Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, за якими ознаками класифікують карбонові кислоти. За кількістю карбоксильних груп  (одноосновні і багатоосновні) та за будовою вуглеводневого залишка (насиченого складу: алканові та ненасиченого складу: алкенові, алкінові, ароматичні)
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул альдегідів.  Склад молекул альдегідів розглядають як похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену біля першого атома Карбону заміщений на альдегідну групу. Винятком є перший представник цього класу —
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Позначте молекулярну формулу фенолу. А С6Н5–СН3  Б С6Н5–С2Н5  В С6Н5–ОН  Г С6Н5–О–СН3 Відповідь: В   Вправа 2. Укажіть, яка властивість фенолу зумовила його застосування в медицині. А добре розчиняється у
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення поняття «багатоатомні спирти». Багатоатомні спирти — оксигеновмісні органічні речовини, молекули яких розглядають як похідні алканів, у яких декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильні групи   Вправа 2.
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул насичених одноатомних спиртів. Молекули насичених одноатомних спиртів сладаються з вуглеводневого замісника, яким є залишок алкану, й однієї характеристичної гідроксильної групи ОН. Усі атоми в молекулі спирту сполучені
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 3. Охарактеризуйте галогенопохідні вуглеводнів та їх застосування. Унаслідок взаємодії вуглеводнів з галогенами утворюються галогенопохідні вуглеводнів. Застосування галогенопохідних вуглеводнів: 1) хлорометан СН3Сl — як добавка до ракетного палива та для
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. Вправа 1. Під
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Охарактеризуйте склад і будову молекули бензену. Склад молекули відображає його молекулярна формула С6Н6.  Молекула має форму правильного шестикутника, плоска, зв’язки між атомами Карбону рівноцінні, їхня довжина становить 0,140 нм, тобто
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. До складу молекул алкану входять 9 атомів Карбону. Користуючись загальною формулою гомологічного ряду, установіть склад молекули алкану, виведіть його молекулярну формулу та дайте назву. Підставимо значення n=9 у загальну формулу алканів: СnH2n+2, отримаємо
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять «алкени», «алкіни». Вуглеводні із загальною формулою СnН2n, у молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок, називають алкенами. Вуглеводні із загальною формулою СnН2n–2, у
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Визначте ряд, що містить формули тільки алканів. А С2Н6, С4Н8, СН4  Б С2Н2, С2Н6, С2Н4 В С6Н14, С2Н6, С10Н22 Г С6Н6, С2Н2, С9Н20 Відповідь: В Загальна формула алканів: CnH2n+2   Вправа 2. Укажіть назву алкану, молекула якого має структурну формулу
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Вуглеводень містить у своєму складі атоми Карбону, масова частка яких становить 81,82%, і атоми Гідрогену — 18,18%. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. Відомо: СхНу, ω(С)=81,82%, ω(Н)=18,18% Знайти: формулу СхНу-? Розв'язування: У
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Охарактеризуйте карбон-карбонові зв’язки, що утворюються в молекулах органічних речовин. • Простий (одинарний) ковалентний зв’язок виникає між атомами Карбону, які віддають по одному валентному електрону на його утворення. Довжина цього
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, які факти викликали сумнів щодо чотиривалентності атомів Карбону в органічних сполуках.  Згідно молекулярної формули чотиривалентність атомів Карбону викликала сумнів.   Вправа 2. Сформулюйте визначення: а) положень теорії будови
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Установіть відповідність між складом і назвами характеристичних (функціональних) груп. А –NH2 Б –ОН В >С=О Г –СООН 1 карбоксильна 2 карбонільна 3 гідроксильна 4 аміногрупа 5 альдегідна Відповідь: А-4, Б-3, В-2, Г-1   Вправа
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Назад Вперед