Інші правила дивись тут... Графіка (від грец. grapho – пишу) – це розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі.   Лексикологія (від грец. lexikos – словесний, словниковий і logos – учення) – це розділ мовознавства, що вивчає
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Приголосні звуки в деяких випадках вимовляємо довше, ніж звичайно. На письмі такі звуки позначаємо подвоєними буквами (двома однаковими буквами), а в транскрипції – значком двокрапка [:]: осінній [осʹі́н′:ій], денний [де́н:ий].   Збіг приголосних звуків
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ОСНОВА — частина слова без закінчення.  Основа слова передає основне значення слова. Слова з однаковою основою мають переважно однакове значення (дах, дахом, даху). Слова з однаковим закінченням, але різними осно­вами завжди мають різні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ПРЕФІКС (від лат. prae – попереду і fixus – прикріпле­ний) — значуща частина слова, що стоїть перед коренем.   Префікси: у, в, на, до, над, з, із, за, біля, перед, при, під, від, до, для, без, над, між.    За допомогою
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ЗАКІНЧЕННЯ — змінна частина слова. Воно розміщується у кінці слова. Роль закінчення: слугує для зв'язку слів у реченні, утворення різних форми того самого слова.   Є слова, що не мають закінчення. До них відносимо незмінні слова: прислівники,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... СУФІКС — частина основи, що стоїть після кореня. Якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням.   За допомогою суфіксів утворюються нові слова: школа — школяр, школярський.   Суфікс позначаємо так ^:
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... БУКТРЕЙЛЕР — це сучасна реклама книги. Слово прийшло з англійської, де book — це книга, trailer — тягач або причіп, призначений для перевезення вантажів.   Дослівний переклад: тягнути книгу на причепі.   Найчастіше – це короткий
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Збіг прийменника з із деякими іншими приголосними звуками може ускладнювати вимову. Наприклад, важко вимовляти прийшов з школи. Тому для досягнення милозвучності за­мість прийменника З можемо використовувати його варіан­ти ІЗ, ЗІ (ЗО).   Прийменник ЗО
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Буквосполучення ЙО пишемо на для позначення звукосполучення [й] + [о], а буквосполучення ЬО використовуємо для позначення м'якості приголосного звуку перед звуком [о].   •  Пишемо ЙО лише на по­чатку складу або цілим скла­дом: буль–йон,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В українській мові можуть чергуватися голосні звуки [о] – [і], [е] – [і] в коренях і суфіксах слів. Звуки Правило Приклади [о] – [і] [е] – [і] Звук [о], [е] маємо у відкритих скла­дах, а звук [і] – у закритих складах.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші завдання дивись тут... Найчастіше помилки трапляються в написанні и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів. В українській мові голосні звуки [и] та [і] у вимові дуже наближа­ються один до одного, у ре­зультаті чого на письмі часто плутають букви, які їм відповідають. 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші завдання дивись тут... В українській мові після шиплячих приголосних звуків [ж], [ч], [ш] та [й] може відбуватися чергування голосного звуку [е] – [о].   • Звук [о] вимовляємо перед скла­дом із твердим приголосним, а звук [е] — перед складом з м'яким при­голосним:
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... У коренях дієслів можуть чергуватися голосні звуки [е] – [і].   Звук [і] маємо перед суфіксами –а– (–я–), –ува– та в похідних від цих дієслів іменниках на -нн-(я):  пекти – випікати – випікання; чекати
Категорія : Укр. мова Правила

Інші завдання дивись тут... У коренях дієслів (наприклад, мог – маг, лом – лам, кот- кат, гон – ган та інших)   чергуються голосні звуки [о] – [а].   • Звук [а] маємо у коренях дієслів перед наголошеним суфіксом –а– (–я–). Такі
Категорія : Укр. мова Правила

Інші завдання дивись тут... Чергування звуків — мовне явище, при якому іноді, коли утворюємо нове слово або його форму, звук може замінюватися на інший.  Більшість чергувань у коренях слів — історичні, вони виникли внаслідок дії фонетичних законів і закріпились у мові.  
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед