Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, FeSO4, Na2SO3, Na2SiO3, AgNO3, NaCl, Mg(NO3)2, правильно ще BaCl2, лакмусу або метилоранжу, порошок CaCO3. Завдання 1 Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: HCl, розчини Na2CO3, KCl, CaCl2, BaCl2, MgCl2, KBr, KI, K3PO4, Na2SO4, Na2SO3, AgNO3, H2SO4, NaOH, лакмусу або метилового оранжевого. Дослід 1. У дві пробірки наливаємо по 1 мл розчину натрій карбонату. У першу пробірку приливаємо декілька
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 1–3 Обладнання: штатив із пробірками, піпетка. Реактиви: вода, хлоридна кислота, розчини NaCl, NaOH, столовий оцет, універсальний індикатор (розчин або індикаторний папір), харчові продукти й косметична продукція (наприклад, лимон,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

 Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, піпетки, шпатель. Реактиви: розчини CaCl2, Ca(NO3)2, Na2CO3, NaCl, KNO3, NaOH, фенолфталеїну, HCl, порошок CaCO3. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 4 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що  супроводжуються випаданням
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут.. Вправа 210. Які рівняння реакцій називають термохімічними? Рівняння хімічних реакцій, у яких наведено тепловий ефект, називають термохімічними рівняннями.    Вправа 211. Визначте, які з наведених термохімічних рівнянь відповідають екзотермічним
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Вправа 200. Дайте визначення: «тепловий ефект реакції», «ендотермічна реакція», «екзотермічна реакція», «ентальпія речовини», «ентальпія реакції».  Тепловий ефект реакції ∆H
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 54. Який зв’язок називають водневим? Водневий зв’язок — це взаємодія атома Гідрогену, сполученого з електронегативним атомом (Оксигену, Нітрогену або Флуору), однієї молекули зі значно електронегативним атомом іншої молекули. Завдяки чому
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 175. Які реакції називають окисно-відновними? Реакції, у яких хоча б один хімічний елемент змінює свій ступінь окиснення, називають окисно-відновними. Наведіть приклади окисно-відновних реакцій у природі й побуті. Окисно-відновними реакціями у природі є
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.
Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: розчини NaCl, NaNO3, Na2CO3, Na2SO4, CaCl2, BaCl2, AgNO3, HCl. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 7 Виявлення хлорид-іонів у розчині У першу пробірку наливаємо розчин натрій хлориду об’ємом 1 мл, у другу —
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 159. Як ви розумієте поняття «якісні реакції»? Якісна реакція — хімічна реакція, що дозволяє виявити певну речовину, тобто дозволяють відповісти на запитання «Чи міститься певна речовина або йон у дослідженому зразку?».
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Вправа 146. За яких умов
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 130. Наявністю в розчині яких йонів зумовлена його кислотність? Умістом йонів Н+ і ОН-.   Вправа 131. Які йони наявні в надлишку в кислотних розчинах? у лужних? У кислотних розчинах в надлишку наявні йони Гідрогену Н+, а у лужних
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут.. Вправа 116. Дайте визначення сильних і слабких електролітів. Електроліти, які під час розчинення у воді розпадаються на йони повністю або майже повністю, називають сильними електролітами.Електроліти, які під час розчинення у воді розпадаються на
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 100. Дайте визначення кислотам, основам і солям з позиції теорії електролітичної дисоціації.  Кислоти — це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку. Основи — це електроліти, що дисоціюють на
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Назад Вперед