Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 110

Вправа 1

Місто Дніпро розташоване у південно-східній Україні.

Це місто є центром Дніпропетровської області.

 

Вправа 2, 3  Поділили слова на склади

Че-рез Дні-про-пе-тров-щи-ну про-ті-ка-є не-ве-ли-ка рі-чка О-рі-оль.

Сто-їш на ї-ї бе-ре-зі і ми-лу-є-шся кри-шта-ле-ви-ми во-да-ми, при-слу-ха-є-шся до ї-хньо-го пле-ско-ту. Зда-є-ться, чи-сті-шо-ї рі-чки не ба-чив. Ні, не зда-є-ться! О-рі-оль ви-зна-є-ться най-чи-сті-шо-ю рі-чко-ю Єв-ро-пи!

Дієслова на –ться, -шся:

Милуєшся [м и л у й е с': а],

прислухаєшся [п р и с л у х а й е с': а],

здається [з д а й е ц': а],

визначається [в и з н а ч а й е ц': а]

 

Вправа 4

Вітер грається з пожовклим листком: то поженеться біжком, то підкрадається нишком.

За двома зайцями поженешся — жодного не спій­маєш.

Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю.

 

Вправа 5

— О котрій годині ти прокидаєшся?

— Я прокидаюсь о сьомій годині.

— У котрому класі ти навчаєшся?

— Я навчаюся в третьому класі.

— Хто навчається разом з тобою?

— Зі мною навчаються мої друзі — Оля і Микита.

 

СТОРІНКА 111

Вправа 6   Що роблять діти та який у них настрій? Напиши про це текст

    Діти залюбки відпочивають у парку розваг.

    Читалочка і Щебетунчик катаються на великій гойдалці. А сміливі Родзинка та Ґаджик мчать по «Американській гірці».

    Усім дуже радісно!

 

Вправа 7

Всі його люблять, Всі його чекають. А подивляться — і відразу

скривляться. Відгадка: сонце

Проти печі гріється, без водички миється. Відгадка: кіт

Вправа 1 Часи дієслова

Розмальовували, навчають, передаватимуть

Розмальовували (що робили?, мин. час), навчають (що роблять?, теп. час), передаватимуть (що робитимуть?, майб. час)

 

СТОРІНКА 112

Вправа 2

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

співають (що роблять?)

фантазують (що роблять?)

біліє (що робить?)

створила (що зробила?)

хвилювалися (що робили?)

подарував (що зробив?)

розбудить (що зробить?)

припливуть (що зроблять?)

прийде (що зробить?)

Вправа 3

Се-ло Пе-три-ків-ку май-же 500 ро-­ків то-му за-сну-вав ко-зак на прі-зви-ще Пе-трик. Сьо-го-дні ви-ро-би май-стрів і май-стринь пе-три-ків-сько-го роз-пи-­су слав-ля-ться на весь світ. На-ро-дні ху-до-жни-ки ма-лю-ють на них кві-ти, я-го-ди, не-зви-чай-них пта-хів. Та-ре-лі, та-ці, скринь-ки з пе-три-ків-ським роз-­пи-сом при-кра-ша-ти-муть о-се-лі лю-дей і че-рез ба-га-то ро-ків.

Спільнокореневі слова: Петро — Петрик, петриківського, Петриківку

 

СТОРІНКА 113

Вправа 4 Частини мови

Заснував (мин. час), славляться (теп. час), малюють (теп. час), прикрашатимуть (майб. час)

Заснував (що зробив?, мин. час), славляться (що роблять?, теп. час), малюють (що роблять?, теп. час), прикрашатимуть (що робитимуть?, майб. час)

 

Вправа 5 Підкресли дієслова та визначили їх час

Як розквітне (майб. час) квітка у казковім липні,

квітку намалюю (майб. час), мовби уві сні.

Роки відлітають (теп. час) — квітка мов живая

разом із калиною спить (теп. час) на полотні.

Розквітне (що зробить?, майб. час), намалюю (що зроблю?, майб. час), відлітають (що роблять?, теп. час), спить (що робить?, теп. час)

 

Вправа 6 Що ти дізнався про петриківський розпис? Напиши про це розповідь…

 

Вправа 7  Підкрес­ли дієслова та позначили їх час

У Петриківці є (теп. час) незвичайний паркан. Він простягається (теп. час) на сто двадцять метрів уздовж дороги. Його розписали (мин. час) квітами, листям, кетя­гами калини й винограду.

Петриківський розпис прикра­шає (теп. час) світ неповторною красою.

Є (що робить?, теп. час), простягається (що робить?, теп. час),  розписали (що зробили?, мин. час), прикра­шає (що робить?, теп. час)

 

Вправа 1, 2, 3

У дав-ні ча-си рі-чку Дні-про пе-ре-ти-на-ли дев’-ять по-ро-гів. Це кам'-я-ні ске-лі зав-ви-шки сім – дев’-ять ме-трів. На о-стро-­вах за по-ро-га-ми се-ли-ли-ся ко-за-ки. Дні-про-ві по-ро-ги ро-би-ли ко-за-ків не-до-ся-жни-ми для во-ро-гів. Бо ні-хто не пе-ре-пли-вав че-рез та-кі пе-ре-шко-ди.

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

перетинали (що робили?)

селилися (що робили?)

перепливав (що робив?)

перетинає (що робить?)

селяться (що роблять?)

перепливає (що робить?)

перетинатимуть (що робитимуть?)

селитимуться (що робитимуть?)

перепливатиме (що робитиме?)

Майбутній час (складена форма): будуть перетинати (що будуть робити?), будуть селитися (що будуть робити?), буде перепливати (що буде робити?)

 

СТОРІНКА 114

Вправа 4, 5 

За по-ве-дін-ко-ю пта-хів та ін-ших тва-рин ко-за-ки ді-зна-ва-ли-ся про на-бли-же-ння во-ро-га. То-ді ко-зак по-спі-шав до рі-чки чи о-зе-ра. Ви-рі-зав дов-гу о-че-ре-­ти-ну, брав ї-ї до ро-та і з го-ло-во-ю за-ну-рю-вав-ся під во-ду. Кра-є-чок о-че-ре-ти-ни над во-до-ю був не-по-мі-тний. Ко-зак та-ким чи-ном ди-хав, а во-ро-ги не ро-зу-мі-ли, ку-ди він по-дів-ся.

Минулий час

Теперішній час 

Майбутній час 

дізнавалися (що робили?)

поспішав (що робив?)

виріза́в (що робив?)

брав (що робив?)

дихав (що робив?)

розуміли (що робили?)

подівся (що зробив?)

дізнаються (що роблять?)

поспішає (що робить?)

вирізає (що робить?)

бере (що робить?)

дихає (що робить?)

розуміють (що роблять?)

дівається (що робить?)

дізнаватимуться (що робитимуть?)

поспішатиме (що робитиме?)

буде вирізати (що буде робити?)

братиме (що робитиме?)

дихатиме (що робитиме?)

розумітимуть (що робитимуть?)

діватиметься (що робитиме?)

Вправа 6, 7  

Очевидці розповідали, що козаки були від­важними, чесними, справедливими. Усі рішення ухвалювалися спільно. Голосували шапками. Якщо вгору злітали більшість шапок, значить питання було вирішене.

 

Вправа 7  Розповідь давнього мандрівника про козаків змінили на розпо­відь про минулі часи.

Козаки тримали себе в бездо­ганній фізичній формі. Щодня по шість–вісім  годин тренувалисяїздили на ко­нях, стріляли із пістолів, фехту­вали шаблями, плавали. Молодь вивчала козацькі правила, влаштовувала змагання з риболовлі, пірнала на глибину.

(Що робили?) тримали, тренувалися, їздили, стріляли, фехтували, плавали.

(Що робила?) вивчала, влаштовувала, пірнала.

 

СТОРІНКА 115

Вправа 9  

Родзинка запропонувала конкурс на найкращу розпо­відь про козаків...

 

Вправа 10

Козаки вели боротьбу за незалежність сво­го народу. Очолювали козацьке військо хоробрі гетьмани: Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Іван Мазепа та інші. Славні козаки стали гарним прикладом для нащадків.

Вели́ (ненаголошений звук [е] за словником), боротьбу (правопис глухого звуку перед дзвінким, бо боротися), Петро́ (ненаголошений звук [е], бо Пе́тре)

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

очолювали (що робили?)

очолюють (що роблять?)

очолюватимуть (що робитимуть?)

Вправа 1

Хто не робить, той не їсть. (Щоб жити, треба харчуватися, щоб мати харч, треба працювати)

Правда у вогні не горить і в воді не тоне. (Правду не заховаєш).

Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй. (Треба добре працювати).

 

Вправа 2 Підкреслили дієслова

Хто не робить, той не їсть.

Правда у вогні не горить і в воді не тоне.

Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй.

 

Вправа 3 Не з дієсловами пишемо окремо

Тече, тече — не витече, біжить, біжить — не вибіжить. Відгадка: річка

Не говорить, а навчає. Відгадка: книжка

Голки має, а не шиє і не вишиває. Відгадка: їжак

 

СТОРІНКА 116

Вправа 4, 5   Правила поведінки за столом…

 

Вправа 6 Напиши пораду як треба поводитися з книжкою…

 

Вправа 7  Мовлення та спілкування

Уважно слухай співрозмовника, не перебивай його. Не намагайся довести свою правоту силою голосу.

Під час розмови не хитайся, не розмахуй руками, не говори надто швидко. Тебе можуть не зрозуміти.

Інші завдання дивись тут...