Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Прислівник — незмінна частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли, відбувається дія, куди вона спрямована, і відповідає на питання як? де? куди? коли?   Запам'ятай! Прислівники не змінюються. Прислівники не мають закінчень,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники: хто? що? кого? чого? та ін. Особа Число Займенники Займенники вказують на 1-ша одн. я особу, яка
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на питання тих частин мови, замість яких вони вживаються.  Іменники можна замінити займенниками я, ми, ти, він, вони, себе,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Числівник - це самостійна частина мови, що означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Числівники відповідають на питання скільки? (один, п'ять, десять, триста) і який? котрий? (перший, шостий, сотий).   Розрізняють кількісні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... • Знак м'якшення (ь) звука не має, воно пом'якшує попередній приголосний звук: день, пень.   • Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу: сьо-год-ні, де-ньок, сьо-мий.   • У
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо знак м'якшення: київський, вінницький, бузький. Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом'якшуватися у вимові, проте ь після них не пишуть: уманський, селянський.  Але м'якість звука [л'] перед суфіксом -ськ-
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Зміна закінчень прикметників за питаннями на­зивається відмінюванням, або змінюванням за відмінками. ОДНИНА. Відмінок Питання Чоловічий рід Питання Жіночий рід питання Середній рід Н. Який? чорний синій Яка? чорна синя Яке? чорне
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Сполучник відносять до службових частин мови, він не відповідає на питання. Сполучники і, й, та, а, але сполучають між собою слова і речення (Викотився й зупинився).    4 КЛАС Сполучники, що поєднують однорідні члени речення Правила
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС. У слові є основа і закінчення. ЗАКІНЧЕННЯ – змінна частина слова. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова. Закінчення виділяють прямокутником □.  Слово метелик має нульове
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Аналіз іменника у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2. На яке питання відповідає? 3. Яка це частина мови? 4. Назва власна чи загальна? 5. Назва істоти чи неістоти? 6. Рід (в однині). 7. Число. 8. З якими словами в реченні зв'язане? 9. Яким є членом речення? Інші
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... З КЛАС 1. Визнач слово за питаннями і виділи закінчення. 2. Назви основу слова. 3. Добери до слова два-три споріднені та визнач корінь. 4. Визнач префікс (якщо є). 5. Визнач суфікс (якщо є).   Зразок усного розбору слова за будовою.  У слові розписка закінчення
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС. Дзвінкі приголосні звуки утворюються з голосу і шуму, глухі - тільки з шуму. Дзвінкі [б] [д] [д'] [з] [з'] [ж] [дж] [дз'] [дз] [г] [ґ]   [в][л][л'][м] [н][н'] [й][р][р']  Глухі [п] [т] [т] [с] [с] [ш] [ч]
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС. У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний, розписати, розбити, безкрилий, безкраїй, беззвучний, розгорнути.   Нагадаємо, що при переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 клас Слова вживаються в прямому і переносному значеннях. Якщо слово є природною назвою предмета, то це слово вжито у прямому значенні. Якщо значення слова переносять на інші предмети  чи явища за подібністю, то слова вжито в переносному значенні. Значення
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Дієслова творяться від дієслів (креслити — підкреслити), іменників (вечеря — вечеряти), прикметників (синій — синіти), числівників (три — потроїти), займенників (ти — тикати). Найуживаніші способи творення дієслів такі: • префіксальний:
Категорія : Укр. мова Правила