Інші завдання дивись тут... Вправа 3. Охарактеризуйте галогенопохідні вуглеводнів та їх застосування. Унаслідок взаємодії вуглеводнів з галогенами утворюються галогенопохідні вуглеводнів. Застосування галогенопохідних вуглеводнів: 1) хлорометан СН3Сl — як добавка до ракетного палива та для
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. Вправа 1. Під
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Охарактеризуйте склад і будову молекули бензену. Склад молекули відображає його молекулярна формула С6Н6.  Молекула має форму правильного шестикутника, плоска, зв’язки між атомами Карбону рівноцінні, їхня довжина становить 0,140 нм, тобто
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. До складу молекул алкану входять 9 атомів Карбону. Користуючись загальною формулою гомологічного ряду, установіть склад молекули алкану, виведіть його молекулярну формулу та дайте назву. Підставимо значення n=9 у загальну формулу алканів: СnH2n+2, отримаємо
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять «алкени», «алкіни». Вуглеводні із загальною формулою СnН2n, у молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок, називають алкенами. Вуглеводні із загальною формулою СnН2n–2, у
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Визначте ряд, що містить формули тільки алканів. А С2Н6, С4Н8, СН4  Б С2Н2, С2Н6, С2Н4 В С6Н14, С2Н6, С10Н22 Г С6Н6, С2Н2, С9Н20 Відповідь: В Загальна формула алканів: CnH2n+2   Вправа 2. Укажіть назву алкану, молекула якого має структурну формулу
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Вуглеводень містить у своєму складі атоми Карбону, масова частка яких становить 81,82%, і атоми Гідрогену — 18,18%. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. Відомо: СхНу, ω(С)=81,82%, ω(Н)=18,18% Знайти: формулу СхНу-? Розв'язування: У
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Охарактеризуйте карбон-карбонові зв’язки, що утворюються в молекулах органічних речовин. • Простий (одинарний) ковалентний зв’язок виникає між атомами Карбону, які віддають по одному валентному електрону на його утворення. Довжина цього
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, які факти викликали сумнів щодо чотиривалентності атомів Карбону в органічних сполуках.  Згідно молекулярної формули чотиривалентність атомів Карбону викликала сумнів.   Вправа 2. Сформулюйте визначення: а) положень теорії будови
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Установіть відповідність між складом і назвами характеристичних (функціональних) груп. А –NH2 Б –ОН В >С=О Г –СООН 1 карбоксильна 2 карбонільна 3 гідроксильна 4 аміногрупа 5 альдегідна Відповідь: А-4, Б-3, В-2, Г-1   Вправа
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Установіть відповідність між складом і назвами характеристичних (функціональних) груп. А >С=О Б –ОН В –СООН   1 карбоксильна 2 карбонільна 3 гідроксильна 4 альдегідна Відповідь: А-2, Б-3, В-1   Вправа 2. Установіть
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть десять членів гомологічного ряду алканів (CH4–C10H22). Етан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6H14, гептан C7H16, октан C8H18, нонан C9H20, декан C10H22   Вправа 2. Поясніть склад і будову молекул метану та етану.
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад молекул білків як високомолекулярних сполук. Білки є полімерами, мономерами яких є залишки α-амінокислот.   Вправа 2. Поясніть утворення пептидного зв’язку. Унаслідок взаємодії аміногрупи однієї молекули з карбоксильною
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, які речовини належать до амінокислот. Амінокислоти — це органічні сполуки, до складу молекул яких входять аміногрупи –NH2 й карбоксильні групи –COOH.   Вправа 2. Назвіть характеристичні (функціональні) групи
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Класифікуйте органічні речовини на спирти, альдегіди, карбонові кислоти, аміни за їхніми формулами: Спирти: C6H13OH, C6H5OH, CH3OH, C4H9OH, C7H15OH. Альдегіди: CH3CHO, C2H5CHO, C5H11CHO. Карбонові
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018