркеті мама вибирала джинси для Василька. На полі росла кукурудза.

 

Вправа 36   Звукове значення букви щ

Коли нема — мене чекають, коли прийду — усі тікають.

Відгадка: дощ.  [— ● — —]  [д о ш ч]

 

Вправа 37

Пішли рясні дощі.

Ловилися лящі.

А хлопці — мов хлющі:

Забули про плащі.

дощі   [— ● | — – ●́]  [д о ш ч´ і] 

лящі   [= ● | — – ●́]  [л' а ш ч´ і]

хлющі  [— = ● | — – ●́]  [х л' у ш ч´ і]

плащі   [ — — ● | — – ●]  [п л а ш ч´ і]

 

Вправа 38

Ар-чі був на-про-чуд ді-ло-вим псом. Ко-ли він був ма-лим ще-ням, ді-­дусь нав-чив йо-го зби-ра-ти пла-сти-ко-ві пля-шки. Те-пер у ньо-го що­-дня є ро-бо-та. Ар-чі на-віть нав-чив-ся ви-лов-лю-ва-ти пля-шки з мо-ря. Що-прав-да, він тро-хи бо-яв-ся ме-дуз. Мі-сце-ві вже зви-кли, що за-­кло-по-та-ний Ар-чі по-стій-но по-спі-ша-є із смі-ттям у зу-бах.

— При-віт, Ар-чі! — ви-бі-гла на-зу-стріч На-дій-ка. — Ди-ви-ся, що ми ви-га-да-ли! — І по-ка-за-ла ось та-кий пла-кат.

На плакаті були намальовані кольорові контейнери. Вони мали різні надписи: скло, органіка, папір, пластик, метал. Діти вирішили допомогти Арчі сортувати сміття.

Арчі був напрочуд діловим псом. Коли він був малим щеням, ді­дусь навчив його збирати пластикові пляшки. Тепер у нього що­дня є робота.

щеням — 6 звуків [ш ч е н' а м], 5 букв («ща», «е», «ен», «я», «ем»)

щодня — 6 звуків [ш ч о д н' а], 5 букв («ща», «о», «де», «ен», «а»)

ДЗ• Арчі навіть навчився виловлювати пляшки з моря.

[а р ч´ і]  [н а в´ і т']  [н а в ч и в с' а]  [в и л о в л' у в а т и]  [п л' а ш к и]  [з]  [м о р' а]

Щоправда, він трохи боявся медуз.

[ш ч о п р а в д а]  [в і н]  [т р о х и]  [б о я в с' а]  [м е д у з]

Місцеві вже звикли, що за­клопотаний Арчі постійно поспішає із сміттям у зубах.

[м´ і с ц е в´ і]  [в ж е]  [з в и к л и]  [ш ч о]  [з а к л о п о т а н и й]  [а р ч´ і]  [п о с т' і й н о]  [п о с п´ і ш а й е]  [і з]  [с м´ і т': а м]  [у]  [з у б а х]

 

Вправа 39 Порівняння вимови звуків [г], [ґ] і [к]

Дзвінкі приголосні звуки [г] або [ґ] у словах:

гриб, ґудзик, ягоди, аґрус

Глухий приголосний звук [к] у словах:

кавун, калина

 

Вправа 40

Є-гор біг за ві-дір-ва-ним ґу-дзи-ком і ра-птом по-тра-пив у Кра-ї-ну за-гу-бле-них ґу-дзи-ків.

— При-го-щай-ся ґу-дзю-шка-ми, — за-про-по-ну-ва-ла ко-ро-ле-ва Кра-ї-ни за-гу-бле-них ґу-дзи-ків.

Є-гор у-зяв со-лод-ке пе-чи-во-ґу-дзю-шку. Во-но ви-я-ви-ло-ся ней-мо-­вір-но сма-чним.

— Ду-же сма-чно! — ска-зав Є-гор. — Дя-ку-ю.

— Ти та-кий ґре-чний! — про-мо-­вив хло-пчик з жов-ти-ми ку-че-ри-ка-­ми. — Я – Ґу-дзе-ку-дрик

• Куди потрапив Єгор? Єгор потрапив у Країну загуб­лених ґудзиків.

Що він скуштував? Він скуштував печиво.

Якою була ґудзюшка? Ґудзюшка була солодкою і смачною.

 

Вправа 41

Гриби, горох, гарбуз, огірок

ДЗ•  Ґудзекудрик був вихованим хлопчиком. Мав світле кучеряве волосся. Був невисокого зросту. Хлопчик мав старовинний одяг. На голові велику шляпу прикрашала блакитна квітка.

Інші завдання дивись тут...