Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 5 Ознаки текстів

Сторінка 20

Вправа 1

Заголовок: «Море».

Тема тексту-опису: поетичне змалювання моря.

Головна думка: замилування морською красою.

У мо-рі хви-ля за хви-ле-ю ри-не.

Мо-ре на-че здій-ма-є-ться вго-ру.

А скле-пі-ння не-бе-сне-є си-нє

край свій я-сний ку-па-є у мо-рі.

Текст створено, щоб яскраво змалювати предмет

 

Вправа 2

Заголовок: «Унікальні тварини», «Летючі миші», «Летючі миші — унікальні тварини».

Тема тексту-міркування: міркування про унікальність летючих мишей.

Головна думка: пізнавайте і бережіть природу.

Зачин (твердження)

Ле-тю-чі ми-ші — у-ні-каль-ні тва-ри-ни.

Основна частина (доведення)

По-пер-ше, це о-дні з най-мен-ших ссав-ців на Зем-лі. По-дру-ге, ле-тю-чі ми-ші мо-жуть пе-ре-но-си-ти ко-ли-ва-ння тем-пе-ра-ту-ри ті-ла від —7,5 гра-ду-са до +48,5 гра-ду-са, за-ли-ша-ю-чись при цьо-му жи-ви-ми і здо-ро-ви-ми. По-тре-тє, це є-ди-ні дрі-бні тва-ри-ни, я-кі жи-вуть ду-же дов-го і на-ро-джу-ють на рік у-сьо-го по о-дно-му-дво-є діт-ей.

Кінцівка (висновок)

Щоб ці ру-ко-кри-лі ссав-ці не зни-кли, їх за-не-се-но до Чер-во-но-ї кни-ги У-кра-ї-ни.

• Текст створено, щоб передати наукову інформацію.

• Значення незрозумілих слів можна дізнатися з тлумачного словника.

 

Сторінка 21

Вправа 3

Текст створено, щоб обмінятися думками.

Гребінець3 склади (гре-бі-нець), 8 звуків.

(звукова схема [— — ● | –● | — ●́ =] звуковий розбір слова [г р е б’ і н е ц'],

9 букв («ге», «ер», «е», «бе», «і», «ен», «е», «ца», «знак м’якшення»)

Розкажіть, як ви допомагаєте вдома батькам...

 

Вправа 4

Оголошення створюють, щоб повідомити про щось стисло, конкретно.

4 жов-тня в а-кто-вій за-лі шко-ли ві-дбу-де-ться Свя-то по-е-зі-ї. За-про-шу-є-мо вчи-те-лів, у-чнів і ба-тьків по-слу-ха-ти вір-ші на-ших ю-них ав-то-рів та ав-то-рок про о-сінь.

По-ча-ток о 15 го-ди-ні.                                             Гур-ток по-е-зі-ї

 

Вправа 5 Стилі мовлення

Розмовний

Розказати друзям смішну історію, яка нещодавно трапилася з вами...

Науковий

На уроці української мови відповісти на запитання вчителя, що називається текстом

Художній

На уроці читання описати красу берізки восени...

Вправа 6  Текст розмови із другом про спорт...

 

§ 6 Порівняння описів

Сторінка 22

Вправа 1

Заголовок: «Білі журавлі-стерхи», «Дивовижні птахи».

Тема: опис зовнішнього вигляду білих журавлів-стерхів.

Головна думка: захоплення дивовижною красою білих журавлів-стерхів.

Зачин (загальне враження)

Ди-во-ви-жні це бу-ли пта-хи!

Основна думка (опис окремих ознак)

Ви-со-кі, май-же люд-сько-го зро-сту, на тон-ких струн-ких но-гах, із гну-чки-ми дов-ги-ми ши-я-ми. Дзьоб та-кож дов-гий і го-стрий, мов кин-джал. На го-ло-ві бі-ля дзьоб-ба чер-во-на і пля-ма, по-мі-тна зда-ле-ку. Пір'-я бі-ле, на-че сніг, ли-ше кін-чи-ки пір'-їн — чор-ні.

Кінцівка (підсумок)

Ось во-ни я-кі, бі-лі жу-рав-лі-стер-хи!

• Доведіть, що це текст-опис.

    На мою думку, я ознайомився з текстом-описом.

    Влучним реченням зачин дає загальне захоплення від побаченого. В основній частині описується зовнішній вигляд птахів, їх характерних ознак. У кінцівці підсумок, які саме птахи так виглядають.

   Ось тому це текст-опис.

 

Сторінка 23

Вправа 2

Перший текст про білочку можна вмістити у підручнику з читання, а другий — у підручнику «Я досліджую світ».

 

Вправа 3

Текст про лисичку з точними даними про зовнішній вигляд (науковий стиль)...

Текст про те, чим подобається лисичка (художній стиль)...

 

Вправа 4, 5

У вінку зеленолистім, у червоному намисті заглядається у воду на свою чарівну вроду. Відгадка: калина

Склади і запиши опис калини, використовуючи в описі слова із загадки...

 

§ 7 Абзаци

Сторінка 24

Вправа 1

Тема тексту: легенда про назву міста Сміла.

Головна думка: дізнавайтеся про походження географічних назв.

Будова тексту-розповіді

План

Зачин

1. Було це в давнину

Основна частина

2. Татарський набіг

3. Дівчина знає стежину

4. Бій з ворогами

5. Незнайома сміливця – Сміла

Кінцівка

6. Назва міста – пам'ять про дівчину

• Абзац – 2 склади (а-бзац), 5 звуків ([— | — — ●́ —], [а б з а ц]), 5 букв («а», «бе», «зе», «а», «це»).

 

Сторінка 25

Вправа 2

Заголовок: «Що таке трава».

Тема: розповідь про трав’янисті рослини.

Головна думка: вивчайте природу

Зачин (початок)

Трави — це рослини, у яких тонкі і м'які стебла. Вони бува­ють однолітніми, дволітніми і багатолітніми.

Основна частина (розвиток подій)

Однолітні трави встигають за літо прожити ціле життя: вирости з насінини, можна вмістити зацвісти, принести плоди і насіння. До них відносять горох, айстри, гречку.

Дволітні рослини у перший рік життя утворюють коріння, стебло, листя, а на другому році життя квітнуть і дають насіння. До них відносять капусту, моркву, буряк.

Багатолітні рослини живуть довгі роки. Це кульбаба, ко­нюшина.

Кінцівка (закінчення)

От такими різними є трави.

Цей текст можна розмістити у підручнику «Я досліджую світ».

 

Вправа 3 Книжка, яку ти зараз читаєш...

 

§ 8  План тексту

Сторінка 26

Вправа 1

Заголовок: «Білка в човні».

Тема: розповідь про те, як білка врятувалася в човні рибалки під час паводку.

Головна думкам: допомагайте тваринам.

Зачин (початок)

Ри-бал-ка ста-вив сі-тки на ля-щів у за-ли-тих па-вод-ком лу-ках. Він по-віль-но про-би-рав-ся чов-ном крізь ку-щі, що стир-ча-ли з во-ди.

Основна частина (розвиток подій)

На о-дно-му з ку-щів він по-ба-чив я-кийсь див-ний ру-ду-ва-тий гриб. Ра-птом гриб стри-бнув — і про-сто до ри-бал-ки в чо-вен. У чов-ні за-раз же пе-ре-тво-рив-ся на мо-кру пе-ре-ля-ка-ну бі-ло-чку.

Кінцівка (закінчення)

Ри-бал-ка до-віз тва-рин-ку до бе-ре-га. Біл-ка ві-дра-зу ви-ско-чи-ла з чов-на й по-стри-ба-ла в ліс.

План.

1. Рибалка ставив сітки на лящів.

2. Дивний гриб стрибнув у човен.

3. Рибалка довіз білку до берега.

 

Вправа 2

Заголовок: «Мурашки і попелиці».

Тема: розповідь про те, як співживуть мурашки і попелиці.

Головна думка: пізнавайте таємниці природи.

Зачин

На то-нень-кій гі-ло-чці вер-би дру-жно си-дять по-пе-ли-ці. За-пу-с­ти-ли сво-ї хо-бо-тки під ко-ру — вер-бо-вий сік смо-кчуть.

Основна частина

А нав-ко-ло них кло-по-чу-ться ме-ту-шли-ві му-ра-шки. Для них по-пе-ли-ці те са-ме, що ко-ро-ва для лю-ди-ни. Пі-дбі-жить му-ра-шка, по-ло-ско-че по-пе-ли-цю ву-си-ка-ми, не-на-че по-до-їть. По-пе-ли-ця й ви-­пу-стить кра-плин-ку со-лод-ко-го со-ку. Зли-же му-ра-шка сво-ї ла-со-щі й ну ін-шу ло-ско-та-ти.

Кінцівка

Так по-пе-ли-ці му-ра-шок го-ду-ють.

План.

1. Попелиці смокчуть вербовий сік.

2. Як ласують мурашки?

3. Попелиці мурашок годують.

 

Сторінка 27

Вправа 3

Розкажіть про те, що сталося з лебедем, коли почала замерзати вода; хто йому допоміг; придумайте кінцівку та план...

 

Вправа 4

Заголовок: «Морський коник».

Тема: розповідь про дивовижну рибу – морського коника.

Головна думка: вивчай природу, бо вона дивовижна.

Зачин

Ко-ли ти по-ба-чиш у-пер-ше мор-сько-го ко-ни-ка, то, ма-буть, у-смі-хне-шся: «Хі-ба це риб-а?».

Основна частина

Лу-ски в ко-ни-ка не-ма-є, плав-ник о-дин, рот — не-на-че тру-бо-чка, хвіст дов-гий і за-­кру-че-ний. А о-чі мо-жуть во-дно-час ди-ви-ти-ся в рі-зні бо-ки: о-дне о-ко — лі-во-руч, дру-ге — пра-во-руч.

Кінцівка

О-днак це все ж та-ки риб-ка.

План.

1. Хіба це риба?

2. Несхожа на риб тварина.

3. Морський коник – риба.

Інші завдання дивись тут...