Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Азот N2 кількістю речовини 2 моль за н. у. займає об'єм: А 22,4 л; Б 11,2 л; В 44,8 л; Г 5,6 л. Відомо: n(N2)=2 моль. Знайти: V(N2)-? Розв’язання: I спосіб З формули n=V/Vm, де Vm- постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає ця порція алюмінію? Відомо:  m (Al)=2,7 г. Знайти:  n(Al)-? Розв’язання: І спосіб n=m/M, де M=Mr г/моль Mr(Al)=Ar(Al)= 27; M(Al)=27 г/моль. n(Al)=2,7 г: 27
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься у воді Н2О кількістю речовини 1 моль (виконати усно)? Молекула Н2О містить 2 атоми Гідрогену і 1 атом Оксигену, тому в 1 моль води Н2О міститься 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. У чому полягає відмінність йонних, атомних і молекулярних кристалічних ґраток? Відмінність полягає у частинках, які розміщуються у вузлах кристалічних ґраток, і від природи хімічного зв’язку частинок у кристалі. У йонних 
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Що таке йонний зв'язок? Хімічний зв'язок, утворений внаслідок взаємодії йонів, називається йонним зв'язком. Між якими елементами він виникає? Між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви розумієте суть поняття "хімічний зв'язок"? Атоми різних елементів, що входять до складу простих чи складних речовин, утримуються разом завдяки наявності хімічного зв'язку, тобто, хімічний зв'язок - це взаємодія атомів, що
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Знаючи місце Алюмінію в Періодичній системі, схарактеризуйте цей елемент. 1. 3-й період, ІІІ група головна підгрупа, протонне число 13; Ar(Al)=27. 2. Al  13p+; 27-13=14 n0; 13e. 3. 1s22s22p63s23p1. Алюміній р-елемент. 4.
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Поясніть причину періодичності в зміні властивостей хімічних елементів, розміщених у порядку зростання зарядів ядер їхніх атомів. Із  зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюється структура зовнішнього енергетичного
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Запишіть електронні формули атомів Mg, Si, Cl і графічно зобразіть розміщення електронів за енергетичними комірками. Магній   Mg 1s22s22p63s2 Силіцій   Si 1s22s22p63s23p2 Хлор   Сl
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви уявляєте рух електронів в атомі хімічного елемента? Відповідь обгрунтуйте. Електрон має подвійну природу, бо одночасно виявляє властивості частинки і хвилі. Під час руху електрон виявляє хвильові властивості, тобто його
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Протонне число елемента дорівнює загальному числу: А  нейтронів Б  протонів В  нейтронів і протонів Г  протонів і електронів Вправа 1. Як ви думаєте, чому протонне число є важливою константою хімічного
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Хто і як відкрив явище радіоактивності? Французький фізик А.Беккерель, досліджуючи солі Урану, виявив випромінювання елементу Урану. А подружжя Кюрі виявило радіоактивність елементу Торію, відкрили Полоній і Радій і запропонували
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як змінюються властивості елементів у періодах і групах? У малих періодах із зростанням відносних атомних мас елементів спостерігається поступове послаблення металічних і посилення неметалічних властивостей. У парних рядах великих
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. За якими ознаками хімічні елементи об'єднані: а) в родину лужних елементів; б) у родину галогенів? Кожна родина характеризується спільними властивостями як елементів, так і утворених ними сполук. а) Лужні елементи — активні
Категорія : Хімія 8 клас Буринська