Інші завдання дивись тут... Вправа 216 Які сполуки називають білками? Білки — поліпептиди, які складаються із залишків молекул α-амінокислот. Охарактеризуйте їх роль у життєдіяльності організмів. Білки виконують важливі функції в організмі, зокрема: - будівельну (з молекул
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 86. Дайте визначення спиртам і назвіть ознаки, за якими їх класифікують.  Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.  Ознаки класифікації спиртів: - за кількістю гідроксильних груп у молекулі спирти
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 208 Які сполуки називають амінокислотами? Амінокислоти — це органічні кислоти, що містять одну чи кілька аміногруп   Вправа 209 Знайдіть відповідність:                 СH3     
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 203 Поясніть, чому основні властивості в аніліну виражені меншою мірою, ніж у метиламіну. Таку відмінність пояснюють будовою молекули аніліну, що складається з двох частин — аміногрупи і бензенового кільця. Неподілена електронна пара атома
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 193 Які сполуки називають амінами? Аміни — органічні сполуки до складу молекул яких входить характеристична група атомів –NH2, яку називають аміногрупою.   Вправа 194 Зобразіть структурні формули молекул бутан-1-аміну і пентан-2-аміну.
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 183. Чому крохмаль і целюлозу зараховують до полісахаридів?  Їхні молекули складаються з багатьох залишків молекул моносахаридів   Вправа 184. Обчисліть масу кисню, яка надійшла в повітря з рослин, якщо в них утворилося 100 т полісахаридів. Відомо:
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 176. Які вуглеводи називають дисахаридами? Дисахаридами називають вуглеводи, молекули яких складаються із двох залишків молекул одного або двох моносахаридів Під час гідролізу таких вуглеводів із кожної молекули утворюються дві молекули моносахариду  
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 168. Чому глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу називають вуглеводами? Бо ці органічні сполуки мають загальну формулу Сn(H2O)m, де n>5 і m>5, тобто мiстять в молекулах крiм атомiв Карбону (колишня назва «вуглець») атоми Гiдрогену й
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 161. Охарактеризуйте склад молекул жирів. Молекули жирів складаються з частки молекули гліцеролу і вуглеводневих залишків молекул різних кислот. За складом молекули жирів належать до класу оксигеновмісних речовин — естерів   Вправа 162. Чим
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

 Інші завдання дивись тут... Вправа 154. Знайдіть відповідність: Формула сполуки Клас сполук 1) H–COO–СH3 2) CH3–COO–H а) карбонова кислота б) естер Відповідь: 1-б, 2-а   Вправа 155. Знайдіть відповідність: Формула естеру Назва естеру 1)
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

 Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,  але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 137. Поясніть, чому полярність зв’язку О–Н у молекулах карбонових кислот більша, ніж у молекулах спиртів. Гідроксильна група у спирті і кислоті зазнає впливу різних груп: вуглеводневої і карбонільної. У карбонових кислотах цей вплив виявляється в
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 128. Назвіть причини багатоманітності карбонових кислот. Це ізомерія карбонових кислот, що зумовлена різною будовою карбонового ланцюга і для ненасичених кислот — ще й положення кратних зв’язків.   Вправа 129. Знайдіть відповідність:
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 120. Чи можна за будовою молекули етаналю передбачити хімічні властивості сполуки? Можна Відповідь обґрунтуйте. Через наявність у карбонільній групі подвійного зв’язку альдегіди можуть вступати в реакції приєднання за місцем кратного зв’язку С=О
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 114. Чому фенол, на відміну від етанолу, виявляє кислотні властивості?  Завдяки наявності бензенового кільця в молекулі фенолу, ядро якого впливає на зв’язок O–H у гідроксильній групі, який стає більш полярний, ніж у спиртах, і легше
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Назад Вперед