Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2 Дія водних розчинів лугів на індикатори Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: натрій гідроксид, калій гідроксид, вода, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, лакмус, універсальний індикатор. ХІД РОБОТИ 1. Розглядаємо видані нам у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Речовини якого класу сполук утворюються в разі взаємодії кислоти з основою чи оснóвним оксидом? Класу солей і оксидів (вода).   2. Які речовини утворюються в реакції обміну між кислотою та сіллю? Сіль і кислота.   Завдання
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Опишіть фізичні властивості кислот. Кислоти являють собою рідини (наприклад, H2SO4, HNO3) або тверді легкоплавкі речовини (наприклад, H3PO4, H2SiO3), майже всі кислоти безбарвні, більшість добре розчияються у воді, розчини мають кислий
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Яку реакцію називають реакцією нейтралізації? Реакцію між кислотою та основою, у результаті якої утворюються сіль і вода, називають реакцією нейтралізації.  Наведіть приклад. KOH + HCl= KCl + H2O   2. Які реакції називають
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які основи називають лугами? Розчинні у воді основи називаються лугами.   2. Порівняйте фізичні властивості лугів та нерозчинних гідроксидів. Всі основи є речовинами з йонними кристалічними ґратками з відповідними фізичними
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які речовини виявляють кислотні властивості, а які — оснóвні? Кислотні властивості вияаляють кислоти і кислотні оксиди, а оснóвні - основи і основні оксиди. Сполуки якого класу утворюються в разі їх взаємодії? Солі. 2. Які
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Назвіть оксиди, що трапляються в атмосфері, гідросфері, літосфері. Kарбон (IV) оксид CO2, нітроген (IV) оксид NO2, cульфур (IV) оксид SO2, вода Н2О, силіцій (IV) оксид SiO2, алюміній оксид Al2O3, ферум (III) оксид Fe2O3 тощо. 2. Від
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які речовини називають оксидами? Оксиди — бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном. Наведіть приклади оксидів. СаО - кальцій оксид, Na2O - натрій оксид, P2O5 - фосфор (V) оксид.   2. Запишіть загальну формулу оксидів. ExOy
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Відносна густина газів D обчислюється за формулами:  D=m1/m2; D=M1/M2; D=Mr1/Mr2, де m1,m2 - маси газів, що взяті для порівняння; M1, M2 - молярні маси газів, що взяті для порівняння;  Mr1, Mr2 - відносні молекулярні маси газів, що взяті для
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Сформулюйте закон Авогадро. В однакових об’ємах будь-яких газів, що перебувають за однакових умов (температура й тиск), міститься однакове число молекул. 2. Які умови називають нормальними? За нормального атмосферного тиску (760 мм. рт. ст.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення молярної маси речовини. Молярна маса — це маса речовини кількістю 1 моль.   2. У яких одиницях вимірюють молярну масу? г/моль   3. Як за хімічною формулою речовини визначити її молярну масу? Молярна маса М,
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттям «кількість речовини» та «моль». Кількість речовини — фізична величина, що показує число структурних одиниць речовини (атомів, молекул, йонів тощо). Одиниця кількості речовини (моль) —
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 2. Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних? Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок. На відміну від кристалічних речовин не мають постійної температури плавлення, а плавляться в
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Назад Вперед