Інші завдання дивись тут... 

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас

Кравцова Н., Придаток О., Романова В.", 2020 року видання

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 333

4� Тема тексту-розповіді: розповідь про винахідників.

Головна думка: «винаходи можуть створювати звичайні люди».

Мета: спонукати до відкриттів, «бо уявляєш, кожен з вас може стати винахід­ником».

Заголовок: «Кожне відкриття змінює світ».

2� Довели, що прочитали текст…

3�Будова тексту:

Зачин

Ці-ка-во, що ви-на-хо-ди мо-жуть ство-рю-ва-ти зви-чай-ні лю-ди.

Основна частина

На-віть ді-ти! У-яв-ля-єш, ко-жен з вас мо-же ста-ти ви-на-хі-д­ни-ком?! Для цьо-го по-трі-бно спо-сте-рі-га-ти за нав-ко-­ли-шнім сві-том, мрі-я-ти, фан-та-зу-ва-ти, е-кспе-ри-мен-ту-ва-ти, до-слі-д­жу-ва-ти. А ще — ро-би-ти ви-снов-ки.

Кінцівка

І зви-чай-не за-ня-ття чи ро-зва-га пе-ре-тво-ри-ться у ви-на-хід.

Вправа 334

2� Тема: розповідь про винайдення пластиліну.

Головна думка: «спостерігаючи за роботою дідуся, онука і сама стала винахідницею».

Мета: розказати про винахідницю пластиліну Клео Маквікер.

3� Будова тексту:

Зачин

Дуже багато дітей захоплюються ліпленням з пластиліну. А чи знають вони, що його вина­йшла школярка Клео Маквікер — онука вироб­ника засобу для очищення шпалер від вугільного пилу?

Основна частина

Дів-чин-ка за-про-по-ну-ва-ла ви-ко-ри-сто-ву-ва-ти цей за-сіб для гри. З йо-го скла-ду при-бра-ли о-чи-сний ком-по-нент, до-да-ли ми-гда-ле-ву о-лі-ю та фар-бни-ки

Кінцівка

Так, спо-сте-рі-га-ю-чи за ро-бо-то-ю ді-ду-ся, о-ну-ка і са-ма ста-ла ви-на-хі-дни-це-ю

Вправа 335, 336

2�Тема: розповідь про винайдення морозива.

Головна думка: «амери­канський підліток … винайшов фруктовий лід на паличці».

Мета: розповісти про винахідника морозива Френка Епперсона.

3� Будова тексту:

Зачин

Біль-ше ста ро-ків то-му а-ме-ри-­кан-ський пі-длі-ток Френк Е-ппер-сон в о-ди-над-ця-ти-рі-чно-му ві-ці ви-най-шов фру-кто-вий лід на па-ли-чці.

Основна частина

Са-ме від-кри-ття ві-дбу-ло-ся ви-­пад-ко-во: вве-че-рі хло-пчик че-рез за-­будь-ку-ва-тість за-ли-шив склян-ку з со-ком на ву-ли-ці. Ці-є-ї но-чі вда-рив мо-роз.

Зран-ку в склян-ці ви-я-вив-ся фру-кто-вий лід, я-кий ду-же спо-до-­бав-ся дру-зям і рі-дним Френ-ка. Ко-ли йо-му ви-пов-ни-ло-ся двад-цять дев'-ять ро-ків, він за-па-тен-ту-вав свій ви-на-хід.

Кінцівка

Через два роки, в тисяча дев'ятсот двадцять п'ятому році, таке «морозиво» продавали по всій Америці. Його ціна була дуже низькою, а асортимент постійно розширювався

Вправа 337

1� Що ти ще знаєш про равликів…?

2� Тема: розповідь про равликів.

Головна думка: «молюскам приписували здатність вилі­ковувати різні захворювання».

Мета: розповісти про равлика.

Будова тексту:

Зачин

У Ста-ро-дав-ньо-му Є-ги-пті рав-ли-ків вва-жа-ли сим-во-лом ві-чно-сті.

Основна частина

З дав-ніх ча-сів цим мо-лю-скам при-пи-су-ва-ли зда-тність ви-лі-­ко-ву-ва-ти рі-зні за-хво-рю-ва-ння.

Кінцівка

У-про-довж о-ста-нніх ро-ків вче-ні при-ді-ля-ють чи-ма-ло у-ва-ги вив-че-нню сли-зу рав-ли-ків. За до-по-­мо-го-ю ньо-го мо-люск мо-же пов-ні-стю ві-дно-ви-ти сво-ю ра-ко-ви-ну.

Вправа 338

1� Напиши, що цікавого ти дізнався про равликів

Цікаво було дізнатися про те, як орієнтується равлик у довкіллі. Він бачить очима, що знаходяться на великих ріжках. Нюхає малими ріжками. Спілкуються між собою за допомогою дотиків.

***

Цікаво було дізнатися, що равлики дуже повільні тварини. Їх вважають найповільнішими створіннями на Землі. За хвилину молюск долає відстань приблизно сім сантиметрів.

2� Заголовок: «Дивовижні равлики».

Тема: опис молюска равлика.

Головна думка: «дивовижні равлики».

Мета: описати молюска равлика.

Зачин

Му-шля — це бу-ди-но-чок рав-ли-ка. Ко-лір і мі-цність бу-ди-­но-чка за-ле-жать від то-го, що рав-лик їсть і де він жи-ве.

Основна частина

На дов-гих ріж-ках у мо-лю-ска зна-хо-дя-ться о-чі, а ма-лень-­ки-ми ріж-ка-ми він ню-ха-є. Між со-бо-ю рав-ли-ки спіл-ку-ю-ться за до-по-­мо-го-ю до-ти-ків. Во-ни ду-же лю-блять во-ду.

Кінцівка

Ці мо-лю-ски — най-по-віль-ні-ші ство-рі-ння на Зем-лі. У се-ре-д­ньо-му во-ни до-ла-ють сім сан-ти-ме-трів за хви-ли-ну.

Вправа 339

Тема: розповідь про птаха павича.

Головна думка: «одне з найбільш вражаючих видовищ у пташиному царстві».

Мета: розповісти про гарного птаха – павича.

Тема: опис птаха павича.

Головна думка: «розкішне оперення».

Мета: описати оперення павича.

3� Завдання на вибір

1) Павич із розпущеним пір'ям — одне з найбільш вражаючих видовищ у пташиному царстві. Воно завжди захоплювало людей. Ще в давнину греки і римляни вважали павича священним птахом. Однак це не заважало римлянам вживати павича в їжу.

2) Павич-самець розпускає своє розкішне оперення виключно для самки і більш ні для кого іншого. Його голова, шия і груди темно-пурпурові, розцвічені відтінками зеленого й золо­того. Голову павича увінчує чубчик з двадцяти чотирьох пір'їн, що мають більш спокійне забарвлення. Спина в павича зелена, а крила — з мідним відливом.

Вправа 340

1,2� Напиши, що нового ти дізнався про лосів…

Тема: розповідь про тварину лося.

Головна думка: лосі – довірливі тварини.

Мета: розповісти про довірливість лося.

Тема: опис тварини лося.

Головна думка: «лосі — великі й сильні тварини».

Мета: описати велику тварину лося.

1) Лось легко звикає до людини. Лише потрібно його підгодовувати. Навіть через декілька років лось буде бігти до «знайомої» людини, обнюхувати обличчя, руки й кишеню, з якої колись діставали ласощі.

2) Ло-сі — ве-ли-кі й силь-ні тва-ри-ни. Во-ни мо-жуть ва-жи-ти близь-ко ші-стсот кі-ло-гра-мів. Ло-сі лег-ко пе-ре-ска-ку-ють чо-ти-ри-ме­тро-ву ка-на-ву і дво-ме-тро-ву о-го-ро-жу. Пре-кра-сно пла-ва-ють. Сам-ців при-кра-ша-ють ве-ли-кі ро-ги.

Вправа 341

1� Напиши, чи любиш ти гратися в геоборд…

2� Тема: міркування про іграшку геоборд.

Головна думка: «геоборд — це чудова розвивальна іграшка».

Мета: висло­вити власну думку щодо геоборду (переконати, що геоборд – чудова іграшка).

3� Будова тексту:

Зачин (твердження)

Ге-о-борд — це чу-до-ва ро-зви-валь-на і-гра-шка.

Основна частина (доведення)

По-пер-ше, не-ю мо-жуть гра-ти-ся і ма-лі ді-ти, і пі-длі-тки. По-дру-ге, до гри мо-жна за-лу-ча-ти дру-зів. По-тре-тє, за до-по-мо-го-ю ко-льо-ро-вих гу-мок мо-жна ство-рю-ва-ти рі-зно-­ма-ні-тні фі-гу-ри та ма-люн-ки.

Кінцівка (висновок)

О-тже, ге-о-борд не тіль-ки ці-ка-ва, а й за-хо-пли-ва гра.

Вправа 342

1� Довели, що текст про рухливі ігри є текст-міркування…

2� Списали кінцівку.

Тому, діти, шануйте рідне, українське: слово, музику, гру. Бо це наше з вами минуле, сьогодення і майбутнє!

 

Вправа 343

1) Тема: розповідь про правила командної гри «Зачарований скарб».

Головна думка: «який гурт першим дістане скарб свого сусіда — той і виграв».

Мета: розповісти про правила командної гри «Зачарований скарб».

Будова тексту:

Зачин

У гру «За-ча-ро-ва-ний скарб» ді-ти гра-ють на май-дан-чи-ку.

Основна частина

Ви-зна-чив-ши ме-жу, в оби-два бо-ки ві-длі-чу-ють двад-цять кро-ків і кла-дуть будь-яку річ. Це і бу-де скарб. Всі грав-ці о-б'є-д­ну-ю-ться у два гур-ти. Ко-жен гурт по-ви-нен не ли-ше вбе-рег-ти свій скарб, а й за-бра-ти скарб у су-сі-дів. Сто-ро-жів бі-ля скар-бу не-ма-є, а-ле за-бі-га-ти на чу-же по-ле не-без-пе-чно. Я-кщо хтось із чу-жо-го гур-ту впій-ма-є те-бе чи тор-кне-ться ру-ко-ю, ти му-сиш сто-я-ти як вко-па-ний, не зру-шив-ши з мі-сця. То-ва-риш / то-ва-ри-шка мо-же те-бе ви-ру-чи-ти, до-тор-ком зняв-ши ча-ри.

Кінцівка

Я-кий гурт пер-шим ді-ста-не скарб сво-го су-сі-да — той і ви-грав.

2) Тема: міркування про гарну українську народну гру «Зачарований скарб».

Головна думка: «гарна гра!».

Мета: переконати, що українська народна гра «Зачарований скарб» весела і цікава.

Будова тексту:

Зачин (твердження)

Зов-сім не-дав-но ми з дру-зя-ми ді-зна-ли-ся про у-кра-їн-ську на-ро-дну гру «За-ча-ро-ва-ний скарб». Гар-на гра!

Основна частина (доведення)

По-пер-ше, мо-жна гра-ти-ся у-сім кла-сом. По-дру-ге, скар-бом мо-же бу-ти і ка-мін-чик, і па-ли-чка, і будь-я-кий пре-дмет. По-тре-тє, по-трі-бно бу-ти о-бе-ре-жним і кмі-тли-вим.

Кінцівка (висновок)

Са-ме то-му ця гра та-ка ве-се-ла і ці-ка-ва.

Вправа 344

1� Тема: міркування про необхідність мовних ігор.

Головна думка: найкращий варіант ігри зі своїми рідними.

Мета: переконати, що мовні ігри – це гарний спосіб проводити час з близькими.

2� У які ігри ти граєшся разом з близькими? З близькими граю в шашки, шахи, лото, розв’язуємо ребуси, кросворди, на подвір’ї – у бадмінтон. 

Будова тексту:

Зачин (твердження)

На мо-ю дум-ку, гра-ти-ся зі сво-ї-ми рі-дни-ми — о-дне за-до-­во-ле-ння. То-му мов-ні і-гри для цьо-го — най-кра-щий ва-рі-ант.

Основна частина (доведення)

У них гравцями стають і дорослі, і діти. Тут можна фантазувати, вига­дувати нові слова.

Кінцівка (висновок)

Та-кі і-гри ча-сті-ше зби-ра-ють близь-ких ра-зом.

Вправа 345

2� Що тобі вже відомо про звірятка лінивця…?

3� Тема есе: власні роздуми про звірятка лінивця.

Головна думка: потішне повільне звірятко.

Мета: висловити власну думку щодо лінивця.

 

Вправа 346

2� Довели, що текст «Щастя» — есе…

 

Вправа 347

1) Тема есе: авторські роздуми про Край Світу.

Головна думка: «чи траплялося вам побувати на Краю Світу?» 

Мета: поділитися враженнями про Край Світу.

Будова тексту:

Зачин

А чи траплялося вам коли-не­будь побувати на Краю Світу? Ні?

Основна частина

Тут, на Краю Світу, Сонце інколи світить через рожеві хмаринки так низько, що за бажання, його можна легко обій­няти на знак вдячності за його тепло і світло (звісно, якби воно не було таким гарячим!).

Кінцівка

А коли воно сідає, то йдучи під ним, треба бути дуже обережним, щоб не зачепитися об нього головою.

2) Тема: опис Краю Світу вранці.

Головна думка: «Як гарно тут, на Краю Світу, рано-вранці!».

Мета: описати ранковий Край Світу.

Будова тексту:

Зачин

Як гарно тут, на Краю Світу, рано-вранці!

Основна частина

Все навкруг вкрите сріблястою росою. Авжеж! Де ви ще зможете взяти крапе­льку роси й покачати її в долонях?! А можете навіть підкинути її вгору, наче кульку, і вона повернеться до вас цілою й неушкодженою.

Кінцівка

А квітів так багато! Куди не глянеш — усюди квіти! Долини й галявини буяють квітучою красою!

Вправа 348

Вірш Марійки Підгірянки «Ой яка чудова, світла і багата»…

 

Вправа 349 Ребус

кадр е  коса    АДРЕСА

2�  Як ти гадаєш, для чого потрібна адреса? За адресою визначають місце проживання.

3� Значення (тлумачення) слова адреса, адрес…

 

Вправа 350

Корисна інформація: від того, наскільки правильно написана адреса на поштовому відправленні, залежить гарантія його своєчасної доставки одержувачу, який на нього чекає.

 

Вправа 351

2� Як ти гадаєш, чим можуть пишатися українці? Трембітою – найдовшим музичним  інструментом...

2� Обговоріть, чи можна припускатися помилок в написанні адреси. У написанні адреси не можна припускатися помилок, щоб лист швидше знайшов свого адресата.

Обговоріть, навіщо потрібно розбірливо писати адресу. Адресу потрібно писати розбірливо, щоб вона була читабельною.

 

Вправа 352

1� Напиши лист-подяку людям, які роблять твоє життя особливим та цікавим...

2� Поклали лист у конверт, підписали його…

3� Думка щодо правильності оформлення підпису конверта.

Я гадаю, що адреса одержувача написана правильно. Вона унизу. Написана без помилок і каліграфічно. Правильно вказаний індекс. Отже, цей лист швидко / не швидко знайде свого одержувача.

***

Я гадаю, що адреса одержувача написана неправильно. Вона угорі. Власні назви скорочені, а загальні написані повністю. Конверт заадресовано дуже нерозбірливо. Не вказаний індекс. Отже, цей лист не швидко знайде свого одержувача.

 

Вправа 353 Стилі мовлення

1� Поезія – це художній стиль.

Тема: ліричний опис природного явища дощу.

Головна думка: «розбігайтесь, хто куди».

Мета: поділитися враженнями про дощ.

Тема: ліричний опис природного явища дощу.

Головна думка: «мене до нитки намочила».

Мета: поділитися враженнями про дощ.

О-пу-сти-ла хма-ра кри-ла,

хма-ра ву-ли-цю на-кри-ла.

Ро-збі-гай-тесь, хто ку-ди,

в хма-ри по-вен міх во-ди.

То не хма-ра, а ді-ря-ва па-ра-со-ля:

са-ма змо-кла,

ще й ме-не

до ни-тки на-мо-чи-ла.

Ознаки: слова в переносному значенні (хмара опустила крила, вулицю накрила, міх води), авторське ставлення (розбігайтесь хто куди)

Ознаки: слова в переносному значенні (сама змокла), влучні вислови (до нитки намочила), порівняння (не хмара, а парасоля), епітети-прикметники (дірява парасоля), враження (мене намочила). 

Вправа 354

Як гадаєте, в якому підручнику частіше трапляються тексти, що мають ознаки художнього стилю: у хрестоматії для читання чи підручнику «Я досліджую світ»…

 

Вправа 355

1� Як ти розумієш вислів «Хмари — немов отари»? На небі багато купчастих хмар.

Які ознаки художнього стилю має скоромовка? Повтори («пасуться», «коло, побіля»), порівняння («хмари – немов отари»).

2� Вірш, художній стиль.

3� У перших двох реченнях підкреслили головні та другорядні члени речення 

Коло діброви пасуться корови.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) корови (що роблять?) пасуться; пасуться (де?) коло діброви.

Схема речення:

(Хто?) корови <——> (що роблять?) пасуться

                                    (де?) коло діброви

Основа речення: пасуться корови.

Словосполучення: коло діброви пасуться.

Схема словосполучення:

коло діброви <— (де?) пасутьсяХ

 

Побіля річки пасуться телички.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) телички (що роблять?) пасуться; пасуться (де?) побіля річки.

Схема речення:

(Хто?) телички <——> (що роблять?) пасуться

                                      (де?) побіля річки

Основа речення: пасуться телички.

Словосполучення: побіля річки пасуться.

Схема словосполучення:

побіля річки <— (де?) пасутьсяХ

 

На оболоні пасуться коні.

А в небі хмари — немов отари.

 

Вправа 356

2� Використай сполучення слів для написання тексту про дощові краплинки, який має ознаки художнього стилю…

 

Вправа 357

Тепер у затишному помешканні балачки не вщухали з ранку до ночі. Антось виявився дотепним оповідачем, та й бабуся бачила на своєму віку багато цікавого. Отак вони й жили б собі весело та безжурно, якби не трапилась одна, здавалося б, незначна подія.

(«Пригоди голубого папуги» Леся Воронина)

Інші завдання дивись тут...