Інші правила дивись тут... Слово по звуках записується в квадратних дужках []. Буква       Звуки А а            [а] Б б            [б] В
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС. Якщо два й більше речень поєднані за змістом, — це текст. До тексту можна дібрати заголовок.   2 КЛАС. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Будова тексту: зачин, основна частина і кінцівка.   Зачин готує до сприйняття того, про що
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Слово у схемі речення позначається значком __ ˾_  . Розповідне речення з одного слова. ˾_ __ . Розповідне речення з двох слів. ˾_ __ __ . Розповідне речення з трьох слів.   ˾_ ? Питальне речення з одного слова. ˾_ __ ? Питальне речення з двох слів. ˾_ __ __ ?
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС. Слова-назви істот відповідають на питання хто? Мама, білка, сииця. Слова-назви неживих предметів відповідають на питання що? Берег, стіл, сонце. Слова-назви ознак предметів відповідають на питання який?, яка?, яке?, які? Жовтий, сміливий. Слова-назви дії
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС Речення виражає закінчену думку. Воно складається з одного або декількох слів.  Перше слово в реченні пишемо з великої букви. Усі слова в реченні пишемо окремо одне від одного.   Якщо у реченні про щось розповідається, воно називається розповідним.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС. АНТОНІМИ – слова, протилежні за значенням, завжди виступають парами. Вони допомагають яскраво й точно висловлювати думки. Холодно – тепло, біле – чорне, великий — малий, друг — ворог, працювати — відпочивати.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Власні іменники пишуться з великої букви. Прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів — це власні іменники (власні назви): Шевченко, Київ, Дніпро, Карпати.    Загальні іменники пишуться з малої
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС. Слова з рядка в рядок переносять по складах за правилами 1. Односкладові слова не переносять: мак, рак.   2. Не переносять склад, що складається з одної букви (неправильно о-рел, о-чі, ши-я).   3. Букви й та ь під час переносу слів не можна відривати від
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Знак м'якшення (ь) звука не має, воно пом'якшує попередній приголосний звук.   Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу: сьо-год-ні, де-ньок. Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ЗВУК [ґ] вимовляється в небагатьох словах як аґрус, ґава, ґанок, ґедзь, ґніт, ґазда, ґаздиня, ґвалт, ґрати, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа, дзиґар, ґаламаґа, ґринджоли, ґелґотати та інших. Порівняйте вимову звуків [г] і [ґ]: гречка
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Букво­сполучення йо пишемо на початку слова, складу. Передаємо звуками [й]+[о]: йод, йо-гурт, га-йок.   Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Склад — це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом повітря. Склад може мати тільки голосний звук або поєднання голосного і одного або більше приголосних звуків. У слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків.   Слово із одним складом називається
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ДЗВІНКІ та ГЛУХІ приголосні звуки. Дзвінкі приголосні звуки утворюються з голосу і шуму.  Вони поділяються на • сонорні [в],[м],[р],[р'],[л],[л'],[н],[н'],[й], у яких при вимові голос переважає над шумом         Пам’ятаємо вираз 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Звук записується за допомогою спеціальних позначень (не літер) у квадратних дужках. Голосний звук позначається кружечком •.  Твердий приголосний звук позначають однією рискою –  М’який приголосний звук позначають двома рисками = Пом'якшений звук
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Приголосні звуки поділяють на м’які та тверді. В українській мові є: • 10 м’яких звуків: [д'] [з'] [дз'] [л'] [н'] [р'] [с'] [т'] [ц'] [й] , для їх позначення використовують знак'. Звук [й] завжди м’який Запам'ятати їх можна за
Категорія : Укр. мова Правила