Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Які з наведених оксидів взаємодіють з водою: барій оксид, калій оксид, купрум (ІІ) оксид, силіцій (IV) оксид, цинк оксид, сульфур (VІ) оксид? Напишіть рівняння реакцій. BaO + H2O = Ba(OH)2 K2O + H2O = 2KOH SiO2 + H2O = H2SiO3 SO3 +
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Знаючи валентність елементів, напишіть формули оксидів Гідрогену, Магнію, Натрію, Алюмінію, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Барію. Запишіть назву кожного оксиду. Формула оксиду Назва оксиду Н2О MgO Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 BaO
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Відносна густина сульфур(ІV) оксидi за воднем дорівнює 32, отже, його відносна молекулярна маса становить: А 8; Б 16; В 32; Г 64. Відомо: DH2(SO2)=32 Знайти Mr(SO2)-? Розв'язання: DH2(SO2)=Mr(SO2)/Mr(H2), тому
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Азот N2 кількістю речовини 2 моль за н. у. займає об'єм: А 22,4 л; Б 11,2 л; В 44,8 л; Г 5,6 л. Відомо: n(N2)=2 моль. Знайти: V(N2)-? Розв’язання: I спосіб З формули n=V/Vm, де Vm- постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає ця порція алюмінію? Відомо:  m (Al)=2,7 г. Знайти:  n(Al)-? Розв’язання: n=m/M, де M=Mr г/моль Mr(Al)=Ar(Al)= 27; M(Al)=27 г/моль. n(Al)=2,7 г: 27 г/моль =0,1
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься у воді Н2О кількістю речовини 1 моль (виконати усно)? Молекула Н2О містить 2 атоми Гідрогену і один атом Оксигену. Отже, 1 моль молекул Н2О містить 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль атомів
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. У чому полягає відмінність йонних, атомних і молекулярних кристалічних ґраток? Відмінність полягає у частинках, які розміщуються у вузлах кристалічних ґраток, і від природи хімічного зв’язку частинок у кристалі.У йонних 
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Що таке йонний зв'язок? Хімічний зв'язок, утворений внаслідок взаємодії йонів, називається йонним зв'язком. Між якими елементами він виникає? Між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви розумієте суть поняття "хімічний зв'язок"? Атоми різних елементів, що входять до складу простих чи складних речовин, утримуються разом завдяки наявності хімічного зв'язку, тобто, хімічний зв'язок - це взаємодія атомів, що
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Знаючи місце Алюмінію в Періодичній системі, схарактеризуйте цей елемент. 1. 3-й період, ІІІ група головна підгрупа, протонне число - 13; Ar(Al)=27. 2. Al  13p+; 27-13=14 n0; 13e. 3. 1s22s22p63s23p1. Алюміній р-елемент. 4.
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Поясніть причину періодичності в зміні властивостей хімічних елементів, розміщених у порядку зростання зарядів ядер їхніх атомів. Із  зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюється структура зовнішнього енергетичного рівня
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Запишіть електронні формули атомів Mg, Si, Cl і графічно зобразіть розміщення електронів за енергетичними комірками. Магній   Mg 1s22s22p63s2 Силіцій   Si 1s22s22p63s2p2 Хлор   Сl
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви уявляєте рух електронів в атомі хімічного елемента? Відповідь обгрунтуйте. Електрон має подвійну природу, бо одночасно виявляє властивості частинки і хвилі. Під час руху електрон виявляє хвильові властивості, тобто його неможливо
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Протонне число елемента дорівнює загальному числу: А  нейтронів Б  протонів В  нейтронів і протонів Г  протонів і електронів Вправа 1. Як ви думаєте, чому протонне число є важливою константою хімічного
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Назад Вперед