Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова та читання 3 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 69  У споріднених словах позначили закінчення

Гуск[а], гусен[я]. «Зайве» гусениця.

Курк[а], курчат[а]. «Зайве» куртка.

Відмінки

Питання

Один на -а

Один на -а

Багато на -а

Один на -я

Н.в.

Р.в.

Д.в.

З.в.

Ор.в.

М.в.

Кл.в.

хто?

(нема) кого?

(даю) кому?

(бачу) кого?

(захоплений) ким?

(на, у) кому?

агов

гуск[а]

гуск[и]

гусц[і]

гуск[у]

гуск[ою]

(на) гусц[і]

гуск[о]

курк[а]

курк[и]

курк[і]

курк[у]

курк[ою]

(на) курк[і]

курк[о]

курчат[а]

курчат[]

курчат[ам]

курчат[]

курчат[ами]

(на) курчат[ах]

курчат[а]

гусен[я]

гусен[яти]

гусен[яті]

гусен[я]

гусен[ям]

(на) гусен[яті]

гусен[я]

Вправа 70

Форми слова мають однакове лексичне значення.

Вони належать тільки до однієї частини мови.

Форми сло­ва відрізняються тільки закінченням.

 

Вправа 71  

Форми слова

Споріднені слова

Мороз, морози,  морозом, на морозі, морозу;

вода, води, водою;

хліб, хліба, хлібом;

сад, сади, садом, саду

Мороз, морозиво, заморозив, приморозив;

вода, водяний, підводний;

хліб, хлібні, хлібороб;

сад, садити, садівник, посадив.

Вправа 72

Споріднені слова мають спільне значення.

Вони належать до різних або однієї частини мови.

• Споріднені слова

Ліс, пролісок, лісник, лісовий.

Форми слова: ліс, лісом, ліси.

 

Вправа 73

Ти-хо о-сінь хо-дить га-єм. Ліс дов-ко-ла аж го-рить. Я-сен ли-стя о-си-па-є. Дуб на-хму-ре-ний стоїть.

• У споріднених словах позначили закінчення

Ліс[], лісник[], лісов[ий], лісок[], лісочок[], узлісс[я], лісовик[], лісн[ий], лісовичок[], праліс[].

 

Вправа 74 Будова слова

префікс

корінь

суфікс

закінчення

слово

при

мор

ськ

а

приморська

під

вод

н

ий

підводний

У слові приморська основа приморськ-, закінчення –а (змінюємо приморські, приморською), корінь -мор- (підбираємо спільнокореневі море, моряк, морський), префікс при-, суфікс –ськ-.

У слові підводний основа підводн-, закінчення –ий (змінюємо підводна, підводною), корінь -вод- (підбираємо спільнокореневі вода, водяний, водний), префікс під-, суфікс –н-.

 

Вправа 75

Дів-чин-ка й мо-ре бу-ли дру-зя-ми. Во-на бі-гла до мо-ря, і мор-ська хви-ля ці-лу-ва-ла ї-ї що-ки.

— Ти ду-же гар-не й ще-дре, мо-ре! Ти да-ру-єш се-бе лю-­дям. Во-ни ні-жа-ться у тво-їх во-дах, шу-ка-ють мор-ські скар-­би та вди-ха-ють мор-ський за-пах. Лю-ди ста-ють ща-сли-ви-ми.

• У споріднених словах позначили основу та закінчення

Мор[е], морськ[а].

Форми слова: море, моря;  морська, морські, морський; людям, люди.

 

Вправа 76

Ясен листя осипає. Дуб нахмурений стоїть.

• До назв дерев дібрали споріднені слова, позначили закінчення та основу

Ясенов[ий], ясенок[], ясеночок[]

Дубов[ий], дубок[], дубочок[], дубильн[ий], задубіл[ий]

 

Вправа 77

Сні-го-вик для сні-го-ви-чки сплів із сні-гу ру-ка-ви-чки.

• У спільнокореневих словах позначили корінь

Сніговик, сніговички, снігу

• Опиши, якими ти уявляєш рукавички та черевички для сніговички

Рукавички (які?) білі, теплі, м’які, сніжні

Черевички (які?) теплі, гарні, міцні, нові

 

Вправа 78  Слова-омоніми  

Бабка (комаха), бабка (гриб), бабка (із сиру) є різнокореневими (не є  спільнокореневими), бо мають різні значення.

Над лугом літала бабка. У траві ховалась молоденька бабка. Сьогодні бабуся приготувала сирну бабку. На тонку травинку прилетіла бабка. У кошику грибника була  молода бабка. Смачну бабку подали на сніданок.

 

Вправа 79  У спільнокореневих словах позначили корінь

Лісовик — ліс, лісовий, лісок, лісочок, лісник, праліс, узлісся, лісовик, лісовичок, лісний, підлісся.

Квітник — квітка, квіти, квітковий, квітнути, розквітати, заквітчаний, квіточка, заквітчати.

Медівник — мед, медовий, медяний, медок, медяник

 

Вправа 80

Будинок, будівля, будівельник — це спільнокореневі слова.

Будинок, бу­дильник — це різнокореневі слова.

Будинок, будинком, будинку — це форми одного й того ж слова.

 

Вправа 81  Продовжили ряд спільнокореневих слів, використавши відпо­відну назву місяця, позначили корінь

Квіти, квітник, квітень. Береза, березовий, березень. Трава, трав­ник, травень.

 

Вправа 82  Створили текст-розповідь за змістом малюнків про день народження

 

Вправа 83

З та-тком ми са-дів-ни-ки, сад ро-зво-дим за-люб-ки. Де ви-со-кий кру-то-схил, ви-са-ди-ли ку-пу слив. Де те-плень-кі бе-реж-ки, по-са-ди-ли ми гру-шки. Бі-ля ха-ти всім на вті-ху пі-дро-ста-ти-муть го-рі-хи!

• У спільнокореневих словах позначили корінь

Садівники, сад, висадили, посадили.

• Зробили звукову схему

залюбки   залюбки́  за-люб-ки  [— ● | = ● — | — ●́]  [з а л' у б к и]

 

Вправа 84

• Слова-назви предметів, які намальовані: мед, сир, картопля.

• Позначили корінь у спільнокореневих словах

Сирники — сир, сирний; картопляники — картопля, картопелька, картопляний, картоплище; медівник — мед, медовий, медяник, медівник, медяничок, медяний.

Яке слово «зайве»? Сирий. Чому? Не називає продукт.

 

Вправа 85 Підкреслили спільнокореневі слова та позначили корінь

Гриби ховаються в долоньках торішнього листя. Голов­не в гриба — грибниця. Зрізайте грибочки тільки но­жем. Бережіть грибницю! Тоді буде багато грибних місць.

Спільнокореневі слова: гриби, грибниця, грибочки, грибних

Форми слова: гриби, гриба; грибниця, грибницю.

• Що ти знаєш про букву знак м’якшення? Знак ь, буквосполучення ьо

Поділили слова з м'яким знаком на склади для пере­носу: хо-ва-ються (хо-ваю-ться), до-лонь-ках, то-рі-шньо-го, тіль-ки, бе-ре-жіть, місць.

Поділили слова для переносу різними способами: хо-ваються, хова-ються, ховаю-ться, ховають-ся; до-лоньках, доло-ньках, долонь-ках; то-рішнього, торі-шнього, торіш-нього, торішньо-го; ті-льки, тіль-ки; бе-режіть, бере-жіть.

 

Вправа 86 Позначили корінь у словах різних частин мови

(що?)

іменник

(який?)

прикметник

(що робити?)

дієслово

гра

риба

грайливий

рибний

гратися

рибалити

Вправа 87  Слова з ненаголошеними [е], [и] у корені слова

Словосполучення

Читаємо

Перевірне слово

вишне́ве варення

вишне́вий компот

[в ие ш н е в е]

[в ие ш н е  в и й]

ви́шня

ви́шня

сливо́ве варення

сливо́вий компот

[с л ие в о в е]

[с л ие в о в и й]

сли́ва

сли́ва

Вправа 88

Легкий димок, веселе життя, березовий листочок, степова стежина

слово

читаємо

перевірне слово

легки́й

димо́к

весе́ле

життя́

бере́зовий

листо́чок

степова́

стежи́на

[л еи х к и й]

[д ие м о к]

[в еи с е л е]

[ж ие т: а]

[б еи р е з о в и й]

[л ие с т о ч о к]

[с т еи п о в а]

[с т еи ж и н а]

ле́гко

дим

ве́село

жи́ти

бе́резень

ли́стя

степ

сте́жка

Вправа 89

Легенький вітер колише жита. Під вагою зерна низько хилиться до землі повний колос. Стебло стоїть високе й рівне. Подекуди синіють волошки, червоніє мак. Радісно, ве́село в полі!

слово

читаємо

перевірне слово

леге́нький

жита́

зерна́

землі́

стебло́

висо́ке

сині́ють

червоні́є

[л еи г е н' к о]

[ж ие т а]

[з еи р н о]

[з еи м л' і]

[с т еи б л о]

[в ие с о к е]

[с ие н' і й у т']

[ч еи р в о н' і й е]

ле́гко

жи́то

зе́рна

зе́млі

сте́бла

вись

синь

за словником

Вправа 90 Підкреслили букви, які позначають ненаголошені звуки [е], [и]

Свистати, кислота, темнота, верхівка, писати, греча­ний, тепленько, темніє

слово

читаємо

перевірне слово

свиста́ти

кислота́

темнота́

верхі́вка

писа́ти

греча́ний

тепле́нько

темні́є

[с в ие с т а т и]

[к ие с л о т а]

[т еи м н о т а]

[в еи р х´ і в к а]

[п ие с а т и]

[г р еи ч а н и й]

[т еи п л е н' к о]

[т еи м н' і й е]

свист

ки́сло

те́мно

верх

пи́сар

гре́чка

те́пло

те́мно

Вправа 91 Змінили словосполучення

Кленовий листок — листок з клена.

Гречаний мед — мед з гречки.

Вишневий цвіт — цвіт вишні.

Ненаголошений звук [е], [и]: клено́вий (бо кле́на), греча́ний (бо гре́чки), вишне́вий (бо ви́шні).

 

Вправа 92  

Дерев'яний, березняки, веселіться, щебечіть, зеленіє.

слово

Читаємо

(звуковий розбір слова)

перевірне слово

перевірне слово

дерев’я́ний

березняки́

веселі́ться

щебечі́ть

зелені́є

[д еи р еи в й а н и й]

[б еи р еи з н' а к и]

[в еи с еи л' і ц': а]

[ш ч еи б еи ч´ і т']

[з еи л еи н' і й е]

де́рево

бе́резень

ве́село

ще́бет

зе́лено (зелень)

дере́ва

бере́за

весе́лий

щебе́че

зеле́ний

Вправа 93

Ми на-ві-ду-є-мо-ся до ба-бу-сі в кар-па-тське се-ло дві-чі на рік: на зи-мо-ві ка-ні-ку-ли та лі-тні. Я-ка там ди-во-ви-жа! Бі-ля ба-бу-си-но-ї ха-ти ро-стуть ви-со-че-зні сме-ре-ки. Ва-силь — мій брат — та-кий швид-кий та вер-тля-вий, на-че о-той гір-ський ві-тер!

Су-сід І-ван при-ніс ба-га-то гри-бів та о-жи-ну. Він зна-є всі гір-ські стеж-ки, кри-ни-чки, ве-ли-кі й ма-лень-кі пе-че-ри

Село — села, зимові — зими, дивовижна — диво, височезні — високо, швидкий — швидко, грибів — гриб, стежки — стежка, великі — велич.

Слово

Читаємо

Перевірне слово

село́

зимо́ві

дивови́жна

височе́зні

швидки́й

грибі́в

стежки́

вели́кі

[с еи л о]

[з ие м о в´ і]

[д ие в о в и ж н а]

[в ие с о ч е з н' і]

[ш в ие д к и й]

[г р ие б´ і в]

[с т еи ж к и]

[в еи л и к´ і]

се́ла

зи́ми

ди́во

ви́соко

шви́дко

гриб

сте́жка

ве́лич

Вправа 94

Степи — степ, широкий — вшир, верхівка — верх, плече — плечі, темніє — темно,  тепленько — теплий.

Слово

Читаємо

Перевірне слово

степи́

широ́кий

верхі́вка

плече́

темні́є

тепле́нько

[с т еи п и]

[ш ие р о к и й]

[в еи р х´ і в к а]

[п л еи ч е]

[т еи м н' і й е]

[т еи п л е н' к о]

степ

вшир

верх

пле́чі

те́мно

те́плий

Вправа 95

Земля, крило, грибниця, силач, верблюд, коридор, директор

Слово

Читаємо

Перевірне слово

земля́

крило́

грибни́ця

сила́ч

верблю́д

коридо́р

дире́ктор

[з еи м л' а]

[к р ие л о]

[г р ие б н и ц' а]

[с ие л а ч]

[в еи р б л' у д]

[к о р ие д о р]

[д ие р е к т о р]

зе́млі

кри́ла

гриб

си́ла

за орфографічним словником

за орфографічним словником

за орфографічним словником

Вправа 96  Написання перевіряємо за словником: медаль, черешня, ведмідь, тривога, черевики.

• Утворили словосполучення: золота медаль, соковита черешня, бурий ведмідь, нічна тривога, чорні черевики

 

Вправа 97 Підкреслили слова, написання яких треба перевірити за орфографічним словником

Петро вперше потрапив за ку­ліси цирку. Він тинявся у великому коридорі перед ареною. Прохо­дили силачі-акробати, конюхи вели своїх білих коней. Пройшли дресировані ведмеді. Біля Петра зупинився гусак-математик. Цієї миті з'явився директор цирку!

Вели́кому – ве́лич, силачі́ – си́ла, вели́ – ве́сти

 

Вправа 98 Словникові слова (перевіряються за слов­ником)

Президент, депутат, велосипед, апетит, ведмідь.

Президент нашої країни відвідав європейські країни. Депутат обирається на виборах. У Василька новий велосипед. Сьогодні у мене великий апетит. Бурий ведмідь жив у міському зоопарку. На виборах був обраний новий президент. Депутат відвідав свою дільницю. Мені подарували гірський велосипед. У Василька був вовчий апетит. Білий ведмідь живе на півночі.

Інші завдання дивись тут...