Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 2 клас

Большакова І, Пристінська М."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 54

Вправа 1  Подовжений приголосний звук

Колос — колосся, корінь — коріння, дозвіл — дозвілля, ліс — узлісся

• Звуковий розбір слова:

колос  наголос  ко́лос  склади  ко-лос  звукова схема  [— ●́ | — ● —]  [к о л о с]

колосся   коло́сся    ко-ло-сся   [— ● | — ●́ | =: ●]    [к о л о с': а]

корінь     ко́рінь      ко-рінь      [— ●́ | = ● =]            [к о р' і н']

коріння   корі́ння    ко-рі-ння   [— ● | = ●́ | =: ●]      [к о р' і н': а]

дозвіл     до́звіл      до-звіл      [— ●́ | — – ● —]       [д о з в´ і л]

дозвілля дозві́лля   до-зві-лля  [— ● | — – ●́ | =: ●]    [д о з в´ і л': а]

ліс                                    [= ● —]                      [л' і с]

узлісся    узлі́сся     у-злі-сся    [● | — = ●́ | =: ●]       [у з л' і с': а]

 

Вправа 2

Інна

Белла

Ілля

У мене русяве волосся.

У мене нове взуття.

У мене рум'яне обличчя.

У мене цілюще зілля.

У мене дивне коріння.

У мене житнє колосся.

Вправа 3  (що робити?, дієслово) – (що?, іменник)

Читати — читання, малювати — малювання, запитати — запитання, змагатися — змагання, знати — знання, уміти — уміння

 

СТОРІНКА 55

Вправа 4  Текст-опис  «Латаття біле» 

Тема тексту: опис білого латаття

Головна думка: «рідкісна рослина,… занесена до Червоної книги України»

Зачин. «Латаття біле — це водна рослина …»

Основна частина. «Міцним корінням латаття кріпиться до дна водойми …»

Кінцівка. «Це рідкісна рослина, вона занесена до Червоної книги України …»

План.

1  Водна рослина

2  Опис білого латаття

3  Рослина Червоної книги України

• Доповнили словосполучення словами, ознаками предметів (прикметниками) з тексту:

Коріння (яке?) міцне. Листя (яке?) широке, блискуче, гладеньке. Квітка (яка?) біла.

 

Вправа 1

Склади

Поділ для переносу

Взу-ття, гі-лля, зна-ння, ши-ття, смі-ття, за-пи-та-ння

Чи-тання, чита-ння, читан-ня; об-личчя, обли-ччя, облич-чя; ма-лювання, малю-вання, малюва-ння, малюван-ня; во-лосся, воло-сся, волос-ся; на-сіння, насі-ння, насін-ня

Вправа 2

Рушник потрібний, щоб витирати обличчя.

Гребінець потрібний, щоб розчісувати волосся.

Щітка потрібна, щоб чистити взуття.

 

СТОРІНКА 56

Вправа 3  Виправили словосполучення «смачне волосся, рум'яне взуття, коротке обличчя, щасливе гілля, зелене життя»: коротке волосся, нове взуття, рум’яне обличчя, зелене гілля, щасливе життя

• життя  [— ● | =: ●́]   читаємо звукову схему: у слові два склади, другий склад наголошений, перший твердий приголосний звук, другий і четвертий голосні звуки, третій подовжений м’який приголосний звук

 

Вправа 4

Розкажи, що люблять робити діти: читає, малює, відповідає, думає

• Я люблю читання, тому що мені подобається читати казки.

Я люблю виконувати завдання, тому що відповідальний.

Я люблю малювання, тому що гарно малюю.

Я люблю цікаві запитання, тому що допитливий.

• Звукові схеми слів із м'яким подовженим приголосним:

читання       чита́ння      чи-та-ння        [— ● | — ●́ | =: ●]           [ч и т а н': а]

завдання     завда́ння     зав-да-ння      [— ● — | — ●́ | =: ●]       [з а в д а н': а]

малювання  малюва́ння  ма-лю-ва-ння  [— ● | = ● | — ●́ | =: ●]  [м а л' у в а н': а]

запитання   запита́ння    за-пи-та-ння   [— ● | — ● | — ● | =: ●]  [з а п и т а н': а]

• Поділ слів для переносу: чи-тання, чита-ння, читан-ня; зав-дання, завда-ння, завдан-ня; ма-лювання, малю-вання, малюва-ння, малюван-ня; за-питання, запи-тання, запита-ння, запитан-ня

• Написали шкільні оголошення за планом…

 

СТОРІНКА 57

Вправа 1, 2  Апостроф

Б’є м’яч, п’ю чай, в’ють солов’ї, торф’яний ґрунт

 

Вправа 3

З'їв м'ясо, п'є молоко, м'яка шерсть, живе на подвір'ї. (Кіт)

В'є гніздо, б'є дзьобом, п'є воду, з'їв черв'яка. (Птах)

Кам'яні стіни, дерев'яні вікна, олов'яні ручки. (Дім)

• Записали слова з апострофом: з'їв, м'ясо, п'є, м'яка, подвір'ї, в'є, б'є, п'є, з'їв, черв'яка, кам'яні, дерев'яні, олов'яні.

М'яка шерсть у нашого Мурка. Бровко живе на подвір'ї. Наш котик п'є молоко. Над стріхою ластівка в'є гніздо. Неподалік ворона п'є воду з калюжі. Півник швидко з'їв черв'яка. Товсті кам'яні стіни фортеці надійно захищали жителів від ворогів. Майстри ставили дерев'яні вікна.

 

СТОРІНКА 58

Вправа 1

Ганна. Коли я пишу апостроф у слові м'ята, то це означає, що звук [м] — твердий приголосний, буква я позначає два звуки [йа].

 

Вправа 2

в'ють   [— = ● =]   [в й у т']

в'є       [— = ●]      [в й е]

 

Вправа 3

Голуб'яче гніздо

Гороб'яче гніздо

Солов'їне гніздо

Ластів'яче гніздо

голуб, голуб'я, голуб'ята

горобець, гороб'я, гороб'ята

соловей, солов'я, солов'ята

ластівка, ластів'я, ластів'ята

СТОРІНКА 59

Вправа 4

Бур'-ян, Дем'-ян, хом'-як, реп'-ях, комп'-ютер

Соло-м'яний, ка-м'яний, ри-б'ячий, жа-б'ячий

Вправа 5 Поділ на склади

Пта-хи в'ють рі-зні гні-зда. Го-лу-б'я-че гні-здо на-га-ду-є ку-пку гі-лок. З со-ло-ми, м'я-ких тра-ви-нок і пір'-я по-бу-до-ва-но го-ро-б'я-­че гні-здо. Со-лов'-ї-не «трав'-я-не» гні-здо ти мо-жеш знай-ти в ку-щах чи тра-ві. А ла-стів'-я-че гні-здо з тор-ф'я-но-го ґрун-ту чи м'я-ко-ї гли-ни крі-пи-ться під со-лом'-я-но-ю стрі-хо-ю чи де-­рев'-я-ним да-хом

Виписали слова з апострофом: в'ють, голуб'яче, м'яких, пір'я, гороб'я­че, солов'їне, трав'яне,  ластів'яче, торф'яного, м'якої, солом'яною, де­рев'яним

Поділили слова для переносув'ють (не переноситься); го-луб'яче, голу-б'яче, голуб'-яче, голуб'я-че; м'я-ких; пі-р'я; го-роб'я­че, горо-б'яче, гороб'-яче, гороб'я-че; со-лов'їне, соло-в'їне, солов'-їне, солов'ї-не; тра-в'яне, трав'-яне, трав'я-не; ла-стів'яче, лас-тів'яче, ласті-в'яче, ластів'-яче, ластів'я-че; тор-ф'яного, торф'я-ного, торф'яно-го; м'я-кої;  со-лом'яною, соло-м'яною, солом'-яною, солом'я-ною; де-­рев'яним, дере-в'яним, дерев'-яним, дерев'я-ним

 

Вправа 6  Відредагували речення «У гнізді сиділи горобці і голосно каркали»

У гнізді сиділи горобці і голосно цвірінькали.

 

Вправа 1

Буряк, будяк, бур’ян, реп’ях, хом’як, м’ята, свято, рум’яний, духмяний, м’яч, в’януть, м’який, дерев’яний

Поділ слів для переносу: ре-п’ях, реп’-ях; ру-м’яний, рум’-яний, рум’я-ний; де-рев’яний, дере-в’яний, дерев’-яний, дерев’я-ний

 

Вправа 2

Я — Мар'-я-на. Я вчусь у дру-го-му кла-сі. У ме-не ве-ли-ка сім'-я. Ро-бо-та та-та і ма-ми пов'-я-за-на з ком-п'ю-те-ра-ми. Ба-бу-ся лі-ку-є лю-дей у лі-кар-ні. Ді-дусь пра-цю-є во-ді-єм трам-ва-я

Я — Мар'яна. У мене велика сім'я. Робота тата і мами пов'язана з комп'ютерами.

 

СТОРІНКА 60 – 61

Вправа 3

У п'ятницю вся сім'я вдома. Мар'янка і Лук'ян грають­ся м'ячем. Тато годує хом'яка. Мама вмикає комп'ютер. Бабуся подає на стіл рум'яний пиріг. Дідусь п'є м'ятний чай.

 

Вправа 4

Онука. На подвір'ї я граюся м'ячем.

Батько. Буду пізно. Лагоджу комп'ютер.

Мама. Мар'янко, вивчи напам'ять вірш про солов'їв. Перевірю ввечері.

Бабуся. М'ясо в каструлі. Смачного!

Онук. До дев'ятої години на тренуванні.

Дідусь. Буду за п'ять годин. Ми з Дем'яном Валер'яновичем граємо в шахи.

 

Вправа 1  Оповідання «Моя бабуся – супергероїня» (за Марлуз фон Лон)

Тема: розповідь про бабусю

Головна думка: «моя бабуся — найкраща в усьому світі»

Зачин. «Моя бабуся — найкраща в усьому світі …»

Основна частина. «Останнім часом бабуся стає забудькуватою …»

Кінцівка. «Час від часу бабуся щось забуває …»

План до оповідання «Моя бабуся – супергероїня»

1 Моя бабуся – найкраща

2 Сумні роздуми бабусі

3 Відшукаю бабусину пам'ять

4 Шукаю пам'ять

5 Буду піклуватися про бабусю

6 Стану супергероїнею, як бабуся

1 Найкраща бабуся

2 Забудькуватість

3 Пам'ять

4 Марні пошуки

5 Піклуватимуся

6 Майбутня супергероїня

Завдання на вибір:

1  Напиши, чи можеш сказати, що твоя бабуся — супергероїня та чому …

2  Ввічливі слова, які можеш сказати бабусі при зустрічі: «Добрий день, дорога бабусю

3  Написали кілька речень про свою бабусю (ким працювала)…

4  Моя бабуся — найкраща в усьому світі. Ми любимо різні пригоди. І літати по кімнаті, як космонавти, і до самісіньких сутінок блукати в саду, наче індіанці. Але найбільше нам подобається гратися в супергероїв.

 

СТОРІНКА 62

Вправа 1, 2, 3  Дзвінкі та глухі приголосні звуки

Жабка — шапка, ґава — кава, казка — каска, злива — слива, дуб — супгуска — хустка

 

Вправа 4  Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

вимовляй дзвінко

г — [х]

хліб – біб

город – холод

сніг – поріг

ніж – ріж

грибки – рибки

казка – указка

дужка – смужка

сливка – лавка

легко

нігті

кігті

вогко

     

СТОРІНКА 63

Вправа 5  Буква ґ

Ґава в'є гніздо на аґрусі.  У коробці лежали ґудзики.  Гуси ґелґотіли.

 

Вправа 1

Дзвінкі приголосні звуки

Глухі приголосні звуки

Дзвінкі та глухі приголосні звуки

[д], [б], [в], [л], [м], [н], [р], [з], [ж]

[с], [ш], [ф], [х], [к], [т], [ч]

[л], [т], [к], [р], [в], [г]

Вправа 2

Усі приголосні дзвінкі

Дзвінкі і глухі приголосні

Усі приголосні глухі

дерево, дзиґа

ґанок, олівець, фарби, малюнок, книжка, мишка

качка, кіт

Інші завдання дивись тут...

  • Наталія
    у слові КІТ усі приголосні звуки - глухі ------------------ Дякуємо.
    19 листопада 2023 13:03