Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Вправа 321

Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розказує.

Відгадка: книжка

2� Частини мови: людина (хто?, іменник), розказує (що робить?, дієслово)

3� Слова загадки, у яких звуків більше, ніж букв (звуковий розбір слова):

кущ – 4 звуки, 3 букви, буква щ завжди позначає два звуки [ш],[ч]

розказує – 9 звуків, 8 букв, буква є після голосного позначає два звуки [й], [е]

 

Вправа 322 Із поданих складів утворили слова:

Ромашка (ро-ма-шка), книжечка (кни-же-чка)

 

Вправа 323 У реченнях про себе говорить книжка.

2� На мою, думку з цих речень можна побудувати текст про книжку.

Тема: розповідь про книжку

Зачин. Я на-ро-ди-ла-сь у дру-кар-ні.

Основна частина. Я роз-по-ві-да-ю про на-шу Бать-ків-щи-ну, ї-ї ми-ну-ле і су-ча-сне. В ме-не вкла-де-но пра-цю ба-га-тьох лю-дей. Пи-сьме-нни-ки пи-са-ли о-по-ві-да-ння і вір-ші.

Кінцівка.  Я — твій друг! Бе-ре-жи ме-не!

3� Порівняли між собою окличні речення:

Я — твій друг! (Розповідне окличне речення)

Бережи мене! (Спонукальне окличне речення)

4� У реченні про письменників підкреслили сло­ва — назви предметів (іменники):

Письменники (хто?) писали оповідання (що?) і вірші (що?)

 

Вправа 324

Хто писав оповідання і вірші? Про що розповідає книжка? Де народжується книжка?

 

Вправа 325

Розповідь про улюблену книжку

 

Вправа 326

Чорні криві, від народження німі, а як тільки стануть в ряд, загомонять усі враз.

Відгадка: букви

3� Звукова модель слова загомонять:

наголос  загомоня́ть   за-го-мо-нять   [ — ● | — ● | — ● | = ●́ =] 

звуковий розбір слова [з а г о м о н' а т']

Слова, близькі за значенням (синоніми): загомонять — заговорять, зашумлять, розмовлятимуть

 

Вправа 327

Вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих до сну колише. (Розповідне неокличне речення)

3� Весняний вітерець, швидше лети й молоду траву від сну буди!

Дякуємо, вітерцю, молоду траву вже розбудив від сну!

 

Вправа 328  Лижі, очі, Женева, очерет, учень

 

Вправа 329

Гріє сонечко! (Розповідне окличне речення)

2� Усміхається небо яснеє.  (Розповідне речення, розумію, що сонячна погода)

3� Дзвонить пісеньку жайвороночок. (Розповідне речення)

 

Вправа 330

Білі тумани пливуть по землі.

Мирно туркочуть лагідні горлиці.

Ясне сонце повільно підіймається над лісом.

У небі з'являються білі пухнасті хмаринки.

 

Вправа 331  Поширили речення

Між крутими берегами в'ється річечка. Низько схилилася верба над водою.

 

Вправа 332

Садок вишневий коло хати.

Хрущі над вишнями гудуть.

2� Автор вірша – Великий Кобзар українського народу Тарас Григорович Шевченко

 

Вправа 333

4� Біля річки є лісок. (Розповідне речення)

Там їжак знайшов грибок. (Розповідне речення)

Дощ пішов — їжак не змок, бо сховався під грибок. (Розповідне речення)

 

Вправа 334

2� Вірш створює жартівливий настрій. На мою думку, обидва колючі персонажі повинні помиритися.

3� В уривку вісім речень (за метою висловлювання бувають розповідні, питальні, спонукальні):

Їжачиха і їжак не помиряться ніяк. (Розповідне речення)

— Ти колючий! (Розповідне окличне речення) Пострижися! (Спонукальне окличне речення)

— Ти колюча! (Розповідне окличне речення) Не колися! (Спонукальне окличне речення)

— Я колючий? (Питальне речення) Хто б казав! (Розповідне окличне речення)

— Нащо ти колючу взяв?... (Питальне речення)

4 За інтонацією речення бувають окличні та неокличні:

Розповідні окличні речення

Спонукальні окличні речення

Ти колючий!

Ти колюча!

Хто б казав!

Пострижися!

Не колися!

Вправа 335

Маски, маси, роки, роси, сироїжки, маслюки

 

Вправа 336  Поширили речення

Хлюпоче (яка?) бистра річка (де?) за селом.

(Де?) В ущелині хлюпоче (яка?) гірська річка.

Хлюпоче (яка?) широка річка (де?) на рівнині.

Хлюпоче (яка?) вузька річка (де) за лісочком.

 

Вправа 337

То тут, то там між пу-хна-стих я-лиць ви-ши-ку-ва-ли-ся ма-слю-ки.

— До-бри... — хо-тів при-ві-та-ти-ся до них ї-жак. Та гри-би зля-ка-ли-ся і по-ки-да-ли на го-ло-ви хто ли-с­то-чка су-хо-го, хто — пу-чок гли-ці. Ї-жак і з то-го бо-ку, і з цьо-го за-зи-ра-є — не-ма гри-бів. «По-ро-збі-га-ли-ся», — ду-ма-є со-бі.

2,3 � А гриби зачаїлися. Під листочками тихенько собі сидять. Кожен про себе думає: «Недарма у тебе такі малесенькі оченята, не повинен побачити мене».  І їжак пішов собі далі. А як колючий зник, поскидали маслюки листя. Щасливо усміхаються один до одного: «Ух, уціліли!».

Заголовок «Маслюки та їжак», «Їжак і маслюки»

 

Вправа 338

Між ялиць вишикувалися веселі маслючки. Між ялиць поставали рівними рядочками веселі маслючки.

2� На мою думку, слово вишику­валися можна замінити словосполученням поставали рівними рядочками. Заглянувши у тлумачний словник, читаємо, що слово шикуватися означає ставати в ряд.

 

1,2� Речення

3� Боже, як гарно буває літнього ранку! (Розповідне окличне речення)

Цілує сонечко листки у ніжній теплій ласці. (Розповідне неокличне речення)

Струмки полощуть срібло тиші. (Розповідне неокличне речення)

В росі купається трава. (Розповідне неокличне речення)

Чи бачив ти, як сходить сонце? (Питальне неокличне речення)

а) Вернигора сказав, що тут два розповідні речення (неправильно, чотири)

б) Котигорошко повідомив, що п'яте речення — питальне (правильно)

в) Вернидуб не зміг визначити, яке за інтонацією перше речення (неокличне)

г) Сестричка Оленка сказала, що тут немає спонукаль­них речень (неправильно, нема)

Перебудували друге речення на спонукальне, використовуючи звертання:

Цілуй, сонечко, листки у ніжній теплій ласці!

4� У грайливому озерці плавають хмаринки. (Розповідне речення)

Що плаває в озерці? Яке озерце? Що роблять хмаринки в озерці?

5� Перебудували розповідне речення на спонукальне:

Мама вишила мені квітами сорочку.

Мамо, вишийте мені квітами сорочку.

 

§ 33 Заголовок

Вправа 339

Ї-де Зай-чик у трам-ва-ї і дов-ко-ла по-зи-ра-є. Тут під-хо-дить ї-жа-чок і го-во-ри-ть: — Ваш кви-ток! — Чер-во-ні-є Зай-чик гу-сто і да-є... ли-сток ка-пу-сти.

Заголовок: «Заєць», «Трамвайний заєць»

2� Безбілетного пасажира влучно називають зайцем, бо він намагається хутко втекти від контролера

3� Позирає відповідає звуковій моделі [ — • | — • | — • | = • ]   [п о з и р а й е]

Міркуємо так: слово має чотири склади (по-зи-ра-є), наголошений третій склад (позира́є), у кожному складі два звуки, в останньому складі м’який приголосний звук)

 

Вправа 340  Словничок наголосів

Метро́, трамва́й

2� Маленька праця краща за велике безділля.

Треба бути працелюбним.

Інші завдання дивись тут...