Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Яку інформацію містить ряд активності металів Бекетова? Інформацію про різну активність металів у хімічних взаємодіях, а отже, відбувається реакція чи ні. За яким принципом у ньому розташовані метали? За зменшенням їх хімічної
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Речовини якого класу сполук утворюються в разі взаємодії кислоти з основою чи оснóвним оксидом? Класу солей і оксидів (вода).   Запитання 2 Які речовини утворюються в реакції обміну між кислотою та сіллю? Сіль і
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Опишіть фізичні властивості кислот. Кислоти являють собою рідини (наприклад, H2SO4, HNO3) або тверді легкоплавкі речовини (наприклад, H3PO4, H2SiO3), майже всі кислоти безбарвні, більшість добре розчияються у воді, розчини
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Яку реакцію називають реакцією нейтралізації? Реакцію між кислотою та основою, у результаті якої утворюються сіль і вода, називають реакцією нейтралізації.  Наведіть приклад. KOH + HCl= KCl + H2O   Запитання 2 Які
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Які основи називають лугами? Розчинні у воді основи називаються лугами.   Запитання 2 Порівняйте фізичні властивості лугів та нерозчинних гідроксидів.  Усі основи (луги та нерозчинні гідроксиди) є твердими речовинами, без
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Які речовини виявляють кислотні властивості, а які — оснóвні? Кислотні властивості виявляють кислоти і кислотні оксиди, а оснóвні — основи і основні оксиди. Сполуки якого класу утворюються в разі їх
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Назвіть оксиди, що трапляються в атмосфері, гідросфері, літосфері. Kарбон (IV) оксид CO2, нітроген (IV) оксид NO2, cульфур (IV) оксид SO2, вода Н2О, силіцій (IV) оксид SiO2, алюміній оксид Al2O3, ферум (III) оксид Fe2O3 тощо.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Які речовини називають оксидами? Оксиди — бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном. Наведіть приклади оксидів. СаО — кальцій оксид, Na2O — натрій оксид, P2O5 — фосфор (V)
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Відносна густина газів D обчислюється за формулами:  D=ρ1/ρ2; D=M1/M2; D=Mr1/Mr2, де ρ1, ρ2 - густини газів, що взяті для порівняння; M1, M2 - молярні маси газів, що взяті для порівняння;  Mr1, Mr2 - відносні
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Розв'язування експериментальних задач Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини: нітратна кислота, кальцій гідроксид, кальцій хлорид, натрій сульфіт, натрій сульфат, барій хлорид, барій гідроксид, барій нітрат, аргентум нітрат, натрій хлорид,
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Контрольні запитання 1. Сформулюйте закон Авогадро. В однакових об’ємах будь-яких газів, що перебувають за однакових умов (температура й тиск),
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Контрольні запитання 1. Дайте визначення молярної маси речовини. Молярна маса — це маса речовини кількістю 1 моль.   2. У яких одиницях
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттям «кількість речовини» та «моль». Кількість речовини — фізична
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Назвіть спільні властивості твердих речовин. Це кристалічні речовини, в яких структурні одиниці розташовані в чіткому порядку, мають певну температуру плавлення, утворюють кристали певної форми.   Запитання 2 Чим відрізняються
Категорія : Хімія 8 клас Григорович