Інші завдання дивись тут... Вправа 114. Чому фенол, на відміну від етанолу, виявляє кислотні властивості?  Завдяки наявності бензенового кільця в молекулі фенолу, ядро якого впливає на зв’язок O–H у гідроксильній групі, який стає більш полярний, ніж у спиртах, і легше
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 107. Як пояснити те, що гліцерол, на відміну від пропанолів, є в’язкою рідиною й не має запаху? В’язкість гліцеролу, порівняно з пропанолом, зумовлена наявністю трьох гідроксильних груп. За їхньою участю утворюється більше водневих зв’язків,
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 96. Порівняйте спирти і вуглеводні за будовою їхніх молекул. Молекули спиртів, на відміну від молекул вуглеводнів, містять не тільки атоми Карбону і Гідрогену, а ще й атоми Оксигену і їхні молекули є полярними   Вправа 97. Від яких чинників залежать фізичні
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 86. Дайте визначення спиртам і назвіть ознаки, за якими їх класифікують.  Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.  Ознаки класифікації спиртів: - за кількістю гідроксильних груп у молекулі спирти
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 81. Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються: а) при послідовному гідруванні етину; СН≡СН + Н2 -> СН2=СН2  етен СН2=СН2 + Н2 -> СН3–СН3  етан б) при послідовному дегідруванні етану. СН3–СН3 -> СН2=СН2 + Н2 
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 72. Чому вчені протягом довгого часу не могли визначити будову молекули бензену? Властивості бензену, виявлені хіміками, не давали змоги однозначно описати будову його молекули.   Вправа 73. У чому полягає особливість будови молекули бензену? У
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 62. Які сполуки називають алкінами? Вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним потрійним зв’язком, називають алкінами. Загальна формула алкінів — CnH2n–2.   Вправа 63. Дайте назви алкінам, що мають такі
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 57. Поясніть, чому алкени є хімічно активними сполуками. Через наявність у молекулах алкенів подвійного зв’язку, який легко розривається і за місцем розриву відбувається приєднання інших атомів чи груп атомів.   Вправа 58. Які досліди дають змогу
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 50. Які сполуки називають алкенами? Вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним подвійним зв’язком, називають алкенами. Загальна формула алкенів — СnH2n.   Вправа 51. Знайдіть відповідність (дивись підручник):
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 43. Знайдіть хімічну формулу алкану, який має: а) молярну масу 100 г/моль; Відомо: М(СnH2n+2)=100 г/моль Знайти: CnH2n+2—? Розв'язання Мr(СnH2n+2)=100 Мr(СnH2n+2)=n•Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2 14n+2=100; n=(100-2):14=98:14=7, отже, формула
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 36. Як впливає склад молекул алканів на їхні фізичні властивості? Зі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулах алканів зростають їхні температури плавлення і кипіння, змінюється їхній агрегатний стан: алкани з невеликою кількістю атомів Карбону за звичайних
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 27 Серед наведених формул укажіть ті, що належать алканам: СН4, С3Н6, С6Н12, С7Н16, С8Н18. Відповідь: СH4, C7H16, C8H18 Загальна формула алканів — СnH2n+2, (n = 1,2, ...)   Вправа 28 Назвіть алкани, які не мають ізомерів. Метан СН4, етан
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 19. Що таке найпростіша формула, істинна формула сполуки? Найпростіша формула - це формула органічної сполуки виведена за масовими частками, в якій індекси найменші з усіх можливих. Для виведення істинної формули речовини необхідно додатково знати її молярну
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 13. Які типи хімічного зв’язку існують в органічних сполуках? Ковалентний, йонний, водневий Зв’язки яких типів є досить міцними? Йонний, ковалентний   Вправа 14. Поясніть, як утворюється між атомами Карбону: а) простий ковалентний зв’язок;
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 8. Сформулюйте основні положення теорії будови органічних сполук: • у молекулах органічних речовин атоми сполучені в певному порядку відповідно до валентності елементів; • властивості органічних речовин залежать не лише від їхнього складу, а й від будови
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Назад Вперед