Інші завдання дивись тут... Вправа 154. Знайдіть відповідність: Формула сполуки Клас сполук 1) H–COO–СH3 2) CH3–COO–H а) карбонова кислота б) естер Відповідь: 1-б, 2-а   Вправа 155. Знайдіть відповідність: Формула естеру Назва естеру 1)
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

 Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,  але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 137. Поясніть, чому полярність зв’язку О–Н у молекулах карбонових кислот більша, ніж у молекулах спиртів. Гідроксильна група у спирті і кислоті зазнає впливу різних груп: вуглеводневої і карбонільної. У карбонових кислотах цей вплив виявляється в
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 128. Назвіть причини багатоманітності карбонових кислот. Це ізомерія карбонових кислот, що зумовлена різною будовою карбонового ланцюга і для ненасичених кислот — ще й положення кратних зв’язків.   Вправа 129. Знайдіть відповідність:
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 120. Чи можна за будовою молекули етаналю передбачити хімічні властивості сполуки? Можна Відповідь обґрунтуйте. Через наявність у карбонільній групі подвійного зв’язку альдегіди можуть вступати в реакції приєднання за місцем кратного зв’язку С=О
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 114. Чому фенол, на відміну від етанолу, виявляє кислотні властивості?  Завдяки наявності бензенового кільця в молекулі фенолу, ядро якого впливає на зв’язок O–H у гідроксильній групі, який стає більш полярний, ніж у спиртах, і легше
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 107. Як пояснити те, що гліцерол, на відміну від пропанолів, є в’язкою рідиною й не має запаху? В’язкість гліцеролу, порівняно з пропанолом, зумовлена наявністю трьох гідроксильних груп. За їхньою участю утворюється більше водневих зв’язків,
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 96. Порівняйте спирти і вуглеводні за будовою їхніх молекул. Молекули спиртів, на відміну від молекул вуглеводнів, містять не тільки атоми Карбону і Гідрогену, а ще й атоми Оксигену і їхні молекули є полярними   Вправа 97. Від яких чинників залежать фізичні
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 81. Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються: а) при послідовному гідруванні етину; СН≡СН + Н2 -> СН2=СН2  етен СН2=СН2 + Н2 -> СН3–СН3  етан б) при послідовному дегідруванні етану. СН3–СН3 -> СН2=СН2 + Н2 
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 72. Чому вчені протягом довгого часу не могли визначити будову молекули бензену? Властивості бензену, виявлені хіміками, не давали змоги однозначно описати будову його молекули.   Вправа 73. У чому полягає особливість будови молекули бензену? У
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 62. Які сполуки називають алкінами? Вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним потрійним зв’язком, називають алкінами. Загальна формула алкінів — CnH2n–2.   Вправа 63. Дайте назви алкінам, що мають такі
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 57. Поясніть, чому алкени є хімічно активними сполуками. Через наявність у молекулах алкенів подвійного зв’язку, який легко розривається і за місцем розриву відбувається приєднання інших атомів чи груп атомів.   Вправа 58. Які досліди дають змогу
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 50. Які сполуки називають алкенами? Вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним подвійним зв’язком, називають алкенами. Загальна формула алкенів — СnH2n.   Вправа 51. Знайдіть відповідність (дивись підручник):
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 43. Знайдіть хімічну формулу алкану, який має: а) молярну масу 100 г/моль; Відомо: М(СnH2n+2)=100 г/моль Знайти: CnH2n+2—? Розв'язання Мr(СnH2n+2)=100 Мr(СnH2n+2)=n•Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2 14n+2=100; n=(100-2):14=98:14=7, отже, формула
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 36. Як впливає склад молекул алканів на їхні фізичні властивості? Зі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулах алканів зростають їхні температури плавлення і кипіння, змінюється їхній агрегатний стан: алкани з невеликою кількістю атомів Карбону за звичайних
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018