Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення розчину, розчинника, розчиненої речовини, масової частки розчиненої речовини. Розчин — однорідна суміш, утворена кількома речовинами.  Розчинник — речовина, у якій розчиняють іншу речовину. Розчинником прийнято
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо і розуміємо 1. Поясніть, на підставі чого М. М. Бекетов уклав витискувальний ряд металів. За здатністю металів витісняти Гідроген із кислот.   2. Чим пояснити, що у витискувальному ряді металів наявна проста газоподібна речовина водень? Водень
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

 Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення основ. Основа — це складна речовина, формульна одиниця якої складається з металічного елемента й однієї чи кількох гідроксильних груп ОН.   2. Схарактеризуйте фізичні властивості основ. Основи —
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Сформулюйте визначення оксидів, наведіть приклади. Оксиди — це бінарні сполуки будь-якого хімічного елемента з Оксигеном, ступінь окиснення якого — 2.   2. Назвіть правила номенклатури оксидів, наведіть приклади. Назва
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Як позначають кількість речовини? А m Б V В D Г v Завдання 2. У яких одиницях вимірюють кількість речовини? А л Б г В см3 Г моль Завдання 3. Зазначте відносну молекулярну масу повітря (н.у.). А 18 Б 28 В 29 Г 32 Завдання 4. Зазначте
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Наведіть формули для обчислення маси, об’єму, кількості речовини, відносної густини газів. Укажіть одиниці вимірювання. Формула для обчислення маси: m=v•M, де M=Mr г/моль. Вимірюється у г. Формула для обчислення
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Відносна густина газів D обчислюється за формулами:  D=ρ1/ρ2; D=M1/M2; D=Mr1/Mr2, де
ρ1, ρ2 - густини газів, що взяті для порівняння; M1, M2 - молярні маси газів, що взяті для порівняння;  Mr1,
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Що розуміють під молярним об’ємом газів? Об’єм 1 моль будь-якого газу речовини дістав назву молярного об’єму, що позначається Vm. Які умови дістали назву нормальних? Температура 00С і тиск 101,3 кПа дістали назву нормальні
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Що називають молярною масою речовини? Молярна маса (М) - це відношення маси деякої порції речовини до кількості речовини в цій порції.   2. Яка залежність існує між молярною масою й відносною молекулярною масою речовини? Молярна маса М
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Назвіть відомі вам фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Фізичні        величини Одиниці        вимірювання маса об'єм густина температура сила довжина кг, г, ц, т. л, мл, см3, м3 г/см3,
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут.. Завдання 1. Зазначте, який вид хімічного зв’язку в молекулі води. А йонний Б ковалентний полярний В ковалентний неполярний Г металічний Молекула води Н2О має ковалентним полярний хімічний зв'язок, бо утворена неметалічними елементами з різною електронегативністю.
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут...   Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення кристалічних ґраток. Тривимірне розміщення структурних частинок у кристалі називається кристалічними ґратками речовини.   2. Які типи кристалічних ґраток вам відомі? Іонні (йонні), атомні,
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Сформулюйте визначення понять: катіон, аніон, іонний хімічний зв’язок. Катіон - це позитивно заряджений йон. Аніон - це негативно заряджений йон. Йонний (іонний) хімічний зв’язок — це зв’язок між протилежно зарядженими йонами
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення ковалентного зв’язку, наведіть приклади сполук із ковалентним полярним і ковалентним неполярним зв’язками.  Хімічний зв’язок за допомогою спільних електронних пар називається ковалентним. Сполуки з
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко